PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH W 2024 ROKU – trudne i nietypowe przypadki – szkolenie online 27-28 maj

 • 27-28.05.2024 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena: 890 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Trudne i nietypowe przypadki związane z zatrudnieniem, w tym dotyczące:

 • Czy w umowie o pracę lepiej wpisać adres zamieszkania czy datę urodzenia pracownika?
 • Jak – po wyroku TSUE – poprawnie wpisać klauzulę o dodatku za pracę ponadwymiarową dla pracownika zatrudnionego na część etatu?
 • Jakich danych nie można wpisywać w umowie o pracę?
 • Czy można zakazać dodatkowego zatrudnienia?
 • Jak poprawnie zachować pisemną formę umowy o pracę? Czy umowa może być podpisana przez pracodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a przez pracownika odręcznie?
 • Czy umowa o pracę zawarta w wyniku wymiany e-maili zawierających zeskanowane umowy odręcznie podpisane przez pracodawcę i pracownika jest zawarta skutecznie?
 • Czy warto zawierać umowę przedwstępną przed zawarciem umowy o pracę, czy lepiej zawrzeć umowę o pracę z opóźnionym terminem rozpoczęcia pracy?
 • Czy w aktach osobowych gromadzi się listy intencyjne i umowy przedwstępne? (stanowisko UODO i Ministerstwa Pracy),
 • Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo za osobę przeniesioną np. do innego działu?
 • Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo na okres nieobecności pracownika, który jest zatrudniony na zastępstwo?
 • Jak poprawnie określić czas obowiązywania umowy na zastępstwo? (stanowisko GIP)
 • Czy można kontynuować umowę na zastępstwo, jeżeli zastępowany pracownik połączy urlop rodzicielski z pracą na część etatu?
 • Czy można kontynuować umowę na zastępstwo, jeżeli pracownik obniży wymiar etatu zamiast korzystać z urlopu wychowawczego?
 • W jakim terminie i w jaki sposób trzeba wypisać informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia? Czy taka informacja może być wysłana e-mailem?

Trudne i nietypowe przypadki dotyczące monitorowania i kontrolowania pracowników:

 • Ile dokumentów trzeba tworzyć w praktyce w związku z monitoringiem wizyjnym i jak je przekazywać?
 • Jakie rodzaje monitoringu może stosować pracodawca?
 • Czy można monitorować pracownika pracującego zdalnie?
 • Na jakich zasadach można kontrolować pracującego zdalnie? Czy kontrola jest możliwa w trakcie pracy zdalnej okazjonalnej? Z jakiego dokumentu powinny wynikać zasady takiej kontroli?
 • Na jakich zasadach można odsunąć pracującego zdalnie od wykonywania pracy w razie podejrzenia, że jest pod wpływem alkoholu?

Trudne i nietypowe przypadki związane z wyjściami prywatnymi pracowników, w tym:

 • Czy pracodawca może się nie zgodzić na wyjście prywatne?
 • Czy ograniczyć termin odpracowania w Regulaminie pracy? Czy zawsze powinien być to termin do końca okresu rozliczeniowego? Czy można odpracować wyjście prywatne po zakończeniu okresu rozliczeniowego?
 • Czy wniosek o wyjście prywatne może być elektroniczny?
 • Jakie są ograniczenia w odpracowywaniu wyjść prywatnych w ocenie PIP?
 • Czy można odpracować wcześniejsze wyjście przed rozpoczęciem dniówki?
 • Czy można odpracować wyjście prywatne w dniu wolnym?
 • Na jakich zasadach udziela się zwolnienia z powodu siły wyższej? (zebrane stanowiska GIP i Ministerstwa Pracy)
 • Na jakich zasadach zwalniany jest z pracy krwiodawca? Jak się dokumentuje zwolnienia krwiodawcy? (stanowisko UODO),
 • Na jakich zasadach zwalnia się pracownika do sądu czy do innego urzędu?
 • Na jakich zasadach i w jakich przypadkach pracownikowi przysługuje tzw. urlop okolicznościowy, zgodnie z wykładnią PIP? Jak się dokumentuje prawo do urlopu okolicznościowego?
 • Jakie są zasady korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat? Jakie dokumenty powinny być gromadzone w związku z udzieleniem wolnego i gdzie powinny być przechowywane?
 • Jak się udziela wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat jeżeli pracownik wychowuje kilkoro dzieci?
 • Jak się udziela wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat jeżeli drugi rodzic nie pracuje albo jest np. na urlopie wychowawczym?

Trudne i nietypowe przypadki związane ze zmianą warunków wykonywania pracy, w szczególności:

 • Na jakich zasadach można na 3 miesiące w roku zmienić miejsce pracy bez wypowiedzenia zamieniającego?
 • Na jakich zasadach pracownik może wnioskować o zmianę niektórych warunków zatrudnienia? (zebrane stanowiska GIP i Ministerstwa Pracy)
 • Czy trzeba podawać przyczynę wypowiedzenia zmieniającego umowę na czas określony?
 • Czy wypowiedzenie zmieniające wymaga podania kryteriów doboru do takiego wypowiedzenia?
 • Czy jeżeli pracownik nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego, to wypłaca mu się odprawę, czy nie?
 • Jak poprawnie zmienić warunki zatrudnienia na mocy porozumienia stron? Czy porozumienie zmieniające musi być pisemne? (orzecznictwo sądów pracy),
 • Czy można zmienić rodzaj umowy o pracę na mocy porozumienia stron? Czy można przekształcić umowę na okres próbny lub na czas określony w umowę na czas nieokreślony na mocy porozumienia stron?
 • Czy można napisać, że zmienia się rodzaj umowy aneksem? Czy aneks się czymś różni od porozumienia stron?

Trudne i nietypowe przypadki związane z ustaniem zatrudnienia, w szczególności:

 • Czy można zwolnić pracownika mailem albo sms-em, jakie będą tego skutki?
 • Czy można zwolnić za nieinformowanie o niezdolności do pracy?
 • Jak poprawnie ustalić długość okresu wypowiedzenia? Kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia i kiedy się kończy?
 • Jaki jest termin na złożenie wypowiedzenia (z upływem jakiego czasu przedawnia się przyczyna wypowiedzenia)?
 • Jaki jest termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia?
 • Kto ma się dowiedzieć o przewinieniu pracownika, żeby rozpoczął się bieg terminu ograniczającego czas na zwolnienie dyscyplinarne?
 • co zrobić, gdy pracownik nie chce podpisać porozumienia stron czy oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu?
 • Co zrobić, gdy pracownik nie chce przyjść odebrać wypowiedzenia albo ucieka?
 • Do kiedy trwa zatrudnienie, jeżeli pracodawca skróci okres wypowiedzenia?
 • W jakiej sytuacji zaprzestanie przychodzenia do pracy jest porzuceniem pracy, a w jakiej zwolnieniem się z winy pracodawcy?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika np. na zwolnieniu lekarskim lub w ochronnym wieku przedemerytalnym?
 • Czy zawsze przy wypowiedzeniu trzeba podać kryteria doboru pracownika do zwolnienia? Co może stanowić kryterium doboru do zwolnienia? (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego),
 • Jak sformułować pouczenie o odwołaniu się do sądu pracy? Czy trzeba podać adres sądu pracy? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Jakie są skutki braku pouczenia o odwołaniu się do sądu pracy?
 • Czy pracownik musi złożyć wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy? Czy pracodawca musi zaakceptować taki wniosek?
 • Czy dni na poszukiwanie pracy przepadają, gdy nie zostaną wykorzystane?
 • Na jakich zasadach zwalnia się z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?
 • Czy można odwołać pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy? (wyrok Sądu Najwyższego),
 • Na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia? Ile urlopu bieżącego, a ile zaległego można udzielić? (wyrok Sądu Najwyższego),
 • Czy można udzielić urlopu w okresie wypowiedzenia, gdy to pracownik wypowiedział umowę o pracę? Czy pracownik może nie zgodzić się na wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia?
 • Czy można rozwiązać na mocy porozumienia stron umowę w okresie wypowiedzenia?
 • Jak traktować pismo od pracownika, z którego nie wynika jednoznacznie, czy pracownikowi chodzi o wypowiedzenie umowy czy o jej rozwiązanie na mocy porozumienia stron?
 • Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego między datą podpisania porozumienia, a ustania zatrudnienia?
 • Czy można ustalić, że od dnia zawarcia porozumienia do dnia ustania zatrudnienia pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy? Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?

Trudne i nietypowe przypadki dotyczące świadectw pracy:

 • Z jaką datą powinno być wypisane i wręczone świadectwo pracy?
 • W ilu miejscach w świadectwie pracy wpisuje się urlop opiekuńczy?
 • Jak się obecnie wskazuje urlop rodzicielski w świadectwie pracy?
 • Kiedy i w jakim terminie można wysłać świadectwo pocztą? Jak liczyć upływ tego terminu?
 • Jakie są sankcje za naruszenie terminu na wydanie świadectwa pracy?
 • Czy informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej oraz zasadach jej odbioru wydawana wraz ze świadectwem pracy może być elektroniczna?
 • W jakich przypadkach nie trzeba wydawać tej informacji? (stanowiska Ministerstwa Pracy),
 • Komu wydaje się świadectwo pracy w razie śmierci pracownika?
 • O czym należy pouczyć w treści świadectwa pracy?
 • Jak poprawnie sprostować świadectwo pracy i czy trzeba usunąć świadectwo wydane poprzednio?

Trudne i nietypowe przypadki dotyczące urlopu wypoczynkowego, w tym:

 • Jak się udziela urlopu zaległego?
 • Jak się udziela urlopu w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego?
 • Jak się udziela urlopu wypoczynkowego w razie równoległego zatrudnienia? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jak się udziela urlopu uzupełniającego w przypadku kilku umów z tym samym pracodawcą w danym roku kalendarzowym? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy na wniosek pracownika można mu udzielić urlopu na godziny?
 • Kiedy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
 • Czy są pracownicy, który mogą wymusić urlop wypoczynkowy w wybranym terminie?
 • Czy pracownica może wykorzystać urlop wypoczynkowy po macierzyńskim, a przed rodzicielskim?
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego po długiej chorobie bez badań kontrolnych? (stanowisko GIP i Ministerstwa Pracy)
 • Czy można odmówić urlopu na żądanie i w jakich przypadkach? (wyroki Sądu Najwyższego),
 • Czy pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie w ciągu dnia pracy?
 • Czy 14 dni wypoczynku to uprawnienie, czy obowiązek pracownika? (najnowsze stanowisko GIP),
 • Czy się da skutecznie odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
 • Co może zrobić pracownik, gdy pracodawca „przeszkadza” mu na urlopie?
 • Na jakich zasadach udziela się przesuniętych urlopów wypoczynkowych?
 • Jak się udziela dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownikom niepełnosprawnym?
 • Jak wyliczyć proporcję z urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego? 

Trudne i nietypowe przypadki dotyczące podnoszenia kwalifikacji:

 • Jak postąpić, gdy pracodawca wyznacza pracującą sobotę, a pracownik ma szkołę?
 • W jakich przypadkach i jakie szkolenia są zaliczane do czasu pracy?
 • Czy można odpracować szkolenie na urlopie wychowawczym?
 • Czy można odbywać szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe na urlopie macierzyńskim albo rodzicielskim? (stanowisko Ministerstwa Pracy)

Trudne i nietypowe przypadki dotyczące czasu pracy:

 • Jakie dane wpisuje się w uproszczonej ewidencji czasu pracy np. pracownika pracującego w zadaniowym czasie pracy?
 • Co zrobić, gdy pracownik zmienia system czasu pracy albo wymiar etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 • Czy wymiar absencji musi być koniecznie podawany w ewidencji czasu pracy w godzinach, czy może też być podany w dniach? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy nadgodziny spowodowane awarią wlicza się do średniotygodniowego limitu godzin nadliczbowych? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jak bardzo elastycznie można zdefiniować porę nocną oraz niedzielę i święto u danego pracodawcy? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy niedziela wskazana w regulaminie pracy może się zacząć w sobotę?
 • Czy kadra kierownicza może odebrać czas wolny za nadgodziny? (stanowisko Ministerstwa Pracy); Czy kadra kierownicza może odebrać dzień wolny?
 • Jak powinna być sformułowana i odczytywana zgoda lekarza na niestosowanie ograniczeń w zakresie czasu pracy do pracownika ze stopniem niepełnosprawności? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Jaki czas pracy obowiązuje pracownika niepełnosprawnego jeżeli jest w okresie oczekiwania na kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? (stanowisko BON)
 • Jaki jest okres rozliczeniowy obowiązujący pracownika niepełnosprawnego? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jak zapewniać odpoczynek w razie podróży służbowej w porze nocnej?
 • Czy można zaokrąglać godziny w ewidencji czasu pracy? (wyrok Sądu Najwyższego).
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH W 2024 ROKU – trudne i nietypowe przypadki – szkolenie online 27-28 maj
 • Data szkolenia:

  27-28.05.2024 | szkolenie online |

 • Cena: 890 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję