Prawo Pracy w wyniku epidemii – najważniejsze informacje w pigułce – webinarium 12 sierpnia

 • start 12.08.2020r. webinarium godz. 9.30-12.30 |

 • Czas szkolenia: 09:30 – 12:30

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Adw. Piotr Wojciechowski

 • Cena: 240 zł od osoby + VAT

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Mec. Piotr Wojciechowski – Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.

W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W okresie merytorycznego kierowania pracami Departamentu Prawnego odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. W okresie pracy w Departamencie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wykłady, których słuchaczami byli inspektorzy pracy prowadzone były w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy. Autor monografii: „Czas pracy – komentarz dla praktyków” wydany przez ODDK w 2011 r., oraz Komentarza do Kodeksu pracy dla Menedżerów HR w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy, wydany przez ODDK Gdańsk w 2014 r.

Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 Program opracował Adw. Piotr Wojciechowski. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Powszechne prawo pracy – stosowanie wybranych zagadnień w okresie epidemii
 • Przymusowy” urlop wypoczynkowy, czyli:
  1. Urlop planowany,
  2. Urlop w okresie wypowiedzenia,
  3. Urlop zaległy.
 • Czy wirus może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę?
 • Czy pracownik może odmówić pracy, ze względu na groźbę zarażenia?
 • Podróż służbowa w dobie epidemii – czy pracownik może odmówić wyjazdu?
 • BHP a stan epidemii – obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania lekarskie pracownikowi, który wykazuje symptomy zakażenia?
 • Kwarantanna a praca zdalna
 • Czas Pracy, w tym:

4. Ruchoma doba,

5. Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy,

6. Wprowadzenie równoważnych systemów czasu pracy do 12 godzin,

7. Skrócenie dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,

8. Zmianowa organizacja pracy,

9. Praca zdalna,

10. Odbiór czasu wolnego za nadgodziny.

2. Przegląd najważniejszych zmian wynikających z tarcz antykryzysowych

 • Badania lekarskie – zmiany wynikające z „tarczy antykryzysowej”
 • Szkolenia BHP – możliwości nałożone w „tarczy antykryzysowej”
 • Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy w dobie epidemii – możliwości w oparciu o dotychczasowe wyroki i orzeczenia SN oraz „tarczę antykryzysową”
 • Przedłużenie umowy podczas przestoju
 • Zawieszenie regulaminu wynagradzania
 • Związki zawodowe a zawieszenie regulaminu wynagradzania
 • Zawieszenie warunków umowy
 • Czym jest przestój ekonomiczny?
 • Jak rozumieć spadek obrotów?
 • Czas pracy w dobie epidemii – zmiany wynikające z tarczy
 • Warunki otrzymania dofinansowania z FGŚP i innych świadczeń
 • Wynagrodzenia – możliwości wynikające z tarczy antykryzysowej
 • Porozumienie w okresie przestoju ekonomicznego – omówienie, przykład zawartego porozumienia, tryb zawarcia porozumienia
 • Wyłączenia z dofinansowań i innych świadczeń
 • Zakaz wypowiadania umów
 • Infrastruktura krytyczna
 • Równoważny system czasu pracy a możliwości wynikające z tarczy antykryzysowej
 • Niepełnosprawność – terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności
 • Polecenie pracy zdalnej – nowe wytyczne związane z tarczą antykryzysową 4.0
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy oraz objęcie pracownika przestojem ekonomicznym – nowe możliwości oraz rozwiązania w praktyce
 • Nowe zasady udzielania urlopów zaległych i bieżących – urlop bez zgody pracownika oraz odmowa udzielenia urlopu
 • Warunki poprawnego zawierania porozumień
 • Zmiany dotyczące umów o zakazie konkurencji – wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji
 • Odprawy i inne świadczenia z ZFŚS wynikające ze zmian w tarczy antykryzysowej 4.0 również w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy o pracę, zlecenia, o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji z wyłączeniem umowy agencyjnej , w tym:
 • Możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, które mają socjalny charakter,
 • Niestosowanie postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.
 • Wsparcie z FGŚP dla podmiotów, które nie objęły pracowników przestojem ani obniżeniem wymiaru czasu pracy
 • Zmiany w zakresie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników
 • Możliwość złożenia przez zleceniobiorców wniosku o świadczenie postojowe w sytuacji, gdy zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku.

3. Case study – najczęściej pojawiające się błędy i problemy wśród działów Kadr

 • Czas pracy i praca zdalna a powierzenie innej pracy
 • Lista obecności podczas pracy zdalnej
 • W jaki sposób najlepiej określić potwierdzanie oraz zakończenie wykonywania pracy w trybie pracy zdalnej. Wewnętrzna procedura opisująca tryb i zasady.
 • Czy przestój musi dotyczyć całej jednostki?
 • Czy można w trakcie postojowego część pracowników, którzy mają urlopy zaległe wysłać na te urlopy a „postojowe” tylko dla tych co nie mają zaległych i nie chcą korzystać z bieżącego wymiaru urlopu ?
 • Regulamin pracy zdalnej – obowiązek?
 • Pracownicy w grupie podwyższonego ryzyka – jak uchronić się przed skargą o nierównouprawnienie?
 • Czy pracownik może odmówić wykonywania innej pracy?
 • Czy w przypadku pracy zdalnej, pracodawca musi zapewnić narzędzia do pracy zdalnej: komputer, telefon, dostęp do internetu? Co jeśli pracownik zgłasza nam zwiększone koszty wynikające z pracy w domu lub konieczność dokupienia pakietów internetu? Czy pracodawca musi jakoś to rekompensować?
 • Co w przypadku, gdy pracownik pracujący zdalnie dozna w domu, w godzinach pracy, wypadku przy pracy?
 • Kwarantanna pracownika lub członka rodziny pracownika – o czym należy pamiętać?
 • Czy pracodawca może zmusić pracownika do urlopu bezpłatnego?
 • Świadectwa pracy w sytuacji zamkniętej jednostki
 • Jak pracodawca wysyła pracownika do lekarza, bo ma symptomy chorobowe, to jak rozlicza wtedy jego czas pracy za taki dzień?
 • Jak ustalić pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego w przypadku gdy przez trzy miesiące miał obniżony wymiar czasu pracy o 20 %
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  start 12.08.2020r. webinarium godz. 9.30-12.30 |

 • Cena: 240 zł od osoby + VAT

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję