Zatrudnianie Cudzoziemców od A do Z 2019 roku! – podatki, składki, aspekty prawne – szkolenie praktyczne termin 12-13 luty

Zatrudnianie Cudzoziemców od A do Z 2019 roku! – podatki, składki, aspekty prawne – szkolenie praktyczne termin 12-13 luty

 • 12-13.02.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy, Przemysław Ciszek – Radca Prawny

 • Cena: 1 190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy nr wpisu 09293, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

 

PC_stojącePrzemysław Ciszek – jest radcą prawnym i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Program opracowali Danuta Denkiewicz oraz Przemysław Ciszek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Dzień I – Podatki i składki

I. Zagadnienia ogólne

1) Zasady i miejsce oskładkowania pracowników i zleceniobiorców wynikające z:

 • polskich przepisów
 • z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, których stroną jest Polska
 • z prawa wspólnotowego

2) Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, w tym właściwość organu podatkowego w Polsce

3) Miejsce zamieszkania (rezydencja podatkowa) w świetle:

 • polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umów międzynarodowych
 • rozstrzyganie kolizji przepisów międzynarodowych z krajowymi

4) Certyfikat rezydencji – regulacje ustawowe i przyjęta praktyka

5) Miejsce opodatkowania dochodów z pracy najemnej i działalności wykonywanej osobiście, wynikające z:

 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • praca o niesamodzielnym charakterze w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

II. Rozliczenie składkowo-podatkowe cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

1) Praca wykonywana na terytorium RP

 • składki ZUS, co oznacza dostarczony płatnikowi formularz A1 i podstawa prawna jego poświadczenia
 • podatki: obowiązek podatkowy, postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązki polskiej firmy jako płatnika
 • informacje podatkowe PIT-11 i zeznania roczne

2) Praca wykonywana poza terytorium RP

 • w krajach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej i w krajach trzecich
 • gdzie i na jakich zasadach cudzoziemiec podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?
 • jaka jest rola płatnika w Polsce?

III. Rozliczenie składkowo-podatkowe cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie, kontrakt menedżerski)

1) Źródło przychodów z umów cywilnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

2) Praca wykonywana na terytorium RP

 • składki ZUS
 • opodatkowanie dochodów: zasady ogólne , ryczałt i zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • obowiązki płatnika: pobór i wpłata zaliczek lub podatku ryczałtowego,
 • informacje PIT-11, IFT-1/IFT-1R, deklaracje roczne i zeznania podatkowe

3) Praca wykonywana poza terytorium RP

 • w krajach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej oraz w krajach trzecich
 • miejsce opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
 • ograniczony obowiązek podatkowy,
 • przesłanki osiągania dochodu na terytorium RP
 • opodatkowanie bez certyfikatu rezydencji i z certyfikatem rezydencji
 • obowiązki płatnika w Polsce, informacje, deklaracje i zeznania

IV. Rozliczenie składkowo-podatkowe członków zarządu i rad nadzorczych

 • miejsca zamieszkania, w tym udokumentowane certyfikatem rezydencji
 • składki ZUS od zagranicznych członków RN
 • opodatkowanie: zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • obowiązki płatnika w Polsce, informacje, deklaracje i zeznania

V. Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce

 • podmioty zagraniczne tzw. unijne – płatnikami składek w Polsce , w tym przeniesienie obowiązków płatnika na pracownika
 • obowiązki cudzoziemca wobec polskiego urzędu skarbowego po przekroczeniu 183dni pobytu w Polsce
 • obowiązki polskich firm- informacja ORD-W1

Dzień II – Zatrudnianie Cudzoziemców

1) Projekt ustawy o rynku pracy – w 2019 roku ma zastąpić obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

1. NOWOŚĆ Dłuższa praca na oświadczeniach – 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych (obecnie 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych)

2. NOWOŚĆ Oświadczenia ograniczone tylko do sytuacji w których wydawane jest zezwolenie na pracę typu A – już nie będą dotyczyć członków zarządu osób prawnych oraz pracowników delegowanych do Polski

3. NOWOŚĆ Obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej

4. NOWOŚĆ Automatyczne rozwiązywanie umowy o pracę wraz z utratą prawa do legalnego wykonywania pracy

5. NOWOŚĆ Ustawowy obowiązek corocznego dostosowania wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę

6. Nowy układ przepisów

2) NOWOŚĆ Nowe kategorie osób zwolnionych z testu rynku pracy – projekt rozporządzenia MRPiPS

3) Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

1. Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę

2. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia

3. Nowe opłaty

4. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

4) Nowelizacja lutowa (luty 2018) ustawy o cudzoziemcach – przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa:

1. Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę – możliwość przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa spoza UE do Polski w ramach grupy przedsiębiorstw!

2. Mobilność wewnątrzkorporacyjna – możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy różnymi państwami UE, nowe zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności

5) Praca sezonowa

1. Kto może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

2. Nowe sposoby legalizacji pobytu pracowników sezonowych

3. Ułatwienia dla obywateli wybranych państw (m. in. Ukrainy i Białorusi)

4. Czy pracownik sezonowy może wykonywać pracę inną niż sezonowa?

6) Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

1. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?

2. Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu

3. „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach

4. Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’

5. Kłopotliwy „stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach

6. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca

7) Legalizacja pobytu obywateli państw UE

8) Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego

1. Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?

2. Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?

9) Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy

1. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób

2. Posiadacze Karty Polaka

3. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

4. Studenci studiujący w Polsce

10) Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)

11) Jakiego rodzaju umowy mogą być podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca? – korzyści i zagrożenia

12) Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy

13) Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

1. ZMIANY Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?

2. Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi

3. Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców

4. Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?

14) Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy

15) Omówienie formularzy urzędowych

16) Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  12-13.02.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena: 1 190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję