NOWA USTAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – jak postępować według nowych przepisów od 2021 roku? termin 27-28 stycznia

 • 27-28.01.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca:  Adw. Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka

 • Cena standardowa: 1260zł od osoby

  1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 27 grudnia 2019r.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka – adwokat, członek ORA w Warszawie, założyciel Kancelarii Adwokackiej MSW.

Zdobyła gruntowne wykształcenie prawnicze i administracyjne na renomowanych krajowych uniwersytetach- na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Otrzymała dyplom Uznania Rektora UMCS dla najlepszych studentów. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Decyzja administracyjna jako publicznoprawna forma ochrony zbiorowych interesów konsumentów”. W Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych na podstawie monografii „Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa konkurencji”. W 2016 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Praktykę prawniczą prowadzi od 2007 r. Pracowała w kilku renomowanych kancelariach prawniczych zdobywając gruntowne przygotowanie zawodowe. Jest Autorką monografii, komentarzy do ustaw (również we współautorstwie), rozporządzeń, glos do wyroków TSUE, Sądu Najwyższego, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowej Izby Odwoławczej Jej publikacje są cytowane w decyzjach Prezesa UOKiK, orzeczeniach sądów. Jej publikacje naukowe są szeroko cytowane w doktrynie, jak i powoływane w orzecznictwie sądowym.

Prowadzi szkolenia dla instytucji, a także adwokatów i aplikantów adwokackich. Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Stale podnosi swoje kwalifikacje aktywnie uczestnicząc w konferencjach naukowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz CARS.

Prowadzi także działalność dydaktyczną. Jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów prawo administracyjne, prawo budowlane, prawo konkurencji, prawo zamówień publicznych.

Program opracowała Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Szanowni Państwo, pod redakcją Prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej na początku 2021 roku ukaże się dodatkowy pakiet porad, akty wykonawcze oraz komentarz do ustawy PZP, który będzie można zakupić podczas szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Nowe prawo zamówień publicznych – wprowadzenie

 • problemy do rozwiązania,
 • kierunek zmian,
 • zakres regulacji.

II. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

 • zasady udzielania zamówień poniżej 30.000,00 euro,
 • wartość zamówienia a plan finansowy,
 • dokumentowanie szacowania wartości.

III. Próg bagatelności i zamówienia bagatelne

 • zasady udzielania zamówień pomiędzy 50.000,00 zł a 130.000,00 zł,
 • obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych,
 • udzielanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

 IV. Nowe definicje ustawowe

 • dokumenty zamówienia,
 • innowacje,
 • łańcuch dostaw,
 • pisemność,
 • podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe,
 • udzielenie zamówienia,
 • warunki zamówienia,
 • zamówienia klasyczne.

V. Zasady udzielenia zamówień publicznych

 • nowa zasada – zasada efektywności,
 • zmiany w zakresie pozostałych zasad.

VI. Polityka zakupowa państwa oraz plany postępowań

 • obowiązek dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • obowiązek aktualizacji rocznych planów postępowań,
 • koncentracji ogłoszeń o zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 • zwiększenie znaczenie wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania.

VII. Szacowanie wartości zamówienia publicznego

 • zasady szacowania wartości zamówień,
 • udzielanie zamówień mieszanych w częściach,
 • sumowanie wartości zamówień.

VIII. Podmioty zamówienia publicznego

 • konflikt interesów,
 • wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego,
 • komunikacja zamawiającego z wykonawcami,

 IX. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium,
 • wydłużenie terminu związania z ofertą,
 • zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia,
 • nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 • nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych,
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty,
 • zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń,
 • rezygnacja z jawnego otwarcia ofert i inne ograniczenia zasady jawności,
 • badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów,
 • uporządkowanie procedury odwróconej i dalsze odformalizowanie procedur.

X. Umowy w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego

 • zakaz rażąco nieproporcjonalnego kształtowania treści postanowień umowy,
 • wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych,
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych,
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia,
 • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji,
 • wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy,
 • obowiązek sporządzenia raportu.

 XI. Środki ochrony prawnej

 • geneza zmian w zakresie środków ochrony prawnej,
 • zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej
 • możliwość złożenia odwołania do Prezesa KIO przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • możliwość złożenia odwołania na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych;
 • zmiany w zakresie ustanowienia pełnomocnika w postepowaniu odwoławczym
 • wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu zamówień publicznych;
 • obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
 • wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO,

XII. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego

 • mediacja i koncyliacja jako alternatywne metody rozwiązywania sporów,
 • procedura pozasądowego rozwiązywania sporów,
 • umowa w sprawie mediacji lub innego sposobu polubownego zakończenia sporu,
 • rola Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

XIII. Nowe zasady prowadzenia kontroli

 • zasady prowadzenia kontroli
 • kontrola doraźna,
 • kontrola sprawdzająca.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  27-28.01.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena standardowa: 1260zł od osoby

  1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 27 grudnia 2019r.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję