KOMPENDIUM PRAWA PRACY DLA PROFESJONALISTÓW – SZKOLENIE PRAKTYCZNE – online 15-16 wrzesień

 • 15-16.09.2021| szkolenie online | możliwość wyboru jednego dnia

 • Czas szkolenia: szkolenie dwudniowe 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena : 750 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalizująca się w Prawie Pracy, Czasie Pracy oraz Wynagrodzeniach od strony prawnej. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy – ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów o czasie pracy kierowców, konsultant zmian w zakresie przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.  Autorka książki,,Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego” oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Konsultant Portalu zajmującego się w doradztwem w zakresie prawa pracy.

Program opracowała Monika Wacikowska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

CZĘŚĆ I: Dokumentacja pracownicza w 2021 r.

Okres przechowywania dokumentacji kadrowej

 • Przez jaki czas pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą zgodnie z przepisami?
 • Kogo obowiązuje 10-letni, a kogo 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Przez ile czasu przechowywać dokumentację pracowników zatrudnionych przez 1 stycznia 2019 r.
 • Jak skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Gdzie, w jaki sposób i w jakim terminie pracodawca ma obowiązek informować pracowników o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Czy o okresie przechowywania dokumentacji trzeba informować również pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r?
 • Jak powinna wyglądać pisemna informacja dla pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji – czy może być stworzona jedna dla wszystkich czy musi być indywidualna?
 • Jak liczyć 10-letni okres przechowywania dokumentacji?
 • Przez jaki czas należy przechowywać harmonogramy i ewidencje czasu pracy, zgodnie obowiązującymi przepisami?

Sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 • Papierowa i elektroniczna forma dokumentacji pracowniczej.
 • W jakich okolicznościach pracodawca może prowadzić dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej?
 • Co oznacza dokument w formie elektronicznej?
 • Czy formą elektroniczną jest tylko skan czy również dokument wytworzony w systemie elektronicznym?
 • Czy mail to forma elektroniczna?
 • Jakie procedury należy przejść, aby tworzyć dokumentację w formie elektronicznej?
 • Czy można tworzyć część dokumentacji w formie elektronicznej a część w formie papierowej?
 • Dlaczego zdecydowana większość pracodawców nie zdecyduje się na formę elektroniczna dokumentacji pracowniczej?
 • Z jakimi niedogodnościami wiąże się prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej?
 • Czy decydując o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracodawca musi zmienić również formę dokumentacji dotychczas wytworzonej oraz dotyczącej byłych pracowników – ważne aspekty i pułapki.
 • W jaki sposób i w jakim czasie należy powiadomić pracowników oraz byłych pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji kadrowej?
 • Dlaczego większość pracodawców elektroniczną formę dokumentacji traktuje jedynie jako pomocniczą?
 • Obowiązek informowania pracowników o możliwości odbioru dokumentacji w dotychczasowej formie – kiedy powstaje i kogo obowiązuje?

Teczki osobowe pracowników – papierowe i elektroniczne

 • Części A, B, C i D dokumentacji pracowniczej – co oznaczają i jak prawidłowo powinny być tworzone?
 • Jakie są zasady dzielenia poszczególnych części teczek osobowych?
 • Jakie są zasady numerowania dokumentów w teczkach osobowych i co oznacza, zgodnie z nowymi przepisami, chronologia?
 • Kiedy w teczce osobowej pracodawca musi robić „podczęści,” a kiedy może to robić?
 • W jaki sposób należy tworzyć spisy aktów teczek osobowych?
 • Jakie dokumenty należy zawierać w poszczególnych częściach teczek zgodnie z nowymi przepisami – jakie są różnice pomiędzy dotychczasowymi a nowymi przepisami?
 • Kiedy w teczce należy zamieszczać oryginały a kiedy kopie poszczególnych dokumentów?
 • Jakie dokumenty powinny być gromadzone w teczce osobowej w poszczególnych częściach?
 • Obowiązek udostępniania pracownikowi kopii jego dokumentacji – co oznacza, z jakim ryzykiem się wiąże i czy można go ograniczyć?
 • Czy w przypadku ponownego zatrudnienia trzeba korzystać z dotychczasowej teczki osobowej czy można tworzyć nową?

Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy

 • Jakie oświadczenia oraz dokumenty należy gromadzić w zakresie danych osobowych pracownika?
 • Skierowanie i orzeczenie lekarskie – jakie zasady obowiązują przy gromadzeniu tych dokumentów?
 • Czy skierowanie na badanie wstępne oraz samo badanie powinno być wykonane przed podpisaniem umowy o pracę czy mogą być wykonane w pierwszym dniu umowy?

Dokumenty w związku z nawiązaniem i kontynuowaniem stosunku pracy

 • Czym jest informacja o warunkach zatrudnienia, jak powinna być tworzona i dlaczego jest ważna?
 • W jaki sposób dokumentować zatrudnienie pracownika?
 • Jak i kiedy tworzyć zakres obowiązków oraz z jakimi konsekwencjami prawnymi się on wiąże?
 • Jak powinna wyglądać prawidłowa informacja o warunkach zatrudnienia?
 • Czym jest informacja o stosowaniu monitoringu w pracy, jak powinna wyglądać i w jaki sposób pracodawca ma obowiązek przekazywać ją pracownikowi?
 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia można połączyć z informacją o monitoringu w pracy?
 • Jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę, a jakich warto unikać?
 • Jak informować pracowników o procedurach antymobbingowych?
 • Jak może i powinno wyglądać potwierdzenie zapoznania się pracownika z treścią regulaminów, zasadami BHP i informacji objętych tajemnicą?
 • Jak poinformować pracownika o ryzyku zawodowym?
 • Certyfikaty szkoleniowe – czy należy przechowywać kopie czy oryginały?
 • Jakie dokumenty należy gromadzić w związku z korzystaniem przez pracownika z uprawnień rodzicielskich i jakich w tym zakresie nie popełniać błędów?
 • Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy – jak i jakie dokumentacje należy gromadzić w tym zakresie?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o wolne na opiekę na dzieckiem?
 • Czy dni wolne na opiekę nad dzieckiem mogą być dzielone pomiędzy rodziców dziecka, czy może z nich tylko korzystać jeden z rodziców?
 • Kiedy odbierać zgodę pracownika wychowującego dziecko do lat 4 na pracę w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych i delegacje – czy wystarczy przy zatrudnieniu czy może być raz do roku, czy może w związku z każdą taką okolicznością?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracownik wychowujący dziecko w wieku do lat 4 może cofnąć zgodę na nadgodziny, pracę w porze nocnej i delegacje?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy jako alternatywa do urlopu wychowawczego?
 • Jakie dokumenty w zakresie telepracy należy przechowywać w teczce osobowej?
 • Jak i gdzie gromadzić informacje nagrodach?
 • Jak, zgodnie z nowymi przepisami, tworzyć i przechowywać dokumenty dotyczące kar oraz kiedy i na jakich zasadach należy je usuwać z teczek osobowych?

Dokumenty związane z zakończeniem umowy o pracę

 • Jak prawidłowo tworzyć dokumenty kończące umowę o pracę – wypowiedzenie umowy, porozumienie stron i oświadczenie o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę – na co zwrócić szczególną uwagę i czego unikać?
 • Kiedy i w jaki sposób należy stworzyć dokument dotyczący niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • Potwierdzenie dokonanych potrąceń – jak udokumentować i gdzie przechowywać?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie po zakończonym stosunku pracy i jaki w związku z tym dokument należy przechowywać?

Dodatkowa dokumentacja poza teczką osobową

 • Nowy obowiązek przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy – jaki jest zakres i co oznacza?
 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca ma przechowywać w nowej dokumentacji pracowniczej?
 • Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy według nowego wzoru?
 • Jakie nowe dokumenty w zakresie czasu pracy pracodawca musi tworzyć zgodnie z przepisami?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o wyjście prywatne?
 • Dlaczego i jak należy tworzyć druk polecenia nadgodzin i druk wniosku o odbiór czasu wolnego?
 • Na czym polega nowy obowiązek dokumentowania udzielenia dnia wolnego za pracę w sobotę?
 • Jakie dokumenty, w związku ze stosowaniem systemów czasu pracy, trzeba przechowywać w nowej dokumentacji?
 • Jakie oświadczenia, wnioski i zgody w zakresie czasu pracy trzeba stworzyć i przechowywać w dokumentacji pracowniczej?
 • Czy w ramach przechowywania dokumentacji pracowniczej należy przechowywać harmonogramy czasu pracy?
 • Przez jaki czas należy przechowywać nowe dokumenty związane z czasem pracy?
 • Przez jaki czas należy przechowywać harmonogramy czasu pracy?
 • Czy wnioski z zakresu czasu pracy – wniosek o odbiór czasu wolnego za nadgodziny, wniosek o wyjście prywatne i inne – mogą być składane w formie mailowej?

Świadectwo pracy w 2021 r.

 • Jakie są terminy wydawania świadectw pracy przy umowach na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony – różne rozwiązania?
 • W jakich przypadkach i na jakich warunkach pracodawca nie ma obowiązku wydawania świadectwa pracy? O czym wtedy należy pamiętać?
 • Jaki jest wzór świadectwa pracy i czy jest obowiązujący?
 • Czy wzór świadectwa jest wymagany czy alternatywny do zastosowania?
 • Jak w świadectwie pracy należy zamieszczać informację o skorzystaniu z uprawnień rodzicielskich – zaskakujące rozwiązania.
 • Jak w nowym świadectwie pracy należy zamieścić informację o wykorzystanym i niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym?
 • Czym są należności niezaspokojone, które należy opisać w świadectwie pracy i jak to prawidłowo należy zrobić?
 • Czym są dodatkowe informacje, które można zamieścić w świadectwie pracy?
 • Czy w nowym świadectwie pracy jest miejsce na nieusprawiedliwione nieobecności w pracy?
 • Czy, zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może rozszerzyć listę informacji zawieranych w świadectwie pracy?
 • Jakie są terminy na żądanie sprostowania świadectwa pracy oraz na samo sprostowanie?
 • Jakie są obowiązujące sposoby składania żądania sprostowania świadectwa pracy?
 • Jakie są obowiązujące sposoby oraz terminy informowania o sprostowaniu świadectwa pracy albo o odrzuceniu wniosku o takie sprostowanie – zaskakujące wnioski?
 • Czy pracodawca może sprostować świadectwo tylko na wniosek pracownika czy może to zrobić bez takiego wniosku, jeśli sam zauważy błąd – jakie są terminy w tym zakresie?
 • Kiedy i w jakim terminie pracownik ma obowiązek zwrotu świadectwa pracy?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek usunięcia świadectwa z akt osobowych pracownika i w jakim terminie oraz po zastosowaniu jakich procedur musi to zrobić?
 • Kiedy pracodawca, który zmienia regulamin wynagradzania musi dać pracownikom wypowiedzenia zmieniające i czy takie wypowiedzenia można zastąpić porozumieniami?

CZĘŚĆ II: Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy w 2021 r.

Nawiązanie umowy o pracę w 2021 r. w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego – wybrane zagadnienia budzące wątpliwości

 • Jakie rodzaje umów o pracę można wykorzystać w zatrudnieniu?
 • Ile i jakiej długości umowy na okres próbny mogą być zawierane z jednym pracownikiem po zmianie przepisów?
 • Ile umów terminowych można podpisać z jednym pracownikiem?
 • Jakie jest ograniczenie co do długości trwania jednej lub kilku umów na czas określony?
 • Czy w ograniczeniu długości lub ilości umów na czas określony mają znaczenie przerwy pomiędzy tymi umowami?
 • W jakich okolicznościach pracodawca nie jest ograniczony ilością ani długością umowy na czas określony?
 • Jakie mogą być okoliczności uzasadniające podpisanie długiej umowy na czas określony?
 • Z jakimi dodatkowymi obowiązkami wiąże się podpisanie długiej umowy na czas określony?
 • Jakie są konsekwencje zawarcia umowy na czas dłuższy niż dopuszczony nowymi przepisami lub w większej liczbie niż dopuszczalna?
 • Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas określony zgodnie z regulacjami?
 • Czy pracodawca, w związku z nowymi przepisami, ma obowiązek uzasadnić wypowiedzenie umowy na czas określony?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy podpisywaniu umów na zastępstwo?
 • Ile można podpisać umów na zastępstwo?
 • Do kiedy trwa umowa na zastępstwo i jak się rozwiązuje?
 • Czy trzeba zawrzeć w umowie na zastępstwo termin końcowy jej trwania?
 • Jak długo może trwać umowa na zastępstwo, zgodnie z nowymi przepisami?
 • Jak prawidłowo należy określić termin trwania umowy na zastępstwo?
 • Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo po zmianie przepisów?
 • Jak sformułować umowę na zastępstwo, aby nie było problemów z jej rozwiązaniem?
 • Jakie są nowe regulacje dotyczące zawierania umów sezonowych?
 • Ile umów sezonowych można zawrzeć z jednym pracownikiem i jak długo mogą one trwać?
 • Jakich obowiązków dokumentacyjnych dokonać, żeby nie popełnić wykroczenia w zakresie zawierania umów terminowych?

Zmiana umowy o pracę w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

 • Czym różni się porozumienie zmieniające od wypowiedzenia zmieniającego?
 • Czy jest jakaś różnica pomiędzy porozumieniem zmieniającym a aneksem do umowy?
 • Czy aneksem można zmienić warunki na mniej korzystne dla pracownika?
 • Czy wypowiedzeniem zmieniającym można zmienić warunki na korzyść pracownika?
 • Kiedy zmiana regulaminu musi wiązać się z koniecznością wręczenia wypowiedzenia zmieniającego?
 • Co zrobić, żeby przy zmianie regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania nowe warunki obowiązywały wszystkich pracowników od tego samego dnia?
 • Jakie są konsekwencje przyjęcia lub nieprzyjęcia przez pracownika wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego?
 • Ile czasu pracownik ma na akceptację lub brak akceptacji wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego – różne rozwiązania?
 • Kiedy i w jakich przypadkach pracownikowi przysługuje odprawa na skutek nie przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy?
 • Jakim pracownikom nie można wręczyć wypowiedzenia zmieniającego?
 • Kiedy wręczone pracownikowi porozumienie zmieniające nie rodzi skutków prawnych, mimo dokonanej już akceptacji pracownika?
 • Kiedy i na jakich zasadach można polecić pracownikowi inne zadania niż zapisane w umowie o pracę – czy potrzebna jest zgoda pracownika?
 • Jaki charakter prawny ma zakres obowiązków i czy można polecać pracownikowi zadania wykraczające poza ten zakres?
 • Czy dodanie w zakresie obowiązków punktu „oraz inne zadania zlecone przez pracodawcę” faktycznie pozwala na polecanie takich zadań pracownikowi?

Rozwiązanie umowy o pracę – różne tryby i skomplikowane przypadki – w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

 • Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron?
 • Kiedy kończy się umowa rozwiązana na mocy porozumienia?
 • Kiedy kończy się umowa na zastępstwo – jak ją rozwiązać po zmianie przepisów?
 • W jakich sposób ostatnia zmiana przepisów wpłynęła i utrudniła rozwiązywanie umów na zastępstwo?
 • W jakich okolicznościach można rozwiązać umowę na mocy wypowiedzenia?
 • Przyczyny, które mogą stać się okolicznością uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, a które w  niektórych przypadkach lub w ogóle są niedopuszczalne – wiek, nabycie uprawnień emerytalnych, nieprzyjemne zachowania pracownika wobec innych pracowników, złe stosunki pracownika z przełożonymi lub podwładnymi, brak umiejętności pracy w zespole, konfliktowość pracownika, częste zwolnienia lekarskie, zmiany organizacyjne, likwidacja lub restrukturyzacja stanowiska,  jako przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę.
 • Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Okoliczności, w których pracodawca lub pracownik nie mają prawa wypowiedzieć umowy o pracę.
 • W jakich przypadkach pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi, który jest nieobecny w pracy?
 • Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy lub warunków umowy – trudne przypadki.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika – trudne zagadnienia.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika – trudne przypadki.
 • Długotrwała choroba pracownika (przekraczająca okres zasiłkowy) – obowiązek czy prawo pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę?
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy podczas okresu rozliczeniowego – nowe uprawnienie pracodawcy.
 • Czym należy pamiętać zwalniając pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia?
 • Jak formalnie przeprowadzić zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy podczas okresu wypowiedzenia?

CZĘŚĆ III: Urlopy wypoczynkowe – studium najtrudniejszych przypadków

Urlopy wypoczynkowe – studium najtrudniejszych przypadków i najczęstszych wykroczeń – w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

 • Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik w czasie zatrudnienia donosi dokumenty potwierdzające prawo do urlopu w wyższym wymiarze?
 • Jak i kiedy można dzielić urlop na części?
 • Kiedy nie trzeba zapewniać pracownikowi ciągiem 14 dni urlopu wypoczynkowego, a kiedy trzeba to robić?
 • Na czym polega obowiązek udzielenia pracownikowi co najmniej jednego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego – obowiązek pracownika czy pracodawcy?
 • Czy w sytuacji, gdy pracodawca tworzy plan urlopowy, pracownicy muszą składać wnioski urlopowe?
 • Czym jest urlop na żądanie i jakie problemy się z nim wiążą?
 • Czy pracownik może sam wziąć urlop na żądanie, czy też musi czekać na zgodę pracodawcy?
 • Kiedy skorzystanie z urlopu na żądanie może być przyczyną dyscyplinarki?
 • Kiedy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie?
 • Na jakich zasadach pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego zaległego?
 • Czy pracodawca może sam wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?
 • Jak powinien postąpić pracodawca, w sytuacji, gdy pracodawca w sytuacji, gdy pracownicy nie chcą wykorzystać urlopów zaległych?
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który nie ma ważnych badań lekarskich?
 • Czy pracownik powracający po długiej chorobie do pracy może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, jeśli nie posiada ważnych badań lekarskich?

CZEŚĆ IV: Odpowiedzialność za naruszenia przepisów prawa pracy

 • W jakim zakresie na pracownikach kadr, pracownikach płac oraz na kierownikach działów spoczywa odpowiedzialność za naruszenie przepisów z zakresu prawa pracy?
 • Jakie są obowiązki pracowników kadr, płac i kierowników w razie zaistnienia sytuacji niezgodnej z przepisami prawa pracy?
 • Kiedy pracownik kadr, płac lub kierownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenia w zakresie prawa pracy – zaskakujące skutki obowiązujących przepisów?
 • W jaki sposób pracownik kadr, płac lub kierownik może uchronić się przed odpowiedzialnością za naruszenia przepisów z zakresu prawa pracy?

CZĘŚĆ V: Szkolenia BHP i Badania lekarskie – studium najciekawszych przypadków

 • Kiedy pracownik nie musi być kierowany na badania wstępne – okoliczności i ograniczenia?
 • Kiedy badania lekarskie mogą być wykonane poza godzinami pracy i czy stanowią czas pracy pracownika?
 • Czy pracownik po wykonaniu badań lekarskich powinien powrócić do pracy?
 • Czy pracownik bez ważnych badań może być dopuszczony do pracy?
 • Czy pracownik powracający po długiej chorobie do pracy może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, jeśli nie posiada ważnych badań lekarskich?
 • Czy pracownik bez szkolenia BHP może być dopuszczalny do pracy?
 • Czy szkolenie BHP powinno być zorganizowane w pierwszym dniu pracy, czy może być zorganizowane przed podpisaniem umowy o pracę?
 • Czy osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia powinny być kierowane na badania wstępne i szkolenie BHP?

DZIEŃ II

CZĘŚĆ I: PLANOWANIE CZASU PRACY

Definicja czasu pracy

 • Co jest a co nie jest czasem pracy?
 • Kiedy czas niewykonywania pracy stanowi czas pracy, a kiedy czas wykonywania pracy nie jest wliczany do czasu pracy?
 • Czy czas pojawienia się pracownika w pracy przed planowaną godzina rozpoczęcia pracy wlicza się do czasu pracy?
 • Czy odbicie karty magnetycznej lub podpisanie listy obecności oznacza rozpoczęcie pracy?
 • Jak naliczać czas pracy w przypadku elektronicznych rejestratorów czasu pracy?
 • Pracownik rozpoczyna pracę wcześniej lub kończy pracę później niż to wynika z jego harmonogramu – kiedy taki czas zalicza się do czasu pracy, a kiedy nie?
 • Dlaczego rejestratory czasu pracy nie stanowią ewidencji czasu pracy?
 • Dlaczego inspektor podczas kontroli nie może rozliczać czasu pracy wg rejestratorów czasu pracy (tzw. RCP)?

Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2021 r.

 • Jak racjonalnie i prawidłowo wybrać system czasu pracy w zależności od potrzeb organizacyjnych firmy?
 • Z jakich systemów czasu pracy pracodawca może skorzystać biorąc pod uwagę pożądaną organizację pracy?
 • Czym kierować się wybierając system czasu pracy?
 • Kiedy opłaca się stosować system podstawowy, a kiedy równoważny lub zadaniowy?
 • Dlaczego nieraz system równoważny lub zadaniowy nie jest możliwy lub dobry do stosowania?
 • Kiedy i w jaki sposób można różnicować systemy czasu pracy dla różnych grup pracowniczych?
 • Jak prawidłowo wprowadzić systemy czasu pracy do porządku organizacyjnego firmy?
 • Jak przeprowadzić zmianę systemu czasu pracy w zakładzie pracy?
 • Jaki okres rozliczeniowy pracodawca może zastosować w formie?
 • Kiedy dłuższy okres rozliczeniowy jest lepszy dla firmy, a kiedy bardziej opłaca się wprowadzić krótki okres rozliczeniowy?
 • Czym pracodawca powinien kierować się wybierając długość okresu rozliczeniowego?
 • Jak mogą przypadać miesięczne oraz dłuższe okresy rozliczeniowe na przestrzeni roku kalendarzowego?
 • Czy można wprowadzić dłuższy okres rozliczeniowy tylko na pewien czas?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić zmianę długości okresu rozliczeniowego?
 • Jaki wpływ na planowanie czasu pracy ma długość okresu rozliczeniowego?
 • W jakich przypadkach oraz w jakich systemach czasu pracy pracodawca może wydłużyć okres rozliczeniowy?
 • Co pracodawca zyska dzięki wydłużonemu okresowi rozliczeniowemu w kontekście planowania grafików?
 • Co pracodawca zyska, a co straci w kontekście rozliczania czasu pracy – wydłużając okres rozliczeniowy?

Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy

 • Czym jest szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe pracownika?
 • Kiedy i dlaczego czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika nie jest czasem pracy?
 • Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu?
 • Jak należy zrekompensować pracownikowi czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
 • Kiedy pracownik ma prawo do rekompensaty za czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
 • W jaki sposób należy zrekompensować czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika?
 • Jak rozliczać czas szkolenia BHP przypadającego w czasie pracy oraz w czasie wolnym lub w dniu wolnym od  pracy?
 • Czy czas szkolenia BHP może naruszać prawo do odpoczynku?
 • Czy pracownik, który ma zaplanowaną pracę na drugiej lub trzeciej zmianie może wziąć udział w szkoleniu BHP?
 • Jak rekompensata należy się pracownikowi za czas szkolenia BHP – w dniu pracy, poza godzinami pracy oraz w dniu wolnym?
 • Czym jest szkolenie wewnętrzne i czym różni się od szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
 • Jak rozliczać szkolenia wewnętrzne?
 • Kiedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas szkoleń wewnętrznych?
 • Kiedy szkolenia wewnętrzne powodują powstanie godzin nadliczbowych?
 • Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe, w szkoleniu wewnętrznym albo w wyjeździe integracyjnym – jakie są konsekwencje różnych rozwiązań?

Badania lekarskie a czas pracy

 • Czy wstępne badania lekarskie robione w czasie pracy lub przed jej podjęciem są czasem pracy pracownika?
 • Czy pracownik może wykonać badania lekarskie po godzinach pracy lub w dniu wolnym od pracy – jakie są tego konsekwencje?
 • Czy na czas badań lekarskich pracownik powinien uzyskać zwolnienie z części czy z całego dnia pracy?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w związku z opóźnieniem w wykonaniu badań okresowych lub kontrolnych, a kiedy takiego obowiązku nie ma?

Podróże służbowe

 • Jak powinno być prawidłowo określone miejsce pracy w umowie o pracę?
 • Jak powinno być określone miejsce pracy pracownika mobilnego?
 • Kiedy pracownik ma czas pracy, a kiedy podróż służbową?
 • Jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej?

Tworzenie harmonogramów czasu pracy

 • Na czym polega prawidłowe tworzenie harmonogramów czasu pracy w 2021 r.?
 • Kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania grafików?
 • Kiedy należy podać harmonogram do wiadomości pracowników zgodnie z przepisami?
 • W jakiej formie należy podawać harmonogramy czasu pracy do wiadomości pracowników?
 • Czy możliwe jest dokonywanie zmian w grafiku, a jeśli tak to w jakich okolicznościach i po spełnieniu jakich procedur?
 • W jaki sposób nanosić zmiany w harmonogramie czasu pracy?
 • Które harmonogramy – po zmianie czy przed zmianą – należy zachować do kontroli PIP?
 • Czy do zmiany harmonogramu potrzebna jest zgoda pracownika?
 • Na jaki okres trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy?
 • Kiedy w grafiku można zaplanować urlop wypoczynkowy lub długotrwałą chorobę (o której pracodawca wie) i jak to prawidłowo zrobić?

Godziny pracy do zaplanowania – w dobie, tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym

 • Ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w stosowanym dla niego systemie czasu pracy?
 • Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w stosowanym dla niego systemie czasu pracy i okresie rozliczeniowym?
 • Kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu?
 • Ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego?
 • Jak ustalić wymiar czasu pracy dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych?
 • Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia?

Doba pracownicza – różne godziny rozpoczynania pracy

 • Czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy?
 • Jakie są ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny?
 • Na jakich zasadach i w jakich przypadkach można naruszać dobę pracowniczą?
 • Dla jakich pracowników można tworzyć rozkłady czasu pracy naruszające dobę pracowniczą (przewidujące różne godziny rozpoczynania pracy) po zmianie przepisów?
 • Jak prawidłowo wprowadzić możliwość planowania pracy z naruszeniem doby pracowniczej?
 • Czy można planować pracę z naruszeniem doby pracowniczej z ominięciem zdania związków zawodowych lub przedstawicielstwa pracowników?
 • Jakie są ograniczenia w planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach?
 • Jak prawidłowo tworzyć harmonogramy z wykorzystaniem różnych godzin rozpoczynania pracy?

Odpoczynki dobowe i tygodniowe

 • Jak prawidłowo planować odpoczynki dobowe w harmonogramie czasu pracy w w stosowanym dla pracownika systemie czasu pracy?
 • Kiedy odpoczynek zaplanowany w grafiku może być skrócony oraz w jaki sposób i w jakim terminie należy go równoważyć?
 • Jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych?
 • Czy odpoczynek tygodniowy może zaczynać się na końcu jednego tygodnia i kończyć w następnym?
 • Z jakich udogodnień pracodawca może skorzystać przy planowaniu odpoczynków tygodniowych w zmianowej organizacji czasu pracy?
 • Kiedy i na jakich zasadach można skrócić zaplanowany w grafiku odpoczynek tygodniowy?

Dni wolne w harmonogramie czasu pracy

 • Czym jest dzień wolny, gdzie się zaczyna i ile obejmuje godzin?
 • Jak prawidłowo planować dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w zależności od systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego i jak je oznaczać?
 • Kiedy i na jakich zasadach można kumulować dni wolne z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w jednym tygodniu czy miesiącu?
 • Kiedy można planować pracę w niedzielę i święto?
 • Jak prawidłowo planować dni wolne za pracę w niedzielę i święto w grafiku i jak prawidłowo je oznaczać?
 • Czym są dni harmonogramowo wolne od pracy i jak powinny być planowane i oznaczane w grafiku?

CZĘŚĆ II: ROZLICZANIE CZASU PRACY

Praca w godzinach nadliczbowych

 • W jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?
 • Czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową?
 • Jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach?
 • Kiedy pracodawca nie może polecić pracownikowi pracy w nadgodzinach – różne okoliczności?
 • Czym jest pisemne, ustne i dorozumiane polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie zapisy dotyczące nadgodzin warto wprowadzić do przepisów wewnątrzzakładowych?
 • Kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w stosowanych systemach czasu pracy i okresach rozliczeniowych?
 • Jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w stosowanych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
 • Jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin?
 • W jaki sposób oraz kiedy wypłacać normalne wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny – najczęściej popełniane błędy?
 • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia, a jak dodatku za nadgodziny – najczęściej popełniane błędy w ustalaniu i momencie wypłaty?
 • Jakie są rodzaje i wielkości limitów godzin nadliczbowych i od czego one zależą?
 • Kiedy, mimo wykonywania pracy po godzinach, nie powstają godziny nadliczbowe?
 • Jakie są terminy na wypłatę należności za nadgodziny w zależności od składnika, rodzaju nadgodzin i okresu rozliczeniowego?
 • Kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy?
 • Jak udzielać czasu wolnego na wniosku, a jak bez wniosku pracownika?
 • Kiedy oddanie czasu wolnego powoduje podwojenie kosztów nadgodzin i jest nieopłacalne?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie przy oddawaniu czasu wolnego za nadgodziny – najczęściej popełniane wykroczenia?
 • Czy pierwszeństwo ma oddanie czasu wolnego czy wypłata dodatku za nadgodziny – kto o tym decyduje i czy pracownik ma na to jakiś wpływ?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP?
 • Kiedy pracę nadliczbową należy zrekompensować w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zrobić nawet po jego zakończeniu?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w czasie wolnym udzielonym za pracę w nadgodzinach?
 • Jakim pracownikom nie należy się rekompensata za nadgodziny?

Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

 • Czym jest dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. W5) i jak go planować w grafiku?
 • Kiedy pracodawca ma prawo wezwać pracownika w dniu wolnym W5 i czy pracownik może na takie wezwanie nie wyrazić zgody?
 • Jaki jest dodatkowy obowiązek dokumentacyjny pracodawcy związany z poleceniem pracy w dni wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, o którym pracodawcy najczęściej nie pamiętają?
 • Jakie okoliczności uprawniają pracownika do niezastosowania się do wezwania w dniu wolnym W5?
 • Jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym W5?
 • W jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny za wezwanie w dniu W5?
 • Dlaczego nieoddanie dnia wolnego za wezwanie w W5 stanowi wykroczenia?
 • Jakie działania pracodawca może podjąć, aby móc wypłacać rekompensatę pieniężna za wezwanie do pracy w dniu wolnym W5 i by nie stanowiło to wykroczenia?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie w przypadku oddawania dnia wolnego za pracę w dniu wolnym W5, a jak w przypadku wypłaty rekompensaty pieniężnej?
 • Jakie obowiązki dokumentacyjne powinien zachować pracodawca w przypadku wezwania pracownika w dniu wolnym W5 oraz w przypadku rekompensowania tego wezwania?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy pracownik nie wyraża zgody na udzielnie dnia wolnego za wezwanie w dniu wolnym W5?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w dniu wolnym udzielonym za wezwanie w dniu W5?
 • Kiedy dodatkową pracę w dniu wolnym W5 wliczamy do limitu nadgodzin?

Praca w niedziele i święta

 • Kiedy pracodawca ma prawo planować oraz polecać dodatkową pracę w niedziele i święta?
 • Czy można planować lub polecać pracę w każdą niedzielę oraz każde święto?
 • Jaka rekompensata należy się za planowaną, a jaka za dodatkową pracę w niedzielę lub święto? Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto?
 • Czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto, czy musi to zrobić w uzgodnieniu z pracownikiem?
 • Czy pracownik może odmówić odebrania dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto, żądając wypłaty dodatku z tego tytułu?
 • Kiedy pracodawca może nie oddać wolnego za wezwanie w niedzielę lub święto?
 • Jaki przysługuje dodatek za pracę w niedzielę lub święto niezrekompensowaną innym dniem wolnym?
 • Ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w dniu wolnym udzielonym za wezwanie w niedzielę lub święto?
 • Kiedy dodatkową pracę w niedzielę lub święto wliczamy do limitu nadgodzin?

Czas pracy a czas usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy

 • Kiedy i w jaki sposób można planować urlop lub długie zwolnienie lekarskie w harmonogramie czasu pracy?
 • Jaki wpływ na czas pracy ma urlop wypoczynkowy i L4?
 • Jaki wpływ na czas pracy mają nieobecności w pracy?
 • Czy usprawiedliwiona nieobecność w pracy ma wpływ na liczbę godzin nadliczbowych dobowych lub tygodniowych?
 • Czy nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy ma wpływ na liczbę godzin nadliczbowych dobowych lub tygodniowych.
 • Jaki skutek ma nieobecność w pracy przypadająca w dniu wolnym za sobotę lub święto sobotnie?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  15-16.09.2021| szkolenie online | możliwość wyboru jednego dnia

 • Cena : 750 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję