Zatrudnianie Cudzoziemców od A do Z 2019 roku! – podatki, składki, aspekty prawne – szkolenie praktyczne termin 6-7 czerwca

Zatrudnianie Cudzoziemców od A do Z 2019 roku! – podatki, składki, aspekty prawne – szkolenie praktyczne termin 6-7 czerwca

 • 06-07.06.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca:  Przemysław Ciszek – Radca Prawny, Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 1 190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

PC_stojącePrzemysław Ciszek – jest radcą prawnym i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy nr wpisu 09293, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowali Przemysław Ciszek oraz Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

Dzień I – Zatrudnianie cudzoziemców

 1. Przewlekłość postępowań legalizacyjnych
  1. Jak reagować na brak jakiejkolwiek reakcji urzędu?
  2. Co w przypadku gdy urząd poprzestał na Informacji o długim terminie załatwienia sprawy?
  3. Odszkodowanie od urzędu za stratę spowodowaną opieszałością lub przewlekłością – kiedy możliwe
  4. Dokumenty i procedury
 2. 1 stycznia 2019 r. – zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki
  1. Załączniki
  2. Ułatwienia
 3. Projekt ustawy o rynku pracy – w 2019 roku ma zastąpić obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  1. Dłuższa praca na oświadczeniach – 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych (obecnie 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych)
  2. Oświadczenia ograniczone tylko do sytuacji w których wydawane jest zezwolenie na pracę typu A – już nie będą dotyczyć członków zarządu osób prawnych oraz pracowników delegowanych do Polski
  3. Obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej
  4. Automatyczne rozwiązywanie umowy o pracę wraz z utratą prawa do legalnego wykonywania pracy
  5. Ustawowy obowiązek corocznego dostosowania wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę
  6. Nowy układ przepisów
 4. NOWOŚĆ Nowe kategorie osób zwolnionych z testu rynku pracy – projekt rozporządzenia MRPiPS
 5. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  1. Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
  2. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  3. Nowe opłaty
  4. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 6. Nowelizacja lutowa (luty 2018) ustawy o cudzoziemcach – przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa:
  1. Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę – możliwość przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa spoza UE do Polski w ramach grupy przedsiębiorstw!
  2. Mobilność wewnątrzkorporacyjna – możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy różnymi państwami UE, nowe zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności
 7. Praca sezonowa
  1. Kto może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?
  2. Nowe sposoby legalizacji pobytu pracowników sezonowych
  3. Ułatwienia dla obywateli wybranych państw (m. in. Ukrainy i Białorusi)
  4. Czy pracownik sezonowy może wykonywać pracę inną niż sezonowa?
 8. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  1. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  2. Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu
  3. „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  4. Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  5. Kłopotliwy „stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
  6. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca
 9. Legalizacja pobytu obywateli państw UE
 10. Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego
  1. Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
  2. Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?
 11. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy
  1. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  2. Posiadacze Karty Polaka
  3. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  4. Studenci studiujący w Polsce
 12. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)
 13. Jakiego rodzaju umowy mogą być podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca? – korzyści i zagrożenia
 14. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 15. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  1. ZMIANY Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
  3. Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
  4. Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?
 16. Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy
 17. Omówienie formularzy urzędowych
 18. Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Dzień II – Składki i podatki

I. Zagadnienia ogólne

1) Zasady i miejsce oskładkowania pracowników i zleceniobiorców wynikające z:

 • polskich przepisów
 • z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, których stroną jest Polska
 • z prawa wspólnotowego

2) Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, w tym właściwość organu podatkowego w Polsce

3) Miejsce zamieszkania (rezydencja podatkowa) w świetle:

 • polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umów międzynarodowych
 • rozstrzyganie kolizji przepisów międzynarodowych z krajowymi

4) Certyfikat rezydencji – regulacje ustawowe i przyjęta praktyka

5) Miejsce opodatkowania dochodów z pracy najemnej i działalności wykonywanej osobiście, wynikające z:

 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • praca o niesamodzielnym charakterze w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

II. Rozliczenie składkowo-podatkowe cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

1) Praca wykonywana na terytorium RP

 • składki ZUS, co oznacza dostarczony płatnikowi formularz A1 i podstawa prawna jego poświadczenia
 • podatki: obowiązek podatkowy, postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązki polskiej firmy jako płatnika
 • informacje podatkowe PIT-11 i zeznania roczne

2) Praca wykonywana poza terytorium RP

 • w krajach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej i w krajach trzecich
 • gdzie i na jakich zasadach cudzoziemiec podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?
 • jaka jest rola płatnika w Polsce?

III. Rozliczenie składkowo-podatkowe cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie, kontrakt menedżerski)

1) Źródło przychodów z umów cywilnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

2) Praca wykonywana na terytorium RP

 • składki ZUS
 • opodatkowanie dochodów: zasady ogólne , ryczałt i zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • obowiązki płatnika: pobór i wpłata zaliczek lub podatku ryczałtowego,
 • informacje PIT-11, IFT-1/IFT-1R, deklaracje roczne i zeznania podatkowe

3) Praca wykonywana poza terytorium RP

 • w krajach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej oraz w krajach trzecich
 • miejsce opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
 • ograniczony obowiązek podatkowy,
 • przesłanki osiągania dochodu na terytorium RP
 • opodatkowanie bez certyfikatu rezydencji i z certyfikatem rezydencji
 • obowiązki płatnika w Polsce, informacje, deklaracje i zeznania

IV. Rozliczenie składkowo-podatkowe członków zarządu i rad nadzorczych

 • miejsca zamieszkania, w tym udokumentowane certyfikatem rezydencji
 • składki ZUS od zagranicznych członków RN
 • opodatkowanie: zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • obowiązki płatnika w Polsce, informacje, deklaracje i zeznania

V. Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce

 • podmioty zagraniczne tzw. unijne – płatnikami składek w Polsce , w tym przeniesienie obowiązków płatnika na pracownika
 • obowiązki cudzoziemca wobec polskiego urzędu skarbowego po przekroczeniu 183dni pobytu w Polsce
 • obowiązki polskich firm- informacja ORD-W1
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  06-07.06.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 1 190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję