Prawo Pracy i Czas Pracy z punktu widzenia kadry kierowniczej – orzecznictwo, stanowiska i interpretacje urzędowe – termin 8-9 czerwca

 • 08-09.06.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena za dwa dni szkolenia: 

  Cena standardowa: 1260zł od osoby

  Cena promocyjna: 1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 8 maja 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

I dzień – prawo pracy dla kierowników

 1. Rola kierownika i rola pracowników zgodnie z definicją stosunku pracy,
 2. Obowiązki kierownika wobec pracowników, w szczególności egzekwowanie:
 • sumiennego i starannego wykonywania pracy,
 • wykonywania zgodnych z prawem poleceń przełożonych,
 • przestrzegania Regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku np. sposobu potwierdzania przybycia do pracy,
 • przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • pracowniczego obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, chronienia jego mienia oraz zachowywania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
 1. Wybrane, najważniejsze uprawnienia kierowników w zakresie poprawnego stosowania prawa pracy, w szczególności:
 • obowiązek kontroli poprawności i terminowości badań profilaktycznych i szkoleń bhp,
 • uprawnienia związane z wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych w tym:

–  obowiązek wysyłania pracowników na zaległy urlop wypoczynkowy,

– uprawnienie przesunięcia urlopu wypoczynkowego oraz odwołania pracownika z takiego urlopu,

– uprawnienie do udzielania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia oraz do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy (zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego),

 • umożliwienie poprawnego korzystania z uprawnień rodzicielskich,
 1. Uprawnienia kierownika mające na celu dyscyplinowanie pracowników, w tym:
 • brak możliwości przyznania nagrody,
 • możliwość obniżenia lub nieprzyznania premii,
 • kary porządkowe,
 • wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie definitywne oraz zwolnienie bez wypowiedzenia – przyczyny, które zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, uzasadniają takie działanie,
 1. Sytuacje, które mogą być uznane za przekroczenie przez kierownika jego uprawnień (dyskryminacja, mobbing, naruszenie dóbr osobistych pracownika) oraz sytuacje, w których do przekroczenia uprawnień nie dochodzi – na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego,
 2. Odpowiedzialność kierownika w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

II dzień – czas pracy dla kierowników

 1. Konieczność poprawnego planowania czasu pracy pracownikom, w tym z zachowaniem:
 • norm czasu pracy,
 • doby pracowniczej (zasady stosowania ruchomego czasu pracy: rodzaje ruchomego czasu pracy, zalety ruchomego czasu pracy dla organizowania pracy swojej załogi),
 • wymiaru czasu pracy,
 • okresów odpoczynku, w szczególności wymiar odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz możliwość skracania odpoczynku tygodniowego,
 1. Zasady poprawnego planowania dni wolnych od pracy oraz:
 • zasady „oddawania” dnia wolnego w sytuacji, gdy święto przypada w sobotę,
 • zasady postępowania, gdy w dniu wyznaczonym jako wolny pracownik będzie np. chory,
 1. Zasady poprawnego sporządzania harmonogramu czasu pracy pracownika, w tym:
 • przypadki, w których tworzenie harmonogramu jest konieczne oraz przypadki, w których jest zbędne,
 • informacje, które mogą być zawarte w harmonogramie czasu pracy,
 • pisemny albo elektroniczny harmonogram czasu pracy, jakie są wymagania w odniesieniu do każdego z tych dokumentów,
 • oznaczenia dni wolnych w harmonogramie (czy jest konieczne, czy nie),
 • termin, w jakim harmonogram ma być podany do wiadomości pracownika,
 • możliwość sporządzania tzw. cząstkowych harmonogramów czasu pracy,
 • konieczność lub brak konieczności przekazywania harmonogramów do kadr,
 1. Przypadki, w których zgodnie z wykładnią, harmonogram czasu pracy może być poprawiany – stanowiska MRPiPS oraz PIP,
 2. Uprawnienia do egzekwowania przestrzegania obowiązującego u danego pracodawcy czasu pracy (odpowiednich godzin przyjścia i wyjścia z pracy, procedur wyjść służbowych i wyjść prawnych, innych zwolnień od pracy np. urlopów okolicznościowych),
 3. Organizowanie pracy pracownikom zatrudnionym w zadaniowym czasie pracy,
 4. Prawo polecania pracy w godzinach nadliczbowych, w dniu wolnym oraz polecania świadczenia dyżuru, w tym:
 • dopuszczalność pracy nadliczbowej, w tym wykonywanej przez pracowników niepełnosprawnych (konieczność uzyskania poprawnego orzeczenia lekarskiego),
 • ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej (limity godzin nadliczbowych, okresy odpoczynku, sytuacja życiowa i osobista pracownika),
 • zasady rekompensowania pracy nadliczbowej dobowej,
 • polecanie i rekompensata pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu (różnice w zależności od podstawy prawnej funkcjonowania pracodawcy, u którego pracownik jest zatrudniony),
 • zasady oddawania pracownikowi, który pracował w dniu wolnym innego dnia wolnego w zamian,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 • skutki nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym w zależności od podstawy prawnej, w oparciu o którą funkcjonuje pracodawca,
 • praca w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy,
 1. Zasady polecenia i rekompensowania dyżuru,
 2. Zasady wysyłania pracowników na szkolenia oraz zasady zaliczania szkoleń do czasu pracy,
 3. Czas pracy pracownika, a jego wyjazd w podróż służbową, z uwzględnieniem:
 • podróży służbowej środkami komunikacji publicznej oraz samochodem,
 • podróży w ruchomym i zadaniowym czasie pracy,
 • podróży w porze nocnej poprzedzającej dniówkę pracownika,
 1. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i czas pracy kierowników wyodrębnionej komórki organizacyjnej pracodawcy.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  08-09.06.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 

  Cena standardowa: 1260zł od osoby

  Cena promocyjna: 1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 8 maja 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję