Studium trudnych i nietypowych przypadków w prawie pracy – praktyczne podejście do prawa pracy – termin 09-10 lipca

 • 09-10.07.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena za dwa dni szkolenia: 

  Cena standardowa: 1260zł od osoby

  Cena promocyjna: 1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Trudne i nietypowe przypadki związane z zatrudnieniem, w tym dotyczące:

 • ile ma być kwestionariuszy osobowych, jakie dane mogą zawierać, czy trzeba je poprawiać w trakcie trwania zatrudnienia pracownika oraz po jego zakończeniu?
 • jak poprawnie określa się datę nawiązania stosunku pracy?
 • które umowy na czas okresowy nie są limitowane?
 • czy w umowie na zastępstwo wpisuje się imię i nazwisko osoby zastępowanej, jak określa się datę rozwiązania takiej umowy?
 • w jakich przypadkach nie można zawrzeć umowy na zastępstwo?
 • czy trzeba tworzyć zakres czynności (zakres obowiązków) i czy pracownik może nie podpisać zakresu czynności?
 • czy miejsce pracy musi być określone poprzez wpisanie konkretnego adresu?
 • kiedy jako miejsce pracy można wpisać miasto albo obszar?
 • czy w umowie o pracę wpisuje się tylko wynagrodzenie brutto?
 • jak prawidłowo postąpić, gdy pracownik chce mieć wypłacane wynagrodzenie do ręki?
 • ile razy – w trakcie zatrudnienia – trzeba wydawać informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia?
 • ile jest obowiązków informacyjnych po stronie pracodawcy od zatrudnienia do zwolnienia?

2. Trudne i nietypowe przypadki dotyczące monitorowania i kontrolowania pracowników:

 • ile dokumentów trzeba tworzyć w praktyce w związku z monitoringiem wizyjnym?
 • jak prawidłowo wprowadzić postanowienia dotyczące monitoringu gsp?
 • czy można monitorować komputer pracownika?
 • na jakich zasadach można przeprowadzać kontrole pracowników, w tym kontrolę trzeźwości – zgodnie z najnowszymi stanowiskami UODO oraz orzecznictwem sadów pracy,
 • czy kontrolowanie sumienności i staranności w pracy może się wiązać z zarzutem mobbingu albo naruszenia godności?

3. Trudne i nietypowe przypadki związane z wyjściami pracowników, w tym:

 • czy można się nie zgodzić na wyjście prywatne?
 • czy można nie zgodzić się na odpracowanie albo uzależnić prawo do wyjścia od odpracowania?
 • czy wniosek o wyjście prywatne może być elektroniczny?
 • czy można „nadpracować” wyjście prywatne?
 • czy można ograniczyć czas wyjścia prywatnego i czas na odpracowanie wyjścia prywatnego?
 • czy można odpracować wyjście prywatne w dniu wolnym np. w sobotę?
 • na jakich zasadach zwalniany jest z pracy krwiodawca?
 • na jakich zasadach zwalnia się pracownika do sądu, do innego urzędu, do WKU?
 • na jakich zasadach i w jakich przypadkach pracownikowi przysługuje tzw. urlop okolicznościowy, zgodnie z wykładnią PIP?
 • na jakich zasadach korzysta się z przerw na karmienie dziecka piersią?
 • jakie są zasady korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat; czy pracodawca musi udzielić takiego zwolnienia?
 • jak się udziela wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat jeżeli pracownik wychowuje kilkoro dzieci?
 • czy pracownik może wychodzić poza budynek zakładu pracy w czasie zwykłych przerw i przerwy lunchowej?

4. Trudne i nietypowe przypadki związane z warunkami wykonywania pracy, w szczególności:

 • czy można na 3 miesiące w roku zmienić miejsce pracy bez wypowiedzenia zamieniającego?
 • czy wypowiedzenie zmieniające wymaga podania kryteriów doboru do takiego wypowiedzenia?
 • czy jeżeli pracownik nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego, to wypłaca mu się odprawę, czy nie?
 • co zrobić jeżeli pracownik odmawia podpisania porozumienia zmieniającego?

5. Trudne i nietypowe przypadki dotyczące badań profilaktycznych:

 • ile jest w praktyce rodzajów badań profilaktycznych?
 • czy na wszystkie badania są takie same skierowania?
 • jakie dane powinny być zawarte w skierowaniu, a jakich nie wolno podawać?
 • jak długo jest ważne skierowanie na badania?
 • jak zbierać dokumenty związane z badaniami lekarskimi przechowywane w aktach osobowych (kopie czy oryginały)?
 • u jakiego lekarza pracownik powinien zrobić badania?
 • jaką informację powinno zawierać orzeczenie lekarskie dla pracownika niepełnosprawnego, zwalniające go z ograniczeń w zakresie czasu pracy
 • czy można udzielić urlopu wypoczynkowego bez badań kontrolnych?
 • czy można udzielić urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik „nie wyrobił się” z badaniami?
 • czy pracownik może zrobić badania będąc na urlopie wypoczynkowym?

6. Trudne i nietypowe przypadki dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • jakie dokumenty dotychczas nie gromadzone w aktach zbiera się w części B akt osobowych po 1 stycznia 2019 r. zgodnie z wykładnią?
 • jakie w praktyce dokumenty związane z wydawaniem świadectwa pracy zbiera się w części C akt osobowych, w jakich przypadkach są to kopie, w jakich oryginały?
 • jak się nakłada kary porządkowe i jak się zbiera dokumenty dotyczące kar w części D akt osobowych i na jakich zasadach się je usuwa, zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
 • jakie dokumenty zbiera się razem z ewidencją czasu pracy?
 • jakie dokumenty dotyczące czasu pracy przechowuje się poza dokumentacją pracowniczą?
 • gdzie się zbiera dokumenty dotyczące urlopów?
 • na jakich zasadach wydaje się kopię dokumentacji pracowniczej?
 • czy na kopii pisze się „kopia”?
 • czy trzeba mieć pokwitowanie wydania kopii?
 • czy za kopie dokumentacji pracowniczej można pobierać opłaty i w jakiej wysokości?

7. Trudne i nietypowe przypadki związane z ustaniem zatrudnienia, w szczególności:

 • czy można zwolnić mailem albo sms-em, jakie będą tego skutki?
 • jak wygląda ochrona przed zwolnieniem w przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby?
 • czy można zwolnić pracownika od razu po powrocie ze zwolnienia lekarskiego?
 • czy można zwolnić za nieinformowanie o niezdolności do pracy?
 • od kiedy biegnie okres wypowiedzenia?
 • co zrobić jak pracownik nie chce podpisać porozumienia stron czy oświadczenia o wypowiedzeniu?
 • co zrobić, gdy pracownik nie chce przyjść odebrać wypowiedzenia albo ucieka?
 • na jakich zasadach udziela się urlopu wypoczynkowego oraz zwalnia się z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, zgodnie z najnowszym orzecznictwem sadów pracy?
 • gdy się skróci okres wypowiedzenia, to do kiedy trwa zatrudnienie?
 • czy dni na poszukiwanie pracy przepadają, gdy nie zostaną wykorzystane?
 • za co można zwolnić dyscyplinarnie?
 • w jakich przypadkach przepadnie pracodawcy termin na zwolnienie dyscyplinarne?
 • kiedy się rozwiązuje stosunek pracy, gdy pracownik nie odebrał listu?
 • jaką datę ustania zatrudnienia wpisać w świadectwie pracy?
 • kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników?
 • co może być kryterium doboru pracownika do zwolnienia i kiedy te kryteria trzeba podawać pracownikowi w wypowiedzeniu?

8. Trudne i nietypowe przypadki dotyczące pracowników chronionych przed wypowiedzeniem:

 • na jakich zasadach przysługuje ochrona przedemerytalna?
 • za co można zwolnić pracownika, któremu ochrona przedemerytalna się skończy?
 • jak się wypłaca odprawę emerytalną?
 • w jakich przypadkach należy wypłacić odprawę emerytalną, jeżeli poprzedni pracodawca już ją zapłacił zgodnie z najnowszy orzecznictwem sadów pracy?
 • na czym polega ochrona pracownic w ciąży i kiedy umowa uległ przedłużeniu do dni porodu, a kiedy nie?
 • jak są chronieni pracownicy w trakcie urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich i na jakich zasadach są szczególnie traktowani po powrocie do pracy,
 • na jaki adres wysyła się pracownikowi pisma: dotyczące kar porządkowych, zwolnień i inne?
 • na kiedy musi być wydane świadectwo pracy? jakie są skutki opóźnienia?
 • kiedy można wysłać świadectwo pocztą?
 • jak opisać pracownika w świadectwie pracy?
 • jak się opisuje rozwiązanie stosunku pracy?
 • co trzeba napisać w świadectwie pracy na temat urlopu wypoczynkowego?
 • jak się wydaje świadectwo pracy w wyniku sprostowania?
 • jak się wydaje kopie świadectwa pracy?
 • jak prawidłowo napisać pouczenie w świadectwie pracy,
 • jak i kiedy wypisać informacje na żądanie pracownika/byłego pracownika?
 • jakie informacje podaje się w okresach nieskładkowych, a jakich nie?

9. Trudne i nietypowe przypadki dotyczące urlopu wypoczynkowego, w tym:

 • czy pierwszego urlopu można udzielić awansem?
 • czy można wykorzystać cały urlop wypoczynkowy na początku rok kalendarzowego?
 • jak się udziela urlopu w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego?
 • jak się ustala wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy ktoś mienia wymiar etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 • czy można przejść do pracy z urlopem od poprzedniego pracodawcy?
 • jak się udziela urlopu wypoczynkowego w razie równoległego zatrudnienia?
 • czy na wniosek pracownika można mu udzielić urlopu na godziny?
 • kiedy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
 • czy można odmówić pracownikowi urlopu zgodnie z wnioskiem, czy trzeba się tłumaczyć?
 • czy są pracownicy, który mogą wymusić urlop wypoczynkowy w wybranym terminie?
 • czy można nie udzielić urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem urlopów?
 • czy można odmówić urlopu na żądanie i w jakich przypadkach?
 • czy pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie w ciągu dnia pracy?
 • czy 14 dni wypoczynku to uprawnienie, czy obowiązek pracownika?
 • czy się da skutecznie odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
 • co może zrobić pracownik, gdy pracodawca „przeszkadza” mu na urlopie?
 • na jakich zasadach udziela się przesuniętych urlopów wypoczynkowych?
 • jak się udziela dodatkowego urlopu wypoczynkowego np. pracownikom niepełnosprawnym?
 • jak wyliczyć proporcję z urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego i kiedy trzeba to zrobić, a kiedy jest to zabronione?

10. Trudne i nietypowe przypadki dotyczące podnoszenia kwalifikacji:

 • jak postąpić, gdy pracodawca wyznacza pracującą sobotę, a pracownik ma szkołę?
 • w jakich przypadkach i jakie szkolenia są zaliczane do czasu pracy?
 • jak się udziela urlopów szkoleniowych i w jakich przypadkach?
 • czy można odpracować szkolenie na urlopie wychowawczym?

11. Trudne i nietypowe przypadki dotyczące czasu pracy:

 • jak traktować czas na przebranie się w odzież roboczą itp.?
 • czy liczyć do czasu pracy czas jechania transportem zakładowym?
 • czy liczyć do czasu pracy podróże służbowe?
 • kiedy przebywania na ternie zakładu pracy nie jest czasem pracy?
 • kiedy pracownik zatrudniony na część etatu pracuje w godzinach nadliczbowych,
 • czy pracownikowi zatrudnionemu na czas etatu można oddać czas wolny za godziny ponadwymiarowe?
 • kiedy pracownik ma złożyć wniosek o wolne za godziny nadliczbowe, co ma być napisane w takim wniosku?
 • kiedy trzeba zawiadomić PIP o stosowany okresie rozliczeniowym?
 • jak prawidłowo potwierdzać przybycie i obecność w pracy (listy obecności , RCP), co na ten temat warto zapisać w Regulaminie pracy?
 • czy zawsze, gdy święto przypada w sobotę wyznacza się dodatkowy dzień wolny?
 • czy w sytuacji, gdy pracodawca odda równoważny odpoczynek dobowy uchroni się przed mandatem?
 • czy można skumulować przerwy przy monitorze ekranowym? Na co mogą być wykorzystane takie przerwy?
 • czy praca w niedziele i święto to praca nadliczbowa sredniotygodniowa i jak może być zrekompensowana?
 • jak się ustala ryczał za pracę nadliczbową, ile można mieć godzin w ryczałcie, jak obliczyć jego wysokość?
 • jak się udziela zwolnień na święta religijne inne niż w polskim kalendarzu?
 • kiedy powinno się zakończyć okres rozliczeniowy albo ustalać wymiar czasu pracy na część okresu rozliczeniowego?
 • jak się liczy czas pracy pracowników w razie zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  09-10.07.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 

  Cena standardowa: 1260zł od osoby

  Cena promocyjna: 1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję