Szkolenia z ubezpieczeń społecznych

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE terminy szkoleń i szczegóły

 

Przekrojowe szkolenie z ubezpieczeń społecznych oraz płac ma na celu zaprezentowanie uczestnikom najnowszych zmian, jakie zostały wprowadzone w sektorze związanym z płacami oraz ubezpieczeniami społecznymi. Podczas zajęć zostaną omówione bieżące problemy związane z ubezpieczeniami społecznymi, zasadami ich podlegania, a także pojęciami tytułu do ubezpieczenia społecznego. Szkolenia mają ponadto na celu przedstawienie obowiązków płatnika składek ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian oraz regulacji prawnych.

Dla kogo?

Szkolenia ZUS, jakie są prowadzone przez CWPP w Warszawie, są przeznaczone zarówno dla osób zaawansowanych w rozliczeniach pracowniczych jak i dla wszystkich, którzy przygotowują się do podjęcia pracy w komórkach płacowych lub księgowych. W zajęciach mogą wziąć udział także pracownicy działów kadrowo-płacowych oraz biur rachunkowych.

Po ukończeniu szkolenia z ubezpieczeń społecznych uczestnicy powinni:

 • znać zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych,
 • poruszać się w systemie ubezpieczeń społecznych,
 • znać wybrane przepisy prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych,
 • znać obowiązki pracodawcy wynikające z systemu ubezpieczeń społecznych,
 • rozróżniać świadczenia finansowane ze środków pracodawcy i funduszu ubezpieczeń.

Zmiany w ustawie PIT- dot. kosztów pracowniczych, skali podatkowej i w sposobie obliczania zaliczek na podatek dochodowy w 2020r. oraz 2021r.:

a) zmiana wysokości pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, w tym zasady stosowania nowej wysokości kosztów przez płatnika

 • w roku podatkowym tj. od 1 stycznia 2020r. oraz od 1 stycznia 2021r.
 • wykazanie kosztów w PIT-11

b) wysokość kosztów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (dot. społeczników, członków zarządów, rad nadzorczych, menedżerów)

c) skala podatkowa w 2020r/2021r.. oraz wysokość stawki podatku i kwoty pomniejszającej podatek (zaliczki) stosowane przez płatnika

d) obliczanie przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy:

 • zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę (rola PIT-2)
 • obliczanie i pobór zaliczek w 2020r/2021r., z uwzględnieniem stawki podatkowej.
 • obliczanie zaliczki w tym za miesiąc, w którym pracownik przekroczył próg podatkowy
 • od przychodów z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, zlecenia, członków zarządów, RN, menedżerów)

e) obniżona stawka podatku zryczałtowanego z tytułu tzw. drobnych umów zleceń

„Ulga dla młodych” zasady jej stosowania w tym rola płatnika:

a) Ustawowe warunki korzystania ze zwolnienia z podatku w ramach „ulgi dla młodych”

 • jakie przychody zostały objęte ww. zwolnieniem
 • którzy młodzi podatnicy mogą skorzystać z ulgi dla młodych?
 • jak liczyć wiek osoby fizycznej uprawnionej  do zwolnienia
 • kwotowy limit zwolnienia roczny
 • jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu i ww. limitach
 • ulga dla młodych” a inne zwolnienia podatkowe
 • stosowanie zwolnienia przez płatnika w tym rola i znaczenie składanych przez podatników oświadczeń i wniosków

b) koszy uzyskania przychodów w momencie korzystania z ulgi dla młodych

 • jakie koszty na liście płac i w PIT-11
 • zasady stosowania 50% kup u twórców uprawnionych do ulgi

c) zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika w

 • po ukończeniu przez podatnika 26r. życia
 • po przekroczeniu limitu zwolnienia

d) składki ZUS od przychodów zwolnionych- jaka jest ich rola?, w tym obniżenie składki zdrowotnej  do wysokości zaliczki w warunkach kiedy przychód jest zwolniony

e) inne przepisy związane z ulgą dla młodych, min. dot. preferencyjnego opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci, korzystających z ulgi dla dzieci,

Przychody ze stosunku pracy, z umowy zlecenia.

Przychody wyłączone z limitu.

Przychody nieobjęte zwolnieniem z podatku.

Koszty uzyskania przychodu – podstawowe, 50%.

Kilka tytułów a 50% kosztów uzyskania przychodów.

Zaliczki w 2020r./2021r.

PIT-11 – poprawianie błędów, korekty.

Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac:

 1. a) zasady finansowania PPK (państwo, pracodawca, uczestnik)
 2. b) składki podstawowe i dodatkowe, w tym finansowane przez pracodawcę i pracownika
 3. c) podstawa naliczania składek na PPK oraz terminy ich rozliczania
 4. d) opodatkowanie po stronie uczestnika składki finansowej przez firm
 5. e) wypłaty z PPK – zwolnione z podatku i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem kapitałowym
 6. f) składki na PPK na liście płac – przykład

Pozostałe zagadnienia:

 • Nowy miesięczny raport ZUS RPA wprowadzony od 1.01.2019r. kiedy należy go sporządzić i przekazać do ZUS?
 • Co z rocznym limitem 30-krotności dla podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych?
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa –w 2021r.
 • PESEL dla cudzoziemców (identyfikator dla celów podatkowych) – zasady pozyskiwania

Zmiany w podatku PIT i w rozliczeniach z ZUS – wynikające z ustawy antycovidowej:

 • Nowe regulacje w zakresie zwolnień podatkowych
 • zmiana limitów niektórych zwolnień (zapomogi, świadczenia z ZFŚS dla pracowników, dopłata do wypoczynku dzieci)
 • nowe zwolnienia podatkowe; świadczenia postojowe oraz przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – w przedsiębiorstwach „zarzadzania kryzysowego”
 • Odliczenie darowizn przekazanych na walkę COVID-19
 • Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy w tym pobranych przez płatnika od wynagrodzeń
 • Rozliczenie straty podatkowej za 2020r.
 • Zmiany w rozliczeniach z ZUS, w tym nowe obowiązki i ulgi;
 • zgłaszanie do ZUS – umów o dzieło
 • zwolnienie ze składek ZUS dla mikro i małych przedsiębiorców
 • odroczenie terminu płatności składek ZUS
 • Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej przez ZUS i organy podatkowe
 • Jak przygotować listę płac dla pracowników i zleceniobiorców w okresie dopłat do wynagrodzeń, zwolnień ze składek ZUS, odroczenia terminu płatności zaliczek itp.
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję