Zatrudnianie Cudzoziemców od A do Z 2020 roku! – podatki, składki, aspekty prawne – szkolenie praktyczne termin 25-26 listopada

 • 25-26.11.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca:  Michał Nocuń, Danuta Denkiewicz

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1 190 zł od osoby 

  Cena promocyjna: 1 090 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 31 października 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Michał Nocuń –  jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy nr wpisu 09293, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowali Michał Nocuń oraz Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

Dzień I – Zatrudnianie cudzoziemców

1. Nowa Polityka Migracyjna Polski – jakie może przynieść zmiany w prawi i zagrożenia dla branży APT i outsourcingu?

a). Rządowa Agencja Rekrutacji Cudzoziemców – zmiany w działaniu agencji pośrednictwa pracy?

b). Stworzenie centralnego organu migracyjnego w Polsce — centralizacja terytorialna i merytoryczna funkcji w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

c). Kwoty migracyjne – ograniczenia dla obywateli państw stwarzających ryzyko migracyjne, możliwa czarna lista krajów emigracyjnych

d). Odpłatny udział w programach integracyjnych/asymilacyjnych warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy/stały?

e). Możliwe wyższe kary za nielegalne zatrudnienie – uzależnienie wysokości kary od liczby nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców.

2. Czy za wszystkich cudzoziemców należy odprowadzać składki na ZUS – na czym polega model tzw. „Cudzoziemiec bez ZUS”?

a). Jakie stanowiska zajmują sądy i ZUS odnośnie możliwości pracy bez składek na ZUS?

b). Czy dopuszczalne jest niepłacenie składek na ZUS z uwagi na fakt, że cudzoziemiec nie będzie korzystał ze świadczeń w Polsce?

c). Czy w każdym przypadku można zastosować model, który pozwala wykonywać pracę bez ZUS?

3. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

a). Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę

b). Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia

c). Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

4. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

a). Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?

b). Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu

c). „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach

d). Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’

e). Kłopotliwy „stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach

f). Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca

5. Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego

a). Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?

b). Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?

6. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy

a). Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób

b). Posiadacze Karty Polaka

c). Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

d). Studenci studiujący w Polsce

7. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)

8. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy

9. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

a). Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?

b). Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi

c). Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców

d). Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?

10. Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy

11. Omówienie formularzy urzędowych

12. Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca? 

Dzień II – Składki i podatki

I. Zagadnienia ogólne

1) Zasady i miejsce oskładkowania pracowników i zleceniobiorców wynikające z:

 • polskich przepisów
 • z dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, których stroną jest Polska
 • z prawa wspólnotowego

2) Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, w tym właściwość organu podatkowego w Polsce

3) Miejsce zamieszkania (rezydencja podatkowa) w świetle:

 • polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umów międzynarodowych
 • rozstrzyganie kolizji przepisów międzynarodowych z krajowymi

4) Certyfikat rezydencji – regulacje ustawowe i przyjęta praktyka

5) Miejsce opodatkowania dochodów z pracy najemnej i działalności wykonywanej osobiście, wynikające z:

 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • praca o niesamodzielnym charakterze w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

II. Rozliczenie składkowo-podatkowe cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

1) Praca wykonywana na terytorium RP

 • składki ZUS, co oznacza dostarczony płatnikowi formularz A1 i podstawa prawna jego poświadczenia
 • podatki: obowiązek podatkowy, postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązki polskiej firmy jako płatnika
 • zwolnienie przychodów z podatku w ramach „ulgi dla młodych”
 • informacje podatkowe PIT-11 i zeznania roczne

2) Praca wykonywana poza terytorium RP

 • w krajach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej i w krajach trzecich
 • gdzie i na jakich zasadach cudzoziemiec podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?
 • jaka jest rola płatnika w Polsce?

III. Rozliczenie składkowo-podatkowe cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie, kontrakt menedżerski)

1) Źródło przychodów z umów cywilnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

2) Praca wykonywana na terytorium RP

 • składki ZUS
 • opodatkowanie dochodów: zasady ogólne , ryczałt i zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • obowiązki płatnika: pobór i wpłata zaliczek lub podatku ryczałtowego,
 • informacje PIT-11, IFT-1/IFT-1R, deklaracje roczne i zeznania podatkowe

3) Praca wykonywana poza terytorium RP

 • w krajach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej oraz w krajach trzecich
 • miejsce opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
 • ograniczony obowiązek podatkowy,
 • przesłanki osiągania dochodu na terytorium RP
 • opodatkowanie bez certyfikatu rezydencji i z certyfikatem rezydencji
 • obowiązki płatnika w Polsce, informacje, deklaracje i zeznania

IV. Rozliczenie składkowo-podatkowe członków zarządu i rad nadzorczych

 • miejsca zamieszkania, w tym udokumentowane certyfikatem rezydencji
 • składki ZUS od zagranicznych członków RN
 • opodatkowanie: zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • obowiązki płatnika w Polsce, informacje, deklaracje i zeznania

V. Rozliczenie składkowo-podatkowe zagranicznych pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce

 • podmioty zagraniczne tzw. unijne – płatnikami składek w Polsce , w tym przeniesienie obowiązków płatnika na pracownika
 • obowiązki cudzoziemca wobec polskiego urzędu skarbowego po przekroczeniu 183dni pobytu w Polsce
 • obowiązki polskich firm- informacja ORD-W1
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  25-26.11.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1 190 zł od osoby 

  Cena promocyjna: 1 090 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 31 października 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję