Specjalista do spraw Personalnych – 4-dniowy kurs od podstaw z EGZAMINEM

Specjalista do spraw Personalnych – 4-dniowy kurs od podstaw z EGZAMINEM

 • Kurs weekendowy 25-26.05.2019, 01-02.06.2019, 07.06.2019

 • 4 dni zajęć – 2 weekendy + egzamin

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123A (budynek Atlas Tower – dawniej Millenium Plaza)

 • Wykładowcy: Monika Frączek – Prawnik, Specjalista Prawa Pracy oraz Anna Kamińska-Pietnoczko – Prawnik, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

 • Cena kursu: 1590 zł od osoby

  Promocje: Przy zapisie jednej osoby z jednej firmy do 30 kwietnia 2019 cena wynosi 1490 zł od osoby,

  Przy zapisie dwóch i więcej osób z jednej firmy do 30 kwietnia 2019 cena wynosi 1390 zł od osoby.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończonym kursie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Wykładowcy:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

 

Anna Kamińska-Pietnoczko – Prawnik, Specjalizuje się w prawie pracy, w szczególności w ochronie danych osobowych w działach HR. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy. Od 2003 roku jest zatrudniona w Wydawnictwie Beck jako redaktor prowadzący miesięcznik „Monitor Prawa Pracy”. Od 2004 jest wykładowcą prawa pracy m.in. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2009 roku jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Administracji Zarządzania – Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, w tym współautorka dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.

Celem kursu jest przyśpieszone przygotowanie teoretyczno-praktyczne uczestników do pracy w działach personalnych do samodzielnego stanowiska jako Specjalista do spraw Personalnych. Kurs jest realizowany przez dwa weekendy – łącznie 4 dni szkoleniowe. Podczas Kursu Specjalista do spraw Personalnych słuchacze nauczą się Prawa Pracy od podstaw wraz z najnowszymi przepisami, wykładniami, orzecznictwem oraz przedstawione zostaną przykładowe wzory dokumentów. Nauczą się prawidłowo nawiązywać, rozwiązywać stosunki pracy jak i poprawnie stosować przepisy prawa pracy podczas trwania stosunku pracy. Ostatniego dnia uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo postępować podczas procesu rekrutacji zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych, tzw. RODO. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej poświadczające ukończenie kursu „Specjalista ds. Personalnych” z adnotacją dot. wynik egzaminu. Szacunkowy koszt poniższych szkoleń wynosi 2370zł (w przypadku uczestniczenia w osobnych szkoleniach). Już dzisiaj mogą Państwo zapisać się w promocyjnych cenach!

Nazwa i forma kształcenia

„Specjalista do spraw Personalnych”, kurs doskonalący w systemie weekendowym z egzaminem.

Czas trwania i sposób organizacji kształcenia

Kurs liczy 32 godziny szkoleniowe, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9:30-15:30.

Terminy zajęć:

25-26 maja 2019

01-02 czerwca 2019

07 czerwca 2019 – egzamin (termin do potwierdzenia z grupą)

Sylwetka uczestnika kursu (wymagania wstępne dla uczestników)

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu ekonomicznym lub innym.

Kurs adresujemy do osób, które zamierzają zdobyć wiadomości ważne z punktu widzenia działów Personalnych od podstaw oraz osób chcących poszerzyć i zaktualizować  posiadaną wiedzę z tego zakresu.

Program opracowały Monika Frączek oraz Anna Kamińska-Pietnoczko. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

Dzień I – Prowadząca zajęcia: Monika Frączek

Poprawne przyjmowanie do pracy

1) Podstawowe zasady rekrutacji:

 • postępowanie z dokumentami zawierającymi dane osobowe kandydatów do pracy,
 • dokumenty przedkładane kandydatowi do pracy (oświadczenie o danych/kwestionariusz osobowy od kandydata),

2) Skierowanie na badania wstępne:

 • jak je poprawnie sporządzić i wręczyć,
 • w jakich przypadkach nie jest konieczne kierowanie na badania wstępne,

3) Obowiązek założenia akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej:

 • jak podzielić akta i co się wkłada do poszczególnych części akt,
 • jakie dodatkowe zbiory dokumentów trzeba prowadzić,
 • gdzie się trzyma akta i pozostałą dokumentację,

4) Sporządzenie prawidłowej umowy o pracę:

 • rodzaje umów o pracę,
 • postanowienia umów o pracę (jak poprawnie określić m.in. miejsce pracy pracownika)

5) Obowiązki informacyjne związane z zatrudnieniem pracownika,

 • obowiązek przedstawienie wymaganych dokumentów do zapoznania się,
 • obowiązek zgromadzenia w aktach osobowych oświadczeń o zapoznaniu się w wymaganymi informacjami,
 • obowiązki informacyjne nie wymagające potwierdzenia,

6) Zasady poprawnego wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy:

 • terminowość wypłaty,
 • w jakich przypadkach wynagrodzenie ma być wypłacane na konto bankowe,
 • zasady zachowania poufności wynagrodzenia,
 • potrącenia z wynagrodzenia (zajęcia komornicze) – jak dokonać tego bez naruszenia przepisów,

7) Zmiana warunków zatrudnienia po pewnym czasie:

 • zmiana na mocy porozumienia stron,
 • zmiana za wypowiedzeniem.

Dzień II – Prowadząca zajęcia: Monika Frączek

Poprawne stosowanie prawa pracy w trakcie trwania stosunku pracy

1) Najważniejsze zasady planowania czasu pracy pracowników:

 • ustalanie wymiaru czasu pracy i okresu rozliczeniowego,
 • systemy i rozkłady czasu pracy, które mogą obowiązywać u danego pracodawcy,
 • przypadki, w których konieczne jest sporządzenie harmonogramów czasu pracy pracowników,

2) Prowadzenie ewidencji czasu pracy:

 • jakie dokumenty składają się na ewidencję czasu pracy,
 • zasady kopiowania ewidencji na wniosek pracownika,
 • zasady przechowywania ewidencji czasu pracy

3) Poprawne udzielanie urlopów wypoczynkowych:

 • ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego danego pracownika (urlop w wymiarze proporcjonalnym)
 • poprawne udzielanie urlopu wypoczynkowego, sytuacje, w których to pracownik decyduje o terminie urlopu (m.in. urlop na żądanie),
 • odwołanie z urlopu i możliwość jego przesunięcia,
 • urlop uzupełniający i urlop zaległy,
 • sytuacje, w których zamiast udzielać urlopu wypoczynkowego płaci się ekwiwalent pieniężny,

4) Uprawnienia rodzicielskie, z których mogą korzystać pracownicy:

 • uprawnienia w zakresie czasu pracy,
 • prawo do zwolnienia od pracy w danym dniu,
 • urlop macierzyński (na warunkach urlopu macierzyńskiego),
 • urlop rodzicielski i wychowawczy,
 • urlop ojcowski,

5) Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników:

 • Zasady gromadzenia dokumentów związanych z ukaraniem pracownika karą porządkową.

Dzień III – Prowadząca zajęcia: Monika Frączek

Poprawne zakończenie stosunku pracy

1) Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron:

 • poprawne sporządzenie dokumentu,

2) Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (przez pracodawcę i przez pracownika):

 • zasady wręczania oświadczenia o wypowiedzeniu,
 • wymagana obecność świadka wypowiedzenia,

3) Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia:

 • warunki, jakie muszą być spełnione, żeby mogło dojść do takiego zwolnienia (m.in. termin na zwolnienie dyscyplinarne),
 • zwolnienie z powodu długotrwałej choroby – po jakim okresie może nastąpić,
 • wysyłanie oświadczenia woli o zwolnieniu nieobecnemu pracownikowi – jakie są zasady,

4) Zwolnienie się pracownika z winy pracodawcy:

 • w jakich przypadkach jest możliwe i jakie są jego konsekwencje,

5) Wygaśnięcie stosunku pracy i obowiązki z tym związane:

 • w razie śmierci (pracodawcy osoby fizycznej, pracownika),
 • w razie nieobecności z powodu ponad 3 miesięcznego tymczasowego aresztowania,

6) Poprawne sporządzenie świadectwa pracy:

 • co się wpisuje w poszczególnych punktach świadectwa pracy,
 • jak poprawnie doręczyć świadectwo pracy pracownikowi,
 • kiedy nastąpi konieczność sprostowania świadectwa pracy,
 • zasady wydawania kopii i odpisów świadectwa pracy,

7) Przechowywanie akt osobowych i dokumentacji

 • obowiązek wręczania informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej wraz ze świadectwem pracy.

Dzień IV – Prowadząca zajęcia: Anna Kamińska Pietnoczko

IV. Rekrutacja pracowników w świetle nowych regulacji prawnych – zmiany wynikające z RODO oraz Kodeksu Pracy

1) Dyskryminacja w rekrutacji

 • Jak kształtuje się zakres zakazu dyskryminacji na etapie rekrutacji?
 • Jakie są roszczenia osoby dyskryminowanej?
 • Jak prawidłowo przygotować ogłoszenie rekrutacyjne?
 • Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji?

2) Dane osobowe w rekrutacji

 • Jakich informacji możemy żądać zgodnie z prawem pracy od kandydata na pracownika?
 • Żądanie danych osobowych a ich przetwarzanie ­­– jaka jest różnica i kiedy RODO ma zastosowanie?
 • Jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracownika?
 • Stosunek pracy a zatrudnienie cywilnoprawne – jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracownika?
 • Jakich dokumentów można zażądać od kandydata do pracy?
 • Rekrutacja na zlecenie – kto jest administratorem danych osobowych?
 • Czy możliwe jest żądanie referencji?
 • Czy stosowanie testów psychologicznych jest dopuszczalne?
 • Background screening, w tym portale społecznościowe, jako źródło wiedzy o kandydacie na pracownika – czy to jest zgodne z prawem?
 • Jak w świetle RODO skonstruować program poleceń rekrutacyjnych?
 • Jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników?

3) Dokumentacja dot. kandydata na pracownika – część A akt osobowych w świetle najnowszych zmian prawa

 • Jak prowadzić akta osobowe pracownika, aby nie naruszyć przepisów prawa pracy oraz przepisów o ochronie danych osobowych?
 • Kopia dokumentu czy oświadczenie kandydata na pracownika – jak prawidłowo potwierdzać kwalifikacje zawodowe pracowników?
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie a CV – jak uniknąć błędów w zakresie przetwarzania danych wynikających z tych dokumentów?
 • Skrócony okres przechowywania akt – 10 lat zamiast 50 lat
 • Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
  • Czy dokumentacja elektroniczna ma taką samą ważność jak papierowa?
  • Kwestia podpisu elektronicznego
  • Obowiązki związane z informowaniem pracowników i byłych pracowników.
  • Czy można jednocześnie prowadzić akta osobowe w formie elektronicznej i papierowej?

4) Ochrona danych osobowych kandydatów na pracowników

 • Jakie są zadania i obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych?
 • Kiedy powołanie inspektora danych osobowych jest obowiązkowe?
 • Jakie są uprawnienia inspektorów ochrony danych osobowych?
 • Jakie prawa ma podmiot danych, którym jest kandydat na pracownika?
 • Co powinna zawierać klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika i kiedy oraz w jakiej formie należy ją przekazać?
 • Jaka jest odpowiedzialność pracodawcy w razie naruszenia przepisów RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracownika?

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  Kurs weekendowy 25-26.05.2019, 01-02.06.2019, 07.06.2019

 • Cena kursu: 1590 zł od osoby

  Promocje: Przy zapisie jednej osoby z jednej firmy do 30 kwietnia 2019 cena wynosi 1490 zł od osoby,

  Przy zapisie dwóch i więcej osób z jednej firmy do 30 kwietnia 2019 cena wynosi 1390 zł od osoby.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończonym kursie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję