Płace w praktyce – lista płac, podatki, składki, naliczanie wynagrodzeń od strony prawnej – termin 23-24 kwietnia

 • 23-24.04.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy, dr Barbara Godlewska-Bujok

 • Cena: 1 260 zł od osoby

  Cena promocyjna: 1 190 zł od osoby przy zgłoszeniu do 20 marca 2020

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

dr Barbara Godlewska-Bujok – jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki prawa pracy i problemów ZZL. Jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa pracy. Pracuje także jako wykładowca i adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia w Instytucie Socjologii UW i na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Odbyła stypendia naukowe w Stanach Zjednoczonych i Holandii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie problematyki mediacji i negocjacji, a także Szkołę Prawa Amerykańskiego przy WPiA UW. Ma doświadczenie z sektora publicznego, m.in. z pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP i prywatnego. Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym współautorką komentarzy do Kodeksu pracy i innych ustaw. Doradza w języku polskim i angielskim.

Program opracowała Danuta Denkiewicz oraz dr Barbara Godlewska-Bujok. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I – Danuta Denkiewicz

1. Zmiany w ustawie PIT- dot. kosztów pracowniczych, skali podatkowej i w sposobie obliczania zaliczek na podatek dochodowy w 2020r.

 a) zmiana wysokości pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, w tym zasady stosowania nowej wysokości kosztów przez płatnika

 • w nowym roku podatkowym tj. od 1 stycznia 2020r.
 • wykazanie kosztów w PIT-11

 b) nowa wysokość kosztów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście ( dot. społeczników, członków zarządów, rad nadzorczych, menedżerów)

 c) nowa skala podatkowej w 2020r. oraz nowa wysokość  stawki podatku i kwoty pomniejszającej podatek (zaliczki) stosowane przez płatnika

d) obliczanie przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy po zmianach:

 • zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę (rola PIT-2)
 • obliczanie i pobór zaliczek w okresie od 1.10 – 31.12.2019r., z uwzględnieniem nowej stawki podatkowej, nowej kwoty pomniejszającej  i zgodnie z nowym oświadczeniem pracownika o zastosowanie stawki 17,75%
 • obliczanie zaliczki w w tym za miesiąc, w którym pracownik przekroczył próg podatkowy
 • od przychodów z działalności wykonywanej osobiście ( umowy o dzieło, zlecenia, członków zarządów, RN, menedżerów)

e) obniżona stawka podatku zryczałtowanego z tytułu tzw. drobnych umów zleceń

2. „Ulga dla młodych” zasady jej stosowania w 2020r. , w tym rola płatnika

 a) Ustawowe warunki korzystania ze zwolnienia z podatku w ramach „ulgi dla młodych”

 • jakie przychody zostały objęte ww. zwolnieniem
 • którzy młodzi podatnicy mogą skorzystać z ulgi dla młodych? ,
 • jak liczyć wiek osoby fizycznej uprawnionej   do zwolnienia
 • kwotowy limit zwolnienia roczny w 2020r.
 • jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu i ww. limitach
 • ulga dla młodych” a inne zwolnienia podatkowe
 • stosowanie zwolnienia przez płatnika w 2020 r. w tym rola i znaczenie składanych przez podatników oświadczeń  i wniosków

b) koszy uzyskania przychodów w momencie korzystania z ulgi dla młodych

 • jakie koszty na liście płac i w PIT-11
 • zasady stosowania 50% kup w 2020r. u twórców uprawnionych do ulgi

c) zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika w 2020r.

 • po ukończeniu przez podatnika 26r. życia
 • po przekroczeniu limitu zwolnienia

d) składki ZUS od przychodów zwolnionych- jaka jest ich rola?, w tym obniżenie składki zdrowotnej  do wysokości zaliczki w warunkach kiedy przychód jest zwolniony

e) zmiana innych przepisów związanych z ulgą dla młodych, min. dot. preferencyjnego opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci, korzystających z ulgi dla dzieci,

3. PIT-11 – poprawianie błędów, korekty

4. Wybrane zagadnienia z ustawy PIT, w szczególności

a) e-PIT wstępnie wypełniony przez Krajową Administrację Skarbową

b) obowiązki płatnika związane z przekazaniem informacji podatkowych, w tym identyfikator podatnika

c) zasady stosowania 50% kup z tytułu praw autorskich

 • rodzaje działalności twórczej z prawem do 50% kup i warunki korzystania z tych kosztów
 • ustalenie źródła przychodów w związku z odpłatnym przeniesieniem praw autorskich do utworu na podstawie umowy o dzieło/zlecenia
 • wymogi dokumentacyjne w odniesieniu do pracowników –twórców korzystających z 50% kup

5. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac

a) zasady finansowania PPK (państwo, pracodawca, uczestnik)

b) składki podstawowe i dodatkowe, w tym finansowane przez pracodawcę i pracownika

c) podstawa naliczania składek na PPK oraz terminy ich rozliczania

d) opodatkowanie po stronie uczestnika składki finansowej przez firm

e) wypłaty z PPK – zwolnione z podatku i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem kapitałowym

f) składki na PPK na liście płac – przykład

6. Pozostałe zagadnienia:

 • Nowy miesięczny raport ZUS RPA wprowadzony od 1.01.2019r. kiedy należy go sporządzić i przekazać do ZUS?
 • Co z rocznym limitem 30-krotności dla podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych?
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa –w 2020r.
 • PESEL dla cudzoziemców (identyfikator dla celów podatkowych) – zasady pozyskiwania

DZIEŃ II – dr Barbara Godlewska-Bujok 

 1. Czym jest wynagrodzenie?
 2. Składniki wynagrodzenia
 3. Zasady wynagradzania
 4. Wynagrodzenie minimalne
  • Wysokość
  • Co wlicza się do wynagrodzenia minimalnego po zmianach
  • Stawka godzinowa w umowach cywilnoprawnych
 5. Wynagrodzenie za nadgodziny
  • Rodzaje stawek za nadgodziny
  • Kiedy zastosować jaką stawkę?
  • Termin wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny
 6. Dodatek za pracę w godzinach nocnych
 7. Świadczenia dodatkowe
 8. Jak wyliczyć wynagrodzenie ?
  • Czym jest kwota brutto?
  • Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto;
  • Ustalenie kwoty brutto
  • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
  • ustalenie innych kosztów
  • warianty wyliczania wynagrodzenia – absencja chorobowa, część miesiąca, urlop
 9. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Jak naliczyć wynagrodzenie za czas urlopu
  • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 10. Wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (urlop okolicznościowy, zwolnienie na dzieci do 14 r. ż., dodatkowe urlopy)
 11. Wynagrodzenie w okresie zwolnienia ze świadczenia pracy w trakcie wypowiedzenia
 12. Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa
  • Zasady naliczania
  • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 13. Umowy cywilnoprawne
  • Rodzaje umów cywilnoprawnych
  • Konsekwencje zarządcze poszczególnych umów
  • Konsekwencje kosztowe poszczególnych umów
  • Konsekwencje ubezpieczeniowe poszczególnych umów
  • Wyliczanie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia
  • Opodatkowanie umów cywilnoprawnych – stawki podatku, koszty uzyskania przychodu, limity
 14. Ochrona wynagrodzenia

a) Podstawowe założenia ochrony wynagrodzenia

b) Zasady potrąceń z wynagrodzenia

 • Limity potrąceń
 • Wysokość progów potrąceń
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia bez zgody pracownika
 • Odpowiedzialność za nieprawidłowe potrącenie
 • Potrącenia z umów zlecenia
 • Potrącenia z zasiłków ZUS
 • Inne potrącenia
 • Zbieg potrąceń
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  23-24.04.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 1 260 zł od osoby

  Cena promocyjna: 1 190 zł od osoby przy zgłoszeniu do 20 marca 2020

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję