KURSY ZAWODOWE KADRY I PŁACE terminy i szczegółyszkolenie

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej pracy na stanowisku Specjalista ds. kadr i płac od podstaw

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE:

„SAMODZIELNY PRACOWNIK KADR I PŁAC Z EGZAMINEM”

Nazwa i forma kształcenia

„Samodzielny pracownik kadr i płac z egzaminem”, kurs doskonalący w systemie weekendowym.

Czas trwania i sposób organizacji kształcenia

Kurs liczy 132 godzin wykładowych z egzaminem, zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godz. od 9.00 do 15.00.

Sylwetka uczestnika kursu (wymagania wstępne dla uczestników)

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu ekonomicznym lub innym.

Kurs adresujemy do osób, które zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac od podstaw oraz osób chcących poszerzyć i zaktualizować  posiadaną wiedzę z tego zakresu.

Cele kształcenia

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom aktualnej i fachowej wiedzy w zakresie:

 • wynagrodzeń, płac, systemów płacowych
 • naliczania wynagrodzeń,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • dochodów międzynarodowych,
 • świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników i innych osób,
 • rozliczania czasu pracy,
 • zatrudniania, akt osobowych i ochrony danych osobowych w zatrudnieniu zgodnie z RODO,
 • umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • urlopów wypoczynkowych,
 • najnowszych zmian w przepisach, które pojawią się w trakcie trwania kursu

Podstawowy zasób wiedzy przekazywany będzie na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń. Słuchacze otrzymają komplet materiałów umożliwiający pogłębienie i utrwalenie wiedzy zdobytej w czasie zajęć dydaktycznych. Podstawowymi materiałami do samodzielnej nauki będą materiały przygotowane przez wykładowców i dostarczone słuchaczom w formie kserokopii.

Warunki zaliczenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez słuchacza zaświadczenia zgodnego z MEN jest:

 • w celu kontroli opanowania materiału każdy uczestnik zobowiązany jest do zaliczenia dwóch prac kontrolnych przewidzianych podczas kursu
 • obecność na zajęciach minimum 70 % zajęć

Przystąpienie do egzaminu pisemnego na koniec kursu jest dobrowolne.

 • Kurs zostanie zakończony czterogodzinnym (godziny dydaktyczne liczone po 45 min) pisemnym egzaminem z całości materiału objętego programem kursu. Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty oraz wewnętrznymi uregulowaniami wydanymi na podstawie tych przepisów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej liczby punktów z każdej części egzaminacyjnej oraz 51 % punktów (w sumie) ze wszystkich części egzaminacyjnych.
 •  Osoby, które zaliczą egzamin otrzymają zaświadczenie o ukończonym kursie wraz z informacją o pozytywnie zdanym egzaminie pisemnym.
 •  Jeśli uczestnik kursu nie zaliczy egzaminu lub nie będzie pisał egzaminu, w zaświadczeniu będzie zamieszczona informacja tylko o ukończonym kursie.  

Certyfikowany kurs kadrowo płacowy obejmuje zatem kompleksowe zagadnienia z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, a także naliczania i ewidencjonowania wynagrodzeń niezbędnych do pracy na samodzielnym stanowisku w dziale kadrowo płacowym. Program kursu dla uczestników, poza zajęciami teoretycznymi, zawiera także mnóstwo ćwiczeń praktycznych.

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie uczestników do podjęcia pracy na stanowiskach kadrowo-płacowych w firmach i instytucjach, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych. Po ukończeniu zajęć każdy z uczestników otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Forma kursu

Kurs kadrowopłacowy jest realizowany w formie teoretycznej – wykładu prowadzonego przez trenera oraz części praktycznej – obejmującej warsztaty, ćwiczenia praktyczne.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • nawiązanie i ustanie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę, rozwiązanie umowy o pracę – analiza przypadku),
 • dokumentacja pracownicza – akta osobowe (zasady prowadzenia akt osobowych, dokumenty od pracownika, kwestionariusze osobowe, zakres czynności pracownika, podstawowe elementy, jakie musi zawierać umowa o pracę, świadectwo pracy – tryb wystawiania i przepisy dotyczące zmian dokonywanych w jego treści),
 • urlopy pracownicze (wymiar i wyliczanie należnego urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego, urlop szkoleniowy, urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny),
 • zdolność do pracy na podstawie profilaktycznych badań lekarskich (obowiązki pracodawcy, prawidłowe skierowanie na badania, szkolenia BHP w zakładzie pracy – organizacja, rodzaje i dokumentacja),
 • dokumentacja kadrowa (dokumentacja związana z ustaniem stosunku pracy, akta osobowe, dokumentacja przy ewidencji czasu pracy),
 • wynagrodzenia (systemy wynagrodzeń, stałe oraz zmienne składniki wynagrodzeń pracowniczych).
 • płace – składki i podatki (obowiązki rozliczeniowe i ewidencyjne firm wobec ZUS i Urzędów Skarbowych, Rozliczenia składkowo-podatkowe pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, wykonawców dzieła, Rozliczenia składkowo-podatkowe osób należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, ćwiczenia ze sporządzania listy płac, Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników i innych osób)
 • podatki – zagadnienia ogólne.
 • prawo międzynarodowe – zagadnienia ogólne
 • rozliczanie czasu pracy – warsztaty
 • zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • lista płac od początku do końca – podsumowanie materiału
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję