Najnowsze zmiany w prawie pracy od A do Z – szkolenie praktyczne – szkolenie online termin 17 październik

 • 17.10.2022 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena : 450 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych:

Nowe uprawnienie – urlop opiekuńczy, w tym:

 • W jakim wymiarze będzie przysługiwał urlop opiekuńczy?
 • W jakich sytuacjach można będzie skorzystać z tego urlopu?
 • Z jakim wyprzedzeniem i w jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o ten urlop? Jakie informacje trzeba będzie podać we wniosku?
 • Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego?
 • Czy możliwa będzie rezygnacja z urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie przesuwała np. choroba czy hospitalizacja pracownika?
 • Jak długo będzie przysługiwało prawo do urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie płatny czy bezpłatny?
 • Czy naruszenie przepisów o urlopie opiekuńczym będzie wykroczeniem?

Nowe zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych, w tym:

 • Kiedy będzie można skorzystać z tego zwolnienia?
 • Czy konieczny będzie wniosek? Jaka będzie postać wniosku?
 • Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?
 • Czy pracodawca będzie musiał udzielić zwolnienia z powodu pilnych spraw rodzinnych?
 • Czy zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie płatne?
 • Czy nieudzielenie zwolnienia będzie wykroczeniem?

Nowe rozwiązania w zakresie korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat,

Nowa instytucja prawa pracy – elastyczna organizacja pracy, w tym:

 • Na czym będzie polegała elastyczna organizacja pracy?
 • Jakie przesłanki będzie musiał spełniać pracownik, żeby korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Na jakich zasadach będzie składany wniosek o elastyczną organizację pracy, jakie dane będą musiał być w nim zawarte, w jakim terminie będzie musiał być złożony?
 • Jaka będzie procedura rozpatrywania wniosku i jakie obowiązki informacyjne będzie musiał spełnić pracodawca?
 • Jak długo będzie przysługiwało prawo do elastycznej organizacji pracy?
 • Czy naruszanie przepisów o elastycznej organizacji pracy będzie wykroczeniem?

Zmiany w przepisach o urlopie rodzicielskim:

 • Jak wzrośnie wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach będzie wykorzystywany?
 • Jakie będą skutki oddzielenia urlopu rodzicielskiego do urlopu macierzyńskiego?
 • Na ile części i na jakich zasadach można będzie podzielić urlop rodzicielski?
 • Czy po każdej części urlopu rodzicielskiego można będzie „wymusić” urlop wypoczynkowy?
 • Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 • Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
 • Na jakich zasadach wykorzysta urlop rodzicielski pracownik, którego dziecko urodziło się (urodzi się) przed wejściem w życie zmian?
 • Jakie obowiązki będzie miał pracodawca w okresie przejściowym?

Zasady korzystania z urlopu ojcowskiego po zmianach,

Zasady dopuszczania do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich:

 • Czy trudniej będzie przyjść pracownika na stanowisko pracy inne niż dotychczasowe?

Doprecyzowanie przepisów w zakresie relacji między obniżeniem wymiaru etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego, a tym urlopem:

 • Jak długo pracownik będzie mógł korzystać z obniżenia wymiaru etatu, gdy najpierw był na urlopie wychowawczym, a jak długo będzie mógł korzystać z urlopu wychowawczego, gdy najpierw skorzysta z obniżenia wymiaru etatu?

Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów,

II. Zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, a także zmiany warunków zatrudnienia:

 • Jakie zmiany dotyczące umów na okres próbny zostaną wprowadzone?
 • Jakie zmiany doprecyzowujące treść umowy o pracę zostaną wprowadzone?
 • Czy delegalizacja zakazu lub ograniczania dodatkowego zatrudnienia będzie miała wpływ na zawieranie umów o zakazie konkurencji lub na ograniczenia w zatrudnieniu wynikające z pragmatyk?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia? Jak pracodawca będzie musiał zareagować na taki wniosek?
 • Czy niezareagowanie na wniosek o zmianę warunków zatrudnienia będzie wykroczeniem?
 • Na jakich zasadach wypowiadanie umów na czas określony zostanie zrównane z wypowiadaniem umów na czas nieokreślony?

III. Nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników:

 • O ile dodatkowych punktów zostanie rozszerzona „Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia”? Czy pracujący zdalnie będą mieli dłuższe informacje?
 • Czy trzeba będzie informować o polityce szkoleniowej i procedurach awansu u danego pracodawcy?
 • W jaki sposób trzeba będzie przekazywać informacje o warunkach zatrudnienia?
 • Czy pracownikom zatrudnionym w dniu wejścia w życie zmian trzeba będzie przekazać dodatkowe informacje?
 • Czy nieudzielenie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia będzie wykroczeniem?

IV. Zasady stosowania pracy zdalnej na podstawie nowych przepisów Kodeksu pracy:

 • Jak się będzie wprowadzało pracę zdalną jako element organizacji pracy, w tym zatrudnionym pierwotnie do pracy stacjonarnej?
 • Jakie będą zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej?
 • Czy pracodawca będzie mógł nakazać zakończenie pracy zdalnej? Czy pracownik będzie mógł wrócić do pracy stacjonarnej i na jakich zasadach?
 • Jakie będą wzajemne prawa i obowiązki w trakcie pracy zdalnej, w tym zasady kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną?
 • W jakich sytuacjach pracownik będzie składał wniosek o pracę zdalną, które pracodawca będzie musiał co do zasady uwzględnić?
 • Jakie dokumenty trzeba będzie wręczyć pracującemu zdalnie i jakie od niego pobrać?
 • Czym będzie praca zdalna okazjonalna i na jakich zasadach pracownicy będą mogli z niej korzystać?

V. Nowe zasady kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu:

 • Jakie kategorie pracodawców będą mogły wprowadzić kontrolę prewencyjną trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu?
 • W jakim akcie normatywnym trzeba będzie zapisać regulacje dotyczące takiej kontroli i co trzeba będzie w nich przewidzieć?
 • Jakie obowiązki informacyjne związane z kontrolą będą spoczywały na pracodawcy?
 • W jaki sposób będzie mogła być przeprowadzona kontrola prewencyjna?
 • Jaki powinien być wynik kontroli, żeby wyciągnąć konsekwencje prawne wobec pracownika?
 • Jak kontrola wpłynie na czas pracy pracownika i jego wynagrodzenie?
 • Czy w związku z nowymi regulacjami zmieni się katalog kar porządkowych? Czy trzeba będzie coś zmienić w regulaminie pracy?
 • Na jakich zasadach będzie mogła być przeprowadzana kontrola trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu wobec pracowników nieobjętych kontrolą prewencyjną?

VI. Jakie zasady prawne będą dotyczył zgłoszeń od sygnalistów?

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Najnowsze zmiany w prawie pracy od A do Z – szkolenie praktyczne – szkolenie online termin 17 październik
 • Data szkolenia:

  17.10.2022 | szkolenie online |

 • Cena : 450 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję