Praktyczne zastosowanie najnowszych zmian w prawie pracy w 2019 roku – rozliczanie czasu pracy, dokumentacja pracownicza, ochrona danych osobowych w stosunku pracy według najnowszych krajowych przepisów – termin 24-25 kwietnia

Praktyczne zastosowanie najnowszych zmian w prawie pracy w 2019 roku – rozliczanie czasu pracy, dokumentacja pracownicza, ochrona danych osobowych w stosunku pracy według najnowszych krajowych przepisów – termin 24-25 kwietnia

 • 24-25.04.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |  SZKOLENIE POTWIERDZONE

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy, Anita Gwarek- Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS 

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

 

 

Anita Gwarek – Prawnik, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę prowadząc szkolenia i uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

Program opracowały Monika Frączek oraz Anita Gwarek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I – Monika Frączek

1. Zasady poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w tym:

 • problematyka ewentualnego nanoszenia poprawek na harmonogramy (wykładnia MRPiPS oraz PIP),
 • propozycje praktycznych postanowień w tej kwestii do wprowadzenia w Regulaminie pracy,
 • konieczność zaznaczania w ewidencji czasu pracy godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy,

2. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność przechowywania dokumentów z tym związanych (przykład przydatnych postanowień w Regulaminie pracy),

3. Zasady rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych, w szczególności:

 • uprawnienie pracodawcy do wyboru formy rekompensaty (dodatek do wynagrodzenia czy czas wolny),
 • poprawne rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym, w tym zasady przyjmowania od pracowników wniosków o czas wolny,
 • zasady przechowywania wniosków pracowników o czas wolny,

4. Praca w niedziele, święta i inne dni wolne, w szczególności:

 • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 • konieczność zaznaczania w ewidencji czasu pracy rodzaju dnia wolnego (zaplanowanego oraz takiego, na który polecona została praca),

5. Skutki nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym, w tym:

 • obowiązek finansowej rekompensaty takiej pracy,
 • ryzyko mandatu ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w razie nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu, który był zaplanowany jako wolny z tytułu pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy,
 • przechowywanie dokumentów związanych z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

6. Dokumenty związane ze stosowaniem zadaniowego czasu pracy (co się gromadzi w przypadku takiego systemu czasu pracy w zbiorze dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy),

7. Dokumentowanie pracy w porze nocnej oraz zasady jej rekompensaty,

8. Czas pracy kadry kierowniczej – odrębności w porównaniu z innymi pracownikami, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii,

 • dokumenty, które mogą albo powinni zbierać kierownicy,

9. Podróż służbowa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dyżur – wpływ tych okresów niewykonywania pracy na czas pracy pracownika, w tym zasady dokumentowania:

 • wyjazdów służbowych,
 • udziału w szkoleniu, zajęć w szkole czy na kursie,
 • liczby godzin dyżuru oraz godzin jego rozpoczęcia i zakończenia, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,

10. Pozostałe kwestie związane z prawidłowym prowadzeniem dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracownika, w szczególności:

 • zasady wydawania kopii dokumentów związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy,
 • czas i warunki przechowywania dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracowników,
 • zasady postępowania z listami obecności oraz harmonogramami czasu pracy po zakończeniu miesiąca (okresu rozliczeniowego).

DZIEŃ II – Anita Gwarek

I. Zasady wynikające z Kodeksu pracy  

 1. Wybór pracodawcy co do postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej – postać papierowa lub elektroniczna.
 2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat czy 50 lat zależny m. in. od daty nawiązania stosunku pracy z danym pracownikiem),
 3. Przypadki dłuższego niż 10 letni okresu przechowywania dokumentacji,
 4. Ponowne nawiązanie stosunku pracy – kontynuacja dotychczasowej dokumentacji,
 5. Obowiązki pracodawcy o charakterze informacyjnym (o okresie przechowywania, o możliwości odbioru dokumentacji),
 6. Zasady postępowania pracodawcy po upływie okresu przechowywania – niszczenie dokumentacji pracowniczej,
 7. Zmiana postaci dokumentacji z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
 8. Obowiązki związane ze zmianą postaci dokumentacji,
 9. Wydawanie kopii całości lub części dokumentacji,
 10. Odpowiedzialność wykroczeniowa,
 11. Zakres stosowania nowych przepisów.

II. Zasady wynikające z rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej

 1. Akta osobowe w 4 częściach (część A- ubieganie się o zatrudnienie, część B – nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia, część C – ustanie stosunku pracy, część D – kary porządkowe)
 2. Sposób przechowywania akt osobowych (oświadczenia i dokumenty, wydzielone części, wykaz, numerowanie, odpisy, kopie itp.)
 3. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, kart wypłaconego wynagrodzenia, karta ewidencji odzieży),
 4. Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach,
 5. Przekazywanie dokumentacji pracowniczej nowemu pracodawcy,
 6. Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 7. Dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej (zabezpieczenie dokumentacji, odwzorowania cyfrowe, wymagania techniczne, przeniesienie dokumentacji elektronicznej do innego systemu),
 8. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru dokumentacji,
 9. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
 10. Zakres stosowania nowych przepisów do nowych stosunków pracy nawiązanych począwszy od 1.1.2019 r., do stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1.1.2019 r. oraz zakończonych przed tym dniem.

III. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy według najnowszej krajowej ustawy wprowadzającej RODO

 1. Podstawy przetwarzania danych osobowych w stosunkach pracy,
 2. Obowiązkowe dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika,
 3. Dane osobowe pozyskiwane za zgodą kandydata lub pracownika,
 4. Pozyskiwanie danych szczególnie wrażliwych, w tym danych biometrycznych,
 5. Pozyskiwanie danych o niekaralności,
 6. Pozyskiwanie danych o stanie zdrowia w działalności socjalnej,
 7. Monitoring w zakładzie pracy,
 8. Monitoring poczty elektronicznej,
 9. Nowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  24-25.04.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |  SZKOLENIE POTWIERDZONE

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję