Prawo Pracy 2019/2020 – kodeksowe i ustawowe zmiany – termin 5 grudnia 2019

 • 05.12.2019 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Marcin Ziomkowski – Prawnik

 • Cena: 590 zł od osoby

  Cena promocyjna: 540 zł od osoby przy zgłoszeniu do 8 listopada 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Marcin Ziomkowski –  jest prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa handlowego, prawa pracy oraz prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy i prawo cywilne. Uczestniczy w procesach due diligence odpowiadając za aspekty pracownicze i korporacyjne. Posiada również doświadczenie w procesach łączeń, podziałów i likwidacji spółek prawa handlowego.

Program opracował Marcin Ziomkowski. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

OPIS ORAZ CEL SZKOLENIA

Rok 2019 jest szczególny dla pracowników, a jeszcze ważniejsza dla pracodawców. Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej obligującego pracodawców, w szczególności ich działy kadr, do wprowadzenia w swoich zakładach pracy szeregu rewolucyjnych zmian w zakresie zasad tworzenia, prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych. Długo oczekiwane przez pracodawców wejście w życie z dniem 1 lipca 2019 r. ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), która w dużej mierze kosztem pracodawców maprzyczynić się do poprawy kondycji materialnej zatrudnionych pracowników po ukończeniu przez nich 60 roku życia. Ponadto zmiany w Kodeksie pracy wynikające z wejścia w życie RODO, zmiany w ustawie o związkach zawodowych umożliwiające
wstępowanie w szeregi związków nowych grup zawodowych. To kilka z najważniejszych zmian w prawie pracy, z którymi przyjdzie się zmierzyć zarówno polskim, jak również zagranicznym podmiotom zatrudniającym w Polsce w 2019 roku. Które z rewolucyjnych zmian w prawie pracy w 2019 roku przysporzą pracodawcom najwięcej trudności, a które przyczynią się do zwiększenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika? Jakie potencjalne ryzyka i zagrożenia dla pracodawców z tym się wiążą? Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie w możliwie najprostszy i zrozumiały sposób zmian w prawie pracy w 2019 roku, które dotykają relacji podmiot zatrudniający – pracownik

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pracownicze Plany Kapitałowe 2019 (PPK) – nowa forma oszczędzania środków na emeryturę

a) Czym są PPK?

b) Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK

c) Prawa i obowiązki pracodawców

d) Przekazywanie wpłat do PPK

e) Wybór instytucji finansowej – podpisywanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

f) Uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK

g) Inwestowanie środków w PPK

h) Dysponowanie oszczędnościami zgromadzonymi w PPK

i) Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

j) Przepisy karne oraz sankcje za zaniechanie wykonania obowiązków dotyczących PPK bądź nienależyte ich wykonanie

2. Tworzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej – zmiany po 1 stycznia 2019r.

a) Definicja dokumentacji pracowniczej wg przepisów rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018 r.

b) Zasady pozyskiwania danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracownika

c) Nowe wzory kwestionariuszy osobowych

d) Podział akt osobowych na 4 części (A, B, C, D akt osobowych) czyli nowe zasady prowadzenia akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej – różnice przed i po 1 stycznia 2019 r.

e) Okresy, miejsca, zabezpieczenia oraz dostęp osób do dokumentacji pracowniczej

f) Zatrudnianie cudzoziemców i szczególne obowiązki przechowywania dokumentacji

g) Z 50 do 10 lat. Pozorne skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

h) Digitalizacja akt pracowniczych: „e-kartoteka”

i) Zakres, warunki i sposób prowadzenia, przechowywania oraz zmiany postaci dokumentacji pracowniczej

j) Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?

k) Czy dokumentacja elektroniczna ma taką samą ważność jak papierowa oraz czy można jednocześnie prowadzić akta osobowe w formie elektronicznej i papierowej?

l) Obowiązki związane z informowaniem pracowników i byłych pracowników

3. Świadectwa pracy po 1 stycznia 2019 r.

a) Nowe zasady wydawania świadectw pracy przez pracodawców po 1 stycznia 2019 r.

b) Wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy

4. Dokumentacja pracownicza zgodna z RODO – nowe obowiązki dla pracodawców

a) Ochrona danych osobowych w miejscu pracy w kontekście RODO

b) Które dokumenty i kopie wolno przechowywać w aktach pracowniczych?

c) Czy od pracownika należy odebrać zgodę na przetwarzanie danychosobowych?

d) Jak wobec pracownika należy wypełnić obowiązek informacyjny?

e) Zasady i legalność przetwarzania danych osobowych

f) Kiedy RODO nakłada obowiązek niszczenia dokumentów?

g) Uprawnienie pracownika w świetle RODO

h) Sankcje i kary dla pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów RODO dot. dokumentacji pracowniczej                                                                                                                                                                                                                         

i) Monitoring telewizyjny oraz monitoring poczty elektronicznej e-mail. Nowe zasady stosowania przez pracodawców monitoringu w miejscu pracy

5. Digitalizacja akt pracowniczych: „e-kartoteka”

a) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej

b) Zmiana postaci przechowywanej dokumentacji pracowniczej

c) Nowe obowiązki pracodawcy po 1 stycznia 2019 r. w stosunku do instytucji państwowych (ZUS) – raport informacyjny

d) Jak dane jest zobowiązany przechowywać pracodawca?

e) Zgłoszenie przez pracodawcę faktu wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń – zmiany proceduralne po nowelizacji

6. Negatywne konsekwencje dla pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia

a) Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu naruszania poufności

b) Nowe sankcje i nowy katalog wykroczeń za nieprzestrzeganie przepisów dot. okresów przechowywania dokumentacji

c) Odpowiedzialność na gruncie prawa pracy

d) Odpowiedzialność karna i cywilna pracodawcy

e) Zajęcia komornicze wynagrodzeń pracowników z tytułu świadczonej pracy – obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika objętego egzekucją komorniczą

f) Najczęściej popełniane błędy przez pracodawców przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

g) Czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

7. Związki zawodowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – rozszerzenie katalogu uprawnionych do przystępowania do związków zawodowych

a) Rozszerzenie prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych na osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę (np. zleceniobiorcy, samozatrudnieni, przyjmujący zamówienie, wolontariusze)

b) Nowe zasady ustalania reprezentatywności związków zawodowych oraz ustalania stanu liczebnego związków

c) Uprawnienia ochronne dla członków związku zawodowego nie będących pracownikami:

 • zakaz dyskryminacji
 • ochrona przed rozwiązaniem umowy
 • odszkodowanie za naruszenie ochrony przed zwolnieniem
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas kadencji w zarządzie związku zawodowego

d) Nowe terminy dla związków zawodowych na udzielenie zgody lub odmowę udzielenia zgody na działania kadrowe pracodawcy wobec chronionych działaczy związkowych

e) Prawo do rokowań zbiorowych dla nie – pracowników (np. zawieranie porozumień zbiorowych, układów zbiorowych pracy)

f) Prawo do prowadzenie sporów zbiorowych przez/dla nie – pracowników

8. Korzystne zmiany w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

a) Wejście w życie przepisów ograniczających konieczność przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

b) Okoliczności umożliwiające zwolnienie pracodawców z przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

c) Możliwości samodzielnego wykonywania przez podmioty zatrudniające zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy

9. „Nowy” Kodeks pracy – najważniejsze zmiany po 7 września 2019 r. w sferze ochrony pracowników

10. Równe traktowanie oraz mobbing do poprawki – co się zmieni?

a) Nowelizacja katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację w zatrudnieniu

b) Bardzo ważna kosmetyka art. 11[3] oraz 18[3a] par. 1 KP

c) Mobbing a wysokość dochodzonego odszkodowania po zmianach

11. Nowe formy ochrony przez ustaniem stosunku pracy wybranych grup pracowników

a) Objęcie ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników – innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego

b) Sądowe orzeczenie bezskuteczności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony z pracownikiem objętym ochroną przedemerytalną

12. Zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy – doprecyzowanie niektórych artykułów KP

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  05.12.2019 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena: 590 zł od osoby

  Cena promocyjna: 540 zł od osoby przy zgłoszeniu do 8 listopada 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję