PŁACE OD A DO Z W 2019 ROKU – podatki, składki, zasiłki, WAŻNE zmiany! termin 14-15 luty

PŁACE OD A DO Z W 2019 ROKU – podatki, składki, zasiłki, WAŻNE zmiany! termin 14-15 luty

 • 14-15.02.2019 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millenium Plaza)

 • Wykładowcy: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy, Agnieszka Wachowicz – Specjalista ds. zasiłków

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

 

 

Agnieszka Wachowicz- Doświadczony specjalista w sprawach kadrowo-płacowych z 16 letnią praktyką. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała zarówno w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych m.in. w UBC PHARMA, Casino Polonia, jak również w outsourcingu. Doświadczony trener w zakresie kadr i płac, systematycznie zaangażowana w realizację projektów szkoleniowych dedykowanych specjalistom ds. kadr i wynagrodzeń.

 

 

 

Program opracowały Danuta Denkiewicz oraz Agnieszka Wachowicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień – Danuta Denkiewicz

1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2019r.,

1) wysokość i zasady wyrównywania minimalnego wynagrodzenia

2) warunki bezpiecznego stosowania minimalnej stawki godzinowej na umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług oraz przy samozatrudnieniu

2. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019r.

1) wprowadzone w 2018r.zakresie:

a) podwyższenia niektórych zwolnień podatkowych dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników

b) nowego limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców, w tym rodzaje działalności do której koszty te mają zastosowanie

c) zmian w skali podatkowej – podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy

d) ograniczenie stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy

2) wprowadzone 2019/2020r. w obowiązkach płatnika, w tym;

a) nowe zasady terminy składania zeznań podatkowych

b) skrócenie terminu i zmiana formy przesyłania informacji podatkowych do US (PIT-11, PIT-8C, PIT-R)

c) modyfikacja przepisów w zakresie obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od pracowników w 2020r.

3. Pracownicze Plany Kapitałowe;

a) składki od pracowników i pracodawcy i ich wpływ na listę płac

b) zwrot składek z PPK – kwestie podatkowe (przychody zwolnione i opodatkowane )

4. Danina solidarnościowa – zasady jej naliczania i opłacania w świetle przepisów ustawy o PDOF

5. Stosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania od 1 stycznia 2019 r. wobec płatników.

6. Zmiany w rozliczeniach z ZUS w 2018/2019 roku

1) wprowadzone w 2018r.

a) e-składka, oddzielne konto płatnika, jeden przelew na jedno konto wszystkich składek, zaliczenie bieżących wpłat na poczet zaległych składek ZUS

b) prawo ZUS do ustalenia płatnika przy outsourcingu

c) do z limitem trzydziestokrotności na 2019r.?

2) wprowadzone w 2019r. w kontekście skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

a) nowe obowiązki informacyjne płatników wobec ZUS

b) nowy obowiązkowy raport informacyjny ZUS RPA za nowo zatrudnionych pracowników od 1 stycznia 2019r.

c) zusowskie warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w okresie od 1.01.1999 do 31.12.2018r., w tym;

 • oświadczenie płatnika ZUS OSW- treść i skutki złożenia
 • nowy raport informacyjny ZUS RIA, termin złożenia, dane i treść

d) obowiązki płatnika oraz ZUS wobec ubezpieczonego, za którego płatnik złożył raport ZUS RIA

e) nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty

f) zmiana treści formularza ZUS ZWUA

g) zmiany dostosowujące w Programie Płatnik, e -Płatnik, PUE

7. Korzyści oraz ryzyko składkowo-podatkowe płatników współpracujących z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgowych form działalności zarobkowej, o których mowa w tzw. Konstytucji Biznesu

1) współpraca z przedsiębiorcą nierejestrowym,

a) warunki i zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej,

b) brak obowiązków składkowo-podatkowych po stronie płatnika,

c) dokumentacja zabezpieczająca płatnika

2)  umowa zlecenie a świadczenie usług przez przedsiębiorcę nierejestrowego, podobieństwa i różnice

3) oskładkowanie umowy zlecenia zawartej z dorabiającym przedsiębiorcą korzystającym: z tzw. „ulgi na start” i „ małego ZUS-u”

8. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019r. i jego wpływ na rozliczenia składkowe, w tym podstawa wymiaru składek dla:

1) osób przebywających na urlopach wychowawczych

2) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

3) pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

II dzień – Agnieszka Wachowicz

Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa, prawo do świadczeń, ich wysokość, podstawa wymiaru – stosowanie przepisów w praktyce.

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego: 

1) zasady wystawiania zwolnień lekarskich: zwolnienie za okres wsteczny, zwolnienie zaczynające się po dniu wystawienia, zwolnienia szpitalne, zwolnienie dla drugiego płatnika,

2) zasady przekazywania E-ZLA do pracodawcy

3) wystawianie E-ZLA w przypadku kilku płatników

4) wystawianie e-ZLA przez lekarza, dostarczanie wydruku e-ZLA, zaświadczenie wystawione na wydruku z systemu, zwolnienia w okresie przejściowym,

5) dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę: posiadającego profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika,

6) przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, jeżeli za część okresu zaświadczenia lekarskiego wypłaty dokonuje płatnik składek, a za część ZUS (e-ZLA / ZUS ZLA) – w przypadku płatnika posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika składek,

7) dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS: w przypadku pierwszego zwolnienia, w przypadku kolejnych zwolnień,

8) postępowanie w razie stwierdzenia błędu w e-ZLA, anulowanie e-ZLA,

9) zwolnienie wystawione za okres wsteczny (e-ZLA / ZUS ZLA) – czy może być dokumentem do wypłaty.

10) Rodzaje oznaczeń E-ZLA przyjęte w systemie ZUS

11) Łatwiejsze zgłoszenie kontroli zwolnienia lekarskiego do ZUS

12) Funkcjonalności pomagające nadzorować wpływające zwolnienia lekarskie – powiadomienia mailowe i sms

13) Dodatkowe korzyści dla płatników wynikające z systemu E-ZLA

Świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy):

 • kiedy pracownika obowiązuje okres wyczekiwania,
 • brak prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego,
 • kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę, kontrola orzekania i wystawiania zwolnień lekarskich przez ZUS,
 • ustalanie okresu zasiłkowego, postępowanie przy braku kodu A, okresy wliczane i niewliczane do okresu zasiłkowego,
 • wysokość świadczeń, wysokość zasiłku w przypadku pobytu pracownika, który ma ponad pięćdziesiąt lat w szpitalu na przełomie roku,
 • dokumenty do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń.

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego:

 • zasady wystawiania zwolnień lekarskich: zwolnienie za okres wsteczny, zwolnienie zaczynające się po dniu wystawienia, zwolnienia szpitalne, zwolnienie dla drugiego płatnika,
 • wystawianie e-ZLA przez lekarza, dostarczanie wydruku e-ZLA, zaświadczenie wystawione na wydruku z systemu, zwolnienia w okresie przejściowym,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę: posiadającego profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika,
 • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, jeżeli za część okresu zaświadczenia lekarskiego wypłaty dokonuje płatnik składek, a za część ZUS (e-ZLA / ZUS ZLA) – w przypadku płatnika posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika składek,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS: w przypadku pierwszego zwolnienia, w przypadku kolejnych zwolnień,
 • postępowanie w razie stwierdzenia błędu w e-ZLA, anulowanie e-ZLA,
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny (e-ZLA / ZUS ZLA) – czy może być dokumentem do wypłaty.

Świadczenie rehabilitacyjne:

 • wysokość świadczeń,
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, brak prawa do świadczenia, waloryzacja.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: wysokość, warunki niezbędne do przyznania, przypadki, w których świadczenia nie przysługują, dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości.

Zasiłek macierzyński:

 • prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz okres przysługiwania:
 • z tytułu urodzenia dziecka,
 • z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
 • zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego, możliwość odroczenia urlopu, czy odroczony urlop przysługuje, jeśli dziecko urodziło się w 2015 r. lub wcześniej,
 • podejmowanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, wydłużanie urlopu rodzicielskiego w razie wykonywania pracy u swojego pracodawcy, dwa sposoby obliczenia wydłużenia urlopu,
 • możliwość przerwania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka,
 • możliwość skorzystania z zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka, gdy matka dziecka jest osobą ubezpieczoną, gdy jest osobą nieubezpieczoną,
 • zasiłek macierzyński przysługujący ojcu dziecka w razie podjęcia pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka,
 • wysokość zasiłku, w tym w razie przedłużenia urlopu rodzicielskiego, w razie korzystania z rodziców z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie, wyrównywanie zasiłku do 100%,
 • wykonywanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, obniżanie zasiłku, prawo do innego zasiłku w czasie niemożności wykonywania zatrudnienia,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku dla matki i ojca, w przypadku dzielenia się przez rodziców okresem wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu, ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, w razie wypłacania zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego, w razie dokonywania potrąceń i egzekucji z zasiłku. Dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy:

 • przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy,
 • krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego,
 • okres wypłaty, limity wypłaty zasiłku,
 • praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego (opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym),
 • przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

 • okres do ustalenia podstawy wymiaru,
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane,
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
 • ustalanie podstawy wymiaru po przekroczeniu trzydziestokrotności, średni wskaźnik składek,
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
 • zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana wymiaru czasu pracy a uwzględnianie składników za dłuższe okresy niż miesiąc,
 • ponowne ustalanie i nieustalanie podstawy wymiaru, w tym po zmianie wymiaru czasu pracy,
 • podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym innym niż pracownicy (zleceniobiorców) – gdy zasiłek zaczyna się przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia, a ubezpieczony nie posiada lub posiada wcześniejszy okres ubezpieczenia, gdy niezdolność powstała przed upływem 12 kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty zasiłków, zasady ich wypełniania.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  14-15.02.2019 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję