Płace kompleksowo w 2019r. – lista płac, korekty, zmiany przepisów, składki, podatki termin 21-22 marzec

Płace kompleksowo w 2019r. – lista płac, korekty, zmiany przepisów, składki, podatki termin 21-22 marzec

 • 21-22.03.2019 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy nr wpisu 09293, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

DZIEŃ I

1. Zasady naprawiania błędów w płacach;

a) co oznacza zrealizowana lista płac ?

b) do czego służy „korekta listy płac?

c) kiedy błąd należy naprawić w okresie bieżącym i a kiedy w okresie wstecz?

d) czym się różnią składki ZUS potrącone/pobrane od naliczonych w drodze korekty

e) zasady korygowania błędów w ZUS i US

2. Rozliczenie składkowo-podatkowe nietypowych wypłat, takich jak:

a) wynagrodzenie w ratach, zaliczki na poczet wynagrodzenia, wypłata zaległych wynagrodzeń i wszelkich wyrównań

b) jedna lista płac, kilka list płac w miesiącu – zagrożenia

c) obowiązki płatnika przy kilku listach płac w jednym miesiącu

d) przykłady rozliczeń

3. Rozliczenie zwrotu przez pracownika nienależnie pobranych świadczeń:

a) wolnych od podatku i składek

b) uprzednio opodatkowanych

c) uprzednio opodatkowanych i oskładkowanych, w tym zwrot nadpłaconego czy nienależnie otrzymanego wynagrodzenia

d) obowiązki płatnika i prawa pracownika

e) przykłady rozliczeń

4. Naprawianie błędów związanych z absencją chorobową:

a) dostarczenie zwolnienia lekarskiego po wypłacie pensji, w tym:

 • potrącenie nadpłaty wynagrodzenia i wypłata należności za czas choroby
 • rozliczenie, gdy pracodawca nie ma możliwości potrącenia
 • w przypadku pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę

b) rozliczenie wynagrodzenia za czas choroby uznanego później za zasiłek

c) uznanie wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego za zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

d) uznanie wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku po otrzymaniu decyzji o chorobie zawodowej

e) nienależnie wypłacone zasiłki i ich zwrot

f) przykłady rozliczeń

5. Korekty pracowniczych składek w ZUS a skutki w podatku dochodowym:

a) nadpłata składek

 • zwrot składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej
 • rozliczenie z ubezpieczonym składek z powodu przekroczenia rocznego limitu
 • zwrot składek po śmierci pracownika

b) niedopłata składek, w wyniku:

 • błędnego oświadczenia ubezpieczonego dot. rocznego limitu
 • zaniżenia czy też nieujawnienia przychodów w podstawie wymiaru
 • kontroli przeprowadzonej przez ZUS

c) skutki i rozliczenie zaległych składek zapłaconych przez pracodawcę za pracownika (aktualnego i byłego)

d) rozliczenie dokonanego zwrotu przez pracownika zapłaconych za niego zaległych składek

e) przykłady rozliczeń

6. Naprawianie błędów związanych z zaliczkami na podatek dochodowy

a) zawyżenie zaliczek, nienależnie pobrane zaliczki, tryb rozliczania nadpłat w US

b) zaniżenie zaliczek, niepobranie zaliczki, do której pobrania pracodawca był zobowiązany, tryb regulowania zaległych zaliczek do US

c) korekty: informacji PIT-11, deklaracji PIT-4R

d) przykłady rozliczeń

7. Nietypowe przypadki listy płac dla pracowników:

a) rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego przez komornika

b) lista płac dla pracownika przywróconego do pracy

c) rozliczenie należności po zmarłym pracowniku

d) sposób opodatkowania świadczeń niepieniężnych otrzymywanych przez osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

e) przykłady rozliczeń

8. Rozliczenia w ZUS i US w przypadku uznania:

a) umowy o pracę /zlecenia za pozorny stosunek pracy/ pozorną umowa zlecenia

b) umowy zlecenia lub o dzieło za umowę o pracę

c) umowy o dzieło za umowę zlecenia

d) przykłady rozliczeń

9. Rozliczenie zapłaconych przez zleceniodawcę za zleceniobiorcę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne z powodu błędnego oświadczenia zleceniobiorcy:

a) posiadanym tytule do ubezpieczeń społecznych

b) mającym status osoby uczącej się lub studenta

c) źródło przychodów z tytułu opłacenia za ww. osoby składek ZUS

d) przykłady rozliczeń

DZIEŃ II

Wszystkie dokonane zmiany oraz co nowego w przepisach prawa pracy w 2019 r.

1. Mające obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. nowe przepisy dotyczące prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym:

 • regulacje Kodeksu pracy dotyczące okresu przechowywania całej dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy (10 albo 50 lat),
 • warunki jakie muszą zostać spełnione, żeby część dokumentacji objętej 50 – cio letnim okresem przechowywania była przechowywana przez pracodawcę tylko przez 10 lat (najnowsza wykładnia ZUS),
 • informacja o okresie przechowywania akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy jaka musi zostać przekazana pracownikowi objętemu 10 letnim okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej (przykładowy wzór takiej informacji),
 • przypadki, w których pracodawca będzie mógł korzystać z posiadanych akt osobowych i zbioru pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w nowym zatrudnieniu oraz przypadki, w których wraz z nowym zatrudnieniem będzie musiał założyć nową dokumentację pracowniczą,

2. Wybór postaci prowadzonej i przechowywanej dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • warunki, jakie muszą zostać spełnione, żeby pracodawca prowadził nowym pracownikom dokumentację od razu w postaci elektronicznej,
 • warunki, jakie muszą być spełnione, żeby pracodawca zmienił postać dokumentacji dotychczas zatrudnionym pracownikom (w szczególności obowiązek poinformowania o zmianie postaci przechowywanej dokumentacji, o prawie odbioru papierowej postaci dokumentacji pracowniczej, zasady poprawnego poinformowania oraz wydania papierowej postaci dokumentacji),
 • komu i na jakich zasadach pracodawca będzie wydawał papierową postać dokumentacji pracowniczej w razie śmieci np. byłego pracownika,

3. Obowiązek wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika, byłego pracownika albo uprawnionych osób, w tym

 • sposób wydawania kopii dokumentacji,
 • termin na wydanie kopii dokumentacji,
 • zasady postępowania z wnioskiem o wydanie kopii całości lub części dokumentacji,

4. Nowe sankcje za niezgodne z prawem prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej (obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez ściśle określony czas),

5. Zasady prowadzenia akt osobowych w nowym stanie prawnym, w tym:

 • nowy podział akt osobowych na 4 części,
 • dokumenty umieszczane w poszczególnych częściach akt osobowych,
 • konieczność: zachowania porządku chronologicznego, numerowania poszczególnych dokumentów w aktach osobowych oraz tworzenia wykazu zgromadzonych dokumentów,

6. Nowy zbiór dokumentów dla każdego pracownikadokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym:

 • elementy z jakich będzie się składała taka dokumentacja,
 • dokumenty, które będzie się umieszczało w poszczególnych zbiorach dokumentów wchodzących w skład dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

7. Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej:

 • w wersji papierowej,
 • w wersji elektronicznej,
 • konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),

8. Regulacje przejściowe dotyczące sposobu prowadzenia i warunków przechowywania dotychczasowej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników; konieczność dostosowania dotychczasowej dokumentacji do nowych rozwiązań prawnych w ograniczonym czasie (12 miesięcy),

9. Zmiana zasady dokonywania wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. (prawo żądania od pracownika numeru konta bankowego, wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych), oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.,

10. Zasady stosowania monitoringu – zgodnie z Kodeksem pracy oraz wykładnią Prezesa UODO,

11. Najnowsza wersja nadchodzących zmian w przepisach Kodeksu pracy i innych ustaw, w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w tym:

 • nowy zakres pozyskiwanych danych,
 • nowe zasady tworzenia kwestionariuszy osobowych,
 • pozyskiwanie dokumentów tylko w celu potwierdzenia danych,
 • nowe obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych pracowników (konieczność składania dodatkowych oświadczeń przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązki związane z przeglądaniem danych,

12. Nowe obowiązki wobec pracowników i innych osób fizycznych wykonujących pracę w związku z nowymi przepisami o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz powiązane z tym zmiany w Kodeksie pracy,

13. Nowe przepisy o związkach zawodowych, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. – omówienie najważniejszych zmian.

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  21-22.03.2019 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję