Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – bieżące orzecznictwo sądów pracy – praktyczne warsztaty – termin 19 grudnia

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – bieżące orzecznictwo sądów pracy – praktyczne warsztaty – termin 19 grudnia

 • 19.12.2019 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Adw. Piotr Raczak

 • Cena: 590 zł od osoby

  Cena promocyjna: 540 zł od osoby przy zgłoszeniu do 15 listopada 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Piotr Raczak –  adwokat i członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie obsługi procesowej sporów cywilnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych. Reprezentował z sukcesem klientów przed większością instytucji wymiaru sprawiedliwości nie wyłączając Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Doradza w języku polskim i angielskim

Program opracował Piotr Raczak. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

OPIS ORAZ CEL SZKOLENIA

Niezwykle istotnym zagadnieniem dla każdego pracodawcy jest odpowiednie, zgodne z przepisami prawa pracy zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Nawiązanie stosunku pracy wiąże się z wieloma obwarowaniami prawnymi, a ich poznanie daje gwarancję wyboru odpowiedniego rodzaju umowy o pracę, możliwych wymagań stawianych pracowników i obowiązków zatrudniającego. Wiedza z zakresu rozwiązywania stosunków pracy pozwoli uniknąć zaangażowania w postępowanie sądowe, które mogłoby się wiązać z koniecznością wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy przewrócenia do pracy. W świetle ciągłych zmian w prawie pracy oraz szerokim jego kształtowaniu przez orzecznictwo Sądu Najwyższego konieczna jest aktualizacja wiedzy dotyczących tych zagadnień. Adresatami szkolenia są w szczególności specjaliści działów kadr i wszystkie osoby chcące pozyskać nową wiedzę z zakresu zatrudniania i zwalniania pracowników lub usystematyzować już posiadaną.

Korzyści ze szkolenia to uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu:
1. przepisów prawa pracy oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego
nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;
2. benefitów płynących z różnych form zatrudnienia pracowników;
3. odpowiedniego formułowania warunków zatrudnienia;
4. obowiązków pracodawcy przy nawiązaniu stosunku pracy;
5. skutecznego rozwiązania stosunku pracy;
6. unikania sporów przed sądem pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

I. ZASADY NAWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY

1. dane osobowe i dokumenty, których można żądać od kandydata ubiegającego się o pracę;

a) czy możemy żądać podania danych wrażliwych?
b) w jakiej formie i jak długo możemy przechowywać dane?
c) czy wymóg dołączenia fotografii do CV jest legalny i zasadny?

2. dane osobowe i dokumenty, których można żądać od pracownika;

a) czy możemy żądać podania danych wrażliwych?
b) w jakiej formie i jak długo możemy przechowywać dane?

3. rodzaje umów o pracę – w jaki sposób wybrać odpowiedni?

a) umowa o pracę na czas nieokreślony;
b) umowa o pracę na czas określony;

 • na jak długi okres można zawrzeć umowę na czas określony i czy istnieją wyjątki?
 • na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu kolejnych umów na czas określony z tym samym pracownikiem?
 • kiedy warto zawrzeć umowę o pracę na zastępstwo?

c) umowa na okres próbny;

 • jaki jest cel umowy zawartej na okres próbny?
 • na jak długo można zawrzeć umowę na okres próbny?

d) umowa na prace dorywcze i sezonowe:

 • definicja umowy na pracę dorywczą;
 • definicja umowy na prace sezonowe;
 • czy umowa na pracę dorywczą i sezonową może przekształcić się w umowę na czas nieokreślony?

4. treść umowy o pracę;

a) elementy konieczne w umowie o pracę:

 • jak szczegółowo należy określić rodzaj wykonywanej pracy?
 • czy konieczne jest wskazanie konkretnego adresu wykonywania pracy?
 • jak formułować miejsce wykonywania pracy pracownika mobilnego?
 • w jaki sposób określić wynagrodzenie pracownika?
 • różne sposoby formułowania zapisów dotyczących czasu pracy i ich konsekwencje;
 • jakie praktyczne znaczenie ma określenie w umowie terminu rozpoczęcia  pracy?

b) elementy dodatkowe w umowie o pracę:

 • czy warto zawrzeć w umowie klauzulę zakazu konkurencji?
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • jak w prosty sposób sformułować obowiązki związane z prawami autorskimi?

5. zmiana warunków umowy o pracę:

a) porozumienie zmieniające;

 • jakie cechy stosunku pracy mogą ulec zmianie w porozumieniu zmieniającym?
 • czy pracownik może wycofać się z zawartego porozumienia zmieniającego?

b) wypowiedzenie zmieniające:

 • sposoby przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego;
 • jakie cechy stosunku pracy mogą ulec zmianie w wypowiedzeniu zmieniającym?
 • skutki odmowy przyjęcia wypowiedzenia przez pracownika;
 • roszczenia przy przekształceniu wypowiedzenia zmieniającego w definitywne – czy pracownikowi przysługuje odprawa?

II. ZASADY ROZWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY

1. rozwiązanie umowy za porozumieniem stron;

a) sposoby rozwiązania umowy;
b) forma rozwiązania umowy;
c) elementy istotne dokumentu rozwiązania umowy o pracę.

2. wypowiedzenie poszczególnych rodzajów umów o pracę:

a) umowa o pracę na czas nieokreślony;
b) umowa o pracę na czas określony;
c) umowa o zastępstwo;
d) umowa na okres próbny;
e) umowa na prace dorywcze i sezonowe.

3. pracownicy szczególnie chronieni przed wypowiedzeniem;

a) wiek przedemerytalny;
b) ciąża;

c) urlop lub zwolnienie lekarskie.

4. czy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom szczególnie chronionym?

5. elementy konieczne w dokumencie wypowiedzenia:

a) przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę – wytyczne na podstawie wyroków Sądu Najwyższego;
b) okres wypowiedzenia – w jaki sposób wyliczyć jego zakończenie?

6. sposób doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę;

a) wręczenie wypowiedzenia pracownikowi w zakładzie pracy;
b) przesyłka pocztowa;
c) jak rozwiązać umowę z pracownikiem unikającym z nami kontaktu?

7. pracownik w okresie wypowiedzenia:

a) czy powinien świadczyć pracę czy zostać zwolniony z tego obowiązku i w jakiej formie?
b) czy pracownik zwolniony z obowiązku pracy musi pojawić się w zakładzie pracy na żądanie pracodawcy?
c) czy pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy?
d) zasady wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
e) czy pracownikowi przysługują inne urlopy w tym okresie?
f) charakterystyka urlopu udzielanego w związku ze zwolnieniem na poszukiwanie pracy.

8. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:

a) z winy pracownika;

 • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • czy popełnienie przez pracownika przestępstwa w karym przypadku daje podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?
 • wpływ utraty uprawnień do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku na możliwość wypowiedzenia umowy.

b) bez winy pracownika:

 • niezdolność do pracy z powodu choroby;
 • długotrwała usprawiedliwiona nieobecność pracownika w zakładzie pracy;
 • wyjątki od możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • jak interpretować powinność ponownego zatrudnienia pracownika po ustaniu przyczyn, które skutkowały wypowiedzeniem umowy?

c) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika:

 • związane z wydanym orzeczeniem lekarskim;
 • związane z naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy;
 • definicja podstawowych obowiązków pracodawcy;
 • jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia?

9. świadectwo pracy:

a) co powinien zawierać dokument?
b) kiedy należy go dostarczyć pracownikowi?
c) sprostowanie błędów w świadectwie pracy;
d) nowe obowiązki informacyjne w świadectwie pracy.

10. konsekwencje nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

a) odszkodowanie:

 • jakie odszkodowanie może uzyskać pracownik na podstawie kodeksu pracy?
 • czy istnieje możliwość uzyskania przez pracownika wyższego odszkodowania niż przewiduje kodeks pracy?

b) przywrócenie do pracy:

 • czy razie uznania roszczeń pracownika za zasadne są musi przywrócić go do pracy?
 • zgłoszenie gotowości do pracy:
 • w jakim terminie pracownik musi go dokonać?
 • w jakiej formie musi go dokonać?
 • jakie są skutki niedochowania terminu?
 • czy wraz z przywróceniem do pracy sąd orzeka obowiązek wypłaty odszkodowania?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  19.12.2019 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena: 590 zł od osoby

  Cena promocyjna: 540 zł od osoby przy zgłoszeniu do 15 listopada 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję