WSZYSTKIE DOKONANE ZMIANY ORAZ CO NOWEGO W PRZEPISACH W 2020 ROKU : KADRY, PŁACE, ZUS, PODATKI – termin 17-18 października

WSZYSTKIE DOKONANE ZMIANY ORAZ CO NOWEGO W PRZEPISACH W 2020 ROKU : KADRY, PŁACE, ZUS, PODATKI – termin 17-18 października

 • 17-18.10.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy: A. Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRPIPS,  D.Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby 

  Cena promocyjna: 1 090 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 27 września 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Anita Gwarek – Prawnik, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę prowadząc szkolenia i uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowały Anita Gwarek oraz Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

1 Dzień – Wykładowca: Anita Gwarek

Dokumentacja pracownicza w 2019 r. – zasady prowadzenia i przechowywania.

Zasady wynikające z Kodeksu pracy
1. Wybór pracodawcy co do postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej – postać papierowa lub elektroniczna.
2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat czy 50 lat zależny m. in. od daty nawiązania stosunku pracy z danym pracownikiem),
3. Przypadki dłuższego niż 10 letni okresu przechowywania dokumentacji,
4. Ponowne nawiązanie stosunku pracy – kontynuacja dotychczasowej dokumentacji,
5. Obowiązki pracodawcy o charakterze informacyjnym (o okresie przechowywania, o możliwości odbioru dokumentacji),
6. Zasady postępowania pracodawcy po upływie okresu przechowywania – niszczenie dokumentacji pracowniczej,
7. Zmiana postaci dokumentacji z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
8. Obowiązki związane ze zmianą postaci dokumentacji,
9. Wydawanie kopii całości lub części dokumentacji,
10. Odpowiedzialność wykroczeniowa,
11. Zakres stosowania nowych przepisów.

Zasady wynikające z rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej
1. Akta osobowe w 4 częściach (część A- ubieganie się o zatrudnienie, część B – nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia, część C – ustanie stosunku pracy, część D – kary porządkowe)
2. Sposób przechowywania akt osobowych (oświadczenia i dokumenty, wydzielone części, wykaz, numerowanie, odpisy, kopie itp.)
3. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, kart wypłaconego wynagrodzenia, karta ewidencji odzieży),
4. Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach,
5. Przekazywanie dokumentacji pracowniczej nowemu pracodawcy,
6. Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej,
7. Dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej (zabezpieczenie dokumentacji, odwzorowania cyfrowe, wymagania techniczne, przeniesienie dokumentacji elektronicznej do innego systemu),
8. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru dokumentacji,
9. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
10. Zakres stosowania nowych przepisów do nowych stosunków pracy nawiązanych począwszy od 1.1.2019 r., do stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1.1.2019 r. oraz zakończonych przed tym dniem.

Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy – zmiany w Kodeksie obowiązujące od 4 maja 2019 r.
1. Podstawy przetwarzania danych osobowych w stosunkach pracy,
2. Obowiązkowe dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika,
3. Dane osobowe pozyskiwane za zgodą kandydata lub pracownika,
4. Pozyskiwanie danych szczególnie wrażliwych, w tym danych biometrycznych,
5. Pozyskiwanie danych o niekaralności,
6. Pozyskiwanie danych o stanie zdrowia w działalności socjalnej,
7. Monitoring w zakładzie pracy,
8. Monitoring poczty elektronicznej,
9. Nowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019
1. Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie:
– świadectwa pracy (prostowanie świadectwa pracy, żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, orzeczenie zastępujące świadectwo pracy),
– mobbingu (odszkodowanie bez rozwiązania umowy) i dyskryminacji (stworzenie otwartego katalogu przesłanek),
– realizacji wyroku TK w sprawie roszczeń związanych z rozwiązaniem umowy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym,
– uprawnień rodzicielskich – ochrona najbliższych członków rodziny.

2 Dzień – Wykładowca: Danuta Denkiewicz

1. Zmiany w ustawie PIT dotyczące „ulgi dla młodych” wprowadzonej  już od 1 sierpnia 2019r.

 • jakich podatników obejmie ulga dla młodych ?
 • kwotowy limit zwolnienia roczny i za 5 miesięcy 2019r.
 • jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu?
 • „ulga dla młodych” a inne zwolnienia podatkowe
 • koszy uzyskania przychodów podczas korzystania z ulgi dla młodych
 • zasady stosowania 50% kup u twórców w świetle nowego zwolnienia przychodów dla młodych podatników
 • zaliczki na podatek w 2019r. – w tym, z uwzględnieniem oświadczenia podatnika o przychodach
 • zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy po przekroczeniu limitu zwolnienia przez młodego podatnika
 • zasady stosowania ulgi dla młodych od 1 stycznia 2020r. w tym rezygnacja podatnika ze zwolnienia
 • składki ZUS od przychodów zwolnionych – jaka jest ich rola?
 • przychody zwolnione w ramach „ulgi dla młodych” a PIT-11
 • jak rozliczyć zwolnienie dla młodych w rocznym zeznaniu podatkowym
 • jak rozliczyć ulgę na dzieci, kiedy podatnik korzysta z „ulgi dla młodych”?

2. Projektowane zmiany w kosztach pracowniczych, skali podatkowej i sposobie obliczania zaliczek na podatek dochodowy już od 1 października 2019r. i w 2020r.

a) zmiana wysokości pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, w tym zasady stosowania nowej wysokości kosztów przez płatnika

 • w okresie od 1 października 2019 do 31 grudnia 2019r.
 • w nowym roku podatkowym tj. od 1 stycznia 2020r.
 • wykazanie kosztów w PIT-11

b) nowa wysokość kosztów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście ( dot. społeczników, członków zarządów, rad nadzorczych, menedżerów)

c) zmiany w skali podatkowej w 2019 i  , w tym nowa wysokość  stawki podatku i kwoty pomniejszającej podatek (zaliczki)

 • w okresie od 1 października 2019 do 31 grudnia 2019r. i za 2019r.
 • w nowym roku podatkowym tj. od 1 stycznia 2020r.

d) zmiana zasad obliczania przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy

 • w okresie od 1 października 2019 do 31 grudnia 2019r. z uwzględnieniem nowej stawki podatkowej, nowej kwoty pomniejszającej zaliczki i zgodnie z nowym oświadczeniem pracownika (zastosowanie stawki 17,75%)
 • w nowym roku podatkowym tj. od 1 stycznia 2020r.
 • w związku z preferencyjnym opodatkowaniem
 • od przychodów z działalności wykonywanej osobiście ( umowy o dzieło, zlecenia, członków zarządów, RN, menedżerów)

e) obniżona stawka podatku zryczałtowanego z tytułu tzw. drobnych umów zleceń

3. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac

 • zasady finansowania PPK (państwo, pracodawca, uczestnik)
 • składki podstawowe i dodatkowe, w tym finansowane przez pracodawcę i pracownika
 • podstawa naliczania składek na PPK oraz terminy ich rozliczania
 • opodatkowanie po stronie uczestnika składki finansowej przez firmę
 • wypłaty z PPK – zwolnione z podatku i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem kapitałowym
 • składki na PPK na liście płac – przykład

4. Wybrane zagadnienia z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone w 2019 i 2020r.  w szczególności:

 • wysokość progów dochodowych i kwoty pomniejszającej podatek
 • e-PIT wstępnie wypełniony przez Krajową Administrację Skarbową i obowiązki podatnika
 • obowiązki płatnika związane z przekazaniem informacji podatkowych
 • modyfikacja przepisów w zakresie obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od pracowników, w tym obliczenie zaliczki w momencie przekroczenia progu podatkowego  na nowych zasadach w 2020r.

5. Zasady stosowania 50% kup z tytułu praw autorskich

 • rodzaje działalności twórczej z prawem do 50% kup i warunki korzystania z tych kosztów
 • ustalenie źródła przychodów w związku z odpłatnym przeniesieniem praw autorskich do utworu na podstawie umowy o dzieło/zlecenia
 • wymogi dokumentacyjne w odniesieniu do pracowników –twórców korzystających z 50% kup

6. Danina solidarnościowa – zasady jej naliczania i opłacania w świetle przepisów ustawy o PDOF

7. Zmiany w przepisach ZUS od 1 stycznia 2019r. w kontekście skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i dokumentacji  osobowo-płacowej;   

a) nowy miesięczny raport informacyjny  ZUS RPA

b) zusowskie warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w okresie od 1.01.1999 do 31.12.2018r., w tym;

 • oświadczenie płatnika ZUS OSW- treść i skutki złożenia, nowy raport informacyjny ZUS RIA, termin złożenia, dane i treść
 • obowiązki płatnika oraz ZUS wobec ubezpieczonych, którym skrócono okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

8. Pozostałe zagadnienia:

 • minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa – zmiany od 1 stycznia 2020r.
 • nowe zasady potrąceń komorniczych z wynagrodzenia zleceniobiorców –od 1 stycznia 2019r.
 • PESEL dla cudzoziemców (identyfikator dla celów podatkowych) – zasady pozyskiwania

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  17-18.10.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby 

  Cena promocyjna: 1 090 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 27 września 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję