Świadczenia i zasiłki

ZASIŁKI terminy szkoleń i szczegóły

Intensywne, przekrojowe szkolenie z zasiłków ma na celu podniesienie kwalifikacji uczestników z zakresu rozliczania różnego rodzaju zasiłków pracowniczych. Podczas zajęć wykładowca skupi się między innymi na najnowszych zmianach prawnych dotyczących zasiłków, a także szczegółowo omówi problemy bieżące. Szkolenie, którego główną tematyką są zasiłki i świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest prowadzone przez wykładowcę praktyka posiadającego wieloletnie doświadczenie w obszarze związanym z instytucją ZUS-u. Wykładowca jest byłym pracownikiem w departamencie zasiłków w Centrali ZUS.

Dla kogo?

Szkolenie z zasiłków jest przeznaczone w szczególności dla kierowników kadr i płac, pracowników działów kadrowo-płacowych zajmujących się rozliczaniem ZUS, a także pracowników kancelarii podatkowych i biur księgowości.

Prawo, wypłata i dokumenty do świadczeń, w związku z COVID-19:

dodatkowy zasiłek opiekuńczy w okresie:
od 12 marca 2020 r. do 26.07.2020 r.
zasiłek chorobowy dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie
zasiłek chorobowy dla medyków
świadczenie rehabilitacyjne – wydłużenie prawa
prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, a prawo do dodatku solidarnościowego

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
wysokość świadczeń chorobowych
okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego
zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowanie uprawnień do zasiłku chorobowego
wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek
dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:
– posiadającego profil płatnika
– nieposiadającego profilu płatnika
dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
– pierwszego zwolnienia
– kolejnych zwolnień
przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:
– posiada profil płatnika

– nie posiada profilu płatnika składek

obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA
zwolnienie wystawione za okres wsteczny
Uprawnienia rodzicielskie:
Zasiłek macierzyński:

za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
za okres urlopu rodzicielskiego:
możliwość odroczenia urlopu
wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%
zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu
ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego
dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku
dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku
wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA
za okres urlopu ojcowskiego
Zasiłki opiekuńcze
Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach
prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość
dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
wysokość zasiłku
zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego
kiedy nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek
okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru
zasady uzupełniania wynagrodzenia
składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
umowy zlecenia z własnym pracownikiem
zaliczkowa wypłata składnika
niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
zmiana wymiaru czasu pracy
minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
ponowne ustalanie podstawy wymiaru
Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja

  • CWPP
    Al. Jerozolimskie 123a
    02-017 Warszawa
  • +48 22 357 27 79, 601 365 819
  • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję