Praktyczne warsztaty z zakresu stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy dla HR Biznes Partnerów – dwudniowy „niezbędnik” wiedzy prawnej do pracy na stanowisku HR Biznes Partnera – termin 24-25 września

 • 24-25.09.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca:  Adw. Piotr Wojciechowski

 • Cena za dwa dni szkolenia: 990zł od osoby  1 260 zł od osoby,

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH

Szanowni Państwo,

dbając o Państwa bezpieczeństwo podczas szkoleń stacjonarnych organizowanych przez CWPP, wraz z zarządcą budynku i Centrum Konferencyjnym przygotowane zostały następujące rozwiązania w celu minimalizacji ryzyka zarażenia SARS-COV-2.

I. Bezpieczeństwo w salach szkoleniowych oraz na powierzchniach wspólnych

 • Zapewniamy odległości na sali szkoleniowej wynoszące min. 1,5m między Uczestnikami, Wykładowcą, Organizatorem;
 • Wszystkie powierzchnie użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane (klamki, poręcze, blaty, stoliki etc.),
 • Regularna wymiana powietrza we wszystkich pomieszczeniach,
 • Obsługa będzie używać jednorazowych rękawiczek oraz korzystać z maseczek lub przyłbic,
 • Cały serwis kawowy jest dokładnie czyszczony mechanicznie oraz wyparzany w wysokich temperaturach,
 • Dozowniki z płynami do dezynfekcji będą wystawione w miejscach ogólnodostępnych,
 • Zwiększona została częstotliwość dezynfekcji toalet,
 • W widocznych miejscach zostały wywieszone niezbędne informacje, instrukcje używania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek,

II. Bezpieczeństwo poza szkoleniami i konferencjami:

 • wszystkie sale zarówno przed i po konferencjach są dokładnie dezynfekowane,
 • w porach nocnych Centrum Konferencyjne będzie poddawane działaniom lamp UV oraz regularnie ozonowane (dzięki czemu niemal 100 % bakterii będzie neutralizowane),
 • wszystkie sprzęty na powierzchniach wspólnych są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.

III. Bezpieczeństwo podczas przerw kawowych:

 • w dalszym ciągu korzystanie z przerw kawowych jest nielimitowane oraz dostępne przez cały okres szkolenia,
 • w trakcie przerw kawowych będzie dostępna dla Państwa nasza obsługa, która będzie na bieżąco realizować Państwa zamówienia,

IV. Bezpieczeństwo podczas lunchu:

 • w dalszym ciągu lunch będzie serwowany w postaci bufetu szwedzkiego z możliwością wyboru mięs, dań wegetariańskich oraz dodatków,
 • wydawaniem lunchu zajmie się obsługa centrum konferencyjnego, która przyjmie zamówienia oraz wyda go bezpośrednio wszystkim uczestnikom,
 • liczba miejsc przy stolikach będzie przystosowana do obowiązujących standardów.

Wykładowca:

Mec. Piotr Wojciechowski – Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.

W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W okresie merytorycznego kierowania pracami Departamentu Prawnego odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. W okresie pracy w Departamencie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wykłady, których słuchaczami byli inspektorzy pracy prowadzone były w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy. Autor monografii: „Czas pracy – komentarz dla praktyków” wydany przez ODDK w 2011 r., oraz Komentarza do Kodeksu pracy dla Menedżerów HR w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy, wydany przez ODDK Gdańsk w 2014 r.

Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 Program opracował Adw. Piotr Wojciechowski. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

Cel warsztatów:

Zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Słuchacze uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy jak zwalnianie i zatrudnianie, czasu pracy, urlopów czy karania i nagradzania. Praca ze słuchaczami oparta jest przede wszystkim na studium przypadku z opisami dopuszczalnych prawnie i organizacyjnie rozwiązań.

Dzień pierwszy.

I. Optymalny wybór zatrudnienia.

Umowa o dzieło, zlecenia, o pracędokonywanie właściwych wyborów – rekomendacje.

II. Zatrudnianie i zwalnianie – warsztaty.

 1. Optymalny wybór umowy o pracę – na okres próbny, czas określony czy nieokreślony – warsztatowa analiza wszystkich typów umowy o pracę – samodzielne podejmowanie przez uczestników decyzji – która z umów najbardziej odpowiadająca potrzebom organizacji. Wady i zalety każdej z nich.
 2. Przygotowanie do rozwiązania umowy o pracę – warsztaty przygotowania do zwolnienia, wybór trybu rozwiązania umowy o pracę.
 3. Przeprowadzenie spotkania z pracownikiem w celu rozwiązania umowy o pracę – symulacja kierowana. Uczestnicy wezmą udział w zwalnianiu i byciu zwalnianym.
 4. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem w prawie pracy – omówienie zasad ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę.

III. Wybrane prawa i obowiązki pracownika – jako narzędzia zarządzania pracownikami.

 1. Zasady podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych:

a) możliwość polecenia pracownikowi udziału w szkoleniach,

b) zasady wliczania czasu szkoleń do czasu pracy,

c) zasady sporządzania umów z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

3. Zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników.

4. Prawne możliwości inwigilacji i dyscyplinowania pracowników (weryfikacja skrzynki mailowej, stosowane procedury w zakresie wejść i wyjść pracowników na teren pracodawcy).

5. Zasady nakładania na pracowników kar porządkowych.

6. Zasady odwoływania pracowników od nałożonych kar.

7. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej z winy umyślnej i nieumyślnej pracownika.

8. Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy.

9. Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych.

10. Obowiązek przestrzegania czas czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, obowiązek przestrzegania regulaminu pracy, obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, obowiązek zachowywania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz tajemnicy służbowej.

IV. Pojęcie dyskryminacji, mobbingu i molestowania w stosunkach pracy.

 1. Co to jest dyskryminacja, molestowanie i mobbing.
 2. Jak postępować, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji i mobbingu.
 3. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania, oraz za mobbing.

Dzień drugi.

I. Zasady zarządzania czasem pracy – praktyczne stosowanie przepisów o czasie pracy.

 1. Zasady gospodarowania czasem pracy – postanowienia regulaminowe o systemach czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy.
 2. Zasady planowania czasu pracy – grafiki, harmonogramy, zmiany w grafikach i harmonogramach.
 3. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz zakres możliwości odmówienia przez pracownika takiej pracy.
 4. Praca w niedziele i święta oraz w porze nocnej – zasady rekompensowania.

II. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.

 1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego:
 2. Zasady udzielania urlopów zaległych.
 3. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.
 4. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
 5. Urlop na żądanie – kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie.

III. Przebieg kontroli inspektora pracy w organizacji oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy.

 1. Uprawnienia inspektora pracy w czasie dokonywania czynności kontrolnych
 2. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości:

a) odpowiedzialność kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych, menedżerów, dyrektorów, brygadzistów za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy

b) zasady stwierdzania wykroczeń przeciwko prawo pracownika

c) sankcje przewidziane dla osób popełniających wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

3. Analiza najczęściej popełnianych błędów przez przedstawicieli pracodawcy w czasie dokonywania czynności kontrolnych inspektora

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  24-25.09.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 990zł od osoby  1 260 zł od osoby,

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję