Rozliczenia z ZUS w 2020 roku – obowiązki płatników, składki, zasiłki, dokumentacja, korekty – najnowsze zmiany w przepisach uwzględniające tarcze antykryzysowe – termin 24-25 sierpnia

 • 24-25.08.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123A (budynek Atlas Tower – dawniej Millenium Plaza)

 • Wykładowcy: Elżbieta Fijor – Specjalista ds. zasiłków, wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS, Andrzej Radzisław – Radca Prawny, wieloletni pracownik Centrali ZUS

 • Cena za dwa dni szkolenia: 

  Cena standardowa: 1260zł od osoby

  Cena promocyjna: 1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 31 lipca 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Elżbieta Fijor – Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako przedstawiciel ZUS-u brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych dedykowanych płatnikom składek oraz ubezpieczonym. Uczestniczyła jako ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych w spotkaniach, kongresach, sympozjach i konferencjach. Współautorka poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do Oddziałów ZUS.

Andrzej Radzisław – jest radcą prawnym i ekspertem z 20-letnim doświadczeniem w zakresie praw ubezpieczeń społecznych, szczególnie sporów z ZUS, pracowniczych sporów sądowych, sporów na tle zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Był przez 14 lat zatrudniony w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek, gdzie brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS. Regularnie publikuje w najważniejszych dziennikach prawnych Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopismach wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK, występuje w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych oraz uczestniczy w kongresach sympozjach związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych. Trener z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Program opracowali Elżbieta Fijor oraz Andrzej Radzisław. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I – Elżbieta Fijor

W związku z koronawirusem bieżące informacje o ustalaniu prawa do:

a) dodatkowego zasiłku opiekuńczego

b) zasiłku chorobowego 

1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 • wysokość świadczeń chorobowych
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
 1. Zaświadczenia lekarskie: zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku
 • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
 • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:

– posiadającego profil płatnika

– nieposiadającego profilu płatnika

 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:

–  pierwszego zwolnienia

–  kolejnych zwolnień

 • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:

– posiada profil płatnika

– nie posiada profilu płatnika składek

 • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny
 1. Uprawnienia rodzicielskie:

Zasiłek macierzyński:

  • za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • za okres urlopu rodzicielskiego:
  • możliwość odroczenia urlopu
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
 • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
 • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu
 • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
 • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego
 • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku
 • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku
 • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA
 • za okres urlopu ojcowskiego
 • Zasiłki opiekuńcze
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, w przypadku gdy nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem
 • przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku  i okres wypłaty,  limity wypłaty zasiłku, przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje
 • omówienie druków ZUS Z15A i ZUS Z15B
 • zasiłek opiekuńczy ( nie dłużej niż przez 30 dni w roku kalendarzowym) w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat oraz w przypadku takiego dziecka, gdy poród, choroba lub pobyt w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem uniemożliwia opiekę
 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek
 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
 • zaliczkowa wypłata składnika
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
 • zmiana wymiaru czasu pracy
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

6 . Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja

Dzień II – Andrzej Radzisław

Składki za pracowników

 • definicja pracownika w ustawie systemowej
 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS
 • umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
 • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki pracodawcy,
 • definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej
 • umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności – Zagrożenia dla pracodawcy
 • przychody zwolnione od składek – analiza interpretacji ZUS
 • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
 • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US

Składki za zleceniobiorców

 • stawka wynagrodzenia godzinowego, a rozliczenia z ZUS-em,
 • sposoby potwierdzania liczby godziny – zapisy praktyczne
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
 • opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty – jakich żądać dokumentów
 • przychody zleceniobiorców zwolnione od składek
 • wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia – zasady postępowania
 • umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek
 • nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę – jak rozliczyć się z ubezpieczonym
 • Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom
 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych
 • osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
 • kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności
 • konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS
 • różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),
 • jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać
 • korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę
 • uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę

Umowa o dzieło – kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego – analiza przypadków

 • jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana
 • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia – rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em – jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS
 • kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego – jak to skutecznie zrobić
 • konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS-em
 • Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych,
 • jak rozliczać wynagrodzenia członków komisji gminnych.
 • Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- kiedy składki nie są opłacane

Rozliczenia z ZUS

 • zasady rozliczania wpłat – na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS
 • dokumenty składane do ZUS-u i zasady i wypełniania
 • dokumanty zgłoszeniowe
 • dokumenty rozliczeniowe na co zwrócić uwagę przy składaniu korekty dokumentów rozliczeniowych
 • złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em
 • jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki
 • dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof
 • przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS,

Obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji

 • raport ZUS RPA – i zasady składania m.in. wykazywanie „13”, dodatków stażowych za okres choroby
 • raport ZUS RIA – kiedy musi być składany
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  24-25.08.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 

  Cena standardowa: 1260zł od osoby

  Cena promocyjna: 1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 31 lipca 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję