AKADEMIA PRAWA PRACY ORAZ WYNAGRODZEŃ DLA ZAAWANSOWANYCH – szkolenie praktyczne – szkolenie online 18-19 lipiec

 • 18-19.07.2024| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Wacikowska– Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena: 890 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalizująca się w Prawie Pracy, Czasie Pracy oraz Wynagrodzeniach od strony prawnej. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy – ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów o czasie pracy kierowców, konsultant zmian w zakresie przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.  Autorka książki,,Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego” oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Konsultant Portalu zajmującego się w doradztwem w zakresie prawa pracy.

Program opracowała Monika Wacikowska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ 

Luka płacowa zgodnie z dyrektywą europejską z 2023 r. – jak pracodawca powinien przygotować się do wdrożenia przepisów w tym zakresie

 • Czym jest luka płacowa i jak należy przygotować się do jej usuwania, zgodnie z dyrektywą europejską przyjętą w 2023 r.?
 • Jakie świadczenia oraz aspekty będą podlegały ocenie pod kątem luki płacowej?
 • Czym będzie taka sama praca lub praca o takiej samej wartości – przyjmowane do oceny pod kątem luki płacowej?
 • Co oznaczać będzie przejrzystość wynagrodzeń przed podjęciem zatrudnienia oraz w jego trakcie?
 • W jakich przypadkach możliwe będzie różnicowanie wynagrodzeń na takich samych stanowiskach?
 • Czy przepisy o luce płacowej obejmą także szczególne kategorie pracowników m.in. pracowników tymczasowych, studentów, praktykantów, stażystów i innych?
 • Czy luka płacowa będzie musiała być również usuwana w zakresie spółek powiązanych, holdingów czy podmiotów publicznych, dla których obowiązują te same przepisy wynagrodzeniowe?
 • Jakie pytania podczas rozmowy rekrutacyjnej będą niedozwolone w związku z usuwaniem luki płacowej?
 • Jakie będą uprawnienia pracownika dotkniętego luką płacową, jaka będzie wysokość odszkodowania z tego tytułu, jaki będzie okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu oraz kto będzie obciążony kosztami postępowania sądowego w tym zakresie?
 • Kto będzie objęty ciężarem dowodowym w sprawach dotyczących luki płacowej?
 • Jaki będą kary dla pracodawców za naruszenia obowiązków w zakresie związanym z likwidacją luki płacowej?
 • Jakie obowiązki będą ciążyły na pracodawcach w związku z likwidacją luki płacowej (ustanowienie przejrzystości wynagrodzenia dla kandydatów do pracy oraz dla zatrudnionych, wdrożenie obsługi wniosków pracowników w związku z przejrzystością wynagrodzenia, ustalenie kryteriów stosowanych do określania poziomów wynagrodzenia i progresji wynagrodzenia, składanie/publikacja sprawozdań z wynagrodzeń).
 • Jak obowiązki związane z likwidacją luki płacowej wpłyną na przepisy o ochronie danych osobowych?

Obowiązujące od 2024 r. nowe wymogi dla pracodawców w stosunku do pracowników pracujących przy monitorach ekranowych

 • Na czym polegają nowe wymogi dla pracodawcy w stosunku do pracowników pracujących na komputerach?
 • W stosunku do jakich pracowników muszą być zrealizowane, a jakich pracowników mogą pominąć?
 • Jaki wpływ nowe obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników pracujących przy monitorach ekranowych wpłyną na pracowników wykonujących pracę zdalną stałą i okazjonalną?
 • Jakie są nowe zasady finansowania okularów korekcyjnych?
 • Czy owe wymogi muszą być realizowane także w stosunku do ochroniarzy i portierów, którzy monitorują systemy wizyjne?

Rewolucyjne orzeczenie TSUE w sprawie pracowników niepełnoetatowych i jego wpływ na sytuację polskich pracodawców i pracowników

 • Zakres przedmiotowy orzeczenia TSUE w sprawie pracowników niepełnoetatowych i ich limitu godzin ponadwymiarowych.
 • Jaki wpływ na polskich pracodawców oraz zatrudnionych w Polsce pracowników niepełnoetatowych ma w/w orzeczenie?
 • Jak należy ustalać limit niepełnoetatowca, zgodnie z obowiązującymi przepisami po wydaniu w/w orzeczenia?

Urlopy wypoczynkowe – trudne zagadnienia

 • Jaki charakter ma plan urlopowy – czy należy w nim planować zaległy urlop wypoczynkowy i co się dzieje, jeśli pracownik nie chce wykorzystać albo pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu w zaplanowanym w planie terminie oraz czy można nie tworzyć planu urlopowego i jakie są tego konsekwencje?
 • Jak udzielać urlopu pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym lub równoważnym systemie czasu pracy?
 • Czym jest 14-dniowy urlop wypoczynkowy i jakie faktycznie dni obejmuje?
 • Czy pracodawca musi udzielić pracownikowi 14-dniowego urlopu wypoczynkowego, jeśli pracownik tego nie chce?
 • Czy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu zaległego do końca września kolejnego roku, jeśli pracownik nie chce go wykorzystać?
 • Czy pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do skorzystania z urlopu zaległego i czy może narzucić pracownikowi jego termin?
 • Czy pracodawca ma prawo nie udzielić pracownikowi urlopu na żądanie?

Dni wolne od pracy – ciekawe aspekty

 • Czy pracodawca może nie udzielić pracownikowi wolnego z powodu działania siły wyższej lub urlop opiekuńczego oraz czy pracownik o to wolne może lub powinien wnioskować z wyprzedzeniem i jakie są tego konsekwencje?
 • Czy pracodawca może nie udzielić pracownikowi-rodzicowi dnia na opiekę nad dzieckiem – zaskakujące konsekwencje obowiązujących przepisów?
 • Czy pracownicy-rodzice mogą podzielić pomiędzy siebie dwa dni na opiekę nad dzieckiem?
 • Czy pracownik ma obowiązek powiadomić pracodawcę z wyprzedzeniem o chęci skorzystania z wolnego na oddanie krwi i czy pracodawca ma prawo takiego wolnego nie udzielić?

Dokumentacja pracownicza po ostatniej zmianie przepisów

 • Czym jest forma elektroniczna dokumentu i czym się różni od postaci elektronicznej?
 • Czym jest forma pisemna dokumentu i czym się różni od postaci papierowej?
 • Dlaczego mail to nie postać elektroniczna oświadczenia woli oraz czy pracownik może składać wnioski (np. urlopowe lub o wolne z tytułu działania siły wyższej) i oświadczenia w drodze mailowej – zaskakujące skutki nowych przepisów?
 • Czy możliwe jest podpisanie (np. w przypadku pracy zdalnej) umowy lub aneksu w formie elektronicznej w taki sposób, że pracodawca przesyła podpisany elektronicznie dokument, a pracownik go drukuje, podpisuje i odsyła skan?
 • Na ile części obowiązkowo musi być podzielona teczka osobowa i czy koniecznie musi obejmować nową dodatkową część E?
 • Jak należy stworzyć nową wymaganą część E teczki osobowej i czy trzeba ją tworzyć, jeśli w formie nie są prowadzone kontrole prewencyjne trzeźwości?
 • Dlaczego po zmianie przepisów warto dzielić teczki osobowe nie tylko na części, ale również na podczęści?
 • Jakie nowe dokumenty w przypadku pracy zdalnej należy przechowywać w teczce osobowej, a jakie poza teczką?
 • Czy można nie wpisywać w informacji o warunkach zatrudnienia informacji o wymiarze urlopu, jeśli pracownik ma dostęp do elektronicznego portalu pracowniczego, w którym ten wymiar może sprawdzić?
 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia informujemy o przerwie na karmienie lub o przerwie od pracy przy komputerze?
 • Jak określić dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika zadaniowego?
 • Co oznacza obowiązek przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia w terminie 7 dni od dopuszczenia do pracy?
 • Czy w informacji o instytucji zabezpieczenia społecznego należy wpisywać informację o PPK lub PPE?
 • Czy w teczce osobowej trzeba zamieszczać oryginały czy kopie dokumentów ze wstępnych badań lekarskich od poprzedniego pracodawcy, w związku z tym, że coraz więcej pracodawców z nich korzysta – stanowisko urzędowe.
 • Ile i jakie daty powinny pojawić się w umowie o pracę i czym jest dzień nawiązania stosunku pracy, dzień zwarcia umowy oraz dzień rozpoczęcia pracy – oraz dlaczego te terminy po zmianie przepisów stały się ważniejsze niż dotychczas.
 • Jak prowadzić ewidencję i listę obecności pracowników zdalnych – po zmianie przepisów?

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę – z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów

 • Jak nowe przepisy wpłynęła na treść umowy o pracę i czy jest możliwe po zmianie przepisów, aby umowa na zastępstwo nie miała w sobie konkretnego terminu, do którego została zawarta.
 • Kiedy wprowadzenie pracy zdalnej musi znaleźć odzwierciedlenie w zapisach umowy o pracę, a kiedy pracy zdalnej nie powinno się wpisywać do umowy?
 • Jak ustalić miejsce pracy pracownika pracującego częściowo zdalnie i częściowo w siedzibie pracodawcy?
 • Na co należy uważać wpisując w umowie o pracę na okres próbny zamiar co do kolejnej umowy lub klauzulę o jej wydłużeniu?
 • Jak prawidłowo przygotować wypowiedzenie umowy na czas określony i jaki podać powód jej zakończenia?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek uzasadnić rozwiązanie umowy na okres próbny oraz nienawiązanie po okresie próbnym kolejnej umowy – i jak to prawidłowo zrobić?
 • Jakie roszczenia po zmianie przepisów przysługują pracownikowi z niezgodnego z przepisami rozwiązania umowy na czas określony, a jakie z tytułu rozwiązania umowy na czas nieokreślony oraz na okres próbny?
 • Czy pracownik, może domagać się zawarcia po okresie próbnym kolejnej umowy, jeśli wykaże, że umowa taka nie została z nim nawiązana niezgodnie z przepisami?
 • Czy umowa na zastępstwo rozwiązuje się automatycznie po powrocie pracownika zastępowanego do pracy czy trzeba ją wypowiedzieć – najczęściej popełniane błędy?
 • Czy rozwiązanie lub zmiana umowy o pracę pracownika zdalnego może być dokonana mailem?

Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i podróże służbowe

 • Jakie nowe dokumenty w związku ze zmianą przepisów o szkoleniach powinny pojawić się u pracodawcy?
 • Nowy sposób rozliczania podróży służbowych w ramach szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika – konsekwencje zmian przepisów.
 • Czy pracownik, który pobiera naukę na studiach wyższych dofinansowaną przez pracodawcę ma prawo do dni wolnych z tego tytułu – poważne zmiany przepisów i ich konsekwencje?
 • Czy pracownik zdalny wezwany do pracy w siedzibie odbywa podróż służbową?
 • Czy pracownik zdalny odbywający szkolenie poza miejscem zamieszkania jest w podróży służbowej?
 • Jakie dokumenty pracodawca ma obowiązek gromadzić w związku z odbywaniem przez pracowników szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe lub nauki na studiach wyższych?
 • Czy pracownik zdalny wykonujący badania profilaktyczne – wstępne, okresowe lub kontrolne ma prawo do świadczeń z tytułu podróży służbowej?

Przerwy w pracy

 • Czy przerwa na karmienie wlicza się do czasu, od którego zależy liczba przerwa wliczanych do czasu pracy w danym dniu?
 • Jaka jest wzajemna relacja przerwy na karmienie i dodatkowych nowych przerw w pracy?
 • Czy nowe przerwy w pracy mogą być kumulowane przez pracowników w danym dniu?
 • Czy nowe przerwy w pracy występują także u pracowników, którzy mają ustanowione dodatkowe przerwy w pracy – np. przerwę niewliczaną do czasu pracy lub przerwy dla pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności?
 • Czy przerwy w pracy mogą być pomniejszane o przerwy „na papierosa”?

Uprawnienia rodzicielskie – trudne przypadki

 • Czy ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jeśli matka nie jest zatrudniona?
 • Czy ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jeśli nie wykorzystał jeszcze urlopu ojcowskiego?
 • Czy ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego podczas urlopu macierzyńskiego matki?
 • Kiedy ojciec najwcześniej może rozpocząć urlop rodzicielski?
 • Czy rodzice mogą korzystać równolegle z urlopu rodzicielskiego?
 • Czy urlop rodzicielski może być wykorzystany na pojedyncze dni – zaskakujące konsekwencje nowych przepisów?
 • Czy obydwoje rodzice dziecka mogą złożyć wniosek o elastyczną organizację, czy jest to uprawnienie tylko dla jednego z rodziców?
 • Czy wniosek o elastyczną organizację dla pracownika-rodzica może być złożony tylko na kilka dni, a jeśli tak, to minimalnie na ile i jak często
 • Czy można jednemu pracownikowi-rodzicowi udzielić zgody na elastyczną organizację pracy, a innemu odmówić zgody na taki wniosek?

Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego

 • Czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim ma obowiązek utrzymywać kontakt ze swoim pracodawcą – rewolucyjne orzeczenie SN?
 • Ile czasu pracodawca ma na rozwiązanie umowy o pracę licząc od daty skonsultowania tego zamiaru z ograniczają związkową?
 • Czy składnikiem wynagrodzenia jest prowizja, do której pracownik nabywa prawo po zakończeniu stosunku pracy i jaki ma ona wpływ na pochodne wynagrodzenia?
 • Czy wprowadzenie układem zbiorowym pracy (lub protokołem dodatkowym) mniej korzystnych dla pracowników warunków nabywania i ustalania wysokości niektórych składników wynagrodzenia za pracę wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę?
 • Termin na wypłatę należności z tytułu podróży służbowej – czy jest taki sam jak na wypłatę wynagrodzenia?
 • W jakich okolicznościach można pozbawić pracownika szczególnie chronionego ochrony prawnej – np. przed wypowiedzeniem umowy o pracę?

II DZIEŃ 

Systemy wynagradzania jako podstawa ustalania wynagrodzeń w firmie

 • Jakie systemy wynagradzania można stosować w firmach?
 • Jaki system wynagradzania najkorzystniej przyjąć w stosunku do poszczególnych grup pracowników?
 • Kiedy możliwe jest różnicowanie wynagrodzenia w stosunku do różnych pracowników, żeby nie narazić się na zarzut dyskryminacji?
 • Jakie dodatkowe składniki wynagrodzenia warto wprowadzić dla pracowników i o czym pamiętać zapisując je w regulaminie wynagradzania lub umowach o pracę?
 • W jakie pułapki nie dać się złapać ustanawiając premie i nagrody?
 • Czym różni się premia od nagrody i jakie są skutki prawne wprowadzenia jednej i drugiej?
 • Czym jest premia regulaminowa oraz czy przepisy ustanawiają premię uznaniową?
 • Jakie są skutki prawne ustalenia premii i nagrody i jaki mają one wpływ na wynagrodzenie za nadgodziny oraz wynagrodzenie urlopowe i chorobowe – najczęściej popełniane błędy?
 • Jakie zapisy z zakresu wynagrodzeń należy umieścić w regulaminie pracy, a jakie w regulaminie wynagradzania oraz w umowie o pracę?
 • Jakich błędów uniknąć tworząc zapisy regulaminowe oraz zapisy umowne w zakresie wynagradzania?

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • Co zaliczamy do normalnego wynagrodzenia za pracę nadliczbową?
 • Jak obliczyć normalne wynagrodzenie za pracę w zależności od stosowanych składników wynagrodzenia. – najczęściej popełniane błędy?
 • Czy premie, dodatki stażowe i inne składniki wynagradzania wliczane są do normalnego wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Jak obliczyć dodatki za pracę nadliczbową przy zasadniczej godzinowej lub miesięcznej stawce wynagrodzenia?
 • W jakich terminach należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za nadgodziny, a kiedy dodatek?
 • Jak prawidłowo wypłacić wynagrodzenie przy udzielaniu czasu wolnego za nadgodziny – najczęściej popełniane błędy?
 • Kiedy nie opłaca się oddawać czasu wolnego za nadgodziny?
 • Dlaczego często wypłata dodatków za nadgodziny jest dużo bardziej opłacalna niż oddanie czasu wolnego?
 • W jakie pułapki nie dać się złapać wypłacać wynagrodzenie za dodatkową pracę?
 • Jak ustalić pieniężną rekompensatę za nadgodziny pracowników zarządzających i kiedy ona się należy, a kiedy nie?

Rekompensata za dodatkową pracę w sobotę (dniu wolnym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy), niedzielę i święto

 • Kiedy pracownikowi należy się dodatkowa rekompensata za pracę w sobotę, niedzielę i święto?
 • Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie w przypadku oddawania wolnego za pracę w niedzielę i święto – w zależności od miesiąca i okresu rozliczeniowego – najczęściej popełniane błędy?
 • Jaki wpływ na wynagrodzenie pracownika ma oddawanie dnia wolnego i jak to najlepiej zorganizować, aby nie powodowało podwójnych kosztów pracodawcy?
 • Jak ustalić wynagrodzenie i dodatek z tytułu pracy w sobotę, niedzielę i święto, jeśli pracownikowi nie został oddany dzień wolny oraz kiedy wypłacić poszczególne składniki wynagrodzenia z tego tytułu?
 • Jak ustalić pieniężną rekompensatę za pracę w sobotę, niedzielę i święto pracowników zarządzających i kiedy ona się należy, a kiedy nie?

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika po zmianie przepisów w 2023 r.?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas pracy w podróży służbowej pracownika – w zależności od jego stanowiska, funkcji i wykonywanych w podróży służbowej zadań?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas badań lekarskich i dlaczego nie stanowi ono wynagrodzenia takiego jak za pracę?
 • Jak rozliczyć prawidłowo wyjście prywatne i jego ewentualne odpracowanie – najczęściej popełniane błędy?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas zwolnień rodzicielskich – przerwy na karminie oraz dni wolnego na dziecko – najczęściej popełniane błędy?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za zwolnienia od pracy – zwolnienie z powodu działania siły wyższej, urlop opiekuńczy oraz urlopy okolicznościowe?

Dodatkowe – obligatoryjne i alternatywne – składniki wynagrodzenia pracowników

 • Jakie dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługują pracownikom?
 • Oprawa emerytalna – kiedy należy ją wypłacić i jak ustalić jej wysokość?
 • W jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w przypadku indywidualnego zwolnienia pracownika (tzw. odprawa ekonomiczna)?
 • Jak ustalić wysokość odprawy ekonomicznej?
 • Jak obliczyć staż warunkujący wysokość odprawy ekonomicznej?
 • Czy pracownikowi, posiadającemu staż i wiek uprawniający do emerytury, którego stosunek pracy uległ zakończeniu na skutek wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika przysługuje odprawa emerytalna i odprawa z tytułu takiego rozwiązania umowy o pracę?
 • Czy w przypadku nieprzyjęcia przez pracownika porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy, pracownikowi przysługuje odprawa ekonomiczna – ciekawe orzecznictwo SN?
 • Komu oraz w jakich okolicznościach i na podstawie jakich dokumentów wypłaca się odprawę pośmiertną, jak ustalić jej wysokość i kiedy się ona nie należy?
 • Kiedy pracownikom należy się dodatek stażowy i jak ustalić okres uprawniający do jego nabycia i warunkujący jego wysokość?
 • Jak postąpić w przypadku doniesienia przez pracownika w trakcie istnienia stosunku pracy dokumentu, z którego wynika dłuższy niż przyjęty do wypłaty dodatku staż pracy?
 • Jak ustalić wynagrodzenie i dodatki za dyżur pracowniczy – różne uprawnienia pracowników?

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop

 • Jakie składniki wliczamy do średniej urlopowej pracowników?
 • Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego?
 • Jakie są zasady ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – kiedy i w jaki sposób uwzględniamy je w średniej urlopowej i ekwiwalencie za urlop?
 • Kiedy nagrodę i premię wliczamy do średniej urlopowej – w jakie pułapki nie dać się złapać?
 • Jakie są różnice pomiędzy obliczaniem wynagrodzenie i ekwiwalentu urlopowego?
 • Jaki jest współczynnik do ekwiwalentu dla niepełnoetatowców i pracowników pracujących w obniżonych normach czasu pracy.

Wynagrodzenie za czas choroby

 • Jakie składniki wliczamy do wynagrodzenia chorobowego?
 • Miesięczne, kwartalne i roczne składniki wynagrodzenia w wynagrodzeniu chorobowym.
 • W jaki sposób obliczyć wynagrodzeni chorobowe nowego pracownika oraz przy zmianie etatu pracownika?
 • Jak i kiedy uwzględniać w wynagrodzeniu chorobowym premie, nagrody i dodatki?
 • Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

 • Jakie działania lub zaniechania z zakresu wynagrodzeń mogą być uznane za wykroczenia?
 • Jakie zagadnienia skontroluje inspektor?
 • Jakich dokumentów nie ma obowiązku pokazywać organom kontrolnym?
 • Jakie kary grożą za poszczególne wykroczenia?
 • Kiedy za wykroczenia odpowiada organ zarządzający, a kiedy osoba zarządzająca, kadrowa/y, księgowa/y lub kierownik danej komórki organizacyjnej?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
AKADEMIA PRAWA PRACY ORAZ WYNAGRODZEŃ DLA ZAAWANSOWANYCH – szkolenie praktyczne – szkolenie online 18-19 lipiec
 • Data szkolenia:

  18-19.07.2024| szkolenie online |

 • Cena: 890 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję