NOWE PRZEPISY! Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłki opiekuńcze 2020/2021 – omówienie najważniejszych problemów praktycznych – szkolenie online termin 25 styczeń

 • 25.01.2021 |szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Elżbieta Fijor – Specjalista ds. zasiłków, wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Elżbieta Fijor – Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako przedstawiciel ZUS-u brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych dedykowanych płatnikom składek oraz ubezpieczonym. Uczestniczyła jako ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych w spotkaniach, kongresach, sympozjach i konferencjach. Współautorka poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do Oddziałów ZUS.

Program opracowała Elżbieta Fijor. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Możliwość zadawania pytań na bieżąco podczas szkolenia, warsztat interaktywny.

I. Ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki, w związku z COVID-19

1. Weryfikacja i przeliczanie podstawy wymiaru zasiłków, gdy:

 • obniżono wymiar czasu pracy,
 • wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę,

zmiany dotyczą ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów ustawy o COVID – 19  (przepis art. 40 ustawy zasiłkowej).

 • Kiedy przysługuje wyrównanie podstawy wymiaru zasiłku?
 • Komu przeliczymy podstawę wymiaru zasiłku?
 • Gdzie złożyć wniosek o wyrównanie zasiłku?
 • Za jaki okres można weryfikować i przeliczać podstawę wymiaru świadczeń już wypłaconych?
 • Czy prawo do wyrównania kwoty wypłaconych zasiłków się przedawnia?

2. Świadczenia w czasie epidemii, z powodu COVID-19 dla osób:

 • na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych.
 • poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem.
 • zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 • wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej.
 • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 • opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (zastosowanie zasad ogólnych)
 • dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

3. Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla:

 • rodziców dzieci do lat 8,  jeżeli rodzic sprawuje  osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:
 1. zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 2. otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
 3. braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości
  sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

  • rodziców dzieci w wieku:
 4. do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 5. do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
  niepełnosprawności,
 6. do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza
   dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno
   -wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej
   placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze

II. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – zasady ogólne

1. Świadczenia chorobowe:wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
 • wysokość świadczeń chorobowych,
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.

2. Zaświadczenia lekarskie:wystawianie zwolnień lekarskich

 • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
 • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:
 1. posiadającego profil płatnika,
 2. nieposiadającego profilu płatnika,
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
 3. pierwszego zwolnienia,
 4. kolejnych zwolnień,
  • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:
 5. posiada profil płatnika,
 6. nie posiada profilu płatnika składek,
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

3. Uprawnienia rodzicielskie:

 • Zasiłek macierzyński:
 1. za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
 2. za okres urlopu rodzicielskiego:
 • możliwość odroczenia urlopu,
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
 1. przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
 2. zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
 3. zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
 4. różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
 5. zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
 6. zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę,
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
 7. ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
 8. ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
 9. wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
 10. dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
 11. dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
 12. wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
  • za okres urlopu ojcowskiego

4. Zasiłki opiekuńcze

 • Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach (60 dni)
 1. prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
 2. dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy (56 dni)
 1. ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 2. dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 3. wysokość zasiłku,
 4. zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeńwybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
 • zaliczkowa wypłata składnika
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
 • zmiana wymiaru czasu pracy
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  25.01.2021 |szkolenie online |

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję