Nowe prawo pracy w 2022 r. – wybrane zagadnienia – nowe przepisy, rewolucyjne orzecznictwo Sądu Najwyższego i ostatnie interesujące oraz zaskakujące stanowiska urzędowe – czyli jak się odnaleźć w gąszczu zmian – interaktywny wykład z elementami warsztatów – online 10 -11 sierpień

 • 10-11.08.2022| szkolenie online | możliwość skorzystania z wybranego dnia |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena : 850 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalizująca się w Prawie Pracy, Czasie Pracy oraz Wynagrodzeniach od strony prawnej. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy – ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów o czasie pracy kierowców, konsultant zmian w zakresie przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.  Autorka książki,,Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego” oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Konsultant Portalu zajmującego się w doradztwem w zakresie prawa pracy.

Program opracowała Monika Wacikowska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

I Dzień:

Projektowane zmiany w przepisach z zakresu prawa pracy w 2022 r. na podstawie dyrektyw UE i będące ich wynikiem.

 • Jakie zmiany w zakresie umów na okres próbny przewidują dyrektywy UE do wprowadzenia w 2022 r.?
 • Jakie nowe rozwiązania przewiduje projekt ustawy wdrażający dyrektywy UE w zakresie okresu próbnego uzależnionego od okresu trwania umowy docelowej oraz ograniczenia możliwości ponawiania umowy na okres próbny i możliwości jej wydłużania?
 • Na czym będzie polegało szersze prawo pracownika do informacji o warunkach zatrudnienia?
 • Jakie będą obowiązywały nowe minimalne prawa pracowników?
 • Czym będzie brak możliwości ograniczania podejmowania równoległego zatrudnienia i jak się to będzie miało do zakazu konkurencji?
 • Nowy wniosek o „pewne” zatrudnienie – czym będzie i kto będzie mógł z niego skorzystać?
 • Nowe rozwiązania w zakresie szkoleń pracownika – w odniesieniu do czasu pracy, czasu ich odbywania oraz odpłatności – jakie są planowane rozwiązania?
 • Ustalenie indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego niezależnie dla każdego rodzica – jakie są planowane nowe rozwiązania?
 • Na czym będzie polegało uniezależnienie urlopu rodzicielskiego ojca od uprawnienia matki dziecka – planowana rewolucyjna zmiana.
 • Do jakiego wymiaru wydłużony zostanie urlop rodzicielski i od czego będzie zależała jego długość?
 • Jakie będą nowe zasady ustalania wysokości świadczeni pieniężnego za czas urlopu rodzicielskiego?
 • Urlop opiekuńczy – nowe zasady dające możliwość wspierania krewnych i bliskich pracownika w trudnych medycznych okolicznościach – zasady udzielania oraz wynagradzania.
 • Prawo do dodatkowego zwolnienia od pracy w sytuacjach działania siły wyższej – jakie nowe rozwiązania, w jakich okolicznościach i z jakim prawem do wynagrodzenia ustala projekt ustawy?
 • Nowe „silne” uprawnienie pracowników do wnioskowania o elastyczny czas pracy, telepracę oraz obniżony wymiar czasu pracy – kto będzie mógł z niego skorzystać, na jakich zasadach i w jakich okolicznościach pracodawca będzie musiał wniosek zaakceptować?
 • Na jakich nowych zasadach ojciec będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego?
 • Na czym będzie polegała nowa ochrona pracownika przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę?
 • Jaką nową ochronę uzyskają pracownicy mogący skorzystać z uprawnień rodzicielskich?
 • Jakie będą sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów?
 • Na kim będzie spoczywał ciężar dowodowy w zakresie spraw dotyczących nierównego traktowania w kwestiach wynikających z w/w zmian?
 • Na jakich pracowników zostaną rozszerzone niektóre uprawniania rodzicielskie i na czym one będą polegały – rewolucyjne zmiany?
 • Nowe zasady przyznawania urlopu wypoczynkowego pracownikom korzystającym z wychowawczego obniżonego wymiaru czasu pracy – poważna zmiana uprawnień pracowników.
 • Nowe zasady przyznawania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem pracownikom objętym obniżoną normą czasu pracy – jakie rozwiązanie wynika z projektu i dlaczego było ono długo wyczekiwane?
 • Zmiany w zakresie umów na czas określony – jakie nowe obowiązki i ograniczenia dla pracodawcy przewiduje projekt zmiany Kodeksu pracy?

Praca zdalna i telepraca w rewolucyjnym projekcie ustawy zmieniającej Kodeks pracy

 • Jakie rozwiązania pracy zdalnej przyjmuje projekt ustawy wprowadzającej pojęcie pracy zdalnej do Kodeksu pracy i dlaczego ma on wpływ na wszystkich pracodawców?
 • Praca zdalna, praca hybrydowa oraz praca zdalna incydentalna – nowe rozwiązania.
 • Jakie dokumenty w zakresie pracy zdalnej i hybrydowej będzie musiał przygotować pracodawca i jak się do nich przygotować organizacyjnie?
 • Kiedy pracodawca będzie musiał przyjąć wniosek pracownika o pracę zdalną lub hybrydową, a kiedy nie będzie musiał tego robić?
 • Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracownikowi obowiązek pracy zdalnej?
 • Jak będą uregulowane zasady BHP w zakresie pracy zdalnej, hybrydowej i zdalnej incydentalnej i kto za nie będzie odpowiadał?
 • Jaki będzie zakres kontroli pracodawcy wobec pracownika pracującego zdalnie, hybrydowo lub wykonującego pracę zdalną incydentalną?
 • Na jakich zasadach i pod jakimi warunkami pracodawca będzie mógł lub musiał zrekompensować pracownikowi zużycia energii elektrycznej, Internetu czy własnego sprzętu do wykonywania pracy zdalnej, hybrydowej lub zdalnej incydentalnej?
 • Kiedy będziemy mieć do czynienia z wypadkiem w pracy zdalnej, hybrydowej i zdalnej incydentalnej?
 • Kiedy i jakie regulacje powinien przyjąć pracodawca w zakresie pracy zdalnej, a kiedy nie jest to koniczne?
 • Jakie rozwiązania warto przyjąć w zakresie pracy zdalnej, aby pracodawca nie tracił koniecznej kontroli nad pracownikiem?
 • Jakie rozwiązanie w zakresie telepracy przyjmuje projekt ustawy?

Wypalenie zawodowe w świetle przepisów prawa pracy od 1 stycznia 2022 r.

 • Czy wypalenie zawodowe stanowi od 2022 r. jednostkę chorobową?
 • Czy wypalenie zawodowe może być przyczyną zwolnienia lekarskiego?

Najnowsze stanowiska urzędowe w zakresie prawa pracy

 • Czy można wystawić pracownikowi skierowanie na badania lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej, bez konieczności wysyłania go pocztą lub zobowiązania pracownika do jego odebrania w formie papierowej?
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego po długotrwałym zwolnieniu lekarskim – zasada i wyjątek – stanowiska PIP.
 • Uprawnienie czy obowiązek pracownika do skorzystania z 14 dni wolnego z tytułu urlopu wypoczynkowego – rewolucyjne stanowisko GIP.
 • W jaki sposób udokumentować zatrudnienie pracownika z ważnymi badaniami profilaktycznymi od innego pracodawcy – czy odebrać od pracownika kopię czy oryginał orzeczenia oraz czy odebrać także kopię lub oryginał skierowania?

Ostatnie ciekawe problemy pracodawców i ich prawne rozwiązania

 • Czy wypowiedzenie ustne umowy o pracę jest skuteczne – nowe głosy w sprawie?
 • Czy w przypadku nierozpoczęcia przez pracownika pracy mimo podpisaniu umowy o pracę stosunek pracy zostaje nawiązany i czy w tej sytuacji należy się pracownikowi ekwiwalent niewykorzystany urlop wypoczynkowy – zaskakujące fakty?
 • Czy w umowie o pracę zawartej na zastępstwo należy wpisywać termin, do którego ma ona być zawarta – zaskakujące fakty prawne?
 • W jaki sposób pracodawca może odzyskać nadpłaconą pensję – różne rozwiązania zależne od okoliczności, która spowodowała nadpłatę?
 • Jednodniowa nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy – kiedy może stanowić przyczynę natychmiastowego rozwiązania umowy, a kiedy nie może powodować zwolnienia pracownika z pracy?
 • Czy w przypadku porzucenia przez pracownika pracy należy mu się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • Czy udzielenie zgody na indywidualne godziny pracy może być przez pracodawcę jednostronnie cofnięte?

Sygnalista z punktu widzenia kadrowca oraz pracownika zarządzającego i kierownika

 • Kim jest sygnalista oraz kto może zostać sygnalistą?
 • Dlaczego ustawa o sygnalistach obejmuje wszystkich pracodawców i dlaczego nie wszyscy pracodawcy zdają sobie z tego sprawę?
 • Co oznacza, że ustawa o sygnalistach musi być stosowana przez wszystkich pracodawców od samego początku jej obowiązywania?
 • Jacy pracownicy uzyskują ochronę przed działaniami odwetowymi pracodawcy i co to oznacza?
 • Kiedy pracodawca może dokonać w stosunku do sygnalisty działań, które są potencjalnie uważane za odwetowe, a kiedy nie może ich zastosować?
 • Kiedy i jak uzasadniać wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę sygnalisty?
 • W jakich okolicznościach wolno rozwiązać umowę o pracę sygnalisty, a kiedy nie wolno tego zrobić?
 • Kiedy sygnalista może być pozbawiony awansu, nagrody, premii lub podwyżki, a kiedy nie wolno go tych uprawnień pozbawić?
 • Jacy inni niż sygnalista pracownicy są chronieni przez ujemnymi decyzjami pracodawcy w związku z ustawą o sygnalistach.
 • Jak i przed czym ustawa o sygnalistach chroni zleceniobiorców oraz osoby współpracujące z firmą w ramach działalności gospodarczej.

Najnowsze i najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego z 2021 i 2020 r. wraz z omówieniem przepisów z tym orzecznictwem powiązanych

 • Czy systematyczne wypłacanie pracownikowi „premii uznaniowej” za rzetelne i sumienne wykonywanie pracy oznacza, że premia ta staje się zwykłym składnikiem wynagrodzenia wliczanym do wynagrodzenia urlopowego lub wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Czy pracownikowi, który pobierał zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę i w czasie pobierania zasiłku osiągnął wiek emerytalny, pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalną?
 • Czy pracownikowi, który pracował w nadgodzinach, mimo, iż jego obowiązki pozwalały na zmieszczenie się jego pracy w normach czasu pracy, przysługuje wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny?
 • Czy niepoinformowanie pracodawcy o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna ta jest z góry wiadoma i możliwa do przewidzenia, może stanowić przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę?
 • Czy publiczne krytykowanie pracodawcy przez pracownika, oparte na obiektywnych i uzasadniających krytykę przesłankach może pociągać ujemne dla pracownika skutki prawne?
 • Czy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na skutek likwidacji stanowiska okres wypowiedzenia pracownika może zakończyć się przed faktyczną likwidacją czy nie wcześniej niż w dniu jej dokonania?
 • Czy utrata zaufania może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę wtedy, gdy pracownikowi nie można przypisać winy w niedopełnieniu obowiązków, ale jego zachowanie jest obiektywnie nieprawidłowe i budzi wątpliwości co do rzetelności postępowania?
 • Czy fakt, że pracodawca nie prowadzi rzetelnej ewidencji czasu pracy tworzy domniemanie wykonywania przez pracownika pracy nadliczbowej w wymiarze przez niego przedstawionym?
 • Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę pracownika, który skasował ważne dokumenty pracodawcy, jeżeli w firmie brak jest procedur przetwarzania i obiegu dokumentów elektronicznych?
 • Ciężar dowodu – czy w przypadku sporu o godziny nadliczbowe w zadaniowym systemie czasu pracy to pracownik musi udowodnić nadmierne przydzielenie mu zadań, czy pracodawca ma obowiązek dowieść, że zadania przydzielone pracownikowi do wykonania były możliwe do spełnienia w ramach norm czasu pracy?
 • Czy przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania przez pracownika wyłącznie jednego z kilku jego obowiązków może być przyczyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę?
 • Czy możliwe jest wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na skutek likwidacji jego stanowiska, jeśli obowiązki tego stanowiska zostają powierzone innym pracownikom lub osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub prowadzącej działalność gospodarczą?
 • Czy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na skutek przeciwwskazań lekarskich musi być poprzedzone zaproponowaniem pracownikowi innego stanowiska?
 • Czy jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy może stanowić przyczynę natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę?
 • Jakie trzy elementy, zdaniem Sądu Najwyższego, decydują o możliwości uznania danej okoliczności za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych mogące stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?
 • Czy w przypadku uznania przez sąd, że większość z przyczyn podanych przez pracodawcę w oświadczeniu jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, nie stanowi takich przyczyn powoduje, że rozwiązanie umowy o pracę było niezgodne z przepisami?
 • Czy konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową wymaga formy pisemnej?
 • Czy w razie skorzystania przez pracownika z długiego zwolnienia lekarskiego, po otrzymaniu od organizacji związkowej informacji o zamiarze wypowiedzenia mu umowy, pracodawca, po powrocie pracownika do pracy ma obowiązek ponownie konsultować zamiar wypowiedzenia?
 • Czy czas pracy pracownika mobilnego liczony jest od czasu wyjazdu z domu czy od czasu stawienia się w pierwszym miejscu wykonywania przez niego obowiązków?
 • Czy postanowienia umowy o pracę pracownika kadry zarządzającej mogą odsyłać do postanowień układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania?
 • Czy miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym biegnie od momentu dowiedzenia się przez pracodawcę o czynie pracownika czy od zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez pracodawcę w celu ustalenia czy taki czyn faktycznie miał miejsce i jakie były jego okoliczności?
 • Czy pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, którzy mają zbyt dużo obowiązków, należy się rekompensata za pracę nadliczbową?
 • Czy termin upoważniający pracodawcę od rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje umowę z tej samej przyczyny, za którą wcześniej nałożył na pracownika karę porządkową, rozpoczyna swój bieg w momencie nałożenia kary czy w momencie dowiedzenia się przez pracodawcy o danym czynie pracownika, za który następnie został on ukarany?
 • Czy przyczyną natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę może być okoliczność, która zdarzyła się podczas wcześniejszego stosunku pracy pracownika, który skończył się bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnego, ale o której to okoliczności pracodawca dowiedział się dopiero w trakcie kolejnej umowy o pracę?
 • Czy w razie odwołania pracownika ze stanowiska kierowniczego podczas ochrony przedemerytalnej, należy pracownikowi zaproponować inne stanowisko kierownicze?
 • Czy pracownika zwolnionego podczas ochrony przedemerytalnej sąd musi przywrócić do pracy, czy może postanowić o odszkodowaniu?
 • Czy podjęcie przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego pracy jest równoznaczne z rezygnacją z urlopu macierzyńskiego?
 • Inne ciekawe orzeczenia Sądu Najwyższego, które warto uwzględnić w wykonywaniu czynności z zakresu prawa pracy.

Najczęściej popełniane błędy i najciekawsze zagadnienia w zakresie dokumentacji pracowniczej

 • W jakich okolicznościach pracodawca może prowadzić dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej?
 • Co oznacza dokument w formie elektronicznej i dlaczego mail to nie elektroniczny dokument?
 • Czy formą elektroniczną jest skan czy dokument wytworzony w systemie elektronicznym?
 • Czy można tworzyć część dokumentacji w formie elektronicznej a część w formie papierowej?
 • Dlaczego zdecydowana większość pracodawców nie zdecyduje się na formę elektroniczna dokumentacji pracowniczej?
 • Czy decydując o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracodawca musi zmienić również formę dokumentacji dotychczas wytworzonej oraz dotyczącej byłych pracowników – ważne aspekty i pułapki.
 • Przez ile czasu przechowywać dokumentację pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r i jak można skrócić okres przechowywania tej dokumentacji?
 • Czy pracowników zatrudnionych przed 2019 r trzeba informować o okresie przechowywania ich dokumentacji?
 • Jak powinna wyglądać pisemna informacja dla pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji – czy może być stworzona jedna dla wszystkich czy musi być indywidualna?
 • Przez jaki czas należy przechowywać harmonogramy i ewidencje czasu pracy, zgodnie z nowymi przepisami?
 • Kiedy w teczce należy zamieszczać oryginały a kiedy kopie poszczególnych dokumentów?
 • Nowy obowiązek udostępniania pracownikowi kopii jego dokumentacji – co oznacza, z jakim ryzykiem się wiąże i czy można go ograniczyć?
 • Czy w przypadku ponownego zatrudnienia trzeba korzystać z dotychczasowej teczki osobowej czy można tworzyć nową?
 • Jakie oświadczenia oraz dokumenty należy gromadzić w zakresie danych osobowych pracownika?
 • Czy skierowanie na badanie wstępne oraz samo badanie powinno być wykonane przed podpisaniem umowy o pracę?
 • Jakie dyplomy i świadectwa pracownik ma obowiązek przedstawić pracodawcy, a jakich nie musi?
 • Jakie są konsekwencje doniesienia przez pracownika dyplomów lub świadectw w trakcie istnienia stosunku pracy – w aspekcie niektórych składników wynagrodzenia oraz prawa do urlopu wypoczynkowego?
 • W jakim zakresie można stworzyć uniwersalną informację o warunkach zatrudnienia i kiedy nie trzeba jej zmieniać?
 • Jak i kiedy tworzyć zakres obowiązków oraz z jakimi konsekwencjami prawnymi się on wiąże?
 • Czym jest informacja o stosowaniu monitoringu w pracy, jak powinna wyglądać i w jaki sposób pracodawca ma obowiązek przekazywać ją pracownikowi?
 • Czy dni wolne na opiekę nad dzieckiem mogą być dzielone pomiędzy rodziców dziecka, czy może z nich tylko korzystać jeden z rodziców?
 • Jak prawidłowo tworzyć dokumenty kończące umowę o pracę – wypowiedzenie umowy, porozumienie stron i oświadczenie o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę – na co zwrócić szczególną uwagę i czego unikać?
 • Obowiązek przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy – jaki jest zakres i co oznacza?
 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca ma obowiązek przechowywać w dokumentacji pracowniczej?
 • Czy pracodawca powinien uzyskiwać podpis pracownika na ewidencji czasu pracy i z jakimi konsekwencjami się on wiąże lub nie – zaskakujące skutki przepisów?
 • Przez jaki czas należy przechowywać harmonogramy czasu pracy, listy obecności oraz ewidencje czasu pracy?

Urlopy wypoczynkowe – studium najtrudniejszych przypadków i najczęstszych wykroczeń, o których warto wiedzieć w kontekście kontroli PIP prowadzonych 2022 r.

 • Jakie są planowane zmiany przepisów w zakresie urlopów wypoczynkowych?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik w czasie zatrudnienia donosi dokumenty potwierdzające prawo do urlopu w wyższym wymiarze?
 • Jak i kiedy można dzielić urlop na części?
 • Kiedy nie trzeba zapewniać pracownikowi ciągiem 14 dni urlopu wypoczynkowego, a kiedy trzeba to robić?
 • Na czym polega obowiązek udzielenia pracownikowi co najmniej jednego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego – obowiązek pracownika czy pracodawcy?
 • Czy w sytuacji, gdy pracodawca tworzy plan urlopowy, pracownicy muszą składać wnioski urlopowe?
 • Czym jest urlop na żądanie i jakie problemy się z nim wiążą?
 • Czy pracownik może sam wziąć urlop na żądanie, czy też musi czekać na zgodę pracodawcy?
 • Kiedy skorzystanie z urlopu na żądanie może być przyczyną dyscyplinarki?
 • Kiedy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie?
 • Na jakich zasadach pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego zaległego?
 • Czy pracodawca może sam wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?
 • Jak powinien postąpić pracodawca, w sytuacji, gdy pracodawca w sytuacji, gdy pracownicy nie chcą wykorzystać urlopów zaległych?
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który nie ma ważnych badań lekarskich?

II Dzień:

Czas pracy – pojęcie, problemy i wykroczenia oraz ich praktyczne rozwiązania

 • Czym jest czas pracy oraz jakie okresy wykonywania i niewykonywania pracy do niego wliczamy?
 • Jaki wpływ na czas pracy ma zasada płynąca z art. 80 Kodeksu pracy i z jakimi konsekwencjami się wiąże?
 • Dlaczego w definiowaniu czasu pracy kluczowy jest rozkład i harmonogram czasu pracy oraz polecenie pracodawcy?
 • Czy wykonywana praca poza harmonogramem i rozkładem czasu pracy jest czasem pracy i należy się za nią wynagrodzenie?
 • Czy pracownik może sam decydować o tym, kiedy ma czas pracy?
 • Czym jest pisemne, ustne i dorozumiane polecenie pracy oraz jaki ma wpływ na czas pracy i prawo pracownika do wynagrodzenia?
 • Jaki moment stanowi rozpoczęcie i zakończenie pracy w przypadku podpisywania listy obecności oraz w przypadku odbicia karty magnetycznej na czytniku RCP?
 • Co stanowi moment rozpoczęcia pracy w przypadku pracowników zatrudnionych w ruchomej organizacji czasu pracy?
 • Czy czas czynności przygotowujących pracownika do pracy stanowi czas pracy?
 • Czy czas przebierania się w ubranie służbowe lub robocze stanowi czas pracy?
 • Jak rozwiązać problem konieczności przejmowania i przekazywania zmian zgodnie z przepisami – jakie zapisy wewnątrzzakładowe mogą sprawić, że przejmowanie i przekazywanie zmiany nie będzie naruszać norm czasu pracy?

Szczególne okresy niewykonywania pracy a czas pracy – ważne zagadnienia

 • Jaki wpływ na czas pracy ma czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe, czas szkolenia bhp oraz czas szkolenia wewnętrznego – dotyczącego tematyki związanej tylko z danym pracodawcą?
 • Na jakie szkolenie pracownik może być skierowany przez pracodawcę i jakie są tego konsekwencje w czasie pracy?
 • Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu przypadającym poza godzinami pracy lub w dniu wolnym od pracy?
 • Kiedy za czas szkolenia przypadającego poza godzinami pracy przysługuje pracownikowi dodatkowa rekompensata, a kiedy ona się nie należy?
 • Czy za szkolenie narzucone przez pracodawcę zawsze pracownikowi należy się rekompensata w postaci czasu wolnego albo wynagrodzenia?
 • Jaki wpływ na czas pracy ma badanie lekarskie wstępne, kontrolne i okresowe.
 • Czy pracownik może odmówić wykonania badania lekarskiego poza jego godzinami pracy?
 • Kiedy pracownikowi na badanie lekarskie przysługuje czas wolny a kiedy dzień wolny?
 • Czy za badanie lekarskie przypadające poza normalnymi godzinami pracy przysługuje pracownikowi dodatkowa rekompensata?
 • Kiedy podróż służbowa jest czasem pracy, a kiedy nie?
 • Za jaką podróż służbową pracownikowi należy się rekompensata, a za jaką pracownik nic nie otrzyma?
 • Czy pracownik może odmówić udziału w podróży służbowej, która przypada poza jego godzinami pracy lub w dniu wolnym od pracy?
 • Po jakim czasie od zakończenia podróży służbowej pracownik może na nowo rozpocząć pracę?
 • Czym jest wyjście prywatne i jaki ma wpływ na czas pracy i wynagrodzenie pracownika?
 • Jakie są możliwości odpracowania wyjścia prywatnego i jakie ma to konsekwencje stosunku do czasu pracy i prawa pracownika do wynagrodzenia?
 • Jak wyjścia prywatne i ich odpracowanie ograniczone są przepisami prawa pracy i wolą pracodawcy?

Czas pracy w pracy zdalnej – mity, które warto obalić w czasie pandemii oraz uwzględniając zaawansowany projekt wprowadzający prac zdaną do Kodeksu pracy

 • Co w pracy zdalnej jest czasem pracy?
 • Jaki system czasu pracy obowiązuje pracownika pracującego zdalnie i od czego on zależy?
 • Czy dla pracowników pracujących zdalnie może być wprowadzony odrębny system czasu pracy – różne rozwiązania w zależności od rodzaju pracy zdalnej?
 • Jaki moment stanowi rozpoczęcie i zakończenie pracy zdalnej?
 • Dlaczego w pracy zdalnej pracodawca nie musi tracić kontroli nad czasem pracy pracownika – jakie zapisy i informacje pisemne warto dla pracownika wprowadzić w przepisach wewnątrzzakładowych?
 • Czy podczas pracy zdalnej godziny pracy uzależnione są od pracownika czy pracodawcy – jakie rozwiązania pracodawca powinien zastosować ze świadomością ich konkretnych konsekwencji?
 • Jak podczas pracy zdalnej powstają nadgodziny i kto o nich decyduje?
 • Jakie regulacje warto wprowadzić, aby pracodawca nie stracił kontroli nad nadgodzinami w pracy zdalnej?
 • Jak pracownik powinien/musi potwierdzać godziny pracy w ramach pracy zdalnej?

Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe – najczęściej popełniane błędy w ich ustalaniu

 • Czym charakteryzują się poszczególne systemy czasu pracy i jaki system najlepiej wybrać do określonej organizacji czasu pracy?
 • Dlaczego system podstawowy niewiele różni się od systemu równoważnego i jakie są tego konsekwencje?
 • Dlaczego system równoważny nie zawsze jest dla pracodawcy opłacalny?
 • Dlaczego zadaniowy system czasu pracy jest rzadko możliwy do stosowania i jakie błędy w związku z nim są najczęściej popełniane?
 • Dlaczego system zadaniowy nie jest systemem nienormowanym i jak obalić mit, który wokół tego systemu narósł?
 • Kiedy w zadaniowym systemie czasu pracy mamy do czynienia z nadgodzinami i co zrobić, żeby one nie powstawały poza kontrolą pracodawcy?
 • Czym charakteryzują się poszczególne systemy czasu pracy i jakie są konsekwencje ich stosowania?
 • Dlaczego bardzo często dłuższy niż miesięczny okres rozliczeniowy jest dla pracodawcy bardzo kosztowny i niekorzystny finansowo?
 • W jakich okolicznościach warto skorzystać z dłuższego niż miesięczny okresu rozliczeniowego i będzie od dobry rozwiązaniem dla firmy?

Okresy pracy w stałym rozkładzie i harmonogramie czasu pracy – ograniczenia przepisów i ich praktyczne konsekwencje

 • Ile minimalnie i maksymalnie godzin pracownik może mieć zaplanowane do przepracowania w dniu pracy w zależności od stosowanego systemu czasu pracy.
 • Ile minimalnie i maksymalnie godzin pracownik może mieć zaplanowane do przepracowania w tygodniu?
 • Czy pracownik może mieć zaplanowane więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu?
 • Czy pracownik może mieć zaplanowane więcej niż 48 godzin pracy w tygodniu?
 • Czym jest zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i jaki ma wpływ na planowanie pracy w poszczególnych tygodniach i okresach rozliczeniowych?
 • Ile minimalnie i maksymalnie godzin pracownik może mieć zaplanowane do przepracowania w miesiącu?
 • Ile minimalnie i maksymalnie godzin pracownik może mieć zaplanowane do przepracowania w okresie rozliczeniowym?
 • Jaki wpływ na planowanie pracy ma pojęcie wymiaru czasu pracy?
 • Jaki wpływ na wymiar czasu pracy mają święta przypadające różnych tygodniach pracy?
 • Kiedy święto nie obniża wymiaru czasu pracy pracownika?

Doba pracownicza – jak poradzić sobie z konsekwencjami prawnymi i faktycznymi tego pojęcia

 • Czym jest doba pracownicza i jaki ma na nią wpływ harmonogram i faktyczne godziny pracy?
 • Dlaczego niektóre godziny pracy nie przypadają w żadnej dobie pracowniczej i jakie są tego konsekwencje?
 • Czym jest naruszenie doby pracowniczej i co zrobić, żeby go w firmie nie było – jakie zapisy wprowadzić do przepisów wewnątrzzakładowych?
 • Dlaczego, co do zasady, nie wolno jest planować pracy z naruszeniem doby pracowniczej, ale co zrobić, aby móc to robić?
 • Czym jest odpoczynek dobowy i dlaczego nie zawsze oznacza wyłącznie 11 godzin?
 • Jaki wpływ odpoczynek dobowy ma na dobę pracowniczą?
 • Kiedy pracownikowi nie można polecić pracy, mimo, że będzie miał zapewnione jedenaście godzin wolnych od pracy?
 • Jak doba pracownicza ogranicza możliwość polecania pracownikom pracę nadliczbową?
 • Dlaczego odpoczynek dobowy często powoduje, że za nadgodziny pracownicy otrzymują „podwójną zapłatę”?
 • W jakich okolicznościach może być naruszany odpoczynek i o jakich konsekwencjach nie wolno w takim przypadku zapomnieć?
 • Czym jest równoważenie odpoczynku i czego w tym zakresie nie przeczytamy w przepisach?

Ruchoma organizacja czasu pracy – nowoczesne rozwiązanie na 2022 r.

 • Czym jest ruchoma organizacja czasu pracy i czym rożni się od organizacji naruszającej dobę pracowniczą?
 • Czy ruchoma organizacja czasu pracy może być zastosowana w równoważnym systemie czasu pracy?
 • W jakim trybie ruchoma organizacja czasu pracy może być wprowadzona do porządku pracy – najczęściej popełniane błędy?
 • Jaka może być maksymalna rozpiętość „widełek” w ruchomej organizacji czasu pracy?
 • Czy w ruchomej organizacji czasu pracy można ograniczyć przychodzenie pracowników wyłącznie do pełnych godzin?
 • Jak ewidencjonować czas pracy pracownika w ruchomej organizacji czasu pracy i co stanowi godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy?

Tydzień pracy – inny niż tydzień kalendarzowy okres planowania pracy i odpoczynków

 • Dlaczego tydzień pracy często mylony jest z tygodniem kalendarzowym i jakie poważne konsekwencje to rodzi?
 • Do czego służy tydzień pracy i dlaczego u niektórych pracowników to pojęcie nie ma żadnego znaczenia, a u innych rodzi poważne błędy i konsekwencje?
 • W jaki sposób tydzień pracy powoduje, że pracownicy mogą pracować kilkanaście dni z rzędu zgodnie z przepisami?
 • Jak ustalić prawidłowo odpoczynek tygodniowy i ile godzin on powinien trwać w zależności od organizacji pracy?
 • Kiedy odpoczynek tygodniowy może być skracany i czy należy go równoważyć?
 • Dlaczego, w przypadku niektórych pracowników nie trzeba „przejmować” się planowaniem odpoczynku tygodniowego?

Dni wolne od pracy – planowanie w rozkładzie i harmonogramie czasu pracy

 • Czym jest dzień wolny i jaki ma wpływ na planie czasu pracy w poszczególnych systemach i organizacjach czasu pracy?
 • Czy każdy dzień wolny ma wpływ na wymiar czasu pracy pracownika?
 • Dlaczego nie wszystkim pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny za święto sobotnie?
 • Dlaczego w rozkładach i harmonogramach czasu pracy trzeba oznaczać dni wolne od pracy wraz z podaniem tytułów z jakich one przysługują i jak to prawidłowo robić?
 • Dlaczego nie każdy dzień dolny w harmonogramie może być uznany za dzień wolny w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy?

Harmonogramy i rozkłady czasu pracy od strony technicznej

 • Jak prawidłowo stworzyć prawidłowy rozkład czasu pracy i jak go wprowadzić do porządku pracy?
 • Jak prawidłowo przygotować harmonogram czasu pracy i dla jakich pracowników jest on konieczny?
 • Dlaczego zadaniowy system czasu pracy i ruchoma organizacja czasu pracy wyłączają możliwość tworzenia grafików?
 • Na jaki czas należy tworzyć harmonogramy czasu pracy – zasada i wyjątki?
 • Z jakim wyprzedzeniem należy podawać harmonogramy czasu pracy do wiadomości pracowników i jak poinformować pracownika nieobecnego o ogłoszonym harmonogramie czasu pracy?
 • W jakich okolicznościach i na jakich warunkach można zmieniać harmonogramy czasu pracy i czy trzeba w tym zakresie wprowadzać przepisy wewnątrzzakładowe – zaskakujące stanowiska?
 • Jaki harmonogram powinien być zachowany do kontroli PIP – przed zmianą czy po zmianie?
 • Przez jaki okres należy przechowywać harmonogramy czasu pracy – 10 lat, 3 lata czy do końca okresu rozliczeniowego – zaskakujące regulacje?

Praca w godzinach nadliczbowych – skomplikowane przypadki i proste rozwiązania

 • Czym są godziny nadliczbowe w poszczególnych systemach czasu pracy?
 • Dlaczego praca w „sobotę”, niedzielę i święta to najczęściej nie nadgodziny?
 • Jak określić nadgodziny dobowe i jak ustalić za nie rekompensatę?
 • Dlaczego nie każda praca poza rozkładem i harmonogramem jest pracą nadliczbową?
 • Jak określić nadgodziny tygodniowe i jak ustalić za nie rekompensatę?
 • Kiedy i w jakich momentach płacić za nadgodziny w zależności od systemu i okresu rozliczeniowego?
 • Czy za nadgodziny średniotygodniowe można płacić na koniec okresu rozliczeniowego -jakiego błędu nie wolno popełnić i o czym należy pamiętać podejmując taką decyzję?
 • Czy za nadgodziny dobowe można płacić na koniec okresu rozliczeniowego – o czym należy pamiętać, żeby nie popełnić częstego błędu?
 • Jak udzielać czasu wolnego za nadgodziny – różne przypadki i możliwości?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy i wykroczenia przy udzielaniu czasu wolnego za nadgodziny i jak ich unikać?
 • W jakich przypadkach nie opłaca się udzielać pracownikowi czasu wolnego za nadgodziny, ponieważ jest on droższy niż wynagrodzenie i dodatki?
 • Dlaczego wniosek pracownika o wolne za nadgodziny musi być złożony w miesiącu, w którym wystąpiły nadgodziny?
 • Czy wolnego na wniosek pracownika można udzielić w innym okresie rozliczeniowym?
 • Jakie są konsekwencje oddania zwolnienia lekarskiego przypadającego w terminie, w którym pracownik miał odebrać wolne za nadgodziny?
 • Czym są nadgodziny pomiędzy dobami pracowniczymi i jak za nie płacić – zaskakujące niuanse pracy nadliczbowej.

Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – zaskakujące i trudne konsekwencje obowiązujących przepisów

 • Dlaczego praca w sobotę najczęściej nie stanowi pracy nadliczbowej?
 • Kiedy praca w sobotę stanowi nadgodziny i co się za nie pracownikowi należy?
 • Jak zrekompensować pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – dopuszczalne formy i zaskakujące wykroczenia?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik nie chce wolnego za sobotę, aby nie popełnić wykroczenia?
 • Czy wolnego za pracę w sobotę można udzielić przed tą sobotą?
 • Czy wolnego za sobotę na wniosek pracownika można udzielić po zakończeniu okresu rozliczeniowego?
 • Dlaczego nie powinno się oddawać wolnego za sobotę w innym miesiącu – zaskakujące konsekwencje zwiększające znacznie koszty pracodawcy?

Praca w niedziele i święta – planowana i dodatkowa – problemy i wykroczenia

 • Kiedy można planować pracę w niedziele i święta i od czego to zależy?
 • Dlaczego niedziela nie ma nic wspólnego z dobą pracowniczą i jakie to rodzi konsekwencje, trudności i pułapki w jej rozliczaniu?
 • Czy pracownicy płac, kadr, marketingu lub inni mogą pracować sporadycznie w niedziele i święta?
 • Czy za planowaną w niedzielę pracę należy się dodatkowa rekompensata?
 • Dlaczego najczęściej praca w niedziele i święta nie stanowi pracy w nadgodzinach i jakie to ma konsekwencje?
 • Jak prawidłowo zrekompensować dodatkową pracę w niedziele lub święto i dlaczego jest to łatwiejsze niż rekompensowanie pracy w sobotę?
 • Czy pracodawca może narzucić pracownikowi termin wolnego za niedzielę czy musi ten termin uzgodnić z pracownikiem?
 • Ile dodatków należy się za pracę w niedzielę i święto?
 • Dlaczego nie powinno się oddawać wolnego za niedzielę i święto w innym miesiącu – zaskakujące konsekwencje zwiększające znacznie koszty pracodawcy?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Nowe prawo pracy w 2022 r. – wybrane zagadnienia – nowe przepisy, rewolucyjne orzecznictwo Sądu Najwyższego i ostatnie interesujące oraz zaskakujące stanowiska urzędowe – czyli jak się odnaleźć w gąszczu zmian – interaktywny wykład z elementami warsztatów – online 10 -11 sierpień
 • Data szkolenia:

  10-11.08.2022| szkolenie online | możliwość skorzystania z wybranego dnia |

 • Cena : 850 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję