Prawo pracy w pigułce w 2020 – kodeksowe i ustawowe zmiany – szkolenie praktyczne – TERMIN – 20 LUTEGO

 • 20.02.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Michał Nocuń – Prawnik, Specjalista ds. prawa pracy

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 20 stycznia 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Michał Nocuń –  jest specjalistą z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Program opracował Michał Nocuń . Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Opis oraz cel szkolenia

Rok 2019 był szczególny dla pracowników, a jeszcze ważniejszy dla pracodawców. Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej obligującego pracodawców, w szczególności ich działy kadr, do wprowadzenia w swoich zakładach pracy szeregu rewolucyjnych zmian w zakresie zasad tworzenia, prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych. Długo oczekiwane przez pracodawców wejście w życie z dniem 1 lipca 2019 r. ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), która w dużej mierze kosztem pracodawców ma przyczynić się do poprawy kondycji materialnej zatrudnionych pracowników po ukończeniu przez nich 60 roku życia. Ponadto zmiany w Kodeksie pracy wynikające z wejścia w życie RODO, zmiany w ustawie o związkach zawodowych umożliwiające wstępowanie w szeregi związków nowych grup zawodowych. To kilka z najważniejszych zmian w prawie pracy, z którymi przyszło się zmierzyć zarówno polskim, jak również zagranicznym podmiotom zatrudniającym w Polsce w 2019 roku. Które ze  zmian w prawie pracy przysporzyły pracodawcom najwięcej trudności, a które przyczynią się do zwiększenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika? Jakie potencjalne ryzyka i zagrożenia dla pracodawców z tym się wiążą? Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie w możliwie najprostszy i zrozumiały sposób zmian w prawie pracy w 2019 roku, które dotykają relacji podmiot zatrudniający – pracownik oraz omówienie wyzwań jakie czekają pracodawców w Nowym 2020 roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe 2019 (PPK) – nowa forma oszczędzania środków na emeryturę

 1. Czym są PPK?
 2. Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK
 3. Prawa i obowiązki pracodawców
 4. Przekazywanie wpłat do PPK
 5. Wybór instytucji finansowej – podpisywanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
 6. Uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK
 7. Inwestowanie środków w PPK
 8. Dysponowanie oszczędnościami zgromadzonymi w PPK
 9. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 10. Przepisy karne oraz sankcje za zaniechanie wykonania obowiązków dotyczących PPK bądź nienależyte ich wykonanie

Tworzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej – zmiany po 1 stycznia 2019 r.

 1. Definicja dokumentacji pracowniczej wg przepisów rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018 r.
 2. Zasady pozyskiwania danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracownika
 3. Nowe wzory kwestionariuszy osobowych
 4. Podział akt osobowych na 4 części (A, B, C, D akt osobowych) czyli nowe zasady prowadzenia akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej – różnice przed i po 1 stycznia 2019 r.
 5. Okresy, miejsca, zabezpieczenia oraz dostęp osób do dokumentacji pracowniczej
 6. Zatrudnianie cudzoziemców i szczególne obowiązki przechowywania dokumentacji
 7. Z 50 do 10 lat. Pozorne skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych
 8. Digitalizacja akt pracowniczych: „e-kartoteka”
 9. Zakres, warunki i sposób prowadzenia, przechowywania oraz zmiany postaci dokumentacji pracowniczej
 10. Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 11. Czy dokumentacja elektroniczna ma taką samą ważność jak papierowa oraz czy można jednocześnie prowadzić akta osobowe w formie elektronicznej i papierowej?
 12. Obowiązki związane z informowaniem pracowników i byłych pracowników

Świadectwa pracy po 1 stycznia 2019 r.

 1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy przez pracodawców po 1 stycznia 2019 r.
 2. Wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy

Dokumentacja pracownicza zgodna z RODO – nowe obowiązki dla pracodawców

 1. Ochrona danych osobowych w miejscu pracy w kontekście RODO
 2. Które dokumenty i kopie wolno przechowywać w aktach pracowniczych?
 3. Czy od pracownika należy odebrać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
 4. Jak wobec pracownika należy wypełnić obowiązek informacyjny?
 5. Zasady i legalność przetwarzania danych osobowych
 6. Kiedy RODO nakłada obowiązek niszczenia dokumentów?
 7. Uprawnienie pracownika w świetle RODO
 8. Sankcje i kary dla pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów RODO dot. dokumentacji pracowniczej
 9. Monitoring telewizyjny oraz monitoring poczty elektronicznej e-mail. Nowe zasady stosowania przez pracodawców monitoringu w miejscu pracy

Digitalizacja akt pracowniczych: „e-kartoteka”

 1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej
 2. Zmiana postaci przechowywanej dokumentacji pracowniczej
 3. Nowe obowiązki pracodawcy po 1 stycznia 2019 r. w stosunku do instytucji państwowych (ZUS) – raport informacyjny
 4. Jak dane jest zobowiązany przechowywać pracodawca?
 5. Zgłoszenie przez pracodawcę faktu wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń – zmiany proceduralne po nowelizacji

Negatywne konsekwencje dla pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia

 1. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu naruszania poufności
 2. Nowe sankcje i nowy katalog wykroczeń za nieprzestrzeganie przepisów dot. okresów przechowywania dokumentacji
 3. Odpowiedzialność na gruncie prawa pracy
 4. Odpowiedzialność karna i cywilna pracodawcy
 5. Zajęcia komornicze wynagrodzeń pracowników z tytułu świadczonej pracy – obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika objętego egzekucją komorniczą
 6. Najczęściej popełniane błędy przez pracodawców przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej
 7. Czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

Związki zawodowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – rozszerzenie katalogu uprawnionych do przystępowania do związków zawodowych

 1. Rozszerzenie prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych na osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę (np. zleceniobiorcy, samozatrudnieni, przyjmujący zamówienie, wolontariusze)
 2. Nowe zasady ustalania reprezentatywności związków zawodowych oraz ustalania stanu liczebnego związków
 3. Uprawnienia ochronne dla członków związku zawodowego nie będących pracownikami:
 • zakaz dyskryminacji
 • ochrona przed rozwiązaniem umowy
 • odszkodowanie za naruszenie ochrony przed zwolnieniem
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas kadencji w zarządzie związku zawodowego
 • Nowe terminy dla związków zawodowych na udzielenie zgody lub odmowę udzielenia zgody na działania kadrowe pracodawcy wobec chronionych działaczy związkowych
 • Prawo do rokowań zbiorowych dla nie – pracowników (np. zawieranie porozumień zbiorowych, układów zbiorowych pracy)
 • Prawo do prowadzenie sporów zbiorowych przez/dla nie – pracowników

Korzystne zmiany w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Wejście w życie przepisów ograniczających konieczność przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Okoliczności umożliwiające zwolnienie pracodawców z przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Możliwości samodzielnego wykonywania przez podmioty zatrudniające zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy

„Nowy” Kodeks pracy – najważniejsze zmiany po 7 września 2019 r. w sferze ochrony pracowników

Równe traktowanie oraz mobbing

 • Nowelizacja katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację w zatrudnieniu
 • Bardzo ważna kosmetyka art. 11[3] oraz 18[3a] par. 1 KP
 • Mobbing a wysokość dochodzonego odszkodowania po zmianach

Nowe formy ochrony przez ustaniem stosunku pracy wybranych grup pracowników

 • Objęcie ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników – innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego
 • Sądowe orzeczenie bezskuteczności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony z pracownikiem objętym ochroną przedemerytalną

Zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy – doprecyzowanie niektórych artykułów KP

Jakie czekają nowe wyzwania dla Kadr w 2020 roku ?

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  20.02.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 20 stycznia 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję