Płace od A do Z dla praktyków – podatki, składki, zasiłki – szkolenie online termin 23-24 wrzesień

 • 23-24.09.2021 | szkolenie online | możliwość wyboru jednego dnia

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcom.

 • Wykładowcy: Elżbieta Fijor, Danuta Denkiewicz

 • Cena: 750 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Elżbieta Fijor – Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako przedstawiciel ZUS-u brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych dedykowanych płatnikom składek oraz ubezpieczonym. Uczestniczyła jako ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych w spotkaniach, kongresach, sympozjach i konferencjach. Współautorka poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do Oddziałów ZUS.

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowały Elżbieta Fijor oraz Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ – Elżbieta Fijor Zasiłki

Aktualności: świadczenia pieniężne  w związku z COVID-19

Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób:

 • na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,
 • poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,
 • zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
 • wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
 • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
 • wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
 • ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów o COVID-19,
 • ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku przypadającego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego,
 • praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,
 • dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – zasady ogólne

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
 • wysokość świadczeń chorobowych,
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.

Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich

 • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
 • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

Uprawnienia rodzicielskie:

 • Zasiłek macierzyński:

za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,

za okres urlopu rodzicielskiego:

 • możliwość odroczenia urlopu,
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
 • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
 • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
 • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
 • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
 • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
 • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
 • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
 • za okres urlopu ojcowskiego

 Zasiłki opiekuńcze przyznawane na ogólnych zasadach

 • Zasiłek opiekuńczy (60 dni)
 • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
 • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 • Zasiłek opiekuńczy (56 dni)
 • ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 • wysokość zasiłku,
 • zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie zprofilem zawodowym płatnika składek

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
 • zaliczkowa wypłata składnika
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
 • zmiana wymiaru czasu pracy
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

II DZIEŃ – Danuta Denkiewicz – podatki, składki

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.  Zwolnienia z podatku obowiązujące w 2021r. i latach następnych

 • limity i okresy obowiązywania (zapomogi, świadczenia z ZFŚS dla pracowników, dopłata do wypoczynku dzieci) oraz przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – w przedsiębiorstwach „zarządzania kryzysowego”
 • świadczenia około covidowe dla pracowników
 • szczepienia przeciw grypie- zaniechanie poboru podatku
 • wypłata ekwiwalentu za wykorzystywanie własnych narzędzi przy wykonywaniu pracy zdalnej – skutki składkowo-podatkowe
 • ryczałt z tyt. używania służbowego samochodu wykorzystywanego do celów prywatnych pracownika – Interpretacja Ogólna  MF z 11 września 2020r.
 • okolicznościowe prezenty wręczane pracownikom, karta podarunkowa – nowe interpretacje indywidualna  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

2. „Ulga dla młodych” – rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do ulgi od 1 stycznia 2021r.

 • rozszerzony krąg osób uprawnionych do ulgi od 1 stycznia 2021r.
 • ustawowe warunki korzystania z ulgi ( źródło przychodów, wiek podatnika, limit kwotowy, ulga a inne zwolnienia z podatku)
 • jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu i w limicie
 • stosowanie ulgi przez płatnika w tym rola i znaczenie składanych przez młodych podatników oświadczeń i wniosków
 • co z kosztami uzyskania przychodów w momencie korzystania z ulgi
 • zasady stosowania 50% kup u twórców uprawnionych do ulgi
 • obliczania zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika w po ukończeniu przez podatnika 26r. życia i po przekroczeniu limitu zwolnienia
 • składki ZUS od przychodów zwolnionych- jaka jest ich rola?, w tym
 • obniżenie składki zdrowotnej  do wysokości zaliczki w warunkach kiedy przychód jest zwolniony

3. Wybrane zagadnienia: koszty pracownicze, skala podatkowa obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w 2021r.:

 • wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów i kosztów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 • praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów
 • skala podatkowa w 2021r., wysokość stawki podatku, kwoty pomniejszającej podatek (zaliczki) stosowane przez płatnika
 • obliczanie i pobór przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i innych osób

4. Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia autorskiego – w świetle Ogólnej Interpretacji MF z 15.09.2020r.

 • przesłanki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich
 • prawa autorskie pracownika twórcy – charakterystyka
 • zasady ustalania wysokości honorarium
 • dokumentacja honorariów, czasu pracy i utworów
 • ulga dla młodych a 50% kup
 • szczególne regulacje dot. nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i pionów badawczych
 • prawa autorskie zleceniobiorców/wykonawców dzieła i warunki stosowania 50% kup oraz prawidłowa kwalifikacja źródła przychodów

5. ZUS – Zmiany w rozliczeniach z ZUS, w tym nowe obowiązki i ulgi dla płatników

 • Zgłaszanie do ZUS od 1 stycznia 2021r. – umów o dzieło
 • nowy rok składki wypadkowej 2021/2022
 • zmiany w formularzach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZZA od 16 maja 2021 kody  zawodów pracowników i zleceniobiorców,
 • rozliczenie składek ZUS na liście płac w sytuacji, gdy płatnik korzysta ze zwolnienia z opłacania tych składek – Objaśnienia podatkowe MF z 21 lipca 2020r.
 • dopłaty do wynagrodzeń w ramach tzw. wsparcia na ochronę miejsc pracy a źródło przychodów w podatku dochodowym u pracowników
 • limit 30 krotności na 2021r.
 • wykazanie składki na PPK finansowanej przez płatnika w raporcie ZUS RCA – wyjaśnienia ZUS

6. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 • ograniczenie ulgi abolicyjnej od 1 stycznia 2021r.
 • Obowiązkowy numer PESEL dla cudzoziemców do PIT-11 i rocznych zeznań podatkowych
 • nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR
 • e-Urząd Skarbowy, komunikacja, logowanie i załatwianie spraw
 • rozliczenie składkowo-podatkowe po śmierci pracownika
 • rozliczenie składkowo-podatkowe po uznaniu umowy zlecenia za umowę o pracę i umowy o dzieło za umowę zlecenia
 • minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa – w 2021r.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  23-24.09.2021 | szkolenie online | możliwość wyboru jednego dnia

 • Cena: 750 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję