Specjalista ds. kadr – kadry dla początkujących – kurs praktyczny 5 dni

 • 16.11. 23.11. 30.11.07.12. 15.12.2023 | kurs online | 5 dni zajęć

 • Czas szkolenia: 10.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Małgorzata Grajewska – Praktyk, Wykładowca studiów podyplomowych

 • Cena : 1990 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca

Małgorzata Grajewska – Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac.

Program opracowała Małgorzata Grajewska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Cel warsztatów

Warsztaty mają na celu umożliwienie uczestnikom nabycia umiejętności prowadzenia spraw kadrowych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w 2023 roku. Podczas kursu uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach poprzez rozwiązywanie konkretnych zadań, ćwiczeń. Szkolenie uwzględnia najważniejszy zakres wiedzy niezbędnej do praktycznego:

 1. zatrudnienie pracownika i zleceniobiorcy oraz ustanie stosunku prawnego
 2. wprowadzania aktów wewnętrznych w firmie
 3. prowadzenia dokumentacji pracowniczej i zleceniobiorcy
 4. prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
 5. wprowadzania pracy zdalnej
 6. badania trzeźwości
 7. wprowadzania monitoringu wizyjnego i nie tylko
 8. ustalania uprawnień pracowniczych – wymiaru urlopu wypoczynkowego, urlopu dodatkowego, itd.
 9. udzielania uprawnień związanych z rodzicielstwem
 10. planowania i rozliczania czasu pracy.

Grupa docelowa

Na szkolenie zapraszam osoby które rozpoczęły pracę w działach kadr lub planują ją rozpocząć a także wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką. 

Dzień I – Zatrudnienie pracownika i zleceniobiorcy oraz dokumentacja pracownicza

1. Zasady wyboru formy zatrudnienia – różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenia

2. Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika

a) katalog danych osobowych, których pracodawca może żądać od:

 • kandydata do pracy
 • pracownika
 • osoby niepełnosprawnej

b) dokumentowanie obecności pracownika w pracy

3. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika

 • badania profilaktyczne
 • szkolenia bhp i stanowiskowe
 • środki ochrony indywidualnej
 • obowiązki informacyjne
 • obowiązki zgłoszeniowe

4. Umowa o pracę

 • rodzaje umów o pracę
 • treść umowy o pracę
 • inne umowy związane z nawiązaniem stosunku pracy (np. o zakazie konkurencji)

5. Informacja o warunkach zatrudnienia – treść, termin przekazania oraz aktualizacja

6. Umowa zlecenia

 • treść umowy zlecenia
 • obowiązki podmiotu związane z zatrudnieniem zleceniobiorcy
 • niezbędna dokumentacja zleceniobiorcy i termin jej przechowywania
 • rozwiązanie umowy zlecenia

7. Ustanie stosunku pracy

 • sposoby ustania stosunku pracy
 • przyczyny uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem
 • grupy chronione
 • obowiązki pracodawcy związane z ustaniem zatrudnienia
 • świadectwo pracy

Dzień II – Wewnętrzne akty prawne, dokumentacja pracownicza, Pracownicze Plany Kapitałowe, praca zdalna, monitoring wizyjny oraz badanie trzeźwości

1. Wewnętrzne akty prawne i zasady ich wprowadzania

2. Dokumentacja pracownicza

 • akta osobowe
 • pozostała dokumentacja pracownicza
 • zasady prowadzenia i okres przechowywania dokumentacji

3. Pracownicze Plany Kapitałowe

 • procedury wdrażania PPK
 • zasady uczestniczenia w PPK
 • obowiązki podmiotu zatrudniającego
 • obowiązki instytucji finansowych
 • prawa i obowiązki uczestnika PPK
 • ważne interpretacje i wyjaśnienia organów państwowych

4. Praca zdalna

 • zasady wprowadzania pracy zdalnej
 • zasady świadczenia pracy zdalnej
 • obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika
 • bhp i ocena ryzyka zawodowego w pracy zdalnej
 • dokumentacja związana z pracą zdalną

5. Badanie trzeźwości

 • warunki wprowadzenia badania trzeźwości w zakładzie pracy
 • warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę badań trzeźwości
 • dokumentacja gromadzona przez pracodawcę oraz okres jej przechowywania

6. Monitoring wizyjny i inne formy monitoringu

 • cel, zakres i zasady zastosowania monitoringu wizyjnego
 • obowiązki informacyjne wobec pracowników objętych monitoringiem wizyjnym
 • miejsca wykluczone ze stosowania monitoringu wizyjnego
 • okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego
 • inne formy monitoringu

Dzień III – Nieobecności w pracy i uprawnienia rodzicielskie

1. Urlop wypoczynkowy

 • wymiar urlopu wypoczynkowego
 • staż pracy od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego
 • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 • uzupełnianie urlopu wypoczynkowego
 • ustalenie urlopu proporcjonalnego – zależnego od okresu zatrudnienia, czasu niewykonywania pracy z różnych przyczyn oraz etatu
 • obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego
 • przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego
 • przerwanie urlopu wypoczynkowego
 • odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego i konsekwencje z tym związane
 • urlop na żądanie
 • urlop zaległy za rok poprzedni

2. Urlop dodatkowy

 • uprawnieni do urlopu dodatkowego
 • wymiar urlopu
 • zasady udzielania
 • kiedy przysługuje pierwszy urlop dodatkowy
 • obliczanie wymiaru urlopu dodatkowego proporcjonalnie do okresu przepracowanego oraz do etatu

3. Urlopy bezpłatne

4. 2 dni wolne z powodu działania siły wyższej

5. Urlop opiekuńczy

6. Dni wolne dla krwiodawcy

7. Zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

8. Zwolnienie za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania, oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju

9. Inne nieobecności w pracy

Dzień IV – Uprawnienia rodzicielskie

1. Uprawnienia kobiet w ciąży

2. Uprawnienia kobiet karmiących piersią

3. Urlopy związane z rodzicielstwem – macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop wychowawczy

a) urlop macierzyński

 • wymiary urlopów
 • zasady udzielania urlopów – urlop przed porodem, urlop po porodzie, rezygnacja z urlopu przez matkę dziecka, urlop dla ojca dziecka, itd.

b) urlop rodzicielski

 • wymiary urlopu rodzicielskiego
 • zasady udzielania urlopu – dla obojga rodziców, jedna część tylko dla jednego z rodziców, długość jednej części urlopu, liczba części urlopu, itd.
 • zasady korzystania z urlopu – łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą, jednoczesne korzystanie z urlopu przez obojga rodziców, itd.

c) urlop ojcowski

 • wymiar urlopu
 • zasady udzielania urlopu

d) urlop wychowawczy

 • wymiary urlopu
 • zasady udzielania
 • obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie posiadania prawa do urlopu wychowawczego

4. Uprawnienia rodziców dziecka do lat 4

5. Uprawnienia rodziców dziecka do lat 8

6. 2 dni wolne na dziecko do lat 14

7. Niezdolność do pracy z powodu opieki na dzieckiem i zasiłek opiekuńczy

8. Elastyczna organizacja czasu pracy

9. Rozkłady czasu pracy, w których nie można zatrudniać pracowników będących rodzicami dzieci w określonym wieku

10. Ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy

Dzień V – Czas pracy

1. Pojęcia związane z czasem pracy – doba pracownicza, wymiar czasu pracy a normy czasu pracy, tydzień pracy, okres rozliczeniowy, itd.

2. Rozkłady i systemy czasu pracy

3. Ruchomy czas pracy

4. Praca w porze nocnej

5. Praca w godzinach nadliczbowych

6. Formy i zasady dokonywania rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych

 • w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowego i średniotygodniowego
 • w dniu wolnym wynikającym z 5-dniowego tygodnia pracy
 • w niedzielę i święto
 • rozliczenie godzin nadliczbowych w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego

7. Harmonogramy czasu pracy

 • kto tworzy harmonogramy czasu pracy
 • zasady ich tworzenia
 • dopuszczalność dokonywania zmian w harmonogramach czasu pracy
 • rozliczanie harmonogramów czasu pracy

8. Czas pracy różnych grup zawodowych – osób niepełnosprawnych, osób zarządzających, itd.

9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Specjalista ds. kadr – kadry dla początkujących – kurs praktyczny 5 dni
 • Data szkolenia:

  16.11. 23.11. 30.11.07.12. 15.12.2023 | kurs online | 5 dni zajęć

 • Cena : 1990 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję