Nowe prawo pracy w 2022 r. – wybrane zagadnienia – nowe przepisy, rewolucyjne orzecznictwo Sądu Najwyższego i ostatnie interesujące oraz zaskakujące stanowiska urzędowe – czyli jak się odnaleźć w gąszczu zmian – interaktywny wykład z elementami warsztatów – online 13 lipiec

 • 13.07.2022| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca: 

Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalizująca się w Prawie Pracy, Czasie Pracy oraz Wynagrodzeniach od strony prawnej. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy – ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów o czasie pracy kierowców, konsultant zmian w zakresie przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.  Autorka książki,,Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego” oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Konsultant Portalu zajmującego się w doradztwem w zakresie prawa pracy.

Program opracowała Monika Wacikowska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Ostatnie ciekawe problemy pracodawców i ich prawne rozwiązania

 • Jak skutecznie doręczyć pracownikowi pismo rozwiązujące umowę o pracę w związku z brakiem „skutku doręczenia” w okresie pandemii?
 • Czy wypowiedzenie ustne umowy o pracę jest skuteczne – nowe głosy w sprawie?
 • Czy w przypadku nierozpoczęcia przez pracownika pracy mimo podpisaniu umowy o pracę stosunek pracy zostaje nawiązany i czy w tej sytuacji należy się pracownikowi ekwiwalent niewykorzystany urlop wypoczynkowy – zaskakujące fakty?
 • Obiektywne okoliczności, które pracodawca może wykorzystać do zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższej niż 33 miesiące – o czym warto pamiętać?
 • Dlaczego w umowie o pracę zawartej na zastępstwo należy wpisywać termin, do którego ma ona być zawarta – zaskakujące fakty prawne?
 • W jaki sposób pracodawca może odzyskać nadpłaconą pensję – różne rozwiązania zależne od okoliczności, która spowodowała nadpłatę?
 • Jednodniowa nieobecność nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – kiedy może stanowić przyczynę natychmiastowego rozwiązania umowy, a kiedy nie może powodować zwolnienia pracownika z pracy?
 • Czy w przypadku porzucenia przez pracownika pracy należy mu się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • Czy udzielenie zgody na indywidualne godziny pracy może być przez pracodawcę jednostronnie cofnięte?

Wypalenie zawodowe w świetle przepisów prawa pracy

 • Czy wypalenie zawodowe stanowi od 2022 r. jednostkę chorobową?
 • Czy wypalenie zawodowe może być przyczyną zwolnienia lekarskiego?

Najnowsze stanowiska urzędowe w zakresie prawa pracy

 • Czy można wystawić pracownikowi skierowanie na badania lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej, bez konieczności wysyłania go pocztą lub zobowiązania pracownika do jego odebrania w formie papierowej?
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego po długotrwałym zwolnieniu lekarskim – zasada i wyjątek – stanowiska PIP.
 • Uprawnienie czy obowiązek pracownika do skorzystania z 14 dni wolnego z tytułu urlopu wypoczynkowego – rewolucyjne stanowisko GIP.
 • W jaki sposób udokumentować zatrudnienie pracownika z ważnymi badaniami profilaktycznymi od innego pracodawcy – czy odebrać od pracownika kopię czy oryginał orzeczenia oraz czy odebrać także kopię lub oryginał skierowania?
 • Czy podczas kwarantanny lub izolacji pracownik może wykonywać pracę lub korzystać z urlopu wypoczynkowego?
 • Kiedy i na jakich zasadach kierować pracowników na badania podczas epidemii Covid oraz po jej zakończeniu?
 • Czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o zaszczepieniu lub braku szczepienia przeciwko Covid?
 • Czy pracodawca ma prawo nakazać pracownikowi szczepienie przeciwko Covid?

Praca zdalna – w okresie pandemii i w rewolucyjnym projekcie ustawy zmieniającej Kodeks pracy oraz likwidacja telepracy w Kodeksie pracy

 • Jakie rozwiązania w zakresie pracy zdalnej przyjmują przepisy w okresie pandemii?
 • Kiedy pracodawca może polecić prace zdalną w pandemii, a kiedy nie może tego zrobić?
 • Jaki wpływ ma pracownik na polecenie pracy zdalnej?
 • Czy pracownikowi, w okresie pandemii, należy się zwrot kosztów Internetu, prądu oraz eksploatacji własnego sprzętu?
 • Jak i kiedy pracodawca może kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalnie?
 • Jakie rozwiązania pracy zdalnej przyjmuje projekt ustawy wprowadzającej pojęcie pracy zdalnej do Kodeksu pracy i dlaczego ma on wpływ na wszystkich pracodawców?
 • Dlaczego praca zdalna w projekcie nowej ustawy będzie miała rewolucyjny wpływ na wszystkich pracodawców?
 • Praca zdalna, praca hybrydowa oraz praca zdalna incydentalna – nowe rozwiązania.
 • Jakie dokumenty w zakresie pracy zdalnej i hybrydowej będzie musiał przygotować pracodawca i jak się do nich przygotować organizacyjnie?
 • Kiedy pracodawca będzie musiał przyjąć wniosek pracownika o pracę zdalną lub hybrydową, a kiedy nie będzie musiał tego robić?
 • Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracownikowi obowiązek pracy zdalnej?
 • Jak będą uregulowane zasady BHP w zakresie pracy zdalnej, hybrydowej i zdalnej incydentalnej i kto za nie będzie odpowiadał?
 • Jaki będzie zakres kontroli pracodawcy wobec pracownika pracującego zdalnie, hybrydowo lub wykonującego pracę zdalną incydentalną?
 • Na jakich zasadach i pod jakimi warunkami pracodawca będzie mógł lub musiał zrekompensować pracownikowi zużycia energii elektrycznej, Internetu czy własnego sprzętu do wykonywania pracy zdalnej, hybrydowej lub zdalnej incydentalnej?
 • Kiedy będziemy mieć do czynienia z wypadkiem w pracy zdalnej, hybrydowej i zdalnej incydentalnej?

Zmiany w prawie pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich od sierpnia 2022 r.

 • Jakie zmiany od 2022 r czekają nas w zakresie uprawnień rodzicielskich?
 • Jak będzie wyglądał urlop rodzicielski na nowych zasadach?
 • Jakie elastyczne rozwiązania związane z czasem pracy pracodawcy będzie miał obowiązek wprowadzić od 2022 r.?
 • Których pracowników obejmą nowe rozwiązania rodzicielskie oraz jakie będą ograniczenia wiekowe dzieci, których wychowanie będzie dawało pracownikowi do nich prawo?

Sygnalista z punktu widzenia kadrowca oraz pracownika zarządzającego i kierownika

 • Kim jest sygnalista oraz kto może zostać sygnalistą?
 • Dlaczego ustawa o sygnalistach obejmuje wszystkich pracodawców i dlaczego nie wszyscy pracodawcy zdają sobie z tego sprawę?
 • Co oznacza, że ustawa o sygnalistach musi być stosowana przez wszystkich pracodawców od samego początku jej obowiązywania?
 • Jacy pracownicy uzyskują ochronę przed działaniami odwetowymi pracodawcy i co to oznacza?
 • Kiedy pracodawca może dokonać w stosunku do sygnalisty działań, które są potencjalnie uważane za odwetowe, a kiedy nie może ich zastosować?
 • Kiedy i jak uzasadniać wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę sygnalisty?
 • W jakich okolicznościach wolno rozwiązać umowę o pracę sygnalisty, a kiedy nie wolno tego zrobić?
 • Kiedy sygnalista może być pozbawiony awansu, nagrody, premii lub podwyżki, a kiedy nie wolno go tych uprawnień pozbawić?
 • Jacy inni niż sygnalista pracownicy są chronieni przez ujemnymi decyzjami pracodawcy w związku z ustawą o sygnalistach.
 • Jak i przed czym ustawa o sygnalistach chroni zleceniobiorców oraz osoby współpracujące z firmą w ramach działalności gospodarczej.

Najnowsze i najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego z 2021 i 2020 r. wraz z omówieniem przepisów z tym orzecznictwem powiązanych

 • Czy systematyczne wypłacanie pracownikowi „premii uznaniowej” za rzetelne i sumienne wykonywanie pracy oznacza, że premia ta staje się zwykłym składnikiem wynagrodzenia wliczanym do wynagrodzenia urlopowego lub wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Czy pracownikowi, który pobierał zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę i w czasie pobierania zasiłku osiągnął wiek emerytalny, pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalną?
 • Czy pracownikowi, który pracował w nadgodzinach, mimo, iż jego obowiązki pozwalały na zmieszczenie się jego pracy w normach czasu pracy, przysługuje wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny?
 • Czy niepoinformowanie pracodawcy o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna ta jest z góry wiadoma i możliwa do przewidzenia, może stanowić przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę?
 • Czy publiczne krytykowanie pracodawcy przez pracownika, oparte na obiektywnych i uzasadniających krytykę przesłankach może pociągać ujemne dla pracownika skutki prawne?
 • Czy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na skutek likwidacji stanowiska okres wypowiedzenia pracownika może zakończyć się przed faktyczną likwidacją czy nie wcześniej niż w dniu jej dokonania?
 • Czy utrata zaufania może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę wtedy, gdy pracownikowi nie można przypisać winy w niedopełnieniu obowiązków, ale jego zachowanie jest obiektywnie nieprawidłowe i budzi wątpliwości co do rzetelności postępowania?
 • Czy fakt, że pracodawca nie prowadzi rzetelnej ewidencji czasu pracy tworzy domniemanie wykonywania przez pracownika pracy nadliczbowej w wymiarze przez niego przedstawionym?
 • Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę pracownika, który skasował ważne dokumenty pracodawcy, jeżeli w firmie brak jest procedur przetwarzania i obiegu dokumentów elektronicznych?
 • Ciężar dowodu – czy w przypadku sporu o godziny nadliczbowe w zadaniowym systemie czasu pracy to pracownik musi udowodnić nadmierne przydzielenie mu zadań, czy pracodawca ma obowiązek dowieść, że zadania przydzielone pracownikowi do wykonania były możliwe do spełnienia w ramach norm czasu pracy?
 • Kiedy odmowa przyjęcia przez pracownika wypowiedzenia zmieniającego na skutek zmiany przepisów wewnątrzzakładowych w zakresie wynagrodzenia daje pracownikowi prawa do odprawy, a kiedy takiego prawa nie daje?
 • Czy przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania przez pracownika wyłącznie jednego z kilku jego obowiązków może być przyczyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę?
 • Czy możliwe jest wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na skutek likwidacji jego stanowiska, jeśli obowiązki tego stanowiska zostają powierzone innym pracownikom lub osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub prowadzącej działalność gospodarczą?
 • Czy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na skutek przeciwwskazań lekarskich musi być poprzedzone zaproponowaniem pracownikowi innego stanowiska?
 • Czy jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy może stanowić przyczynę natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę?
 • Jakie trzy elementy, zdaniem Sądu Najwyższego, decydują o możliwości uznania danej okoliczności za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych mogące stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?
 • Pozorność likwidacji stanowiska oraz pozorność przyczynowo-skutkowa likwidacji stanowiska w wypowiedzeniu o pracę.
 • Czy do uznania danego działania lub zaniechania za mobbing konieczne jest wystąpienie skutku w sferze zdrowia pracownika?
 • Czy w przypadku uznania przez sąd, że większość z przyczyn podanych przez pracodawcę w oświadczeniu jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, nie stanowi takich przyczyn powoduje, że rozwiązanie umowy o pracę było niezgodne z przepisami?
 • Czy pracownik przywrócony przez sąd do pracy może domagać się odszkodowania uzupełniającego, ponad przyznane mu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy?
 • Czy konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową wymaga formy pisemnej?
 • Czy w razie skorzystania przez pracownika z długiego zwolnienia lekarskiego, po otrzymaniu od organizacji związkowej informacji o zamiarze wypowiedzenia mu umowy, pracodawca, po powrocie pracownika do pracy ma obowiązek ponownie konsultować zamiar wypowiedzenia?
 • Czy należności z tytułu podróży służbowej mogą zostać ustalone na niższym poziomie niż wynika to z regulacji rozporządzenia w tej sprawie?
 • Czy czas pracy pracownika mobilnego liczony jest od czasu wyjazdu z domu czy od czasu stawienia się w pierwszym miejscu wykonywania przez niego obowiązków?
 • Czy pracownik i pracodawca mogą ustalić, że wykonywana przez pracownika praca jest podróżą służbową, jeśli mieści się ona w zakresie miejsca pracy pracownika?
 • Czy postanowienia umowy o pracę pracownika kadry zarządzającej mogą odsyłać do postanowień układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania?
 • Czy miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym biegnie od momentu dowiedzenia się przez pracodawcę o czynie pracownika czy od zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez pracodawcę w celu ustalenia czy taki czyn faktycznie miał miejsce i jakie były jego okoliczności?
 • Czy pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, którzy mają zbyt dużo obowiązków, należy się rekompensata za pracę nadliczbową?
 • Czy termin upoważniający pracodawcę od rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje umowę z tej samej przyczyny, za którą wcześniej nałożył na pracownika karę porządkową, rozpoczyna swój bieg w momencie nałożenia kary czy w momencie dowiedzenia się przez pracodawcy o danym czynie pracownika, za który następnie został on ukarany?
 • Czy przyczyną natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę może być okoliczność, która zdarzyła się podczas wcześniejszego stosunku pracy pracownika, który skończył się bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnego, ale o której to okoliczności pracodawca dowiedział się dopiero w trakcie kolejnej umowy o pracę?
 • Czy w razie odwołania pracownika ze stanowiska kierowniczego podczas ochrony przedemerytalnej, należy pracownikowi zaproponować inne stanowisko kierownicze?
 • Czy pracownika zwolnionego podczas ochrony przedemerytalnej sąd musi przywrócić do pracy, czy może postanowić o odszkodowaniu?
 • Czy podjęcie przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego pracy jest równoznaczne z rezygnacją z urlopu macierzyńskiego?
 • Inne ciekawe orzeczenia Sądu Najwyższego, które warto uwzględnić w wykonywaniu czynności z zakresu prawa pracy.

Najczęściej popełniane błędy i najciekawsze zagadnienia w zakresie dokumentacji pracowniczej

 • W jakich okolicznościach pracodawca może prowadzić dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej?
 • Co oznacza dokument w formie elektronicznej i dlaczego mail to nie elektroniczny dokument?
 • Czy formą elektroniczną jest skan czy dokument wytworzony w systemie elektronicznym?
 • Czy można tworzyć część dokumentacji w formie elektronicznej a część w formie papierowej?
 • Dlaczego zdecydowana większość pracodawców nie zdecyduje się na formę elektroniczna dokumentacji pracowniczej?
 • Czy decydując o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracodawca musi zmienić również formę dokumentacji dotychczas wytworzonej oraz dotyczącej byłych pracowników – ważne aspekty i pułapki.
 • Przez ile czasu przechowywać dokumentację pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r i jak można skrócić okres przechowywania tej dokumentacji?
 • Czy pracowników zatrudnionych przed 2019 r trzeba informować o okresie przechowywania ich dokumentacji?
 • Jak powinna wyglądać pisemna informacja dla pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji – czy może być stworzona jedna dla wszystkich czy musi być indywidualna?
 • Przez jaki czas należy przechowywać harmonogramy i ewidencje czasu pracy, zgodnie z nowymi przepisami?
 • Kiedy w teczce należy zamieszczać oryginały a kiedy kopie poszczególnych dokumentów?
 • Nowy obowiązek udostępniania pracownikowi kopii jego dokumentacji – co oznacza, z jakim ryzykiem się wiąże i czy można go ograniczyć?
 • Czy w przypadku ponownego zatrudnienia trzeba korzystać z dotychczasowej teczki osobowej czy można tworzyć nową?
 • Jakie oświadczenia oraz dokumenty należy gromadzić w zakresie danych osobowych pracownika?
 • Czy skierowanie na badanie wstępne oraz samo badanie powinno być wykonane przed podpisaniem umowy o pracę?
 • Jakie dyplomy i świadectwa pracownik ma obowiązek przedstawić pracodawcy, a jakich nie musi?
 • Jakie są konsekwencje doniesienia przez pracownika dyplomów lub świadectw w trakcie istnienia stosunku pracy – w aspekcie niektórych składników wynagrodzenia oraz prawa do urlopu wypoczynkowego?
 • W jakim zakresie można stworzyć uniwersalną informację o warunkach zatrudnienia i kiedy nie trzeba jej zmieniać?
 • Jak i kiedy tworzyć zakres obowiązków oraz z jakimi konsekwencjami prawnymi się on wiąże?
 • Czym jest informacja o stosowaniu monitoringu w pracy, jak powinna wyglądać i w jaki sposób pracodawca ma obowiązek przekazywać ją pracownikowi?
 • Czy dni wolne na opiekę nad dzieckiem mogą być dzielone pomiędzy rodziców dziecka, czy może z nich tylko korzystać jeden z rodziców?
 • Jak prawidłowo tworzyć dokumenty kończące umowę o pracę – wypowiedzenie umowy, porozumienie stron i oświadczenie o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę – na co zwrócić szczególną uwagę i czego unikać?
 • Obowiązek przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy – jaki jest zakres i co oznacza?
 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca ma obowiązek przechowywać w dokumentacji pracowniczej?
 • Czy pracodawca powinien uzyskiwać podpis pracownika na ewidencji czasu pracy i z jakimi konsekwencjami się on wiąże lub nie – zaskakujące skutki przepisów?
 • Przez jaki czas należy przechowywać harmonogramy czasu pracy, listy obecności oraz ewidencje czasu pracy?

Urlopy wypoczynkowe – studium najtrudniejszych przypadków i najczęstszych wykroczeń, o których warto wiedzieć w kontekście kontroli PIP prowadzonych 2022 r.

 • Jakie są planowane zmiany przepisów w zakresie urlopów wypoczynkowych?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik w czasie zatrudnienia donosi dokumenty potwierdzające prawo do urlopu w wyższym wymiarze?
 • Jak i kiedy można dzielić urlop na części?
 • Kiedy nie trzeba zapewniać pracownikowi ciągiem 14 dni urlopu wypoczynkowego, a kiedy trzeba to robić?
 • Na czym polega obowiązek udzielenia pracownikowi co najmniej jednego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego – obowiązek pracownika czy pracodawcy?
 • Czy w sytuacji, gdy pracodawca tworzy plan urlopowy, pracownicy muszą składać wnioski urlopowe?
 • Czym jest urlop na żądanie i jakie problemy się z nim wiążą?
 • Czy pracownik może sam wziąć urlop na żądanie, czy też musi czekać na zgodę pracodawcy?
 • Kiedy skorzystanie z urlopu na żądanie może być przyczyną dyscyplinarki?
 • Kiedy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie?
 • Na jakich zasadach pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego zaległego?
 • Czy pracodawca może sam wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?
 • Jak powinien postąpić pracodawca, w sytuacji, gdy pracodawca w sytuacji, gdy pracownicy nie chcą wykorzystać urlopów zaległych?
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który nie ma ważnych badań lekarskich?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Nowe prawo pracy w 2022 r. – wybrane zagadnienia – nowe przepisy, rewolucyjne orzecznictwo Sądu Najwyższego i ostatnie interesujące oraz zaskakujące stanowiska urzędowe – czyli jak się odnaleźć w gąszczu zmian – interaktywny wykład z elementami warsztatów – online 13 lipiec
 • Data szkolenia:

  13.07.2022| szkolenie online |

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję