Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, nowe akta osobowe i dokumentacja – problemy praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i wykładni – termin 14-15 maj

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, nowe akta osobowe i dokumentacja – problemy praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i wykładni – termin 14-15 maj

 • 14-15.05.2019 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

 1. Poprawna rekrutacja zgodna z Kodeksem pracy oraz z RODO, w tym:
 • nowy zakres pozyskiwania danych osobowych kandydatów do pracy i nowych pracowników,
 • zasady postępowania z dokumentami zgromadzonymi w procesie rekrutacyjnym (które z nich mogą być gromadzone w aktach osobowych),
 • zasady wypełniania oświadczeń o danych osobowych (kwestionariuszy osobowych),
 • wykładnia UODO na temat poprawnego pozyskiwania oraz retencji danych w procesie rekrutacji – najnowsze stanowiska,
 1. Poprawna treść umowy o pracę, data nawiązania stosunku pracy oraz wykładnia i orzecznictwo dotyczące możliwości lub braku możliwości wprowadzania dodatkowych postanowień do umowy o pracę,
 2. Zasady poprawnego kierowania kandydata do pracy na wstępne badania profilaktyczne, (m.in. kwestia PESEL-u) oraz problematyka pozostałych badań profilaktycznych,
 3. Poprawne wypowiedzenie umowy o pracę, w tym przydatne w praktyce najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące prawidłowego formułowania przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę (w tym z powodu częstych i długotrwałych nieobecności, nieusprawiedliwiania nieobecności w pracy czy niewywiązywania się z obowiązków),
 4. Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę – najnowsze orzecznictwo dotyczące maksymalnej przerwy między ustaniem zatrudnienia, a nabyciem uprawnień emerytalnych uprawnianej do otrzymania odprawy,
 5. Prawidłowe pouczenie pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy, w tym: właściwość sądu, termin na odwołanie się od wypowiedzenia, skutki niepoinformowania pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy, przypadki, w których sąd pracy może przywrócić pracownikowi termin na odwołanie się do sądu pracy,
 6. Prawidłowe ustalenie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony, w tym:
 • zasady zliczania okresów wykonywania pracy u danego pracodawcy,
 • początek okresu wypowiedzenia zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego,
 • możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
 1. Poprawne wręczanie oświadczenia o wypowiedzeniu, w tym:
 • konsultacja związkowa wypowiedzenia terminy oraz forma występowania do zakładowej organizacji związkowej – zgodnie z nowymi przepisami,
 • świadek wypowiedzenia zgodnie z wykładnią GIODO,
 • poprawne postępowanie w przypadku, gdy dany pracownik odmawia przyjęcia składanego oświadczenia woli, praktyczne orzecznictwo sądowe,
 1. Poprawne zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia w trybie dyscyplinarnym – pomocne najnowsze orzecznictwo sądowe,
 2. Prawidłowe doręczanie oświadczenia woli nieobecnemu pracownikowi – zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego,
 3. Praktyczne zasady poprawnego wydawania i wypełniania świadectw pracy, w tym:
 • możliwości wyboru wzoru świadectwa pracy,
 • zasady wydawania świadectw pracy, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnych stosunków pracy,
 • zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (postać papierowa albo elektroniczna wniosku),
 • zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich – praktyczne przykłady wypełnienia świadectwa pracy,
 • zasady poprawnego wydawania i wysyłania świadectw pracy uprawnionym osobom, w tym także świadectwa pracy po zmarłym pracowniku,
 • terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego oraz na uzupełnienie świadectwa pracy,
 • regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody (dotyczącej ustania zatrudnienia),
 • orzecznictwo sądowe dotyczące ewentualnego prostowania świadectwa pracy po upływie terminu albo z inicjatywy pracodawcy (z powodu braku przepisów powszechnie obowiązujących),
 • zasady wydawania kopii (odpisu) świadectwa pracy.

DZIEŃ II

1. Nowe regulacje Kodeksu pracy w zakresie zasad prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., w tym:

 • nowy 10 letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak go liczyć w razie powrotu pracownika do pracy,
 • obowiązek wręczania wraz ze świadectwem pracy informacji o okresie przechowywania, terminie na odebranie dokumentacji, terminie na jej zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo),
 • zasady przekazywania pracownikowi informacji o prawie odbioru dokumentacji,

2. Przypadki, w których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej będzie wydłużony oraz przypadki, w których pracodawca będzie musiał oddać dokumentację na przechowanie profesjonalnym przechowawcom,

3. Sytuacje, w których pracodawca ma obowiązek zakładać nowe akta osobowe i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sytuacje, w których przepisy nakładają obowiązek kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz sytuacje, w których przepisy nie przesądzają o obowiązku pracodawcy w tym zakresie,

 • Obowiązki, jakie będą konieczne do spełnienia, żeby możliwe było skrócenie 50 – letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (konieczność złożenia do ZUS-u dokumentów: ZUS OSW i ZUS RIA),

4. Zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną, w tym obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni w razie przejścia na elektroniczną dokumentację:

 • zasady, na jakich będzie odbywał się zwrot poprzedniej postaci akt i dokumentacji,
 • poszukiwanie osób uprawnionych do jej odbioru,
 • konieczność zachowania odpowiedniej postaci wydawanej dokumentacji,

5. Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej na bieżąco – problemy praktyczne,

6. Obowiązek wydawania kopii przechowywanej dokumentacji na życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby), w tym:

 • zasady sporządzania takich kopii,
 • termin na ich sporządzenie,
 • możliwość wydawania kopii na nośniku danych,
 • możliwość pobierania opłat za kolejną kopię – zgodnie z najnowszą wykładnią,
 • zasady postępowania z wnioskiem o wydanie kopii dokumentacji,

7. Nowy podział akt osobowych, nowy wykaz dokumentów umieszczanych w poszczególnych częściach akt, w tym nowe zasady przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych – wynikające z nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej,

8. Zasady prowadzenia nowego zbioru dokumentów składających się na dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy – problemy praktyczne,

9. Warunki, jakie muszą być zapewnione:

 • dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci papierowej,
 • dokumentacji pracowniczej prowadzonej w wersji elektronicznej,

10. Konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),

11. Regulacje przejściowe dotyczące sposobu prowadzenia i warunków przechowywania dotychczasowej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników do nowych rozwiązań prawnych,

12. Pozostałe zagadnienia wynikające ze zmiany przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej w tym:

 • problematyka prowadzenia i przechowywania innych dokumentacji niż dokumentacja pracownicza , np. dokumentacji wypadkowej i chorób zawodowych,
 • zasady wydania przepustek i identyfikatorów,

13. Nowe dokumenty pozyskiwane w związku z prawem dokonywania wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. na konto bankowe pracownika:

 • informacja o numerze kontra,
 • (wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych),
 • obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.

14. Nowe dokumenty pozyskiwane w związku z prawem dokonywania wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. na konto bankowe pracownika:

 • informacja o numerze kontra,
 • (wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych),
 • obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.

15. Zasady stosowania monitoringu – zgodnie z Kodeksem pracy oraz najnowszą wykładnią Prezesa UODO, nadchodzące w pierwszym kwartale 2019 r. zmiany dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego,

16. Najnowsze zmiany w przepisach Kodeksu pracy i innych ustaw, w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w tym:

 • nowy zakres pozyskiwanych danych,
 • kolejny etap dostosowania kwestionariuszy osobowych,
 • treść umowy o pracę uwzględniająca nowy zakres pozyskiwanych danych osobowych,
 • pozyskiwanie dokumentów tylko w celu potwierdzenia danych,
 • nowe obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych pracowników (konieczność składania dodatkowych oświadczeń przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych),
 • nowe zasady pozyskiwania danych osobowych na potrzeby korzystania z zfśs,
 • obowiązki związane z przeglądaniem danych.

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  14-15.05.2019 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję