Prawo pracy dla zaawansowanych w 2022 roku – praktyczne podejście do prawa pracy, trudne i skomplikowane przypadki – szkolenie online – termin 16-17 marzec

 • 16-17.03.2022 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena : 850 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Trudne i nietypowe przypadki związane z zatrudnieniem, w tym dotyczące:

 • ile ma być kwestionariuszy osobowych, jakie dane mogą zawierać, czy trzeba je poprawiać w trakcie trwania zatrudnienia pracownika oraz po jego zakończeniu?
 • jakie są nowe stanowiska dotyczące danych osobowych pozyskiwanych od kandydatów do pracy i pracowników?
 • czy kwestionariusze można wypełnić i przesłać zdalnie?
 • czy można nawiązać stosunek pracy zdalnie?
 • czy w umowie na zastępstwo wpisuje się imię i nazwisko osoby zastępowanej i jak określa się datę rozwiązania takiej umowy?
 • w jakich przypadkach nie można zawrzeć umowy na zastępstwo?
 • czy trzeba tworzyć zakres czynności (zakres obowiązków) i czy pracownik może nie podpisać zakresu czynności i potwierdzić jego otrzymanie zdalnie?
 • jak prawidłowo postąpić, gdy pracownik chce mieć wypłacane wynagrodzenie do ręki?
 • czy można pracować zdalnie w czasie izolacji i kwarantanny?

Problematyka pracy zdalnej – najważniejsze stanowiska i opinie dotyczące pracy zdalnej, w tym:

  • Czy pracodawca może żądać danej o miejscu wykonywania pracy zdalnej? (stanowisko UODO)
  • Czy pracodawca może pozyskiwać dane o miejscu logowania się pracownika do systemu teleinformatycznego pracodawcy, a jeżeli przetwarza takie dane – jakimi działaniami powinien je poprzedzić? (stanowisko UODO),
  • W jakim zbiorze dokumentacji pracowniczej należy przechowywać ewidencje czynności wykonanych w trakcie pracy zdalnej (stanowisko Ministerstwa Pracy)?
  • Czy za nadgodziny w trakcie pracy zdalnej można płacić ryczałt? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
  • Czy w czasie przerw w pracy pracujący zdalnie może wychodzić z domu? (wyrok Sądu Najwyższego i opinie ekspertów),
  • Czy na czas pracy zdalnej można „odwołać” wniosek pracownicy o łączenie przerw na karmienie dziecka piersią? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
  • Czy jest możliwa kontrola trzeźwości w trakcie pracy zdalnej? (poglądy sędziego sądu pracy),
  • Czy na dokumenty dotyczące pracy zdalnej można założyć elektroniczną poczęść, podczas gdy akta osobowe są prowadzone w postaci papierowej? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
  • Jak powinno się postępować z dokumentami pracowniczymi, które zostały podpisane kwalifikowanym elektronicznym podpisem i w takiej wersji przekazane pracownikowi pracującemu zdalnie, np. z umową o pracę, wypowiedzeniem zmieniającym, wypowiedzeniem definitywnym? Jak taki dokument poprawnie dołączyć do akt osobowych? (stanowisko Ministerstwa Pracy),

Trudne i nietypowe przypadki dotyczące monitorowania i kontrolowania pracowników:

 • ile dokumentów trzeba tworzyć w praktyce w związku z monitoringiem wizyjnym i jak je przekazywać?
 • czy można monitorować pracownika pracującego zdalnie? Jakie są nowe stanowiska dotyczącego monitorowania pracownika pracującego zdalnie?
 • jak prawidłowo wprowadzić postanowienia dotyczące monitoringu gsp?
 • na jakich zasadach można przeprowadzać kontrole pracowników, w tym kontrolę trzeźwości – zgodnie z najnowszymi stanowiskami UODO oraz orzecznictwem sądów pracy, jakie zdanie ma PIP?
 • czy można kontrolować samopoczucie i temperaturę pracowników?

Trudne i nietypowe przypadki związane z wyjściami pracowników, w tym:

 • czy można się nie zgodzić na wyjście prywatne?
 • czy można nie zgodzić się na odpracowanie albo uzależnić prawo do wyjścia od odpracowania?
 • czy wniosek o wyjście prywatne może być elektroniczny?
 • czy można „nadpracować” wyjście prywatne?
 • czy można ograniczyć czas wyjścia prywatnego i czas na odpracowanie wyjścia prywatnego?
 • czy można odpracować wyjście prywatne w dniu wolnym np. w sobotę?
 • na jakich zasadach zwalniany jest z pracy krwiodawca?
 • na jakich zasadach zwalnia się pracownika do sądu, do innego urzędu, do WKU?
 • na jakich zasadach i w jakich przypadkach pracownikowi przysługuje tzw. urlop okolicznościowy, zgodnie z wykładnią PIP?
 • na jakich zasadach korzysta się z przerw na karmienie dziecka piersią?
 • jakie są zasady korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat; czy pracodawca musi udzielić takiego zwolnienia?
 • jak się ustala wymiar wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat przy zatrudnieniu na część etatu?
 • jak się udziela wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat jeżeli pracownik wychowuje kilkoro dzieci?
 • czy pracownik może wychodzić poza budynek zakładu pracy w czasie zwykłych przerw i przerwy lunchowej?

Trudne i nietypowe przypadki związane z warunkami wykonywania pracy, w szczególności:

 • czy można na 3 miesiące w roku zmienić miejsce pracy bez wypowiedzenia zamieniającego?
 • czy wypowiedzenie zmieniające wymaga podania kryteriów doboru do takiego wypowiedzenia?
 • czy jeżeli pracownik nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego, to wypłaca mu się odprawę, czy nie?
 • co zrobić jeżeli pracownik odmawia podpisania porozumienia zmieniającego?

Trudne i nietypowe przypadki dotyczące badań profilaktycznych:

 • jakie są nowe zasady odbywania badań profilaktycznych w okresie epidemii Covid-19 i po jej zakończeniu?
 • czy na wszystkie badania są takie same skierowania?
 • jakie dane powinny być zawarte w skierowaniu, a jakich nie wolno podawać?
 • jak długo jest ważne skierowanie na badania?
 • jak zbierać dokumenty związane z badaniami lekarskimi przechowywane w aktach osobowych (kopie czy oryginały)?
 • jaką informację powinno zawierać orzeczenie lekarskie dla pracownika niepełnosprawnego, zwalniające go z ograniczeń w zakresie czasu pracy?
 • czy można udzielić urlopu wypoczynkowego bez badań kontrolnych?
 • czy można udzielić urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik „nie wyrobił się” z badaniami?
 • czy pracownik może zrobić badania będąc na urlopie wypoczynkowym?

Trudne i nietypowe przypadki dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • jakie dokumenty dotychczas nie gromadzone w aktach zbiera się w części B akt osobowych zgodnie z wykładnią? –najnowsze stanowiska,
 • jakie w praktyce dokumenty związane z wydawaniem świadectwa pracy zbiera się w części C akt osobowych, w jakich przypadkach są to kopie, w jakich oryginały?
 • jak się nakłada kary porządkowe i jak się zbiera dokumenty dotyczące kar w części D akt osobowych i na jakich zasadach się je usuwa, zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
 • jakie dokumenty zbiera się razem z ewidencją czasu pracy?
 • jakie dokumenty dotyczące czasu pracy przechowuje się poza dokumentacją pracowniczą?
 • gdzie się zbiera dokumenty dotyczące urlopów?
 • na jakich zasadach wydaje się kopię dokumentacji pracowniczej?
 • czy na kopii pisze się „kopia”?
 • czy trzeba mieć pokwitowanie wydania kopii?
 • czy za kopie dokumentacji pracowniczej można pobierać opłaty i w jakiej wysokości?

Trudne i nietypowe przypadki związane z ustaniem zatrudnienia, w szczególności:

 • czy można zwolnić mailem albo sms-em, jakie będą tego skutki?
 • czy można zwolnić pracownika od razu po powrocie ze zwolnienia lekarskiego?
 • czy można zwolnić za nieinformowanie o niezdolności do pracy?
 • od kiedy biegnie okres wypowiedzenia?
 • co zrobić jak pracownik nie chce podpisać porozumienia stron czy oświadczenia o wypowiedzeniu?
 • co zrobić, gdy pracownik nie chce przyjść odebrać wypowiedzenia albo ucieka?
 • na jakich zasadach udziela się urlopu wypoczynkowego oraz zwalnia się z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, zgodnie z najnowszym orzecznictwem sadów pracy?
 • gdy się skróci okres wypowiedzenia, to do kiedy trwa zatrudnienie?
 • czy dni na poszukiwanie pracy przepadają, gdy nie zostaną wykorzystane?
 • za co można zwolnić dyscyplinarnie?
 • w jakich przypadkach przepadnie pracodawcy termin na zwolnienie dyscyplinarne?
 • co może być kryterium doboru pracownika do zwolnienia i kiedy te kryteria trzeba podawać pracownikowi w wypowiedzeniu? Jakie są kryteria doboru do zwolnienia w urzędach?

Trudne i nietypowe przypadki dotyczące pracowników chronionych przed wypowiedzeniem:

 • jacy pracownicy są obecnie chronieni przed zwolnieniem?
 • na jakich zasadach przysługuje ochrona przedemerytalna?
 • za co można zwolnić pracownika, któremu ochrona przedemerytalna się skończy?
 • jak są chronieni pracownicy w trakcie urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich i na jakich zasadach są szczególnie traktowani po powrocie do pracy,

Trudne i nietypowe przypadki dotyczące świadectw pracy:

 • na kiedy musi być wydane świadectwo pracy? jakie są skutki opóźnienia?
 • kiedy można wysłać świadectwo pocztą?
 • czy można wysłać świadectwo pracy e-mailem?
 • jak opisać pracownika w świadectwie pracy?
 • co trzeba napisać w świadectwie pracy na temat urlopu wypoczynkowego?
 • jak się wydaje świadectwo pracy w wyniku sprostowania?
 • jak się wydaje kopię świadectwa pracy?
 • jak prawidłowo napisać pouczenie w świadectwie pracy,
 • jak i kiedy wypisać informacje na żądanie pracownika/byłego pracownika?
 • jakie informacje podaje się w okresach nieskładkowych, a jakich nie?
 • czy przepisy „covidowe” mają wpływ na treść świadectwa pracy?

Trudne i nietypowe przypadki dotyczące urlopu wypoczynkowego, w tym:

 • czy można korzystać z urlopu wypoczynkowego na kwarantannie albo na izolacji?
 • jak się udziela w tym roku urlopu zaległego?
 • jak się udziela urlopu w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego?
 • jak się ustala wymiar urlopu wypoczynkowego w razie zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 • jak się udziela urlopu wypoczynkowego w razie równoległego zatrudnienia?
 • czy na wniosek pracownika można mu udzielić urlopu na godziny?
 • kiedy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
 • czy można odmówić pracownikowi urlopu zgodnie z wnioskiem lub planem urlopów, czy trzeba się tłumaczyć?
 • czy są pracownicy, który mogą wymusić urlop wypoczynkowy w wybranym terminie?
 • czy można odmówić urlopu na żądanie i w jakich przypadkach?
 • czy pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie w ciągu dnia pracy?
 • czy 14 dni wypoczynku to uprawnienie, czy obowiązek pracownika?
 • czy się da skutecznie odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
 • co może zrobić pracownik, gdy pracodawca „przeszkadza” mu na urlopie?
 • na jakich zasadach udziela się przesuniętych urlopów wypoczynkowych?
 • jak się udziela dodatkowego urlopu wypoczynkowego np. pracownikom niepełnosprawnym?
 • jak wyliczyć proporcję z urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego?

Trudne i nietypowe przypadki dotyczące podnoszenia kwalifikacji:

 • jak postąpić, gdy pracodawca wyznacza pracującą sobotę, a pracownik ma szkołę?
 • w jakich przypadkach i jakie szkolenia są zaliczane do czasu pracy?
 • czy można odpracować szkolenie na urlopie wychowawczym?
 • czy można udzielić urlopu szkoleniowego w czasie przestoju ekonomicznego?

Trudne i nietypowe przypadki dotyczące czasu pracy:

 • jak traktować czas na przebranie się w odzież roboczą itp.?
 • czy liczyć do czasu pracy czas jechania transportem zakładowym?
 • kiedy przebywania na ternie zakładu pracy nie jest czasem pracy?
 • kiedy pracownik zatrudniony na część etatu pracuje w godzinach nadliczbowych?
 • czy pracownikowi zatrudnionemu na część etatu można oddać czas wolny za godziny ponadwymiarowe?
 • kiedy pracownik ma złożyć wniosek o wolne za godziny nadliczbowe, co ma być napisane w takim wniosku?
 • kiedy trzeba zawiadomić PIP o stosowanym okresie rozliczeniowym?
 • jak prawidłowo potwierdzać przybycie i obecność w pracy (listy obecności , RCP), co na ten temat warto zapisać w Regulaminie pracy?
 • czy zawsze, gdy święto przypada w sobotę wyznacza się dodatkowy dzień wolny?
 • czy w sytuacji, gdy pracodawca odda równoważny odpoczynek dobowy uchroni się przed mandatem?
 • czy można skumulować przerwy przy monitorze ekranowym? Na co mogą być wykorzystane takie przerwy?
 • jak się ustala ryczał za pracę nadliczbową, ile można mieć godzin w ryczałcie, jak obliczyć jego wysokość? czy można wypłacać ryczałt w przypadku pracy zdalnej – stanowisko Ministerstwa Pracy,
 • jak się udziela zwolnień na święta religijne inne niż w polskim kalendarzu?
 • kiedy powinno się zakończyć okres rozliczeniowy albo ustalać wymiar czasu pracy na część okresu rozliczeniowego?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Prawo pracy dla zaawansowanych w 2022 roku – praktyczne podejście do prawa pracy, trudne i skomplikowane przypadki – szkolenie online – termin 16-17 marzec
 • Data szkolenia:

  16-17.03.2022 | szkolenie online |

 • Cena : 850 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję