PŁACE 2023/2024 KOMPLEKSOWO – podatki, składki, korekty – szkolenie praktyczne 11-12 grudnia

 • 11-12.12.2023 | szkolenie online | 

 • Czas szkolenia: 09:00 – 15:30 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 890 zł od osoby + 23 % VAT za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, elektroniczny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych pracowników delegowanych do pracy za granicę oraz cudzoziemców pracujących w Polsce.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

I DZIEŃ

Zasady naprawiania błędów w płacach;

 • co oznacza zrealizowana lista płac?
 • czym jest i do czego służy „korekta listy płac?
 • kiedy błąd należy naprawić w okresie bieżącym i a kiedy w okresie wstecz?
 • czym się różnią składki ZUS potrącone od naliczonych w drodze korekty
 • zasady korygowania błędów w ZUS i US

Rozliczenie składkowo-podatkowe nietypowych wypłat, takich jak:

 • wypłata zaległych wynagrodzeń i wszelkich wyrównań
 • jedna lista płac, kilka list płac w miesiącu – zagrożenia
 • obowiązki płatnika przy kilku listach płac w jednym miesiącu
 • przykłady rozliczeń

Rozliczenie zwrotu przez pracownika nienależnie pobranych świadczeń:

 • wolnych od podatku i składek
 • uprzednio tylko opodatkowanych
 • uprzednio opodatkowanych i oskładkowanych, w tym zwrot nadpłaconego czy nienależnie otrzymanego wynagrodzenia
 • obowiązki płatnika oraz obowiązki i prawa pracownika
 • przykłady rozliczeń

Naprawianie błędów związanych z absencją chorobową:

a) rozliczenie zwolnienia lekarskiego po wypłacie pensji, w tym:

 • potrącenie nadpłaty wynagrodzenia i wypłata należności za czas choroby
 • rozliczenie, gdy pracodawca nie ma możliwości potrącenia
 • w przypadku pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę

b) rozliczenie wynagrodzenia za czas choroby uznanego później za zasiłek

c) uznanie wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego za zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

d) uznanie wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku po otrzymaniu decyzji o chorobie zawodowej

e) nienależnie wypłacone zasiłki i ich zwrot

f) przykłady rozliczeń

Korekty składek w ZUS a skutki w podatku dochodowym:

a) nadpłata składek

 • zwrot składek na ubezpieczenia społeczne,
 • zwrot składki zdrowotnej pobranej do 31.12.2021 i po 1.01.2022r.
 • rozliczenie z ubezpieczonym składek z powodu przekroczenia rocznego limitu
 • zwrot składek po śmierci pracownika

b) niedopłata składek, w wyniku:

 • błędnego oświadczenia ubezpieczonego dot. rocznego limitu
 • zaniżenia czy też nieujawnienia przychodów w podstawie wymiaru składek
 • kontroli przeprowadzonej przez ZUS

c) skutki i rozliczenie zaległych składek zapłaconych przez płatnika za ubezpieczonego (aktualnego i byłego)

d) Interpretacji Ogólna MF w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek ZUS za ubezpieczonych

e) czy korekta składek w ZUS za lata poprzednie powoduje obowiązek korekty PIT-11?

f) przykłady rozliczeń

Naprawianie błędów związanych z zaliczkami na podatek dochodowy:

 • oświadczenia i wnioski podatników mające wpływ na obliczenie zaliczki
 • zawyżenie zaliczek, nienależnie pobrane zaliczki, tryb rozliczania nadpłat w US
 • zaniżenie zaliczek, niepobranie zaliczki, do której pobrania płatnik był zobowiązany, tryb regulowania zaległych zaliczek do US
 • korekty: informacji PIT-11, deklaracji PIT-4R
 • przykłady rozliczeń

Nietypowe przypadki listy płac dla pracowników:

 • lista płac dla pracownika przywróconego do pracy
 • rozliczenie należności po zmarłym pracowniku
 • sposób opodatkowania świadczeń niepieniężnych otrzymywanych przez osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • przykłady rozliczeń

 Rozliczenia w ZUS i US w przypadku uznania:

 • umowy o pracę /zlecenia za pozorny stosunek pracy/ pozorną umowa zlecenia
 • umowy zlecenia lub o dzieło za umowę o pracę
 • umowy o dzieło za umowę zlecenia
 • przykłady rozliczeń

Odpowiedzialność płatnika związana z nowymi ulgami wprowadzonymi Polskim Ładem i ostatnią nowelizacją ustawy PIT.

II DZIEŃ

Przychody pracownicze:

 1. Przychód – w rozumieniu ustawy PIT, przychód jako podstawa wymiaru składek, moment powstania, przychody wyłączone z oskładkowania i zwolnione z podatku, najnowsze stanowisko ZUS i KAS, zwrot kosztów w różnej formie z tytułu pracy zdalnej
 2. Limity zwolnień podatkowych
 3. Koszty uzyskania przychodów – podstawowe, podwyższone, 50% dla pracowników twórców, możliwość i zasady rezygnacji z ww. kosztów
 4. Dochód pracowniczy i składki na ubezpieczenia społeczne mające wpływ na podstawę opodatkowania
 5. Oświadczenia i wnioski pracowników mające wpływ na obliczenie zaliczki – zasady składania, zmiany i wycofywania
 6. Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy, w tym na zasadach preferencyjnych małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
 7. Niepobieranie zaliczki na podatek od dochodu na wniosek pracownika
 8. Zawyżenie lub zaniżenie zaliczki na podatek przez płatnika- jak naprawić błąd?
 9. Mechanizm obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
 10. Rozliczenie składkowo-podatkowe:
 11. przychodów zwolnionych z podatku do kwoty 85 528 zł. w ramach ulg: dla młodych, na powrót, rodzina 4+, dla seniorów oraz po przekroczeniu ww. limitu
 12. wynagrodzenia pracownika, który złożył wniosek o niepobierania zaliczek
 13. świadczeń niepieniężnych
 14. skutków korekty dokumentów rozliczeniowych w ZUS
 15. Rozliczenie pracownika – cudzoziemca
 16. Obliczenie i pobór zaliczki po ustaniu stosunku prawnego
 17. Wypłaty należności po zmarłym pracowniku
 18. Rozliczenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez pracownika
 19. Ważne dla płatnika – Interpretacja Ogólna MF z 30 marca 2023r. w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Przychody z działalności wykonywanej osobiście:

 1. Rodzaje przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 2. Formy opodatkowania: zasady ogólne, ryczałt
 3. Oświadczenia i wnioski podatników mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
 4. Niepobierania zaliczek na wniosek podatnika
 5. Mechanizm obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki u osób niebędących pracownikami
 6. Rozliczenie składkowo-podatkowe należności:
 7. osób powołanych do wykonywania czynności społecznych i obywatelskich oraz osób, którym organ władzy państwowej lub samorządowej zlecił wykonanie określonych czynności, w tym limit przychodów 6000 zł dla składki zdrowotnej
 8. członków zarządu, rad nadzorczych, prokurenta
 9. z umowy zlecenia zawartej w własnym pracownikiem i osobą obcą
 10. z umowy o dzieło z prawami autorskimi i bez praw autorskich
 11. z umowy o zarządzanie/kontrakt menedżerski wykonywany jako umowa cywilna i w ramach działalności gospodarczej
 12. z tytułu praw majątkowych
 13. przychodów zwolnionych z podatku do kwoty 85 528 zł. w ramach ulg: dla młodych, na powrót, rodzina 4+, dla seniorów oraz po przekroczeniu ww. limitu
 14. Rozliczenie skutków przekształcenia – umowy o dzieło na umowę zlecenia, umowy zlecenia na umowę o pracę
 15. Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego- jako przychód z innych źródeł
 16. Obliczenie i pobór zaliczki po ustaniu stosunku prawnego
 17. Wypłaty należności po zmarłym podatniku
 18. Opodatkowanie w formie ryczałtu
 19. Rozliczenie nierezydentów zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

Wynagrodzenie i odpowiedzialność płatnika:

 1. Wynagrodzenie płatnika, w tym podwyższone na czas oznaczony
 2. Odpowiedzialność płatnika wynikająca z przepisów Ordynacji podatkowej i jej ograniczenie w ustawie PIT
 3. Uprawnienia płatnika w przedmiocie nadpłaty podatku zryczałtowanego
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
PŁACE 2023/2024 KOMPLEKSOWO – podatki, składki, korekty – szkolenie praktyczne 11-12 grudnia
 • Data szkolenia:

  11-12.12.2023 | szkolenie online | 

 • Cena: 890 zł od osoby + 23 % VAT za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, elektroniczny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję