Zasiłki od A do Z w 2022 roku – zmiany przepisów od 1 sierpnia br. oraz problemy bieżące – online termin 22 sierpień

  • 22.08.2022 |szkolenie online|

  • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

  • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

  • Wykładowca: Elżbieta Fijor – Specjalista ds. zasiłków, wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS

  • Cena : 450 zł + 23 % VAT od osoby

    W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca

Elżbieta Fijor – Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako przedstawiciel ZUS-u brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych dedykowanych płatnikom składek oraz ubezpieczonym. Uczestniczyła jako ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych w spotkaniach, kongresach, sympozjach i konferencjach. Współautorka poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do Oddziałów ZUS.

Program opracowała Elżbieta Fijor. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Nowości:

  1. Prawo do zasiłku opiekuńczego dla opiekuna tymczasowego z powodu sprawowania opieki nad małoletnim obywatelem Ukrainy
  1. Przedstawienie projektu (z 15.02.2022 r.) ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – przpisy mające wejść w życie 08.2022 r. ZMIANY W UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH PRACOWNIKÓW

      Nowe zasady w zakresie:

  1. składania wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski
  2. wysokości zasiłku macierzyńskiego
  3. wymiaru urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego/ ich okresy i części
  4. postępowania w okresie przejściowym

Ponadto, program szkolenia obejmuje omówienie prawa do świadczeń pieniężnych:

  1. z uwzględnieniem zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. oraz stosowania przepisu przejściowego do tych zmian
  2. przyznawanych na ogólnych zasadach
  3. przyznawanych na podstawie przepisów o COVID – 19

A. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. , dotyczące zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zmiany w zakresie:

  1. ustalania podstawy wymiaru zasiłków
  2. ustalania okresu zasiłkowego
  3. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
  4. ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  5. ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”
  6. przepisu przejściowego

B. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

    • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
    • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
    • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
    • wysokość świadczeń chorobowych,
    • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
    • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.

Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich

    • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
    • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
    • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
    • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

Uprawnienia rodzicielskie:

    • Zasiłek macierzyński:
  1. za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
  2. za okres urlopu rodzicielskiego:
  • możliwość odroczenia urlopu,
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
  • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim rodzicem dziecka,
  1. przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
  2. zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
  3. zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  4. wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
  5. zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
  1. ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
  2. ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
  3. wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
  4. dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
  5. wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
    • za okres urlopu ojcowskiego

Zasiłki opiekuńcze

  • Zasiłek opiekuńczy (60 dni)
  1. prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
  2. dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
  • Zasiłek opiekuńczy (56 dni)
  1. ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
  2. dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
  3. wysokość zasiłku, zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek

  • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
  • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
  • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru
  • zasady uzupełniania wynagrodzenia
  • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
  • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
  • zaliczkowa wypłata składnika
  • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
  • zmiana wymiaru czasu pracy
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
  • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

C. Świadczenia pieniężne  w związku z COVID-19 – z uwzględnieniem § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.u. 2022 poz. 679)

Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób:

  • na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,
  • poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,
  • zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
  • wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
  • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
  • opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
  • wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
  • praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,
  • dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

Odpowiedzi na pytania.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Zasiłki od A do Z w 2022 roku – zmiany przepisów od 1 sierpnia br. oraz problemy bieżące – online termin 22 sierpień
  • Data szkolenia:

    22.08.2022 |szkolenie online|

  • Cena : 450 zł + 23 % VAT od osoby

    W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
  • CWPP
    Al. Jerozolimskie 123a
    02-017 Warszawa
  • +48 22 357 27 79, 601 365 819
  • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję