PPK – jak przygotować się do nowych przepisów? Aspekty prawne oraz rozliczenie podatkowo-składkowe PPK na liście płac – szkolenie online termin 27 styczeń

 • 27.01.2021 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Iwona Nowak-Przybylska

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Iwona Nowak – Przybylska –  Praktyk z ponad 20 letnim stażem w zawodzie. Od 18 lat Główny Księgowy. Właścicielka Kancelarii Finansowo-Księgowej. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej. Od 15 lat trener grup szkoleniowych z zakresu księgowości, rachunkowości finansów, ZFŚS, naliczania płac.

Program opracowała Iwona Nowak-Przybylska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, które ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Chcemy ułatwić Państwu sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania.

Podczas zajęć omówimy jak funkcjonować mają w praktyce PPK a szczególny nacisk położymy na te tematy, które są istotne dla działów personalnych i płac.

Po zakończeniu szkolenia, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych konsultacji, zagadnień związanych z tematyką wybranego szkolenia, GRATIS! Niezależnie od dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć i po nich oferujemy nieodpłatny telefoniczny kontakt z trenerem dla omówienia aplikacji wybranych rozwiązań.

Umożliwiamy również Państwu skorzystanie z odpłatnego audytu przeprowadzonego w odpowiedniej dla niego lokalizacji, dotyczącego tematyki szkolenia bądź innych dodatkowych zagadnień. Pozwoli to dokonać walidacji, przedstawić propozycję wdrożenia usprawnień i poprawy efektywności realizowanych zadań.

Szkolenie to realizujemy również jako szkolenie zamknięte (po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu!)

PROGRAM SZKOLENIA

Kto to jest osoba zatrudniona a kto jest uczestnikiem w rozumieniu ustawy o PPK:

 1. Osoba zatrudniona – jakie musza być spełnione warunki  aby uznać osobę za zatrudnioną
 2. Kiedy zatrudnionego w potocznym rozumieniu tego słowa należy uznać za osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK?
 3. Kto to jest Uczestnik programu PPK ?
 4. Zasady uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym.
 5. Czy przedsiębiorcy i członkowie zarządów mogą stać się uczestnikami  PPK.
 6. Pracownicy młodociani a uczestnictwo w PPK? Jakie warunki musza być spełnione .
 7. Wiek osoby zatrudnionej a uczestnictwo w PPK – w jaki sposób prawidłowo weryfikować wiek uczestnika?
 8. Długość okresu zatrudnienia a uprawnienia  do uczestnictwo w PPK.
 9. Różnych form zatrudnienia a określenie okresu  uprawniającego do uczestnictwa w PPK

II.  Zasady  zawierania  umowy o zarządzanie w praktyce:

 1. Co to jest umowa o zarządzanie PPK
 2. Jakie są zasady wyboru instytucji finansowej.
 3. Jakie są zasady zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 4. Jakie są terminy zawarcia umowy o zarządzanie PPK.
 5. Jak określić treść umowy o zarządzanie PPK
 6. Jakie są zasady wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK
 7. Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK a przekazywanie wpłat do PPK
 8. Zmiana instytucji finansowej a dokonywanie zmian w umowie o zarządzanie PPK

III . Wybór instytucji finansowych:

 1. Czy wybierając po 1 stycznia 2021 r. instytucję finansową, która będzie zarządzała
  środkami PPK, jednostki samorządu terytorialnego zawsze będą zobowiązane stosować
  Prawo zamówień publicznych?
 2. Jak przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK prawidłowo określić wartość
  zamówienia publicznego?
 3. Czy jednostka sektora finansów publicznych, która przy wyborze instytucji finansowej
  będzie zobowiązana do stosowania Prawa zamówień publicznych, może zawrzeć umowę
  o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony?
 4. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o PPK wyboru instytucji finansowej dokonuje się w
  szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków
  zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami
  oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub
  funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się, mając także na uwadze najlepiej
  rozumiany interes osób zatrudnionych. Jednocześnie art. 241 ust. 3 nowego Prawa
  zamówień publicznych wskazuje, że kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości
  wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub
  finansowej. Jak pogodzić kryteria wyboru instytucji finansowej wskazane w ustawie o PPK
  z kryteriami określonymi w nowym Prawie zamówień publicznych?
 5. Jednostki sektora finansów publicznych obawiają się, że krótkie i ograniczone ostateczną datą zawarcia umowy o zarządzanie PPK terminy mogą utrudnić im przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? Czy w takiej sytuacji mogą liczyć na specjalne traktowanie?

IV. Zasady zawierania umowy a prowadzenie PPK w praktyce:

 1. Co to jest umowa o prowadzenie PPK
 2. Jakie są zasady zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
 3. Jakie są terminy zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
 4. Jakie są termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych w tzw.
  okresie przejściowym.
 5. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy przy ponownym zatrudnieniu pracownika .
 6. Jakie są zasady zawierania umów o prowadzenie PPK w okresie nieobecności osoby
  zatrudnionej   oraz w imieniu osób nowo zatrudnionych
 7. Deklaracja rezygnacji – jakie niesie za sobą skutki.

V. Wpłaty do PPK w praktyce:

 1. Jak ustalić podstawy do naliczania wpłat do PPK.
 2. Czy Tzw. „trzydziestokrotność” wpływa na naliczanie wpłat do PPK.
 3. Ustanie zatrudnienia a naliczanie wpłat do PPK.
 4. Jak dokonać naliczeń wpłat do PPK dla osób:
  a) przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie,
  b) przebywających na zwolnieniach lekarskich,
  c) korzystających z urlopów bezpłatnych.
 5. Jak prawidłowo dokonać naliczeń wpłaty do PPK w sytuacji:
 6. złożenia wniosku o obniżenie wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK, sposób ustalania kwoty wynagrodzenia uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK, konsekwencje obniżenia wpłaty podstawowej w przypadku błędnego ustalenia wysokości wynagrodzenia uprawniającego do zmniejszenia wpłaty, złożenia wniosku o naliczanie wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK, zmiany wysokości wpłaty dodatkowej, rezygnacji z wpłaty dodatkowej.

Wzory dokumentów do złożenia w/w wniosków .

VI. Wpłata pracodawcy do PPK a obowiązek podatkowy:

 1. Jak naliczyć prawidłowo zaliczkę na podatek dochodowy od wpłat pracodawcy.
 2. Kiedy powstaje  przychód  po stronie pracownika.
 3. Wpłata do instytucji finansowej a moment pobrania zaliczki – przykłady.

VII. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK:

 1. Jaka jest podstawa zaprzestania naliczania i odprowadzania wpłat do PPK ?
 2. Deklaracja rezygnacji  z dokonywania wpłat a obowiązek skorygowania naliczeń wpłat do PPK na  listach płac.
 3. Rezygnacja z dokonywania wpłat a 4 letnie okresy wznowienia naliczeń.
 4. Złożenie deklaracji z rezygnacją z dokonywania wpłat a ponowne zatrudnienie.
 5. Złożenia przez pracownika rezygnacji z dokonywania wpłat a korekty naliczenia wpłat do PPK
 6. Naliczanie wpłat do PPK w razie śmierci uczestnika PPK
 7. Potrącenia z wynagrodzenia uczestnika PPK

VIII. Obowiązki pracodawcy w zakresie PPK:

 1. Obowiązki informacyjne pracodawcy
 2. Obowiązek prowadzenia dokumentacji
 3. Okres przechowywania dokumentacji związanej z PPK

IX. PPK a ZUS  czyli zasady raportowania wpłat do PPK na ZUS RCA.
X.  Dane osobowe w świetle ustawy o RODO a przekazywanie danych osobowych do instytucji finansowej.

XI. Przepisy karne  w związku z  niewłaściwym  wykonywaniem  obowiązków w zakresie PPK .

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  27.01.2021 | szkolenie online |

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję