Polski Ład – podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek VAT- najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2022 r. szkolenie praktyczne – online 15 luty

 • 15.02.2022 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 10.00 – 15.30 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Tomasz Wojewoda – Doradca Podatkowy

 • Cena: 450 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Tomasz Wojewoda – doradca podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził ponad 2.000 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, przeszkolił ponad 60.000 osób z zakresu prawa podatkowego. Od 1996 r. współpracował z wydawnictwami: „INFOR”, „C.H. Beck”, „Hubertus”, „Darschlung und Vaschover”, „Wiedza i Praktyka”, „UNIA – PRESS’ – opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego i cztery publikacje książkowe „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”, „Koszty w podatkach dochodowych”, „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”, „VAT naliczony i należny – wybrane zagadnienia”.

Program opracował Tomasz Wojewoda. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora. 

PROGRAM SZKOLENIA

Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

  • Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego w wysokości 10%, po spełnieniu ustawowych warunków, od spółek oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 1%.
  • Nowe regulacje w zakresie zwolnienia z podatku przychodów z dywidend uzyskiwanych przez spółkę holdingową od krajowej lub zagranicznej spółki zależnej oraz dochodów osiągniętych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego.
  • Zniesienie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, gwarancji i poręczeń), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
  • Wprowadzenie podatku od przerzuconych dochodów w wysokości 19%, w przypadku wybranych transakcji z niektórymi podmiotami powiązanymi, po spełnieniu ustawowych warunków.
  • Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.
  • Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną.

Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Zniesienie możliwości obniżania podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i wprowadzenie odliczanej od dochodu ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów nie przekroczy ustawowych limitów. Zasady korzystania z ulgi przy poborze zaliczek i w zeznaniach rocznych.
  • Nowa skala podatkowa, podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek i kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali.
  • Nowe zasady rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci.
  • Nowe zasady opodatkowania najmu, opodatkowanie najmu wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  • Nowe zasady opodatkowania przychodów ze sprzedaży składników majątku wykupionych po zakończeniu umowy leasingu.
  • Zmiany w zakresie rozliczania przychodów z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników.
  • Nowe zwolnienie z podatku przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci.
  • Nowe zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Likwidacja prawa do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
  • Wprowadzenie możliwości odliczania od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w ramach ustawowych limitów.

Zmiany wspólne dla podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Zmiany w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
  • Zmiany w zakresie możliwości stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
  • Zmiany w zakresie cen transferowych, obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz składania informacji o cenach transferowych.
  • Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności i wyłączenia z kup wartości pracy osoby zatrudnionej nielegalnie oraz przychodów pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.
  • Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego, po przekroczeniu ustawowo określonego limitu kwotowego.
  • Obniżenie limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
  • Zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  • Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, podwyższenie limitu odliczeń kosztów kwalifikowanych.
  • Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów np. wybranych kosztów reklamy.
  • Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu.
  • Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.
  • Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, wydatków poniesionych na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

Podatek od towarów i usług.

  • Krajowy System e-Faktur
   • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowanej – zasady wystawiania, rozliczania i korygowania takich faktur przez sprzedawcę i nabywcę.
   • Termin wejścia w życie nowych przepisów i możliwości stosowania faktury ustrukturyzowanej.
   • Korzyści związane ze stosowaniem faktury ustrukturyzowanej.
  • Zniesienie możliwości składania kwartalnych deklaracji w przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, którzy wbrew obowiązkowi nie zapewnili możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana.
  • Wprowadzenie nowego terminu zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy, w ciągu 15 dni, w przypadku podatników dokonujących sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących on line i otrzymujących płatności zrealizowane z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, po spełnieniu ustawowych warunków.
  • Wprowadzenie możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku, w przypadku świadczenia na rzecz podatników usług finansowych i innych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 uptu.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Polski Ład – podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek VAT- najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2022 r. szkolenie praktyczne – online 15 luty
 • Data szkolenia:

  15.02.2022 | szkolenie online |

 • Cena: 450 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję