Specjalista ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce – poziom zaawansowany – termin 11-12 maja

 • 11-12.05.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy: Michał Nocuń, Adw. Piotr Raczak

 • Cena standardowa: 1260zł od osoby

  Cena promocyjna: 1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 10 kwietnia 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Michał Nocuń – jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Piotr Raczak   Adwokat i członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie obsługi procesowej sporów cywilnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych. Reprezentował z sukcesem klientów przed większością instytucji wymiaru sprawiedliwości nie wyłączając Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Doradza w języku polskim i angielskim

Program opracował Michał Nocuń oraz Adw. Piotr Raczak. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry w firmach do wykonywania funkcji legalizacyjnej pracowników – cudzoziemców w Polsce. Ponadto celem jest omówienie najczęściej spotykanych w praktyce regulacji prawnych związanych zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie
o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szkolenie ma przedstawić teoretyczne i praktyczne zasady postępowania z różnymi przypadkami związanymi z legalnym zatrudnieniem obywateli m.in. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Indii, Nepalu, Filipin, Wietnamu do aktualnie obowiązującego prawa. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie problematyczne występujące przy wypełnianiu i składaniu wniosków, a także praktyką urzędów przy prowadzeniu postępowań. Szkolenie będzie miało charakter  interaktywny i będzie realizowane
z wykorzystaniem case study z praktyki doradczej wykładowców.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt.
  • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  • „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  • Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  • Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
  • Obywatele UE i EOG – rejestracja pobytu.
 2. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Jak wyglądają procedury?
  • Kwestia wskazania wymiaru czasu pracy w oświadczeniu.
  • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 3. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  • Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
  • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  • Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Posiadacze Karty Polaka
  • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
 4. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
  • Co to jest test rynku pracy i do czego służy?
  • Jak formułować ofertę pracy?
  • Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
 5. Transfery wewnątrzkorporacyjne:
  • Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę – możliwość przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa spoza UE do Polski w ramach grupy przedsiębiorstw.
  • Mobilność wewnątrzkorporacyjna – możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy różnymi państwami UE, nowe zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności
 6. Praca sezonowa
  • Kto może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?
  • Nowe sposoby legalizacji pobytu pracowników sezonowych
  • Ułatwienia dla obywateli wybranych państw (m. in. Ukrainy i Białorusi)
  • Czy pracownik sezonowy może wykonywać pracę inną niż sezonowa?
 7. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
 8. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 9. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 10. Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?
  • Jak dokonać zameldowania cudzoziemca w celu uzyskania numeru PESEL?
  • Uzyskiwanie numeru PESEL poprzez złożenie wniosku w urzędzie.
 11. Nielegalne zatrudnienie – konsekwencje prawnokarne, sposoby obrony.
  • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
  • Jak się bronić w postępowaniu dotyczącym nielegalnego zatrudnienia?
 12. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.
  • Jak reagować na bezczynność organu administracji i przewlekłość postępowania?
  • Kiedy możemy wnieść ponaglenie na działanie organu, kto je rozpatruje i w jakim terminie?
  • Jakiej argumentacji można użyć, aby uzasadnić swoje stanowisko?
  • Skarga na przewlekłość do sądu administracyjnego – tryb wniesienia, możliwe rozstrzygnięcia.
  • Procedura odwoławcza w sprawach zatrudnienia.
 13. W jakich sytuacjach warto odwoływać się od decyzji organu?
  • W jaki sposób wnieść odwołanie i kto je rozpatruje?
  • Jakiej argumentacji można użyć w postępowaniu odwoławczym?
  • Jakie są skutki wniesienia odwołania?
  • Czy decyzje wydane w postępowaniu odwoławczym mogą być zaskarżone do sądu?
  • Jakie są wymogi do złożenia skargi do sądu administracyjnego?
  • Jak uzasadnić skargę do sądu?
  • Możliwe rozstrzygnięcia sądu administracyjnego.
 14. Omówienie formularzy urzędowych, case study
 15. Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Test weryfikujący wiedzę po zakończeniu kursu

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  11-12.05.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Cena standardowa: 1260zł od osoby

  Cena promocyjna: 1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 10 kwietnia 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję