Kompendium prawa pracy 2021 – praktyczne podejście do prawa pracy – szkolenie online termin 24 luty

 • 24.02.2021 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Jakie są skutki prawne zwolnienia pracownika bez zachowania formy pisemnej?
 2. Czy wypowiedzenie i porozumienie zmieniające muszą być wręczone w formie pisemnej?
 3. Czy można zaakceptować wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy na godziny?
 4. Jak się zaznacza urlop wypoczynkowy w ewidencji czasu pracy?
 5. Czy pracownik musi czy może wykorzystać 14 kolejnych dni wypoczynku?
 6. Jak się ustala wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, gdy pracował u dwóch pracodawców kolejno, a jak gdy pracował w ramach równoległego zatrudnienia?
 7. Jak się udziela urlopów okolicznościowych zgodnie z wykładnią PIP?
 8. Czy tzw. czynności przygotowawcze (m.in. przebranie się w odzież ochronną, przyjęcie i zdanie zmiany, umycie się) są wliczane do czasu pracy? (przegląd najnowszego orzecznictwa),
 9. Czy można podać publicznie (np. w Intranecie albo na tablicy ogłoszeń), którym pracownikom kończą się badania okresowe? (stanowisko UODO),
  • Przegląd najważniejszych stanowisk dotyczących dokumentacji pracowniczej, w tym:
   jakie błędy najczęściej występują w kwestionariuszach osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie? (w tym m.in. brak opcjonalności podawania danych o wykształceniu i stażu pracy, podanie danych na potrzeby ZUS),
  • na jakim etapie procesu rekrutacyjnego można pozyskać daną o miejscu zamieszkania kandydata do pracy?
  • czy w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie musi być zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a jeśli tak, to których? (stanowiska UODO w tej kwestii)
  • jakich dokumentów można żądać od kandydatów do pracy i gdzie należy je przechowywać?
  • w jakiej postaci przechowywać skierowania i orzeczenia o zdolności do pracy, w tym w przypadku przyjęcia do pracy osoby z ważnymi badaniami profilaktycznymi od poprzedniego pracodawcy? czy to mają być oryginały czy kopie? (stanowisko MRPiPS),
  • w jakich przypadkach nie wolno pobierać od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych?
  • czy od pracownika można pozyskać dane dotyczące obowiązku obrony RP?
  • w jakim dokumencie powinny być gromadzone dane potrzebne do ubezpieczenia? Czy deklaracje ZUS przechowuje się w dokumentacji pracowniczej? Jakie są wyjątki? (stanowisko MRPiPS),
  • czy można posługiwać się prywatnymi danymi kontaktowymi posiadanymi w aktach osobowych (np. w CV), a jeżeli tak, to po spełnieniu jakich warunków? (stanowisko UODO w tej kwestii)
  • czy można wymagać, żeby pracownik nosił identyfikator ze zdjęciem?
  • czy można umieszczać zdjęcia pracownika na stronie Internetowej pracodawcy oraz w Intranecie pracodawcy?
  • na jakich zasadach pracodawca może posługiwać się adresem korespondencyjnym pracownika? (stanowisko UODO),
  • ile w praktyce kwestionariuszy osobowych od pracownika powinien posiadać pracodawca? (stanowisko MRPiPS w sprawie kwestionariuszy),
  • na jakich zasadach przetwarza się dane osobowe osoby zawiadamianej w razie wypadku? (stanowisko MRPiPS oraz UODO) jaka jest powszechna praktyka?
  • jakiej informacji nie powinno pozyskiwać się w kwestionariuszu podatkowym?
  • w jakich sytuacjach od pracownika żąda się danych o wykształceniu i stażu pracy?
  • jacy pracownicy mają kopie dyplomów ukończenia szkół i uczelni oraz kopie świadectw pracy od poprzednich pracodawców przechowywane w części A, a jacy pracownicy w części B akt osobowych?
 10. Obowiązki związane z epidemią Covid-19 w tym obowiązki związane z badaniami profilaktycznymi zgodnie z wykładnią PIP, w tym:
  • jakie są obowiązki informacyjne pracodawcy względem sanepidu?
  • jakie pracodawca ma obowiązki dotyczące zapewnienie bhp pracownikom i co w tym zakresie będzie sprawdzał PIP? (stanowisko PIP)
  • czy PIP będzie mógł wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracodawcy? jakie są uprawnienia PIP w trakcie takiej kontroli? (stanowisko PIP)
  • jakie dowody gromadzić, żeby w razie ewentualne przyszłego sporu wykazać, że pracownicy byli chronieni przed zakażeniem Covid-19?
  • jakie obowiązki trzeba będzie wykonać po odwołaniu epidemii Covid-19; które badania profilaktyczne trzeba będzie wykonać w ciągu 30 dni, a które w ciągu 60 dni?
  • w jaki sposób poinformować pracowników, że mają się stawić po skierowanie na badania profilaktyczne? (stanowisko UODO),
  • na jakich zasadach odbywają się badania profilaktyczne w trakcie epidemii? kiedy można przyjąć orzeczenie lekarskie od innego lekarza? (stanowiska MZ i PIP)
  • na jakich zasadach odbywają się badania profilaktyczne z inicjatywy pracownika? czy mogą się obyć badania profilaktyczne z inicjatywy pracodawcy?
  • czy można w czasie epidemii Covid-19 kierować na badania okresowe (jakie się z tym wiążą ryzyka) i czy można odbywać w czasie epidemii szkolenia okresowe?(stanowiska PIP i ekspertów BHP),
 11. Podwyższenie kwoty wolnej w okresie skutków Covid-19 – zagadnienia problematyczne w tym:
  • jakich potrąceń dokonuje się z uwzględnieniem przejściowych zasad podwyższania kwoty wolnej, a jakich nie? (stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości),
  • jakie dokumenty i dane gromadzi się na potrzeby ustalenia kwoty wolnej od potrąceń (stanowisko UODO)?
  • jakie są obowiązki względem komornika w związku z podwyższeniem kwoty wolnej? (stanowiska Krajowej Rady Komorniczej i Ministerstwa Sprawiedliwości)
  • gdzie się przechowuje dokumenty zebrane w związku z potraceniami komorniczymi i w której części dokumentacji pracowniczej? (stanowisko MRPiPS),
 12. Praktyczne problemy stosowania pracy zdalnej i planowane zmiany w przepisach, w tym:
  • jakie są ograniczenie w poleceniu pracy zdalnej (stanowiska MRPiPS oraz UODO co do możliwości świadczenia pracy zdalnej z zagranicy),
  • jakie postanowienia w zakresie pracy zdalnej warto wpisać do Regulaminu pracy zdalnej?
  • jakie dodatkowe dokumenty tworzy się i gromadzi w związku z wykonywaniem pracy zdalnej i w jakim miejscu dokumentacji pracowniczej powinny być one przechowywane?
  • jaki jest wymagany sposób postępowania w przypadku dołączania dokumentów elektronicznych do papierowej dokumentacji pracowniczej i odwrotnie? – zgodnie z przepisami i wykładnią Ministerstwa Cyfryzacji,
  • ustalenie zasad wyrażania zgody na pracę zdalną w razie kwarantanny i izolacji,
  • dostosowanie procedur i polityk bezpieczeństwa ochrony danych osobowych do potrzeb pracy zdalnej,
 13. Dokumenty, które trzeba gromadzić w dokumentacji pracowniczej, jakie poza tą dokumentacją oraz dokumenty, które pobiera się tylko do wglądu, zgodnie z wykładnią UODO, w tym:
  • jakie dokumenty gromadzi się w związku z pobieraniem przez pracownika dodatku solidarnościowego?
  • czy przechowuje się książeczki wojskowe?
  • czy przechowuje się dokumenty od cudzoziemców?
  • czy się gromadzi w dokumentacji pracowniczej dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika w danym dniu albo stanowiące podstawę zwolnienia od pracy?
 14. Zasady gromadzenia w dokumentacji pracowniczej dokumentów przez pracodawców, którzy od 2021 r. prowadzą w całości lub w części elektroniczną dokumentację pracowniczą:
  • zasady dołączania do takiej dokumentacji dokumentów, które pierwotnie muszą być tworzone w formie pisemnej,
  • zasady dołączenia do takiej dokumentacji dokumentów, które są dostępne jedynie w wersji papierowej,
  • zasady postępowania z dokumentami papierowymi po włączeniu ich odwzorowań cyfrowych do elektronicznej dokumentacji pracowniczej,
  • zasady dołączenia do elektronicznej dokumentacji pracowniczej dokumentów od początku wytworzonych w postaci elektronicznej,
 15. Problematyka umów na zastępstwo w tym – zakaz wpisywania imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo zgodnie ze stanowiskiem UODO oraz stanowisko MRPiPS w tej sprawie,
 16. Karnie i nagradzanie pracowników – zasady gromadzenia dokumentów w części D akt osobowych oraz dopuszczalność tworzenia rankingów pracowników (stanowisko UODO),
 17. Problematyka badania trzeźwości pracowników, w tym
  • jakie dokumenty mogą być gromadzone w związku z badaniem stanu trzeźwości?
  • jakie osoby mogą mieć dostęp do takich dokumentów (stanowisko UODO),
 18. Problematyczne uprawnienia rodzicielskie, w tym:
  • gdzie się przechowuje oświadczenia związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich, a gdzie wnioski o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i na jakim etapie zatrudnienia należy je pozyskiwać od pracowników?
  • na jakich zasadach udziela się wolnego z tytułu wychowywania dziecka do 14 lat?
  • czy pracownicy na urlopach wychowawczych i na obniżeniu wymiaru etatu są chronieni w trakcie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników?
 19. Praktyczne orzecznictwo dotyczące rozwiazywania stosunków pracy, w tym:
  • jakie są terminy poprawnego ustalania terminu na zwolnienie dyscyplinarne?
  • jak poprawnie ustalić kryteria do zwolnienia pracowników z przyczyn ich niedotyczących?
  • jakie zdarzenia mogą być powodem zwolnienia?
  • czy można zwolnić dyscyplinarnie za opóźnianie się z usprawiedliwianiem nieobecności w pracy?
 20. Problematyka zatrudnienia pracownika na część etatu, w tym:
  • jakie są skutki wadliwego wręczenia wypowiedzenia zmieniającego wymiar etatu?
  • w jakich sytuacjach nie można pracownika zwolnić, ale można mu wręczyć wypowiedzenie np. obniżające wymiar etatu?
  • czy pracownikowi, który nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego należy się odprawa?
  • jak postąpić, gdy zmiana wymiaru etatu nastąpiła w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego?
  • czy pracownikowi zatrudnionemu na część etatu trzeba tworzyć harmonogram czasu pracy (w jakich przypadkach jest to konieczne, a w jakich zbędne)?
  • w jakiej sytuacji pracownik zatrudniony na część etatu pracuje w godzinach nadliczbowych, a w jakiej sytuacji w godzinach ponadwymiarowych?
  • jakie są zasady rekompensaty pracy nadliczbowej, a jakie są zasady rekompensaty pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu?
 21. Jakich zmian przepisów należy się spodziewać? (planowane zmiany i nowe regulacje w zakresie: pracy zdalnej, zasad korzystania z urlopu rodzicielskiego, dotyczące sygnalistów, korzystania z kas zapomogowo – pożyczkowych, badania stanu trzeźwości, mobbingu).
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  24.02.2021 | szkolenie online |

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję