WSZYSTKIE DOKONANE ZMIANY ORAZ CO NOWEGO W PRZEPISACH W 2019 ROKU : KADRY, PŁACE, ZUS, PODATKI – termin 21-22 luty

WSZYSTKIE DOKONANE ZMIANY ORAZ CO NOWEGO W PRZEPISACH W 2019 ROKU : KADRY, PŁACE, ZUS, PODATKI – termin 21-22 luty

 • 21-22.02.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy:  D.Denkiewicz – Doradca Podatkowy, M.Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

 

 

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

 

 

 

Program opracowały Danuta Denkiewicz oraz Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

1 Dzień – Wykładowca: Danuta Denkiewicz

1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2019r.,

1) wysokość i zasady wyrównywania minimalnego wynagrodzenia

2) warunki bezpiecznego stosowania minimalnej stawki godzinowej na umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług oraz przy samozatrudnieniu

2. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019r.

1) wprowadzone w 2018r.zakresie:

a) podwyższenia niektórych zwolnień podatkowych dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników

b) nowego limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców, w tym rodzaje działalności do której koszty te mają zastosowanie

c) zmian w skali podatkowej – podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy

d) ograniczenie stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy

2) wprowadzone 2019/2020r. w obowiązkach płatnika, w tym;

a) nowe zasady terminy składania zeznań podatkowych

b) skrócenie terminu i zmiana formy przesyłania informacji podatkowych do US (PIT-11, PIT-8C, PIT-R)

c) modyfikacja przepisów w zakresie obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od pracowników w 2020r.

3. Pracownicze Plany Kapitałowe;

a) składki od pracowników i pracodawcy i ich wpływ na listę płac

b) zwrot składek z PPK – kwestie podatkowe (przychody zwolnione i opodatkowane )

4. Danina solidarnościowa – zasady jej naliczania i opłacania w świetle przepisów ustawy o PDOF

5. Stosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania od 1 stycznia 2019 r. wobec płatników.

6. Zmiany w rozliczeniach z ZUS w 2018/2019 roku

1) wprowadzone w 2018r.

a) e-składka, oddzielne konto płatnika, jeden przelew na jedno konto wszystkich składek, zaliczenie bieżących wpłat na poczet zaległych składek ZUS

b) prawo ZUS do ustalenia płatnika przy outsourcingu

c) do z limitem trzydziestokrotności na 2019r.?

2) wprowadzone w 2019r. w kontekście skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

a) nowe obowiązki informacyjne płatników wobec ZUS

b) nowy obowiązkowy raport informacyjny ZUS RPA za nowo zatrudnionych pracowników od 1 stycznia 2019r.

c) zusowskie warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w okresie od 1.01.1999 do 31.12.2018r., w tym;

 • oświadczenie płatnika ZUS OSW- treść i skutki złożenia
 • nowy raport informacyjny ZUS RIA, termin złożenia, dane i treść

d) obowiązki płatnika oraz ZUS wobec ubezpieczonego, za którego płatnik złożył raport ZUS RIA

e) nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty

f) zmiana treści formularza ZUS ZWUA

g) zmiany dostosowujące w Programie Płatnik, e -Płatnik, PUE

7. Korzyści oraz ryzyko składkowo-podatkowe płatników współpracujących z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgowych form działalności zarobkowej, o których mowa w tzw. Konstytucji Biznesu

1) współpraca z przedsiębiorcą nierejestrowym,

a) warunki i zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej,

b) brak obowiązków składkowo-podatkowych po stronie płatnika,

c) dokumentacja zabezpieczająca płatnika

2)  umowa zlecenie a świadczenie usług przez przedsiębiorcę nierejestrowego, podobieństwa i różnice

3) oskładkowanie umowy zlecenia zawartej z dorabiającym przedsiębiorcą korzystającym: z tzw. „ulgi na start” i „ małego ZUS-u”

8. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019r. i jego wpływ na rozliczenia składkowe, w tym podstawa wymiaru składek dla:

1) osób przebywających na urlopach wychowawczych

2) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

3) pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

2 Dzień – Wykładowca: Monika Frączek

Wszystkie dokonane zmiany oraz co nowego w przepisach prawa pracy w 2019 r.

1. Mające obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. nowe przepisy dotyczące prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym:

 • regulacje Kodeksu pracy dotyczące okresu przechowywania całej dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy (10 albo 50 lat),
 • warunki jakie muszą zostać spełnione, żeby część dokumentacji objętej 50 – cio letnim okresem przechowywania była przechowywana przez pracodawcę tylko przez 10 lat (najnowsza wykładnia ZUS),
 • informacja o okresie przechowywania akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy jaka musi zostać przekazana pracownikowi objętemu 10 letnim okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej (przykładowy wzór takiej informacji),
 • przypadki, w których pracodawca będzie mógł korzystać z posiadanych akt osobowych i zbioru pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w nowym zatrudnieniu oraz przypadki, w których wraz z nowym zatrudnieniem będzie musiał założyć nową dokumentację pracowniczą,

2. Wybór postaci prowadzonej i przechowywanej dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • warunki, jakie muszą zostać spełnione, żeby pracodawca prowadził nowym pracownikom dokumentację od razu w postaci elektronicznej,
 • warunki, jakie muszą być spełnione, żeby pracodawca zmienił postać dokumentacji dotychczas zatrudnionym pracownikom (w szczególności obowiązek poinformowania o zmianie postaci przechowywanej dokumentacji, o prawie odbioru papierowej postaci dokumentacji pracowniczej, zasady poprawnego poinformowania oraz wydania papierowej postaci dokumentacji),
 • komu i na jakich zasadach pracodawca będzie wydawał papierową postać dokumentacji pracowniczej w razie śmieci np. byłego pracownika,

3. Obowiązek wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika, byłego pracownika albo uprawnionych osób, w tym

 • sposób wydawania kopii dokumentacji,
 • termin na wydanie kopii dokumentacji,
 • zasady postępowania z wnioskiem o wydanie kopii całości lub części dokumentacji,

4. Nowe sankcje za niezgodne z prawem prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej (obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez ściśle określony czas),

5. Zasady prowadzenia akt osobowych w nowym stanie prawnym, w tym:

 • nowy podział akt osobowych na 4 części,
 • dokumenty umieszczane w poszczególnych częściach akt osobowych,
 • konieczność: zachowania porządku chronologicznego, numerowania poszczególnych dokumentów w aktach osobowych oraz tworzenia wykazu zgromadzonych dokumentów,

6. Nowy zbiór dokumentów dla każdego pracownikadokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym:

 • elementy z jakich będzie się składała taka dokumentacja,
 • dokumenty, które będzie się umieszczało w poszczególnych zbiorach dokumentów wchodzących w skład dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

7. Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej:

 • w wersji papierowej,
 • w wersji elektronicznej,
 • konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),

8. Regulacje przejściowe dotyczące sposobu prowadzenia i warunków przechowywania dotychczasowej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników; konieczność dostosowania dotychczasowej dokumentacji do nowych rozwiązań prawnych w ograniczonym czasie (12 miesięcy),

9. Zmiana zasady dokonywania wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. (prawo żądania od pracownika numeru konta bankowego, wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych), oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.,

10. Zasady stosowania monitoringu – zgodnie z Kodeksem pracy oraz wykładnią Prezesa UODO,

11. Najnowsza wersja nadchodzących zmian w przepisach Kodeksu pracy i innych ustaw, w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w tym:

 • nowy zakres pozyskiwanych danych,
 • nowe zasady tworzenia kwestionariuszy osobowych,
 • pozyskiwanie dokumentów tylko w celu potwierdzenia danych,
 • nowe obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych pracowników (konieczność składania dodatkowych oświadczeń przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązki związane z przeglądaniem danych,

12. Nowe obowiązki wobec pracowników i innych osób fizycznych wykonujących pracę w związku z nowymi przepisami o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz powiązane z tym zmiany w Kodeksie pracy,

13. Nowe przepisy o związkach zawodowych, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. – omówienie najważniejszych zmian.

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  21-22.02.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję