KONFERENCJA KADRY I PŁACE 2019 – kluczowa konferencja dla kadr i płac o najnowszych zmianach w przepisach!

KONFERENCJA KADRY I PŁACE 2019 – kluczowa konferencja dla kadr i płac o najnowszych zmianach w przepisach!

 • 13-14 grudzień 2018 | konferencja | Warszawa

 • Czas konferencji : 2 dni

 • Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa

 • Wykładowcy: Frączek, Prasołek, Denkiewicz, Sawicki, Wachowicz, Wołoszyn, Podgórska-Rakiel, Szajdziński, Wojewódka, Gwarek, Ciszek

 • Cena promocyjna do 26 października: 1330 zł netto + VAT oraz przy zgłoszeniu więcej niż jedna osoba

  Cena promocyjna do 20 listopada: 1480 zł netto + VAT

  Cena regularna: 1850 zł netto + VAT

Problematyka kadr i płac to ciągłe zmiany w przepisach, a zawsze ich największa ilość następuje z początkiem nowego roku kalendarzowego. Zmiany podatkowe muszą być bowiem ogłaszane do końca listopada, aby obowiązywały od nowego roku, a również w przypadku prawa pracy wiele nowelizacji wchodzi w życie od stycznia. W 2019 r. główne zmiany będą dotyczyły dokumentacji pracowniczej, ale mają się wreszcie pojawić PPK, a ponadto zmieniają się także przepisy ustawy o związkach zawodowych. Trochę wcześniej, gdyż od grudnia mają wreszcie zniknąć tradycyjne zwolnienia lekarskie i jedyną formą będzie już e-ZLA.

Konferencja Kadry i Płace została zaplanowana na grudzień, żeby móc przedstawić uczestnikom w stu procentach pewne informacje, a nie projekty i zapowiedzi rządowych planów. Do tej pory bowiem ciągle nie znany jest ostateczny wygląd akt osobowych po zmianach, nie wiadomo, czy w 2019 r. będzie obowiązywał limit 30-krotności składek emerytalno-rentowych, czy zostanie wprowadzona danina solidarnościowa oraz jak dokładnie będą wyglądały raporty informacyjne składane do ZUS, aby skrócić okres przechowywania akt osobowych do 10 lat.
Konferencja Kadry i Płace 2019r. pozwoli Państwu na rozwianie wszystkich powyższych wątpliwości, a poza tym dzięki stolikom eksperckim pozwoli także na podyskutowanie o najważniejszych zmianach i sposobach ich wdrożenia w organizacji.

HARMONOGRAM ORAZ PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1

9:00-9:20 Rejestracja uczestników konferencji i powitalna kawa

Panel 1

9:20-10:20 Monika Frączek

Nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji w sprawach z zakresu prawa pracy w 2019 roku. 

1. Wprowadzenie do Kodeksu pracy okresów przechowywania dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych pracowników oraz ich pozostałej dokumentacji w sprawach z zakresu prawa pracy oraz różnicowanie długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy z danym pracownikiem,

2. Zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą po upływie okresów na jej przechowywanie,

3. Powrót pracownika do pracy u danego pracodawcy, sprawa sądowa albo likwidacja pracodawcy w okresie przechowywania dokumentacji – zasady prawidłowego postępowania,

4. Obowiązek informowania odchodzących z pracy pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji pracowniczej, terminie na jej odebranie przez pracownika, terminie na zniszczenie, do upływu którego dokumentacja taka będzie mogła być odebrana warunkowo – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (zasady jej poprawnego sporządzenia),

5. Obowiązek wydawania kopii całości lub części przechowywanej dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby),

6. Obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni – w razie podjęcia przez pracodawcę decyzji o zmianie postaci przechowywanej dokumentacji z papierowej na elektroniczną.

Panel 2 

10:20 – 11:20 Łukasz Prasołek

Zasady prowadzenia akt osobowych obowiązujące od 2019 roku 

1. Układ akt osobowych i ich podział na części

2. Zasady przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy

3. Nowe rodzaje dokumentów przechowywane w aktach osobowych

4. Techniczne zasady dotyczące prowadzenia akt osobowych

5. Zasady prowadzenia akt osobowych elektronicznie

6. Wymagania dotyczące przechowywania dokumentacji elektronicznej przez pracodawcę

7. Zasady transferu danych kadrowych pomiędzy systemami informatycznymi

8. Okres przejściowy na dostosowanie dokumentacji do nowych wymogów prawnych

11:20 – 11:40 Przerwa kawowa

11:40-11:55 INTRAWORQ wystąpienie partnera konferencji

Panel 3

11:55-12:45 Jarosław Sawicki

Najważniejsze dla płatników zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

1) zmiana zasad obliczania zaliczek na podatek dochodowy za pracowników

2) zmiany terminów składania informacji podatkowych przez płatników

3) brak możliwości składania informacji w formie papierowej – obowiązkowa forma elektroniczna

4) nowe terminy składania zeznań podatkowych

5) zasady akceptacji zeznań sporządzonych przez organy podatkowe – uwagi ogólne

Wyłączenie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – sposoby zapobiegania

1) jak zwiększą się koszty zatrudnienia najlepiej zarabiających pracowników – przykłady liczbowe

2) zatrudnienie w kilku podmiotach (umowa o pracę/umowa zlecenia) – czy to pozwoli na zmniejszenie wysokości składek?

3) jak zatrudniać członków zarządów spółek, aby nie płacić składek?

4) jak uniknąć płacenia składek od prokurentów spółek?

5) przejście na działalności gospodarczą – kiedy tak a kiedy nie?

Panel 4

12:45 – 13:45 Danuta Denkiewicz

1. Zmiany w przepisach ZUS od 1 stycznia 2019r. w kontekście skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i dokumentacji osobowo-płacowej;

a) nowe obowiązki informacyjne płatników wobec ZUS w ww. zakresie

b) nowy obowiązkowy raport informacyjny ZUS RPA za nowo zatrudnionych pracowników od 1 stycznia 2019r.

c) zusowskie warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w okresie od 1.01.1999 do 31.12.2018r., w tym;

– oświadczenie płatnika ZUS OSW- treść i skutki złożenia

– nowy raport informacyjny ZUS RIA, termin złożenia, dane i treść

d) obowiązki płatnika oraz ZUS wobec ubezpieczonego, za którego płatnik złożył raport ZUS RIA

e) nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty

f) dokumentacja dla osób zatrudnionych przed 1 stycznia 1999r.

g) pozostałe zmiany w dokumentach składanych do ZUS po 1 stycznia 2019r., ( zmiana treści formularza ZUS ZWUA)

h) zmiany dostosowujące w Programie Płatnik, e -Płatnik, PUE

2. Korzyści oraz ryzyko składkowo-podatkowe płatników współpracujących z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgowych form działalności zarobkowej, o których mowa w tzw. Konstytucji Biznesu

a) współpraca z przedsiębiorcą nierejestrowym, warunki i zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej, brak obowiązków składkowo-podatkowych po stronie płatnika, dokumentacja zabezpieczająca płatnika

b) umowa zlecenie a świadczenie usług przez przedsiębiorcę nierejestrowego, podobieństwa i różnice

c) oskładkowanie umowy zlecenia zawartej z dorabiającym przedsiębiorcą korzystającym: z tzw. „ulgi na start” i „ małego ZUS-u”

13:45-14:00  HRK wystąpienie partnera konferencji 

14:00-14:45 Przerwa lunchowa

Panel 5

14:45 – 15:45 Agnieszka Wachowicz

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego: 

1) zasady wystawiania zwolnień lekarskich: zwolnienie za okres wsteczny, zwolnienie zaczynające się po dniu wystawienia, zwolnienia szpitalne, zwolnienie dla drugiego płatnika,

2) zasady przekazywania E-ZLA do pracodawcy

3) wystawianie E-ZLA w przypadku kilku płatników

4) wystawianie e-ZLA przez lekarza, dostarczanie wydruku e-ZLA, zaświadczenie wystawione na wydruku z systemu, zwolnienia w okresie przejściowym,

5) dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę: posiadającego profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika,

6) przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, jeżeli za część okresu zaświadczenia lekarskiego wypłaty dokonuje płatnik składek, a za część ZUS (e-ZLA / ZUS ZLA) – w przypadku płatnika posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika składek,

7) dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS: w przypadku pierwszego zwolnienia, w przypadku kolejnych zwolnień,

8) postępowanie w razie stwierdzenia błędu w e-ZLA, anulowanie e-ZLA,

9) zwolnienie wystawione za okres wsteczny (e-ZLA / ZUS ZLA) – czy może być dokumentem do wypłaty.

10) Rodzaje oznaczeń E-ZLA przyjęte w systemie ZUS

11) Łatwiejsze zgłoszenie kontroli zwolnienia lekarskiego do ZUS

12) Funkcjonalności pomagające nadzorować wpływające zwolnienia lekarskie – powiadomienia mailowe i sms

13) Dodatkowe korzyści dla płatników wynikające z systemu E-ZLA

Panel 6 

15:45 – 16:45 Agnieszka Wołoszyn

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług w świetle zmian wprowadzonych dyrektywą 2018/957 

1. Obecny stan prawny

2. Najistotniejsze zmiany wprowadzone dyrektywą 2018/957:

• normy ochrony minimalnej, które powinny być zagwarantowane pracownikom delegowanym zgodnie z prawem państwa przyjmującego:

– wynagrodzenie w miejsce minimalnych stawek płacy,

– warunki zakwaterowania

– dodatki lub wydatki na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania

• długoterminowe delegowanie przekraczające 12 lub w stosownych przypadkach 18 miesięcy,

• rozszerzenie stosowania umów zbiorowych pracy,

• warunki pracy pracowników tymczasowych oraz obowiązki agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika

Wieczorny spektakl w Och Teatr (szczegóły podamy wkrótce)

Dzień 2

Panel 7 

9:00 – 9:45 Ewa Podgórska – Rakiel

Nowe przepisy ustawy o związkach zawodowych już od 1 stycznia 2019 r. 

1. Kto może należeć do związku zawodowego po 1 stycznia 2019 r.

2. Jakie są uprawnienia zakładowej organizacji związkowej jeżeli zrzesza większą liczbę osób na umowach prawa cywilnego niż pracowników z Kodeksu pracy.

3. Co oznacza nowa przesłanka – zrzeszania co najmniej 5% pracowników przy ustalaniu regulaminów wewnątrzzakładowych.

4. Ochrona szczególna działaczy z terminowymi umowami cywilnoprawnymi. Jak różni się ochrona pracownika od zleceniobiorcy.

5. Nowe przepisy podnoszą progi reprezentatywności. Co z chronionymi działaczami związkowymi, którzy po 1 stycznia 2019 r. będą już działaczami organizacji niereprezentatywnej. Czy utracą ochronę?

Panel 8 

9:45 – 10:45 Jakub Szajdziński

RODO w kadrach – jak uniknąć problemów z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych w procesie zatrudnieniowym? 

1. Czy zawsze należy odbierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Prawidłowe podstawy do przetwarzania danych osobowych w zgodzie z RODO.

a. Dlaczego w większości przypadków pracownicy nie muszą wyrażać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych? Kiedy mimo wszystko taką zgodę warto odebrać?

b. Dlaczego warto zadbać o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w CV?

c. Komu i w jakim zakresie można udostępniać dane osobowe pracowników?

d. Czy pracodawca może przetwarzać dane wrażliwe pracownika?

2. Czy pracownik może żądać od pracodawcy usunięcia swoich danych osobowych? Prawa osób których dane dotyczą wynikające z RODO.

a. Jakie według RODO są prawa pracowników jako osób których dane dotyczą?

b. Jak długo pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika?

c. Jak poprawnie realizować prawa pracowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

d. Co w rzeczywistości należy rozumieć przez prawo pracownika do bycia zapomnianym?

3. Jak poprawnie spełnić obowiązek informacyjny wobec swoich pracowników?

a. Co to jest obowiązek informacyjny?

b. Gdzie umieścić i w jakiej formie spełnić obowiązek informacyjny wobec pracowników?

c. Co z pracownikami zatrudnianymi przed wejściem w życie RODO?

d. Jak spełnić obowiązek informacyjny wobec obcokrajowców?

4. Czy RODO zakazuje fotografowania pracowników lub wykorzystywania ich zdjęć?

a. Czy zdjęcie to dane biometryczne?

b. Ochrona wizerunku pracownika?

c. Naruszenie dóbr osobistych pracownika, a RODO.

d. Czy każdy pracodawca może przetwarzać dane dotyczące skazań i karalności?

e. Dane dotyczące zdrowia, a zwolnienia lekarskie.

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

Panel 9

11:00 – 12:15 Marcin Wojewódka

PPE a PPK – alternatywa wyboru 

Prezentacja w zakresie porównania dwóch instytucji dodatkowego gromadzenia kapitału obejmująca w szczególności takie zagadnienia jak: 

• Zasady ogólne (dobrowolność, obowiązkowość),

• Procedury tworzenia (umowy, rola reprezentacji pracowników oraz organu nadzoru),

• Zasilenia (wpłaty, składki, dopłaty),

• Zasady inwestowania środków,

• Zasady wycofania środków przed osiągnięciem wieku lat 60,

• Zasady wycofania środków po osiągnięciu wieku lat 60,

• Obowiązki pracodawcy.

12:15 – 12:30 Funk International wystąpienie partnera konferencji 

12:30 – 12:45 Przerwa kawowa

Panel 10

12:45 – 14:00 Anita Gwarek

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2019 roku 

1. Monitoring w miejscu pracy (monitoring poczty elektronicznej)

2. Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z RODO – prace w toku.

3. Zmiana zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę.

4. Niekaralność w jednostkach sektora finansowego – nowe uregulowania

5. Prezydencki projekt zmian w Kodeksie pracy:

– Uzupełniające zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich (objęcie szczególną ochroną innych osób niż rodzice).

– Zmiany w zakresie świadectwa pracy (w zakresie prostowania świadectwa pracy, możliwości wystąpienia o wydanie świadectwa pracy lub zastępczego świadectwa pracy).

– Zmiany w zakresie mobbingu (odszkodowanie bez rozwiązania umowy) i dyskryminacji (stworzenie otwartego katalogu przesłanek)

– Zmiany w zakresie wykroczeń oraz przedawnienia roszczeń.

6. Zmiany w Kodeksie pracy w związku z ustawą o zarządzie sukcesyjnym.

7. Zmiany w zakresie telepracy (wniosek pracownika).

14:00 – 14:45 Przerwa lunchowa

Panel 11

14:45 – 15:45 Przemysław Ciszek

Zatrudnianie cudzoziemców – czy czeka nas rewolucja?

1. 12 zamiast 6 miesięcy pracy bez zezwolenia (Ukraina i inne państwa z tzw. Wielkiej Szóstki),

2. Nowe przypadki pracy na oświadczeniach,

3. Zmiany pracodawców użytkowników podczas pracy na zezwoleniu na pracę,

4. Elektronizacja procedur.

Stoliki eksperckie (16:00-17:00)

Jakub Szajdziński, Marcin Wojewódka, Anita Gwarek, Danuta Denkiewicz, Łukasz Prasołek, Agnieszka Wachowicz, Jarosław Sawicki, Przemysław Ciszek.

PRELEGENCI KONFERENCJI

Monika Frączek Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Łukasz Prasołek Prawnik, ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac, a także ogólnopolskich konferencjach kadrowo-płacowych.

Jarosław Sawicki Doradca Podatkowy oraz doświadczony szkoleniowiec z zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych, kwestii związanych z zatrudnieniem oraz delegowaniem pracowników. Ukończył studia prawnicze broniąc pracę magisterską w zakresie podatków pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003 – 2010 pracował w jednej z renomowanych Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Warszawie. W 2008 roku uzyskał tytułu doradcy podatkowego z numerem licencji 10 849. Od 2011 roku jest jednym z Partnerów Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne Spółka Partnerska, w ramach której doradza krajowym i międzynarodowym spółkom, występuje jako pełnomocnik klientów w kwestiach związanych z podatkami.

Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Agnieszka Wachowicz – Specjalista ds. zasiłków, Doświadczony specjalista w sprawach kadrowo-płacowych z 16-letnią praktyką. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała zarówno w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych m.in. w UBC PHARMA, Casino Polonia, jak również w outsourcingu. Doświadczony trener w zakresie kadr i płac, systematycznie zaangażowana w realizację projektów szkoleniowych dedykowanych specjalistom ds. kadr i wynagrodzeń.

Agnieszka Wołoszyn – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prawnik. Wcześniej Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, gdzie prowadziła negocjacje wielu projektów, m.in. dyrektywy o czasie pracy, delegowaniu pracowników, pracownikach tymczasowych, urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim. Przewodniczyła posiedzeniom Grupy Roboczej ds. Społecznych podczas Prezydencji Polski w Radzie UE. W MRPiPS zajmuje się europejskim i międzynarodowym prawem pracy, w tym w zakresie dostosowywania polskich przepisów prawa pracy do wymogów prawa unijnego i międzynarodowego. Członek polskiego zespołu negocjacyjnego dyrektywy 2014/67/UE (tzw. dyrektywy wdrożeniowej) oraz zmiany dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników. Brała także udział w pracach nad zmianą Kodeksu pracy w zakresie umów na czas określony (2015) oraz nad ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (2016). Odznaczona srebrnym krzyżem zasługi, przyznawanym przez Prezydenta RP.

dr Ewa Podgórska-Rakiel – Doktor nauk prawnych, specjalistka z zakresu zbiorowego prawa pracy i ochrony danych osobowych. Od 2003 r. współpracuje ze strukturami związkowymi jako ekspert prawny na poziomie krajowym i zagranicznym, prowadzi działalność gospodarczą „Ewa Podgórska-Rakiel Prawo pracy doradztwo i szkolenia”. Reprezentuje krajowe związki zawodowe na Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie. Przez kilka lat zdobywała wiedzę na temat standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy na szkoleniach MOP w Turynie. Zawodowo współpracuje również z Kancelarią prawną ze specjalizacją w prawie pracy. Posiada kilkaset godzin doświadczenia szkoleniowego. Wykładowca, autorka licznych wypowiedzi medialnych, publikacji w formie artykułów i książek.

Jakub Szajdziński – Radca Prawny, specjalizuje się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Karierę trenera zaczął w 2006 roku. W 2009 roku uzyskał tytuł magistra Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Wspomaga start-upy, spółki technologiczne, serwisy, portale i sklepy internetowe oraz firmy świadczące usługi turystyczne. Był odpowiedzialny za stworzenie pełnego zaplecza prawnego oraz przeprowadzenia procesów przyjęcia inwestorów do spółek dla jednej z pierwszych platform crowdfundingu udziałowego w Polsce. Nadzorował prowadzenie kilku tysięcy spraw związanych ze stosowaniem klauzul abuzywnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Współtworzył drugą część „Biblii e-biznesu”, kontynuację bestsellera, nagrodzonego I miejscem w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny” przez Gazetę Prawną – nagroda ECONOMICUS 2014. Jest członkiem redakcji magazynu sprzedawców internetowych Mensis.pl. Miał wpływ na ostateczne brzmienie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (dotyczących RODO) w zakresie udziału organizacji społecznych w postępowaniu prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przeprowadził kilkaset projektów związanych z wdrożeniem procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz GIODO, w tym kompleksowe zabezpieczenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz jego oddziałów.

Dr Marcin Wojewódka – Radca Prawny, Członek Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o., założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k., Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych w latach 2016-2017. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach. Współautor publikacji Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005). Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dr Marcin Wojewódka będąc Wiceprezesem ZUS aktywnie uczestniczył w pracach nad ustawą o PPK.

Anita Gwarek – Prawnik, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę prowadząc szkolenia i uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

Przemysław Ciszek – Radca Prawny, partner w kancelarii prawnej w grupie C&C Chakowski & Ciszek, jest wykładowcą m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również szkolenia dla inspektorów pracy i pracowników publicznych służb zatrudnienia. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce zatrudniania cudzoziemców i zagadnieniach czasu pracy w firmach stosujących skomplikowane systemy zmianowe. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

PARTNERZY KONFERENCJI 

Mobirise

Mobirise

Mobirise
Mobirise

 

Mobirise

Mobirise

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel RADISSON BLU SOBIESKI

Plac Artura Zawiszy 1 02-025 Warszawa Polska

+48 22 579 1000 info.sobieski.warsaw@radissonblu.com

ORGANIZATORZY:

Mobirise

Mobirise

KONTAKT DO OPIEKUNÓW KONFERENCJI

e-mail: biuro@cwpp.pl, szkolenia@cwpp.pl,
tel.: 22 357 27 79 kom. 724 805 065

Adrian Jaskółka
Opiekun Konferencji Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej

e-mail: biuro@praktyczneszkolenia.com,
www.praktyczneszkolenia.com
kom. 518 620 190

Anna Kuźma
Opiekun Konferencji Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki Sp.j.
Więcej informacji na stronie www.konferencjakadryiplace.pl
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  13-14 grudzień 2018 | konferencja | Warszawa

 • Cena promocyjna do 26 października: 1330 zł netto + VAT oraz przy zgłoszeniu więcej niż jedna osoba

  Cena promocyjna do 20 listopada: 1480 zł netto + VAT

  Cena regularna: 1850 zł netto + VAT

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję