Szkolenia z czasu pracy

CZAS PRACY  SPRAWDŹ TEMATY I TERMINY szkoleń

Szkolenie obejmuje najważniejsze aspekty związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w aktualnym systemie prawnym.

Czas pracy jest od wielu lat bardzo skomplikowanym zagadnieniem, które nastręcza wielu kłopotów przedsiębiorcom i jest nieustannie monitorowany przez PIP w związku z dużą ilością stwierdzanych podczas kontroli naruszeń przepisów. Aby nie dać się zaskoczyć w czasie kontroli, warto na bieżąco śledzić wszystkie zmiany w prawie, dlatego zapraszamy na intensywne szkolenie, w którego trakcie uczestnicy będą mogli poznać najistotniejsze kwestie związane z czasem pracy.

Jaki jest cel kursu?

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym.

Do kogo adresowany jest kurs?

Szkolenie z czasu pracy jest adresowane w szczególności do kierowników, a także specjalistów działów kadrowo-płacowych i działów personalnych. W zajęciach mogą również uczestniczyć osoby zainteresowane problematyką kadr i płac, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej naliczania czasu prac oraz wszyscy, którzy zajmują się planowaniem i tworzeniem harmonogramów czasu pracy w różnych systemach. Ponadto kurs przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników.

Definicja czasu pracy

 • Co jest a co nie jest czasem pracy?
 • Kiedy czas niewykonywania pracy stanowi czas pracy, a kiedy czas wykonywania pracy nie jest wliczany do czasu pracy?
 • Czy czas pojawienia się pracownika w pracy przed planowaną godzina rozpoczęcia pracy wlicza się do czasu pracy?
 • Czy odbicie karty magnetycznej lub podpisanie listy obecności oznacza rozpoczęcie pracy?
 • Pracownik rozpoczyna pracę wcześniej lub kończy pracę później niż to wynika z jego harmonogramu – kiedy taki czas zalicza się do czasu pracy, a kiedy nie?

Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe.

 • Jak racjonalnie i prawidłowo wybrać system czasu pracy w zależności od potrzeb organizacyjnych pracodawcy?
 • Z jakich systemów czasu pracy pracodawca może skorzystać biorąc pod uwagę pożądaną organizację pracy?
 • Kiedy opłaca się stosować poszczególne systemy czasu pracy?
 • Kiedy i w jaki sposób można różnicować systemy czasu pracy dla różnych grup pracowniczych?
 • Jak prawidłowo wprowadzić systemy czasu pracy do porządku organizacyjnego firmy?
 • Jaki okres rozliczeniowy pracodawca może zastosować w zależności od potrzeb, rodzaju pracy lub charakteru działalności?
 • Kiedy warto jest skorzystać z przedłużonego okresu rozliczeniowego?
 • Czym pracodawca powinien kierować się wybierając długość okresu rozliczeniowego?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić zmianę długości okresu rozliczeniowego?
 • Jaki wpływ na planowanie czasu pracy ma długość okresu rozliczeniowego?
 • Co pracodawca zyska dzięki wydłużonemu okresowi rozliczeniowemu w kontekście planowania grafików?
 • Co pracodawca zyska, a co straci w kontekście rozliczania czasu pracy – wydłużając okres rozliczeniowy?

Tworzenie harmonogramów czasu pracy

 • Na czym polega prawidłowe tworzenie harmonogramów czasu pracy?
 • Kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania grafików?
 • Kiedy należy podać harmonogram do wiadomości pracowników zgodnie z przepisami?
 • W jakiej formie należy podawać harmonogramy czasu pracy do wiadomości pracowników?
 • Czy możliwe jest dokonywanie zmian w grafiku, a jeśli tak to w jakich okolicznościach i po spełnieniu jakich procedur?
 • W jaki sposób nanosić zmiany w harmonogramie czasu pracy?
 • Które harmonogramy – po zmianie czy przed zmianą – należy zachować do kontroli PIP?
 • Czy do zmiany harmonogramu potrzebna jest zgoda pracownika?
 • Na jaki okres trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy?

Godziny pracy do zaplanowania – w dobie, tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym

 • Ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w stosowanym dla niego systemie czasu pracy?
 • Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w stosowanym dla niego systemie czasu pracy i okresie rozliczeniowym?
 • Kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu?
 • Ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego?
 • Jak ustalić wymiar czasu pracy dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych?
 • Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia?

Doba pracownicza – różne godziny rozpoczynania pracy

 • Czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy?
 • Jakie są ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny?
 • Na jakich zasadach i w jakich przypadkach można naruszać dobę pracowniczą?
 • Dla jakich pracowników można tworzyć rozkłady czasu pracy naruszające dobę pracowniczą (przewidujące różne godziny rozpoczynania pracy) po zmianie przepisów?
 • Jak prawidłowo wprowadzić możliwość planowania pracy z naruszeniem doby pracowniczej?
 • Czy można planować pracę z naruszeniem doby pracowniczej z ominięciem zdania związków zawodowych lub przedstawicielstwa pracowników?
 • Jakie są ograniczenia w planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach?
 • Jak prawidłowo tworzyć harmonogramy z wykorzystaniem różnych godzin rozpoczynania pracy?

Odpoczynki dobowe i tygodniowe

 • Jak prawidłowo planować odpoczynki dobowe w harmonogramie czasu pracy?
 • Kiedy odpoczynek zaplanowany w grafiku może być skrócony oraz w jaki sposób i w jakim terminie należy go równoważyć?
 • Jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych?
 • Z jakich udogodnień pracodawca może skorzystać przy planowaniu odpoczynków tygodniowych w zmianowej organizacji czasu pracy?
 • Kiedy i na jakich zasadach można skrócić zaplanowany w grafiku odpoczynek tygodniowy?

Dni wolne w harmonogramie czasu pracy

 • Czym jest dzień wolny, gdzie się zaczyna i ile obejmuje godzin?
 • Jak prawidłowo planować dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w zależności od systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego i jak je oznaczać?
 • Kiedy i na jakich zasadach można kumulować dni wolne z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w jednym tygodniu czy miesiącu czy dłuższym okresie?
 • Kiedy można planować pracę w niedzielę i święto?
 • Jak prawidłowo planować dni wolne za pracę w niedzielę i święto w grafiku i jak prawidłowo je oznaczać?
 • Czym są dni harmonogramowo wolne od pracy i jak powinny być planowane i oznaczane w grafiku?
 • Jakie decyzje należy podjąć w związku z przypadającymi w 2020 i 2021 r. świętami?
 • Jakim pracownikom w 2020 i 2021 r. będzie trzeba udzielić dodatkowego dnia wolnego w związku ze świętami przypadającymi w sobotę, a którym taki dzień nie będzie się należał?
 • Jakich zasad trzeba przestrzegać wyznaczając w 2020 i 2021 r. dni wolne za święta przypadające w soboty?

Praca w godzinach nadliczbowych

 • W jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?
 • Czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową?
 • Jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach?
 • Kiedy pracodawca nie może polecić pracownikowi pracy w nadgodzinach – różne okoliczności?
 • Czym jest pisemne, ustne i dorozumiane polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie zapisy dotyczące nadgodzin warto wprowadzić do przepisów wewnątrzzakładowych?
 • Kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w stosowanych systemach czasu pracy i okresach rozliczeniowych?
 • Jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w stosowanych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
 • Jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin?
 • W jaki sposób oraz kiedy wypłacać normalne wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny – najczęściej popełniane błędy?
 • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia, a jak dodatku za nadgodziny – najczęściej popełniane błędy w ustalaniu i momencie wypłaty?
 • Jakie są rodzaje i wielkości limitów godzin nadliczbowych i od czego one zależą?
 • Kiedy, mimo wykonywania pracy po godzinach, nie powstają godziny nadliczbowe?
 • Jakie są terminy na wypłatę należności za nadgodziny w zależności od składnika, rodzaju nadgodzin i okresu rozliczeniowego?
 • Kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy?
 • Jak udzielać czasu wolnego na wniosek, a jak bez wniosku pracownika?
 • Kiedy oddanie czasu wolnego powoduje podwojenie kosztów nadgodzin i jest nieopłacalne?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie przy oddawaniu czasu wolnego za nadgodziny – najczęściej popełniane wykroczenia?
 • Czy pierwszeństwo ma oddanie czasu wolnego czy wypłata dodatku za nadgodziny – kto o tym decyduje i czy pracownik ma na to jakiś wpływ?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP?
 • Kiedy pracę nadliczbową należy zrekompensować w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zrobić nawet po jego zakończeniu?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w czasie wolnym udzielonym za pracę w nadgodzinach?
 • Jakim pracownikom nie należy się rekompensata za nadgodziny?

Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

 • Czym jest dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. W5) i jak go planować w grafiku?
 • Kiedy pracodawca ma prawo wezwać pracownika w dniu wolnym W5 i czy pracownik może na takie wezwanie nie wyrazić zgody?
 • Jaki jest dodatkowy obowiązek dokumentacyjny pracodawcy związany z poleceniem pracy w dni wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, o którym pracodawcy najczęściej nie pamiętają?
 • Jakie okoliczności uprawniają pracownika do niezastosowania się do wezwania w dniu wolnym W5?
 • Jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym W5?
 • W jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny za wezwanie w dniu W5?
 • Dlaczego nieoddanie dnia wolnego za wezwanie w W5 stanowi wykroczenia?
 • Jakie obowiązki dokumentacyjne powinien zachować pracodawca w przypadku wezwania pracownika w dniu wolnym W5 oraz w przypadku rekompensowania tego wezwania?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w dniu wolnym udzielonym za wezwanie w dniu W5?
 • Kiedy dodatkową pracę w dniu wolnym W5 wliczamy do limitu nadgodzin?

Praca w niedziele i święta

 • Kiedy pracodawca ma prawo planować oraz polecać dodatkową pracę w niedziele i święta?
 • Czy można planować lub polecać pracę w każdą niedzielę oraz każde święto?
 • Jaka rekompensata należy się za planowaną, a jaka za dodatkową pracę w niedzielę lub święto?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto?
 • Czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto, czy musi to zrobić w uzgodnieniu z pracownikiem?
 • Czy pracownik może odmówić odebrania dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto, żądając wypłaty dodatku z tego tytułu?
 • Kiedy pracodawca może nie oddać wolnego za wezwanie w niedzielę lub święto?
 • Jaki przysługuje dodatek za pracę w niedzielę lub święto niezrekompensowaną innym dniem wolnym?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w dniu wolnym udzielonym za wezwanie w niedzielę lub święto?
 • Kiedy dodatkową pracę w niedzielę lub święto wliczamy do limitu nadgodzin?

Praca w porze nocnej

 • Czym jest pora nocna i jak ją prawidłowo określić w przepisach wewnątrzzakładowych?
 • Jakie są ograniczenia pracy w porze nocnej?
 • Jakim pracownikom nie można polecać pracy w porze nocnej?
 • Jak prawidłowo należy zrekompensować pracę w porze nocnej?

Zasady ewidencjonowania czasu pracy

 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca ma obowiązek gromadzić?
 • Co musi zawierać teczka dotycząca czasu pracy każdego pracownika?
 • Dlaczego dokumenty dotyczące czasu pracy muszą być gromadzone indywidualnie dla każdego pracownika i co muszą obejmować?
 • Na czym polega obowiązek przechowywania dokumentów z zakresu czasu pracy przez 10 lat, jakie dokumenty obejmuje i z czego wynika?
 • Czym dokumentacja z zakresu czasu pracy i jak ją prawidłowo prowadzić?
 • Jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy pracowników i kto za taką ewidencją odpowiada?
 • Przez jaki czas pracodawca ma obowiązek przechowywać ewidencję czasu pracy, harmonogram czasu pracy i listę obecności lub inny dokument potwierdzający przybycie pracownika do pracy?

Pracownicy niepełnoetatowi

 • Czym jest limit godzin ponadwymiarowych i do czego służy?
 • W jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek ustalić limit godzin ponadwymiarowych?
 • Jak prawidłowo ustalić limit niepełnoetatowca w różnych systemach i organizacjach czasu pracy?
 • Jak korzystnie wybrać metodę ustalania limitu niepełnoetatowca?
 • Czy można ustalić limit niepełnoetatowca na poziomie norm czasu pracy?
 • Jakie są konsekwencje braku limitu niepełnoetatowca oraz ustalenia go na poziomie norm czasu pracy?
 • Jakich błędów nie popełnić wprowadzając limit?
 • Jak rekompensować dodatkową pracę pracownika niepełnoetatowego?
 • Kiedy pracownik niepełnoetatowy ma prawo do dodatków za dodatkową pracę?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe niepełnoetatowca?

Kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych i pracownicy zarządzający

 • Kim są pracownicy zarządzający, a kim kierownicy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych?
 • Kiedy pracownikom zarządzającym oraz kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych należą się, a kiedy nie należą się dodatki za nadgodziny?
 • Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę, niedzielę lub święto?
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników zarządzających?

Czas pracy w podróży służbowej

 • Czas podróży służbowej, a czas pracy – jak rozliczać podróż służbową?
 • Kiedy za odbytą podróż służbową należy się wynagrodzenia, a kiedy nie?
 • W jakich sytuacjach podróż służbowa powoduje powstanie godzin nadliczbowych?
 • Czy pracownikowi należy się rekompensata za podróż służbową w dniu wolnym od pracy?
 • Jak zachowywać odpoczynki w podróży służbowej?
 • Czy pracownik po nocnej podróży służbowej może rano przyjść do pracy?

Szkolenia pracowników  

 • Czym są szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników?
 • Kiedy pracownik może odmówić wzięcia udziału w szkoleniu?
 • Czy czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika wlicza się do czasu pracy?
 • Kiedy za czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie, a kiedy nie ma takiego obowiązku?
 • Czy za czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika przypadającego w dniu wolnym należy się rekompensata?
 • Jakie szkolenia, oprócz szkolenia BHP, muszą być zawsze wliczane do czasu pracy i rekompensowane przez pracodawcę?

Badania lekarskie a czas pracy

 • Czy wstępne badania lekarskie robione w czasie pracy lub przed jej podjęciem są czasem pracy pracownika?
 • Czy pracownik może wykonać badania lekarskie po godzinach pracy lub w dniu wolnym od pracy – jakie są tego konsekwencje?
 • Czy na czas badań lekarskich pracownik powinien uzyskać zwolnienie z części czy z całego dnia pracy?
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję