ZASIŁKI terminy szkoleń i szczegóły

Intensywne, przekrojowe szkolenie z zasiłków ma na celu podniesienie kwalifikacji uczestników z zakresu rozliczania różnego rodzaju zasiłków pracowniczych. Podczas zajęć wykładowcy skupią się między innymi na najnowszych zmianach prawnych dotyczących zasiłków, a także szczegółowo omówią podstawowe ich typy. Szkolenie, którego główną tematyką są zasiłki i świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest prowadzone przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w obszarze związanym z instytucją ZUS-u.

Dla kogo?

Szkolenie z zasiłków jest przeznaczone w szczególności dla kierowników, pracowników działów kadrowo-płacowych zajmujących się rozliczaniem ZUS, a także pracowników kancelarii podatkowych i biur księgowości.

Korzyści ze szkolenia

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy będą mogli uzyskać wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z tematyką szkolenia, niezbędne do prawidłowego fakturowania oraz zabezpieczania się przed popełnieniem błędów, za które grozi odpowiedzialność karno-skarbowa.

Szkolenie z zasiłków – zagadnienia poruszane podczas szkoleń:

 • świadczenia chorobowe (zasiłek chorobowy, wynagrodzenie chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne),
 • zaświadczenia lekarskie (zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich oraz dokumentowania uprawnień do zasiłku),
 • uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński (zasiłek macierzyński za okres urlopu podstawowego i rodzicielskiego),
 • terminy wnioskowania o urlopy (rodzicielski, macierzyński, łączenie prawa do urlopu dla obojga rodziców),
 • świadczenie opiekuńcze (zmiany w zasiłku opiekuńczym, omówienie nowych druków ZUS Z15A i ZUS Z15B),
 • dokumentacja niezbędna do wypłaty poszczególnych rodzajów zasiłków.

Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa, prawo do świadczeń, ich wysokość, podstawa wymiaru – stosowanie przepisów w praktyce

Świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy):

 • kiedy pracownika obowiązuje okres wyczekiwania,
 • brak prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego,
 • kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę, kontrola orzekania i wystawiania zwolnień lekarskich przez ZUS,
 • ustalanie okresu zasiłkowego, postępowanie przy braku kodu A, okresy wliczane i niewliczane do okresu zasiłkowego,
 • wysokość świadczeń, wysokość zasiłku w przypadku pobytu pracownika, który ma ponad pięćdziesiąt lat w szpitalu na przełomie roku,
 • dokumenty do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń.

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego:

 • zasady wystawiania zwolnień lekarskich: zwolnienie za okres wsteczny, zwolnienie zaczynające się po dniu wystawienia, zwolnienia szpitalne, zwolnienie dla drugiego płatnika,
 • wystawianie e-ZLA przez lekarza, dostarczanie wydruku e-ZLA, zaświadczenie wystawione na wydruku z systemu, zwolnienia w okresie przejściowym,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę: posiadającego profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika,
 • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, jeżeli za część okresu zaświadczenia lekarskiego wypłaty dokonuje płatnik składek, a za część ZUS (e-ZLA / ZUS ZLA) – w przypadku płatnika posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika składek,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS: w przypadku pierwszego zwolnienia, w przypadku kolejnych zwolnień,
 • postępowanie w razie stwierdzenia błędu w e-ZLA, anulowanie e-ZLA,
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny (e-ZLA / ZUS ZLA) – czy może być dokumentem do wypłaty.

Świadczenie rehabilitacyjne:

 • wysokość świadczeń,
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, brak prawa do świadczenia, waloryzacja.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: wysokość, warunki niezbędne do przyznania, przypadki, w których świadczenia nie przysługują, dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości.

Zasiłek macierzyński:

 • prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz okres przysługiwania:
 • z tytułu urodzenia dziecka,
 • z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
 • zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego, możliwość odroczenia urlopu, czy odroczony urlop przysługuje, jeśli dziecko urodziło się w 2015 r. lub wcześniej,
 • podejmowanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, wydłużanie urlopu rodzicielskiego w razie wykonywania pracy u swojego pracodawcy, dwa sposoby obliczenia wydłużenia urlopu,
 • możliwość przerwania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka,
 • możliwość skorzystania z zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka, gdy matka dziecka jest osobą ubezpieczoną, gdy jest osobą nieubezpieczoną,
 • zasiłek macierzyński przysługujący ojcu dziecka w razie podjęcia pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka,
 • wysokość zasiłku, w tym w razie przedłużenia urlopu rodzicielskiego, w razie korzystania z rodziców z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie, wyrównywanie zasiłku do 100%,
 • wykonywanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, obniżanie zasiłku, prawo do innego zasiłku w czasie niemożności wykonywania zatrudnienia,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku dla matki i ojca, w przypadku dzielenia się przez rodziców okresem wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu, ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, w razie wypłacania zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego, w razie dokonywania potrąceń i egzekucji z zasiłku. Dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy:

 • przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy,
 • krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego,
 • okres wypłaty, limity wypłaty zasiłku,
 • praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego (opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym),
 • przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

 • okres do ustalenia podstawy wymiaru,
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane,
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
 • ustalanie podstawy wymiaru po przekroczeniu trzydziestokrotności, średni wskaźnik składek,
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
 • zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana wymiaru czasu pracy a uwzględnianie składników za dłuższe okresy niż miesiąc,
 • ponowne ustalanie i nieustalanie podstawy wymiaru, w tym po zmianie wymiaru czasu pracy,
 • podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym innym niż pracownicy (zleceniobiorców) – gdy zasiłek zaczyna się przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia, a ubezpieczony nie posiada lub posiada wcześniejszy okres ubezpieczenia, gdy niezdolność powstała przed upływem 12 kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty zasiłków, zasady ich wypełniania.

 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję