Kadry i płace od podstaw

KURSY ZAWODOWE KADRY I PŁACE terminy i szczegółySzkolenie kadry i płace - kurs kadrowy

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej pracy na stanowisku Specjalista ds. kadr i płac od podstaw

Program nauczania na kursie:

„SAMODZIELNY PRACOWNIK KADR I PŁAC Z EGZAMINEM”

Nazwa i forma kształcenia

„Samodzielny pracownik kadr i płac z egzaminem”, kurs doskonalący w systemie weekendowym.

Czas trwania i sposób organizacji kształcenia

Kurs liczy 132 godzin wykładowych z egzaminem, zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godz. od 9.00 do 15.00.

Sylwetka uczestnika kursu (wymagania wstępne dla uczestników)

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu ekonomicznym lub innym.

Kurs adresujemy do osób, które zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac od podstaw oraz osób chcących poszerzyć i zaktualizować  posiadaną wiedzę z tego zakresu.

Cele kształcenia

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom aktualnej i fachowej wiedzy w zakresie:

 • wynagrodzeń, płac, systemów płacowych
 • naliczania wynagrodzeń,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • dochodów międzynarodowych,
 • świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników i innych osób,
 • rozliczania czasu pracy,
 • zatrudniania, akt osobowych i ochrony danych osobowych w zatrudnieniu zgodnie z RODO,
 • umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • urlopów wypoczynkowych,
 • najnowszych zmian w przepisach, które pojawią się w trakcie trwania kursu

Podstawowy zasób wiedzy przekazywany będzie na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń. Słuchacze otrzymają komplet materiałów umożliwiający pogłębienie i utrwalenie wiedzy zdobytej w czasie zajęć dydaktycznych. Podstawowymi materiałami do samodzielnej nauki będą materiały przygotowane przez wykładowców i dostarczone słuchaczom w formie kserokopii.

Warunki zaliczenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez słuchacza zaświadczenia zgodnego z MEN jest:

 • w celu kontroli opanowania materiału każdy uczestnik zobowiązany jest do zaliczenia dwóch prac kontrolnych przewidzianych podczas kursu
 • obecność na zajęciach minimum 70% zajęć

Przystąpienie do egzaminu pisemnego na koniec kursu jest dobrowolne.

 • Kurs zostanie zakończony czterogodzinnym (godziny dydaktyczne liczone po 45 min) pisemnym egzaminem z całości materiału objętego programem kursu. Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty oraz wewnętrznymi uregulowaniami wydanymi na podstawie tych przepisów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej liczby punktów z każdej części egzaminacyjnej oraz 51 % punktów (w sumie) ze wszystkich części egzaminacyjnych.
 •  Osoby, które zaliczą egzamin otrzymają zaświadczenie o ukończonym kursie wraz z informacją o pozytywnie zdanym egzaminie pisemnym.
 •  Jeśli uczestnik kursu nie zaliczy egzaminu lub nie będzie pisał egzaminu, w zaświadczeniu będzie zamieszczona informacja tylko o ukończonym kursie.  

Przedmioty nauczania i ich wymiar

Program nauczania obejmuje 128 godzin wykładowych + 4 godziny egzamin pisemny:

–  Płace – składki i podatki – teoria i ćwiczenia – 32 godz. (Obowiązki rozliczeniowe i ewidencyjne firm wobec ZUS i Urzędów Skarbowych, Rozliczenia składkowo-podatkowe pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, wykonawców dzieła, Rozliczenia składkowo-podatkowe osób należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, ćwiczenia ze sporządzania listy płac, Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników i innych osób)

–  Podatki- zagadnienia ogólne – 8 godz.

–  Prawo międzynarodowe – zagadnienia ogólne – 8 godz.

–  Systemy płacowe, naliczania poszczególnych składników wynagrodzeń – teoria i ćwiczenia – 24 godz.

–  Planowanie i rozliczanie czasu pracy – warsztaty – 16 godz.

–  Zatrudnianie, akta osobowe i ochrona danych osobowych w zatrudnieniu – 8 godz.

–  Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne (teoria i ćwiczenia) – 8 godz.

–  Urlopy wypoczynkowe – teoria i ćwiczenia – 8 godz.

–  Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego – 8 godz.

– Lista płac od początku do końca – podsumowanie materiału – ćwiczenia – 8 godz.

–  Egzamin pisemny – 4 godz.

PRZEDMIOT: PRAWO PRACY- Zatrudnianie, akta osobowe i RODO w zatrudnieniu, umowy o pracę ich rodzaje i stosowanie oraz poprawne rozwiązywanie, urlopy

Podstawowe zasady prawa pracy, zasady poprawnej rekrutacji, poprawne nawiązanie stosunku pracy, sposób prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników

 Istota stosunku pracy oraz hierarchia źródeł prawa pracy, w tym:

 • zasada stosowania postanowień korzystniejszych dla pracownika,
 • okoliczności wskazujące na konieczność zawarcia umowy o pracę, a nie umowy prawa cywilnego, z uwzględnieniem pomocniczej roli orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wykładni PIP,
 • zasady stosowania Kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych prawem pracy (wybór przepisów prawa cywilnego, które musi znać osoba zajmująca się prawem pracy),

Zasady pozyskiwania danych osobowych od kandydata do pracy i pracownika, w tym:

 • dane osobowe, które można uzyskać od kandydata do pracy, w tym problematyka tzw. danych o karierze zawodowej, danych o miejscu zamieszkania,
 • dane osobowe, które można pozyskać od pracownika,
 • problematyka oświadczeń o danych (cv oraz kwestionariusze osobowe),
 • dokumenty, których przedstawienia można wymagać od kandydata do pracy i pracownika, w tym przypadki, w których takie dokumenty mogą być kopiowane, a w których nie, zgodnie z najnowszą wykładnią,

Zasady przetwarzania danych za zgoda kandydata do pracy i pracownika, w szczególności zasady przetwarzania zdjęć pracownika,

Zasady kierowania na badania wstępne, w tym:

 • poprawne wypełnienie druku skierowania krok po kroku,
 • wyjątkowe przypadki, w których można przyjąć nowego pracownika bez badań wstępnych,
 • zasady pozyskiwania dokumentów w związku z obowiązkiem odbycia badań wstępnych oraz zasady ich układania w aktach osobowych pracownika, zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi i najnowszą wykładnią,

Zasady kierowania na szkolenia bhp,

Obowiązki informacyjne wobec kandydatów do pracy (zgodnie z RODO) oraz nowych pracowników,

 • Zasady zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem najnowszej wykładni, w tym:
 • czas przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy,
 • zasady tworzenia nowych akt osobowych i nowej dokumentacji pracowniczej dla już zatrudnionych pracowników – w jakim przypadku ma miejsce, postępowanie ze świadectwami pracy oraz dokumentami gromadzonymi w części A akt osobowych,
 • wykładnia dotycząca gromadzenia dokumentów dotyczących czasu pracy pracownika,
 • zasady gromadzenia dokumentów dotyczących kar porządkowych oraz dokumentów dotyczących egzekucji komorniczych w trakcie trwania stosunku pracy,
 • częstotliwość drukowania kart wynagrodzeń w zależności od tego, czy dokumentacja pracownicza jest prowadzona w postaci papierowej, czy elektronicznej,
 • wymagania dotyczące przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej,
 • możliwość powierzenia prowadzenia dokumentacji pracowniczej zewnętrznemu podmiotowi – zalety i ryzyka.

Umowy o pracę – ich rodzaje i stosowanie oraz poprawne rozwiązywanie

Poprawne zawarcie umowy o pracę, w tym:

 • cechy charakterystyczne umowy: na okres próbny, limitowanej umowy na czas określony, nielimitowanej umowy na czas określony (w tym na zastępstwo), umowy na czas nieokreślony,
 • pisemna forma umowy (pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia), skutki niezachowania tej formy, sytuacje zagrożone mandatem od PIP,
 • formułowanie treści umowy o pracę – krok po kroku, z uwzględnieniem wykładni i orzecznictwa dotyczącego poprawnego wskazywania miejsca pracy,
 • postanowienia dodatkowe, które mogą być wprowadzone do umowy o pracę (np. umowa o zakazie konkurencji),

Dokument dodatkowo potwierdzający warunki zatrudnienia – zakres czynności,

Możliwość modyfikowania pierwotnej treści umowy o pracę, w tym:

 • zasady zmiany treści umowy na mocy porozumienia stron, z uwzględnieniem postanowień, które w drodze porozumienia nie mogą być zmieniane (wyjątki),
 • poprawne stosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy,
 • zmiany, które nie wymagają wypowiedzenia zmieniającego (np. możliwość wydania pracownikowi polecenia wykonywania innej pracy w ograniczonym przedziale czasowym).

Zasady poprawnego rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami, w tym:

 • Rozwiązywanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
 • Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, w tym:
 • zasady dokonywania wypowiedzeń,
 • osoby chronione przed wypowiedzeniem,
 • zasady formułowania oświadczenia woli o wypowiedzeniu (przypadki, w których konieczne jest podanie przyczyny wypowiedzenia),
 • wybrane najważniejsze i najnowsze wyroki sądowe dotyczące poprawnego wskazywania przyczyny wypowiedzenia,
 • zasady wręczania oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu – krok po kroku, obecność świadka wypowiedzenia zgodnie z wykładnią UODO,

Poprawne ustalanie długości okresu wypowiedzenia, a także zasady poprawnego:

 • skracania okresu wypowiedzenia,
 • zwalniania z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia,
 • udzielania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia,
 • udzielania dni wolnych na poszukiwanie pracy,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, w tym:

 • zwolnienie dyscyplinarne – najważniejsze orzecznictwo sądowe dotyczące poprawnego rozwiązywania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 • zasady doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu nieobecnemu pracownikowi, z uwzględnieniem pomocnego orzecznictwa,

Zwolnienie się przez pracownika z powodu naruszania podstawowych obowiązków wobec niego przez pracodawcę,

Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu śmierci pracownika albo upływu 3 miesięcy nieobecności w związku z tymczasowym aresztowaniem pracownika,

Poprawne sporządzanie i wydawanie świadectw pracy w tym nowe rozwiązania prawne wprowadzone od 7 września 2019r. w tym nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy:

 • nowe roszczenia byłego pracownika w sytuacji, gdy były pracodawca nie wyda mu świadectwa pracy,
 • nowy dokument zastępujący świadectwo pracy,
 • nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy,
 • nowe zasady wydawania odpisu świadectwa pracy.

Urlopy pracownicze – najważniejsze zagadnienia praktyczne

Urlop wypoczynkowy – wybrane najistotniejsze zagadnienia, w tym:

 • wymiar urlopu wypoczynkowego (zasady jego ustalania w przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu, okresy niewykonywania pracy zaliczane do wymiaru urlopu wypoczynkowego),
 • zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego (pierwszego w karierze zawodowej pracownika oraz urlopu kolejnego),
 • zasada proporcjonalności w urlopie wypoczynkowym – omówienie na praktycznych przykładach,
 • prawo pracownika urlopu uzupełniającego,

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, w tym:

 • możliwość dzielenia urlopu na części,
 • korzystanie z urlopu „na żądanie”,
 • przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego (obowiązkowe i fakultatywne), w tym: urlop do długotrwałej chorobie, uprawnienia pracownika w razie zmiany terminu urlopu z powodów pracodawcy,
 • możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego,
 • zaległy urlop wypoczynkowy – konsekwencje nieudzielania go w terminie, zasady wysłania pracownika na urlop zaległy zgodnie z orzecznictwem i wykładnią PIP,

Dodatkowe urlopy wypoczynkowe dla weteranów oraz pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w tym zasady ustalania proporcji z dodatkowego urlopu wypoczynkowego zgodnie z wykładnią PIP oraz BON),

Urlop macierzyński:

 • wymiar urlopu macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci,
 • możliwość skorzystania przez pracownicę z urlopu macierzyńskiego przed porodem,
 • urlop macierzyński w razie urodzenia martwego dziecka, śmierci dziecka, oddania dziecka do adopcji,

Urlop na warunkach macierzyńskiego – komu przysługuje i na jakich zasadach,

Urlop rodzicielski – zgodnie z obowiązującą wykładnią:

 • tryb występowania o urlop rodzicielski (i związana tym wysokość zasiłku macierzyńskiego),
 • przypadki, w których: rodzice mogą wspólnie korzystać z urlopu rodzicielskiego, dzielić go na planowane części, robić przerwy w korzystaniu z tego urlopu,
 • zasady rezygnacji z urlop rodzicielskiego (za zgodą i bez zgody pracodawcy), skutki rezygnacji,
 • zasady łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą (co wolno, a czego nie wolno),

Urlop ojcowski – granice czasowe korzystania z tego urlopu oraz jego wymiar,

Możliwość przerwania płatnych zasiłkiem macierzyńskim urlopów z tytułu korzystania z uprawnień rodzicielskich na okres hospitalizacji dziecka,

Przypadki, gdy z płatnego zasiłkiem macierzyńskim urlopu może skorzystać może skorzystać drugi rodzic albo pracownik – inny członek najbliższej rodziny (z uwzględnieniem wykładni MRPiPS oraz planowanych zmian),

Urlop wychowawczy:

 • nabywanie prawa oraz zasady korzystania przez uprawnionych rodziców lub opiekunów dziecka (obowiązek zachowania 1 miesięcznej, nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego dla drugiego rodzica lub opiekuna dziecka),
 • podział urlopu wychowawczego na części, w tym wpływ urlopu rodzicielskiego wykorzystanego „z przerwą) na liczbę części urlopu wychowawczego,

Urlop szkoleniowy:

 • przesłanki nabycia prawa do urlopu szkoleniowego (interpretacja pojęcia „za zgodą pracodawcy”),
 • wymiar urlopu szkoleniowego,
 • urlop szkoleniowy udzielany na innej podstawie niż Kodeks pracy,

Urlop bezpłatny:

 • rodzaje urlopów bezpłatnych (na podstawie Kodeksu pracy i wybranych, innych przepisów prawa),
 • zasady udzielania urlopu bezpłatnego na wniosek pracownika, możliwość odwołania z takiego urlopu, skutki korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego,

Tzw. urlopy okolicznościowe – zasady poprawnego udzielania, w tym w oparciu o najnowszą wykładnię PIP.

PRZEDMIOT: Prawo Pracy – Planowanie i rozliczanie czasu pracy – warsztaty. 

Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz jego ewidencjonowanie zgodnie z obecnie obowiązującymi, nowymi zasadami

Zasady planowania czasu pracy pracownika (sporządzania harmonogramu czasu pracy) w ramach wymiaru jego czasu pracy oraz przekazywanie rozkładu (harmonogramu) czasu pracy do jego wiadomości, z uwzględnieniem konieczności zachowania doby pracowniczej,

Systemy i rozkłady czasu pracy, które mogą być stosowane u danego pracodawcy, w tym planowanie pracy w zadaniowym czasie pracy,

Przypadki, w których zgodnie z wykładnią harmonogram czasu pracy może być poprawiany,

Ewidencjonowanie zaplanowanych godzin pracy zgodnie z nowymi przepisami,

Czas pracy pracowników zatrudnionych na część etatu oraz czas pracy pracowników niepełnosprawnych – odrębności w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy takich pracowników,

Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych, w tym:

 • ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej (limity pracy godzin nadliczbowych, okresy odpoczynku, sytuacja pracownika),
 • przypadki, w których pracownik mimo przebywania na terenie zakładu pracy nie pracuje w godzinach nadliczbowych (w tym odpracowywanie wyjść prywatnych),

Praca w godzinach nadliczbowych dobowych oraz zasady rekompensowania takiej pracy (w jakiej sytuacji czasem wolnym, w jakiej dodatkiem do wynagrodzenia),

Możliwość wezwania oraz rekompensowania pracy w dniu wolnym, w szczególności:

 • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 • skutki nieoddania dnia wolnego (konieczność zapłacenia wynagrodzenia wraz z dodatkiem, przypadki, w których za nieoddanie dnia wolnego może został nałożony mandat przez PIP),

Ewidencjonowanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność tworzenia dokumentów z tym związanych, zgodnie z nowymi przepisami,

Czas pracy kierownika wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pracodawcy – jakie są zasady planowania i rozliczania czasu pracy takiego pracownika,

Czas pracy, a dyżur pracownika, w tym nowe zasady ewidencjonowania dyżuru,

Czas pracy, a udział pracownika w szkoleniu w zależności od rodzaju szkolenia,

Czas pracy, a wyjazd pracownika w podróż służbową,

Zasady przechowywania dokumentów dotyczących czasu pracy pracownika, m.in. harmonogramów czasu pracy, dokumentów potwierdzających pracę w godzinach nadliczbowych i w dniu wolnym, wniosków pracownika, w tym wniosków o wyjścia prywatne, list obecności.

PRZEDMIOT: Wynagrodzenia – Systemy płacowe, naliczanie poszczególnych składników wynagrodzeń

Obliczanie podstawowych rodzajów wynagrodzeń

Podstawowe zasady naliczania wynagrodzeń:

 • systemy wynagradzania,
 • dokumentacja płacowa

Kalkulacja wynagrodzenia:

 • podstawowe parametry (koszty, ulga, składki, pdof),
 • rozliczenie „od brutto do netto”.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca  przy stawce zasadniczej miesięcznej

 • gdy pracownik chorował
 • gdy pracownik był nieobecny z innej przyczyny i za ten czas nie zachował wynagrodzenia
 • gdy pracownik zanotował w miesiącu oba rodzaje absencji

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

 • składniki wliczane do podstawy wymiaru
 • uwzględnianie składników w stałych stawkach miesięcznych
 • przyjmowanie do podstawy wymiaru składników zmiennych
 • ustalanie podstawy wymiaru – krok po kroku
 • sytuacje szczególne

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • składniki w stałych stawkach miesięcznych w podstawie wymiaru
 • składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc
 • składniki zmienne za okresy dłuższe niż miesiąc
 • schemat obliczeń krok po kroku
 • obliczanie współczynnika ekwiwalentu
 • norma dobowa czasu pracy dla zatrudnionych na części etatu,
 • sytuacje szczególne

Wynagrodzenia obliczane według zasad obowiązujących dla urlopu wypoczynkowego

 • wynagrodzenie za urlop szkoleniowy,
 • wynagrodzenie za odpłatne zwolnienia od pracy

Wynagrodzenia za zwolnienia od pracy

 • odpłatne zwolnienia od pracy, za które należy się pensja liczona jak za urlop oraz liczona inaczej,
 • zwolnienia od pracy, za które rekompensatę wypłaca pracownikowi wzywający organ lub sąd (a nie pracodawca),
 • nieodpłatne zwolnienia od pracy;

Świadczenia ustalane według zasad właściwych dla ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

PRZEDMIOT: Wynagrodzenia – Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

Wyjaśnienie pojęć:

 • tytuł ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego
 • płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe/wypadkowe
 • Płatnicy świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Wynagrodzenie za okres choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy

 • prawo do wynagrodzenia
 • okres wypłaty wynagrodzenia
 • wysokość wynagrodzenia
 • obliczanie wynagrodzenia
 • dokumentacja niezbędna do wypłaty wynagrodzenia
 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek wyrównawczy
 • dokumentowanie uprawnień do świadczeń.

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla ubezpieczonych będących pracownikami

 • Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku (przychód pomniejszony o składki finansowane ze środków własnych pracownika)
 • okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku
 • ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego
 • ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zasada uzupełniania wynagrodzenia zmiennego
 • podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany wymiaru czasu pracy
 • składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku premii, nagród i innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków
 • waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłku
 • ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla ubezpieczonych innych niż pracownicy

 • przychód stanowiący podstawę wymiaru zasiłku
 • okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku niezdolności powstałej przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia
 • ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia dla ubezpieczonych, dla których jest określana najniższa podstawa wymiaru składek
 • ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia dla ubezpieczonych, dla których nie została określona najniższa podstawa wymiaru składek
 • ustalanie przeciętnego miesięcznego przychodu
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków
 • waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego
 • ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

Ćwiczenia – rozwiązywanie zadań związanych z tematyką kursu w zakresie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

PRZEDMIOT: Wynagrodzenia – Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych

Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

 • różnice między potrąceniami obowiązkowymi i dobrowolnymi
 • potrącenia egzekucyjne i poza egzekucyjne

Podstawowe informacje o egzekucji z wynagrodzenia na pracę (egzekucja cywilna i administracyjna, różnice, sankcje i organy egzekucyjne)

 • wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, podlegające ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji
 • dopuszczalne odliczenia z wynagrodzenia za pracę mające pierwszeństwo przed obowiązkowymi potrąceniami (wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny, uproszczony tryb odzyskania nadpłaty pensji);

Jak dokonywać obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

 • rodzaje (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne,
 • ustalanie maksymalnej dopuszczalnej kwoty potrącenia przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń
 • kwoty wolne od potrąceń pojedynczych i zbiegających się

Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

 • limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach
 • porównanie z obowiązkowymi potrąceniami z wynagrodzenia za pracę

Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę

Zbiegi egzekucji z wynagrodzenia za pracę

 • zbieg egzekucji komorniczych
 • zbieg egzekucji administracyjnej i komornicze
 • zbieg egzekucji administracyjnych

Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego

Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego

 • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
 • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna,
 • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków

Wynagrodzenia i potrącenia w praktyce – ćwiczenia z kursantami.

PRZEDMIOT: Płace – składki i podatki. 

Unormowania prawne płac 

 • Obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom
 • Charakterystyka i znaczenie norm zakładowych w zakresie wynagradzania: układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę
 • Charakterystyka umów cywilnych: umowy zlecenia, o dzieło, kontraktu menedżerskiego
 • Treść umów cywilnych, określenie wynagrodzenia i różnych świadczeń
 • Zasady wynagradzania członków zarządu i członków rad nadzorczych
 • Systemy i formy wynagradzania w praktyce, w tym system motywacyjny
 • Charakterystyka systemu bonusowego
 • Minimalna płaca i zasady jej wyrównywania
 • Wynagrodzenie w umowie: brutto/netto, w walucie obcej- zasady przeliczania

ZUS – zagadnienia ogólne

 • Pojęcie płatnika, obowiązki zgłoszeniowe
 • Rodzaje ubezpieczeń i ich charakterystyka : ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, fundusze poza ubezpieczeniowe – Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Tytuły do ubezpieczeń, pojęcie ubezpieczonego, w tym dokumenty zgłoszeniowe
 • Wysokość i zasady finansowania składek, ustalanie składki wypadkowej
 • Ubezpieczenie zdrowotne, w tym członków rodziny, dokumenty zgłoszeniowe
 • Dokumenty rozliczeniowe

Podatki- zagadnienia ogólne

 • Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) osób fizycznych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przychody zwolnione z podatku
 • Pojęcie płatnika w rozumieniu przepisów podatkowych
 • Osoby odpowiedzialne za obliczanie, pobór i wpłacanie podatków do urzędu skarbowego
 • Odpowiedzialność materialna zakładu pracy jako płatnika

Oskładkowanie i opodatkowanie pracowników 

 • Pojęcie pracownika w rozumieniu przepisów ZUS
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracowników, w tym przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS, sporządzanie dokumentów
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ograniczenie rocznej podstawy i wyłączenia niektórych przychodów z oskładkowania
 • Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 • Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zwolnienie podatkowe w ramach „ulgi dla młodych”
 • Pracownicze koszty uzyskania przychodów: podstawowe, podwyższone i faktycznie poniesione na dojazd do zakładu pracy
 • Ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie skali podatkowej, zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy
 • Zajęcia warsztatowe – sporządzanie listy płac dla pracowników (15 wariantów)

Oskładkowanie i opodatkowanie zleceniobiorców, wykonawców dzieła, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych i innych osób

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych i innych osób nie będących pracownikami, w tym sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych
 • Kto niepodległa ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umów cywilnych?
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń- zasady wyboru tytułu
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w tym przychody wyłączone z oskładkowania
 • Dokumenty rozliczeniowe do ZUS, sporządzanie raportów imiennych miesięcznych
 • Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu i rad nadzorczych według zasad ogólnych i w formie ryczałtu
 • Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych , pobór podatku zryczałtowanego
 • Rozliczenie należności wypłaconych osobom po śmierci pracownika i innych osób
 • Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z umów o odbycie praktyk absolwenckich
 • Zajęcia warsztatowe -sporządzanie listy płac dla ww. osób – 15 wariantów
 • Oskładkowanie i opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce

Obowiązki rozliczeniowe zakładów pracy wobec ZUS i urzędów skarbowych – zajęcia warsztatowe

 • Sporządzenie listy płac dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawcy dzieła, menedżera, członka zarządu, członka rady nadzorczej
 • Na podstawie listy płac – rozliczenie z ZUS, w tym sporządzanie raportów imiennych miesięcznych ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA  i deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • Na podstawie listy płac – rozliczenie z urzędem skarbowym, w tym sporządzenie PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, IFT-1R

Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników i innych osób  w ujęciu składkowym i podatkowym  (najnowsze orzecznictwo): 

 • Zwrot nadpłaconych składek
 • Finansowanie dojazdu do pracy
 • Usługi medyczne
 • Opłacanie składek z tytułu dodatkowych ubezpieczeń
 • Opłacanie składek branżowych
 • Odprawy
 • Odszkodowania
 • Odzież
 • Świadczenia bhp
 • Świadczenia żywieniowe
 • Ekwiwalenty za narzędzia, sprzęt
 • Zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych, zakwaterowanie
 • Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Świadczenia finansowane z ZFŚS i środków obrotowych pracodawcy, w tym:
 • Świadczenia urlopowe
 • Wypoczynek dla pracowników i członków ich rodzin – różne formy (wycieczki, imprezy integracyjne, wczasy, wczasy pod gruszą itp.)
 • Świadczenia rzeczowe (okolicznościowe), (bony, paczki, bilety na imprezy sportowe, kulturalne itp. świadczenia na rzecz byłych pracowników (emerytów i rencistów)
 • Zapomogi dla pracowników i byłych pracowników-emerytów , rencistów,
 • Umorzenie pożyczek i inne świadczenia pozapłacowe

PRZEDMIOT: Prawo międzynarodowe + POWTÓRKA Z PŁAC. 

Formy czasowego przeniesienia pracowników do pracy za granicę;

 • zagraniczna podróż służbowa – warunki jej wykonywania
 • oddelegowanie na podstawie przepisów kodeksu pracy, w tym wynagrodzenie i świadczenia pozapłacowe przyznane delegowanym,

Miejsce opłacania składek ZUS

 • Zasady i miejsce oskładkowania pracowników w świetle prawa wspólnotowego i umów międzynarodowych.
 • Szczególne regulacje dla pracowników oddelegowanych oraz wykonujących pracę w kilku państwa członkowskich UE/EOG, w tym rola i tryb pozyskiwania formularza E 101,
 • Miejsce opłacania składek pracowników oddelegowanych do państw trzecich

Miejsce opodatkowania

 • Zasady i miejsce opodatkowania dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z pracy najemnej i działalności wykonywanej osobiście
 • Opodatkowanie polskich pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
 • Metody eliminacji podwójnego opodatkowania

Sporządzenie listy płac dla:

 • polskiego pracownika oddelegowanego do pracy za granicą i sporządzenie PIT-11

Podczas ostatnich zajęć z płac- podsumowanie materiału – PRACA KONTROLNA

PRZEDMIOT: PŁACE –  LISTA PŁAC OD POCZĄTKU DO KOŃCA – PODSUMOWANIE CAŁOŚCI MATERIAŁU – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE 

 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję