Prawo Pracy od A do Z dla zaawansowanych w 2020 roku – szkolenie praktyczne – termin 9-10 marca

 • 09-10.03.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena za dwa dni szkolenia: 

  Cena standardowa: 1260zł od osoby

  Cena promocyjna: 1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 14 lutego 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

I Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – nowa wykładnia

Sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • papierowa i elektroniczna forma dokumentacji kadrowej – jakie zbiory dokumentów można prowadzić papierowo, a jakie elektronicznie i czy można te postacie prowadzenia dokumentacji „mieszać”,
 • jakie procedury należy przejść, aby tworzyć dokumentację w formie elektronicznej, w tym w jaki sposób i w jakim czasie należy powiadomić pracowników oraz byłych pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji kadrowej i prawie odbioru dotychczasowych dokumentów?
 • z jakimi niedogodnościami wiąże się prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, a z jakimi w papierowej,

Okres przechowywania dokumentacji kadrowej zgodnie z przepisami i wykładnią:

 • kogo obowiązuje nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • przez ile czasu przechowywać dokumentację pracowników zatrudnionych przez 1 stycznia 2019 r. – najnowsza wykładnia,
 • jak skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • jakie dodatkowe obowiązki w zakresie okresu przechowywania dokumentacji pracodawca musi zrealizować wobec zwalnianego pracownika?
 • jak powinna wyglądać pisemna informacja dla pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji – czy może być stworzona jedna dla wszystkich czy musi być indywidualna?
 • jak liczyć 10-letni okres przechowywania dokumentacji?
 • jak zmiana przepisów wypłynęła na czas, przez jaki należy przechowywać zbiorcze harmonogramy i listy obecności?

Teczki osobowe pracowników – zasady ich prowadzenia:

 • części A, B, C i D akt osobowych –jak prawidłowo powinny być tworzone, z uwzględnieniem najnowszym zmian w Kodeksie pracy,
 • jakie dokumenty należy zawierać w poszczególnych częściach teczek zgodnie z nowymi przepisami i wykładnią – jakie są różnice pomiędzy dotychczasowymi a nowymi przepisami?
 • co trzeba zrobić przed umieszczeniem w aktach osobowych kopii poszczególnych dokumentów?
 • co oznacza warunek języka polskiego w dokumentacji pracowniczej?
 • obowiązek udostępniania pracownikowi kopii jego dokumentacji – jak go realizować, z jakim ryzykiem się wiąże i czy można go ograniczyć?
 • czy w przypadku ponownego zatrudnienia można korzystać z dotychczasowej teczki osobowej, czy trzeba tworzyć nową?

Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy – wybrane zagadnienia praktyczne i nowe przepisy:

 • jakie oświadczenia oraz dokumenty należy gromadzić w zakresie danych osobowych pracownika – z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy,
 • skierowanie i orzeczenie lekarskie – jakie zasady obowiązują przy gromadzeniu tych dokumentów?
 • czy skierowanie na badanie wstępne oraz samo badanie powinno być wykonane przed podpisaniem umowy o pracę?

Dokumenty w związku z nawiązaniem i kontynuowaniem stosunku pracy:

 • czym jest informacja o warunkach zatrudnienia, jak powinna być tworzona i dlaczego jest ważna?
 • jak i kiedy tworzyć zakres obowiązków oraz z jakimi konsekwencjami prawnymi się on wiąże?
 • jakie obowiązki wobec nowego pracownika ma pracodawca, w tym czym jest informacja o stosowaniu monitoringu w pracy, jak powinna wyglądać i w jaki sposób pracodawca ma obowiązek przekazywać ją pracownikowi?
 • jak informować pracowników o procedurach antymobbingowych?
 • certyfikaty szkoleniowe – czy należy przechowywać kopie czy oryginały?
 • jakie dokumenty należy gromadzić w związku z korzystaniem przez pracownika z uprawnień rodzicielskich i jakich w tym zakresie nie popełniać błędów?
 • urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy – jak i jakie dokumentacje należy gromadzić w tym zakresie?
 • jak powinien wyglądać wniosek o wolne na opiekę na dzieckiem i gdzie się go przechowuje?
 • czy wolne na opiekę nad dzieckiem mogą być dzielone pomiędzy rodziców dziecka, czy może z nich tylko korzystać jeden z rodziców?
 • kiedy odbierać zgodę pracownika wychowującego dziecko do lat 4 na pracę w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych i delegacje – czy wystarczy przy zatrudnieniu czy może być raz do roku, czy może w związku z każdą taką okolicznością?
 • kiedy i na jakich zasadach pracownik wychowujący dziecko w wieku do 4 lat  może cofnąć zgodę na nadgodziny, pracę w porze nocnej i delegacje?
 • jak powinien wyglądać wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy jako alternatywa do urlopu wychowawczego?

Dokumenty związane z zakończeniem umowy o pracę – problematyczne kwestie:

 • jak prawidłowo tworzyć dokumenty kończące umowę o pracę – wypowiedzenie umowy, porozumienie stron i oświadczenie o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę – na co zwrócić szczególną uwagę i czego unikać?
 • kiedy i w jaki sposób należy stworzyć dokument dotyczący niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • potwierdzenie dokonanych potrąceń – jak udokumentować i gdzie przechowywać?
 • kiedy pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie po zakończonym stosunku pracy i jaki w związku z tym dokument należy przechowywać?

Dodatkowa dokumentacja poza teczką osobową (dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy):

 • nowy obowiązek przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy – jaki jest zakres i co oznacza?
 • jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca ma przechowywać w nowej dokumentacji pracowniczej?
 • jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy według nowego wzoru?
 • jakich informacji nie trzeba już zawierać w ewidencji czasu pracy, a jakie dodatkowo trzeba zamieszczać od 1 stycznia 2019 r.?
 • jakie nowe dokumenty w zakresie czasu pracy pracodawca musi tworzyć od 1 stycznia 2019 r.
 • jak powinien wyglądać wniosek o wyjście prywatne?
 • dlaczego i jak początku roku warto tworzyć druk polecenia nadgodzin i druk wniosku o odbiór czasu wolnego?
 • Na czym polega nowy obowiązek dokumentowania udzielenia dnia wolnego za pracę w sobotę?
 • Jakie dokumenty, w związku ze stosowaniem systemów czasu pracy, trzeba przechowywać w nowej dokumentacji?

Świadectwo pracy w 2019 r. oraz wykładnia dotychczasowych przepisów:

 • nowy wzór świadectwa pracy – jakich danych w nim nie ma?
 • w jakich przypadkach i na jakich warunkach pracodawca nie ma obowiązku wydawania świadectwa pracy?
 • jak w świadectwie pracy należy zamieszczać informacje o skorzystaniu z uprawnień rodzicielskich?
 • jak w świadectwie pracy należy zamieścić informację o wykorzystanym i niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym?
 • czy w nowym świadectwie pracy jest miejsce na nieusprawiedliwione nieobecności w pracy?
 • jakie są terminy na żądanie sprostowania świadectwa pracy oraz na samo sprostowanie?
 • jakie są sposoby oraz terminy informowania o sprostowaniu świadectwa pracy albo o odrzuceniu wniosku o takie sprostowanie?
 • czy pracodawca może sprostować świadectwo tylko na wniosek pracownika czy może to zrobić bez takiego wniosku, jeśli sam zauważy błąd – jakie są terminy w tym zakresie?
 • kiedy pracodawca ma obowiązek usunięcia świadectwa z akt osobowych pracownika i w jakim terminie oraz po zastosowaniu jakich procedur musi to zrobić?
 • kiedy pracodawca, który zmienia regulamin wynagradzania musi dać pracownikom wypowiedzenia zmieniające i czy takie wypowiedzenia można zastąpić porozumieniami?

II Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy – wybrane zagadnienia i orzecznictwo

Nawiązanie umowy o pracę – wybrane zagadnienia budzące wątpliwości:

 • jakie rodzaje umów o pracę można wykorzystać w zatrudnieniu?
 • jakie są zasady zawierania umów na okres próbny?
 • ile i jakiej długości umowy na okres próbny mogą być zawierane z jednym pracownikiem po zmianie przepisów?
 • jaki jest okres wypowiedzenia umowy na okres próbny?
 • ile umów terminowych można podpisać z jednym pracownikiem?
 • jakie jest ograniczenie co do długości trwania jednej lub kilku umów na czas określony?
 • czy w ograniczeniu długości lub ilości umów na czas określony mają znaczenie przerwy pomiędzy tymi umowami?
 • w jakich okolicznościach pracodawca nie jest ograniczony ilością ani długością umowy na czas określony?
 • z jakimi dodatkowymi obowiązkami wiąże się podpisanie niektórych umów na czas określony?
 • jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas określony?
 • czy pracodawca ma obowiązek uzasadnić wypowiedzenie umowy na czas określony? – propozycje zmian w tym zakresie,
 • regulacja umów zawieranych na zastępstwo, w tym: ile można podpisać umów na zastępstwo? do kiedy trwa umowa na zastępstwo i jak się rozwiązuje? czy trzeba zawrzeć w umowie na zastępstwo termin końcowy jej trwania? jaki jest okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo? jak sformułować umowę na zastępstwo, aby nie było problemów z jej rozwiązaniem?
 • jakie regulacje obowiązują w zakresie zawierania umów sezonowych?
 • jak liczyć dopuszczalny czas zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony w przypadku, gdy pracownik miał umowy na czas określony przed 22 lutego 2016 r.?

Zmiana umowy o pracę w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego:

 • czym różni się porozumienie zmieniające od wypowiedzenia zmieniającego?, czy jest aneks?
 • kiedy zmiana regulaminu musi wiązać się z koniecznością wręczenia wypowiedzenia zmieniającego?
 • co zrobić, żeby przy zmianie regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania nowe warunki obowiązywały wszystkich pracowników od tego samego dnia?
 • jakie są konsekwencje przyjęcia lub nieprzyjęcia przez pracownika wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego?
 • ile czasu pracownik ma na akceptację lub brak akceptacji wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego – wykładnia?
 • kiedy i w jakich przypadkach pracownikowi przysługuje odprawa na skutek nie przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy?
 • kiedy wręczone pracownikowi porozumienie zmieniające nie rodzi skutków prawnych, mimo dokonanej już akceptacji pracownika?
 • kiedy i na jakich zasadach można polecić pracownikowi inne zadania niż zapisane w umowie o pracę – czy potrzebna jest zgoda pracownika?

Rozwiązanie umowy o pracę – różne tryby i skomplikowane przypadki – w tym świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

 • jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron?
 • kiedy kończy się umowa rozwiązana na mocy porozumienia?
 • w jakich okolicznościach można rozwiązać umowę na mocy wypowiedzenia?
 • przykładowe przyczyny, które – w świetle orzecznictwa – mogą stać się okolicznością uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę,
 • utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
 • okoliczności, w których pracodawca lub pracownik nie mają prawa wypowiedzieć umowy o pracę.
 • w jakich przypadkach pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi, który jest nieobecny w pracy?
 • szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy lub warunków umowy – trudne przypadki.
 • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika – trudne zagadnienia.
 • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika – trudne przypadki.
 • długotrwała choroba pracownika (przekraczająca okres zasiłkowy) – obowiązek czy prawo pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę?
 • uprawnienie pracodawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy podczas okresu wypowiedzenia – o czym należy pamiętać zwalniając pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia?
 • jak formalnie przeprowadzić zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy podczas okresu wypowiedzenia?

III Urlopy wypoczynkowe – studium najtrudniejszych przypadków najczęstszych wykroczeń

 • jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik w czasie zatrudnienia donosi dokumenty potwierdzające prawo do urlopu w wyższym wymiarze?
 • jak i kiedy można dzielić urlop na części? Kiedy nie trzeba zapewniać pracownikowi ciągiem 14 dni urlopu wypoczynkowego, a kiedy trzeba to robić?
 • czy w sytuacji, gdy pracodawca tworzy plan urlopowy, pracownicy muszą składać wnioski urlopowe?
 • czym jest urlop na żądanie i jakie problemy się z nim wiążą?
 • czy pracownik może sam wziąć urlop na żądanie, czy też musi czekać na zgodę pracodawcy?
 • kiedy skorzystanie z urlopu na żądanie może być przyczyną dyscyplinarki?
 • kiedy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie?
 • na jakich zasadach pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego zaległego?
 • jak powinien postąpić w sytuacji, gdy pracownicy nie chcą wykorzystać urlopów zaległych? Czy pracodawca może sam wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?
 • czy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który nie ma ważnych badań lekarskich?

IV Nowe zasady monitorowania pracowników w br. z uwzględnieniem najnowszych zmian i wykładni

Monitoring w miejscu pracy – niezbędne procedury i dokumentacja

 • na jakich zasadach pracodawca może stosować monitoring wizyjny oraz monitorować pocztę elektroniczną pracowników?
 • jakie mogą być inne formy monitoringu niż wymienione w Kodeksie pracy?
 • jakie procedury pracodawca musi zastosować, aby monitorowanie pracowników było dopuszczalne?
 • przez jaki czas dopuszcza się przechowywanie nagrań z monitoringu?
 • jaką dokumentację oraz jakie zapisy wewnątrzzakładowe pracodawca ma obowiązek stworzyć, aby móc stosować monitoring? – wykładnia UODO

V Odpowiedzialność porządkowa oraz nagradzanie pracowników

 • jak, zgodnie z nowymi przepisami, tworzyć i przechowywać dokumenty dotyczące kar oraz kiedy i na jakich zasadach należy je usuwać z teczek osobowych?

VI Nowe obowiązki pracodawców związane z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym;

 • obowiązki informacyjne wobec uczestników PPK,
 • obowiązki dokonania wyboru instytucji finansowej we współudziale ze związkami zawodowymi albo przedstawicielstwem pracowników,
 • obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK,
 • obowiązek prawidłowego postępowania z deklaracjami uczestników PPK (wiele rodzajów deklaracji dotyczących np. rezygnacji z wpłat na PPK),
 • obowiązki informacyjne wobec instytucji finansowej,
 • obowiązek prawidłowego naliczania wpłat własnych i uczestników PPK,
 • obowiązek kontrolowania wysokości kwoty wolnej od potrąceń w zależności od tego, czy pracownik dokonuje wpłat na PPK czy z nich zrezygnował,

VII Szkolenia BHP i badania lekarskie – najczęstsze wątpliwości:

 • kiedy pracownik powinien przejść szkolenie BHP?
 • czy szkolenie BHP jest czasem pracy pracownika?
 • kiedy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie?
 • czy pracownik bez ważnych badań może być dopuszczony do pracy?
 • czy czas badań lekarskich jest czasem pracy?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  09-10.03.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 

  Cena standardowa: 1260zł od osoby

  Cena promocyjna: 1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 14 lutego 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję