Teczki osobowe w 2020 roku – najnowsze wykładnie, interpretacje, stanowiska urzędowe- termin 30-31 marca

 • 30-31.03.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena standardowa: 1260zł od osoby

  1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 28 lutego 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wykładnią (MRPiPS, UODO, MC, MKiDN, PIP) powstałą w wyniku wprowadzonych ostatnio zmian. W pierwszej kolejności zostanie omówiona wykładnia dotycząca tworzenia i pozyskiwania dokumentów zawierających dane osobowe, zgodnie z przepisami, które w tej kwestii zostały wprowadzone w styczniu i w maju br.

W szczególności:

 • Czy wolno kopiować dokumenty zawierające dane osobowe kandydata do pracy oraz nowego pracownika, a jeżeli tak, to na jakich zasadach?
 • Co grozi pracodawcy za nieprawidłowe kopiowanie dokumentów zawierających dane osobowe?
 • Jak po zmianie przepisów układać dokumenty w aktach osobowych? W jakich przypadkach kopie świadectw pracy od poprzednich pracodawców oraz kopie dyplomów ukończenia szkoły znajdą się w części A, a w jakich w części B akt osobowych?
 • Jak poprawnie sporządzić i wymagać wypełnienia kwestionariusza osobowego od kandydata do pracy oraz pracownika?
 • Jak poprawnie umieszczać CV w aktach osobowych?
 • Jakie dane i na jakich zasadach można pozyskiwać od osób niepełnosprawnych?
 • Jakie dokumenty wystawione przez pracodawcę musi posiadać osoba przetwarzająca szczególne dane osobowe, np. dane o stanie zdrowia pracowników?
 • Na jakich zasadach prowadzi się kontrole trzeźwości pracowników, zgodnie z wykładnią UODO?
 • Jakie dane i na jakich zasadach można przetwarzać za zgodą kandydata do pracy oraz pracownika?

Program szkolenia zawiera również najnowszą wykładnię dotyczącą dokumentacji pracowniczej (mimo, że nowe przepisy w tej kwestii zostały wprowadzone w styczniu br. to cały czas wyrażane są w tej kwestii opinie ekspertów), przede wszystkim:

 • Ile zbiorów dokumentacji pracowniczej może przypadać na jednego pracownika?
 • W jakich przypadkach trzeba dla pracownika zakładać nowe akta osobowe i nową dokumentację pracowniczą, a w jakich można prowadzić dotychczasowe?
 • Ile czasu trzeba przechowywać: akta osobowe, karty wynagrodzeń, dokumentację czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych w zależności od daty nawiązania stosunku pracy?
 • Co znaczy kontynuowanie prowadzenia dokumentacji pracowniczej – jak układać dokumenty w kontynuowanych aktach osobowych – numerowane od początku, czy nie?
 • Jak prowadzić część A akt osobowych, jeżeli zaistnieje konieczność założenia nowych akt dla tego samego pracownika?
 • Jak prawidłowo dokumentować kary porządkowe i usuwać dokumenty z części D akt osobowych zgodnie z wykładnią MRPiPS?
 • Jak prowadzić poprawną dokumentację skierowań na badania profilaktyczne oraz orzeczeń o zdolności do pracy?
 • Jak powinno być wypełnione poprawne skierowanie na badania wstępne?
 • Jakie dokumenty przyjmować od osób, które można przyjąć do pracy z ważnymi badaniami profilaktycznymi od poprzedniego pracodawcy?
 • Jak poprawnie ewidencjonować czas pracy pracowników? Wnioski PIP po pierwszych kontrolach.
 • Czy harmonogramy czasu pracy należy dołączać do dokumentacji pracowniczej?
 • Czy w związku z nowymi zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej trzeba tworzyć pisemne polecenia pracy w godzinach nadliczbowych oraz drukować mailowe polecenia?
 • Czy można mieć książki wyjść służbowych i prywatnych, czy nie?
 • Jak się tworzy kopię dokumentacji pracowniczej i jak prawidłowo postępować w sytuacji, gdy pracownik albo były pracownik nadużywa prawa do uzyskania kopii dokumentacji?
 • Jak poprawnie sporządzać i wydawać informację o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej dla odchodzących z pracy pracowników? Którzy pracownicy mogą, a którzy muszą ją dostać?

Zagadnienia związane z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej oraz jej postaci:

 • Jakie warunki musi spełnić pracodawca w celu zabezpieczenia papierowej dokumentacji pracowniczej? (czas na dostosowanie się jest tylko do 31 grudnia br.)
 • Jakie warunki musi spełnić pracodawca, żeby prawidłowo prowadzić całość albo część dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej?
 • Jakie obowiązki informacyjne wiążą się z przejściem na dokumentację elektroniczną?
 • Jak poprawnie prowadzić dokumentację, w której część zbiorów jest papierowa, a część elektroniczna?
 • Jakie warunki musi spełnić zewnętrzny przechowawca, jeżeli pracodawca będzie chciał przekazać mu dokumentację pracowniczą swoich pracowników?
 • Jakie jest ryzyko pracodawcy, który przekaże dokumentację nieodpowiedniemu przechowawcy?
 • Za jakie działania związane prowadzeniem i z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej inspektor PIP może nałożyć mandat.

Jakie dokumenty – zgodnie z wykładnią – powinny być dodatkowo umieszczane w dokumentacji pracowniczej, a które – nie, w szczególności:

 • Jak zaktualizować informację o równym traktowaniu w zatrudnieniu i zakazie dyskryminacji zgodnie z przepisami obowiązującymi od 7 września br.?
 • Jak stworzyć strategię (politykę) antymobbingową i gdzie przechowywać potwierdzania pracowników, że zapoznali się z tą strategią (polityką)?
 • Gdzie przechowywać listy obecności?
 • Jakie dokumenty związane z PPK gromadzić i gdzie je przechowywać?
 • Jak poprawnie przechowywać zwolnienia lekarskie?
 • Jak poprawnie pozyskiwać i przechowywać dokumenty na potrzeby zfśs?
 • Gdzie i ile czasu przechowywać dokumentację bhp?

Pozostałe kwestie budzące wątpliwości w praktyce, w tym:

 • Jak poprawnie wypełniać świadectwo pracy w poszczególnych punktach?
 • Jak poprawnie sprostować oraz wydać sprostowane świadectwo pracy?
 • Jak prawidłowo wypełnić umowę o pracę i jakie dane oraz postanowienia można do niej wprowadzić, a jakie są zabronione?
 • Jak poprawnie wpisać w umowie wysokość wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem zmian w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu)?
 • Jakie dokumenty sporządzać w związku z ustaniem zatrudnienia pracownika (notatki świadka wypowiedzenia, poprawne oświadczenie pracodawcy o ustaniu zatrudnienia) oraz jak poprawnie doręczać te dokumenty pracownikowi?

W ramach szkolenia będzie także omówiona tematyka dokumentów tworzonych ze względu na RODO, w tym informacji dla kandydata do pracy oraz pracownika, w tym dokumentów tworzone w związku ze stosowaniem monitoringu zgodnie z wykładnią UODO (nadchodząca nowelizacja wytycznych w tej kwestii).

Omówione zostaną projektowane rozwiązania prawne wynikających z prawa UE, które z czasem wpłyną na zakres tworzonych procedur i dokumentów, w tym postanowieniach:

 • Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej,
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE
 • Wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie systemów rejestracji czasu pracy.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  30-31.03.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Cena standardowa: 1260zł od osoby

  1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 28 lutego 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję