Praktycznie o płacach – korekty,składki, podatki, wprowadzone i nadchodzące zmiany w przepisach; w tym projektowane zmiany w „uldze dla młodych” – termin 21-22 października

Praktycznie o płacach – korekty,składki, podatki, wprowadzone i nadchodzące zmiany w przepisach; w tym projektowane zmiany w „uldze dla młodych” – termin 21-22 października

 • 21-22.10.2019 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Poznań |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Poznań

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena za dwa dni szkolenia: 

  cena standardowa: 1 190zł

  cena promocyjna: 1 090zł – przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2019

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy nr wpisu 09293, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

DZIEŃ I

1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa

2. Nowe zasady potrąceń komorniczych z wynagrodzenia zleceniobiorców

3. PESEL dla cudzoziemców (identyfikator dla celów podatkowych) – zasady pozyskiwania

4. Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 i 2020r. a w szczególności:

a) wysokość progów dochodowych i kwoty pomniejszającej podate

b) e-PIT wstępnie wypełniony przez Krajową Administrację Skarbową i obowiązki podatnik

c) obowiązki płatnika związane z przekazaniem informacji podatkowych

d) modyfikacja przepisów w zakresie obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od pracowników, w tym obliczenie zaliczki w momencie przekroczenia progu podatkowego  na nowych zasadach

5. Zasady stosowania 50% kup z tytułu praw autorskich, w tym:

a) rodzaje działalności twórczej z prawem do 50% kup i warunki korzystania z tych kosztów

b) wymogi dokumentacyjne w odniesieniu do pracowników –twórców korzystających z 50% kup

c)ustalenie źródła przychodu w związku z odpłatnym przeniesieniem praw autorskich do utworu na podstawie umowy o dzieło/zlecenia

6. Pracownicze Plany Kapitałowe;

a) zasady finansowania PPK (państwo, pracodawca, uczestnik)

b) składki podstawowe i dodatkowe, w tym finansowane przez pracodawcę i pracownika

c) podstawa wymiaru składek , nowelizacja polegająca na zniesieniu limitu 30 krotności podstawy składek na PPK

d) terminy rozliczenia składek na PPK

e) wypłaty z PPK – zwolnione z podatku i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem kapitałowym

f) składki na PPK na liście płac – przykład

7. Danina solidarnościowa – zasady jej naliczania i opłacania w świetle przepisów ustawy o PDOF

8. Projektowane zmiany dotyczące „ulgi dla młodych” już od 1 sierpnia 2019r.

a) jakich podatników obejmie ulga dla młodych?

b) kwotowy limit zwolnienia roczny i za 5 miesięcy 2019r.

c) jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu?

d) „ulga dla młodych” a inne zwolnienia podatkowe

e) koszy uzyskania przychodów podczas korzystania z ulgi dla młodych

f) obliczenie zaliczki na podatek w 2019r. – w tym, z uwzględnieniem oświadczenia podatnika o dochodach

g) zaliczki po przekroczeniu limitu zwolnienia

h) rezygnacja podatnika ze zwolnienia – od 1.01.2020r.

i) składki ZUS od przychodów zwolnionych

j) przychody zwolnione w ramach „ulgi dla młodych” a PIT-11

k) jak rozliczyć ulgę na dzieci, kiedy podatnik korzysta z „ulgi dla młodych”?

9. Zmiany w przepisach ZUS od 1 stycznia 2019r. w kontekście skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i dokumentacji  osobowo-płacowej;

a) nowy miesięczny raport informacyjny  ZUS RPA

b) zusowskie warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w okresie od 1.01.1999 do 31.12.2018r., w tym; oświadczenie płatnika ZUS OSW- treść i skutki złożenia, nowy raport informacyjny ZUS RIA, termin złożenia, dane i treść

c) obowiązki płatnika oraz ZUS  wobec ubezpieczonego, za którego płatnik złożył raport ZUS RIA

10. Roczny limit ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019r.

11. Korzyści oraz ryzyko składkowo- podatkowe płatników:

a) współpracujących z przedsiębiorcą nierejestrowym

b) zawierających umowy zlecenia z dorabiającymi przedsiębiorcami, którzy w ramach działalności korzystają z ulgi na start, małego ZUS-u, opłacają progresywne składki od przychodu i na zasadach ogólnych

12. Czym się różnią składki ZUS naliczone podczas korekty a składki ZUS faktycznie potrącone/pobrane  ze środków ubezpieczonego?

DZIEŃ II

1. Zasady naprawiania błędów w płacach;

a) co oznacza zrealizowana lista płac ?

b) do czego służy „korekta listy płac?

c) kiedy błąd należy naprawić w okresie bieżącym i a kiedy w okresie wstecz?

d) czym się różnią składki ZUS potrącone/pobrane od naliczonych w drodze korekty

e) zasady korygowania błędów w ZUS i US

2. Rozliczenie składkowo-podatkowe nietypowych wypłat, takich jak:

a) wynagrodzenie w ratach, zaliczki na poczet wynagrodzenia, wypłata zaległych wynagrodzeń i wszelkich wyrównań

b) jedna lista płac, kilka list płac w miesiącu – zagrożenia

c) obowiązki płatnika przy kilku listach płac w jednym miesiącu

d) przykłady rozliczeń

3. Rozliczenie zwrotu przez pracownika nienależnie pobranych świadczeń:

a) wolnych od podatku i składek

b) uprzednio tylko opodatkowanych

c) uprzednio opodatkowanych i oskładkowanych, w tym zwrot nadpłaconego czy nienależnie otrzymanego wynagrodzenia

d) obowiązki płatnika i obowiązki i prawa pracownika

e) przykłady rozliczeń

4. Naprawianie błędów związanych z absencją chorobową:

a) rozliczenie zwolnienia lekarskiego po wypłacie pensji, w tym:

 • potrącenie nadpłaty wynagrodzenia i wypłata należności za czas choroby
 • rozliczenie, gdy pracodawca nie ma możliwości potrącenia
 • w przypadku pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę

b) rozliczenie wynagrodzenia za czas choroby uznanego później za zasiłek

c) uznanie wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego za zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

d) uznanie wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku po otrzymaniu decyzji o chorobie zawodowej

e) nienależnie wypłacone zasiłki i ich zwrot

f) przykłady rozliczeń

5. Korekty składek w ZUS a skutki w podatku dochodowym:

a) nadpłata składek

 • zwrot składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej
 • rozliczenie z ubezpieczonym składek z powodu przekroczenia rocznego limitu
 • zwrot składek po śmierci pracownika

b) niedopłata składek, w wyniku:

 • błędnego oświadczenia ubezpieczonego dot. rocznego limitu
 • zaniżenia czy też nieujawnienia przychodów w podstawie wymiaru składek
 • kontroli przeprowadzonej przez ZUS

c) skutki i rozliczenie zaległych składek zapłaconych przez płatnika za ubezpieczonego (aktualnego i byłego)

d) rozliczenie dokonanego zwrotu przez pracownika/zleceniobiorcę zapłaconych za niego zaległych składek

e) czy korekta składek w ZUS za lata poprzednie powoduje obowiązek korekty PIT-11?

f) przykłady rozliczeń

6. Naprawianie błędów związanych z zaliczkami na podatek dochodowy

a) zawyżenie zaliczek, nienależnie pobrane zaliczki, tryb rozliczania nadpłat w US

b) zaniżenie zaliczek, niepobranie zaliczki, do której pobrania płatnik był zobowiązany, tryb regulowania zaległych zaliczek do US

c) korekty: informacji PIT-11, deklaracji PIT-4R

d) przykłady rozliczeń

7. Nietypowe przypadki listy płac dla pracowników:

a) rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego przez komornika

b) lista płac dla pracownika przywróconego do pracy

c) rozliczenie należności po zmarłym pracowniku

d) sposób opodatkowania świadczeń niepieniężnych otrzymywanych przez osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

e) przykłady rozliczeń

8. Rozliczenia w ZUS i US w przypadku uznania:

a) umowy o pracę /zlecenia za pozorny stosunek pracy/ pozorną umowa zlecenia

b) umowy zlecenia lub o dzieło za umowę o pracę

c) umowy o dzieło za umowę zlecenia

d) przykłady rozliczeń

9) Rozliczenie zapłaconych przez zleceniodawcę za zleceniobiorcę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne z powodu błędnego oświadczenia zleceniobiorcy:

a) o posiadanym tytule do ubezpieczeń społecznych

b) mającym status osoby uczącej się lub studenta

c) źródło przychodów z tytułu opłacenia za ww. osoby składek ZUS

d) przykłady rozliczeń

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  21-22.10.2019 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Poznań |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 

  cena standardowa: 1 190zł

  cena promocyjna: 1 090zł – przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2019

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję