Kompendium obowiązujących przepisów prawa pracy oraz nadchodzące zmiany w Kodeksie pracy w 2022 roku – szkolenie online 3 grudzień

 • 03.12.2021 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.30 – 14.30 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena : 400 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Problematyka badań profilaktycznych pracowników, w tym w czasie epidemii Covid-19 i po jej zakończeniu, w szczególności:

 • Liczba skierowań na badania profilaktyczne, które trzeba wystawić aby wypełnić obowiązki wynikające z obowiązujących rozporządzeń,
 • Jak się ma okres kwarantanny albo izolacji poprzedzający chorobę Covid-19 do sposobu obliczenia 30 dni niezdolności do pracy, po której trzeba przeprowadzić badania kontrolne? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Możliwość skierowania na badanie profilaktyczne elektronicznie (stanowisko Ministerstwa Pracy) oraz zasady postępowania z elektroniczną dokumentacją badań profilaktycznych,
 • Dane, które powinny być zawarte w skierowaniu na badania profilaktyczne oraz dane, których nie wolno podawać,
 • Problematyka informowania w skierowaniu na badania profilaktyczne o niepełnosprawności pracownika (stanowisko Ministerstwa Pracy oraz ekspertów BHP),
 • Badania profilaktyczne w trakcie epidemii Covid-19 – sytuacje w jakich honoruje się orzeczenie lekarskie od innego lekarza niż lekarz medycyny pracy współpracujący z danym pracodawcą,
 • Możliwość odbycia badań wstępnych i kontrolnych w trakcie e-wizyty (praktyczne stanowiska),
 • Dopuszczalność i zasady kierowania w trakcie epidemii Covid-19 na badania okresowe (stanowiska Ministerstwa Pracy, PIP i ekspertów BHP),
 • Termin na wykonanie badań po epidemii Covid-19 i zasada z jakim dniem wypisać skierowanie na badania po epidemii (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Poprawny sposób poinformowania pracowników, że mają się stawić po skierowanie na badania profilaktyczne (stanowisko UODO),
 • W jakiej postaci przechowywać skierowania i orzeczenia o zdolności do pracy w przypadku przyjęcia do pracy osoby z ważnymi badaniami profilaktycznymi od poprzedniego pracodawcy? Czy to mają być oryginały czy kopie? (stanowisko Ministerstwa Pracy),

Obowiązki związane z bhp pracowników w trakcie epidemii Covid-19 i po jej zakończeniu (w tym związane ze szkoleniami BHP):

 • Zasady odbywania szkoleń bhp w czasie epidemii i po jej zakończeniu (stanowiska ekspertów BHP),
 • Ocena ryzyka zawodowego pod kątem zagrożenia Covid-19 (stanowisko Ministerstwa Zdrowia),
 • Zasady świadczenia pracy zdalnej w trakcie kwarantanny albo izolacji (w tym zasada wypłaty wynagrodzenia, gdy pracownik przestał pracować w trakcie dniówki w związku z pogorszeniem samopoczucia – stanowisko ZUS),
 • Czy pracodawca może pozyskiwać dane na temat zaszczepienia się lub niezaszczepienia się przez pracownika? (stanowisko Ministerstwa Pracy, planowane rozwiązania prawne),
 • Na jakich zasadach zwalnia się pracowników na szczepienie? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy pracodawca może wymagać od pracownika poddania się testowi na obecność wirusa SARS-Cov-2? (stanowisko PIP),

Zasady na jakich przysługuje zwolnienie z tytułu oddania krwi lub jej składników w okresie epidemii  Covid-19 oraz po jej zakończeniu.

 • Zasady postępowania z zaświadczeniem ze stacji krwiodawstwa (stanowisko UODO),

Problematyka urlopu wypoczynkowego oraz urlopów okolicznościowych, w szczególności:

 • Problematyka dopuszczalności udzielania urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie (wyjątki, stanowisko PIP),
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w razie równoległego zatrudnienia (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jak się udziela urlopu uzupełniającego? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Uprawnienie pracownika do skorzystania z 14 kolejnych dni wypoczynku (stanowisko PIP),
 • Czy urlopu zaległego także w tym roku należało udzielić do 30 września? (stanowisko PIP),
 • Możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego w takcie kwarantanny albo izolacji domowej (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Zasady udzielania urlopów okolicznościowych zgodnie z wykładnią PIP oraz zasady przechowywania związanych z tymi urlopami dokumentów (stanowisko UODO),

Kary porządkowe i nagrody, informowanie o kwalifikacjach:

 • Przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych w części D akt osobowych i ich usuwania (stanowisko Ministerstwa Pracy oraz PIP),
 • Dopuszczalność tworzenia i wywieszania rankingów pracowników (stanowisko UODO),
 • Dopuszczalność podawania do wiadomości na terenie zakładu pracy informacji o uprawnieniach i kwalifikacjach pracowników (stanowisko UODO),
 • Kopiowanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (stanowisko UODO),

Najważniejsza wykładnia i planowane zmiany dotyczące pracy zdalnej, w tym:

 • Od kiedy będzie obowiązywać praca zdalna w Kodeksie pracy?
 • Co się stanie z telepracą?
 • Czy będzie przewidziana praca zdalna okazjonalna?
 • Jak się będzie wprowadzać pracę zdalną?
 • Jakie będą wewnętrzne ustalenia, których pracodawca będzie musiał dokonać z pracownikiem?
 • Jakie koszty będzie ponosił pracodawca w związku z pracą zdalną?
 • Jakie procedury trzeba będzie wprowadzić w związku z pracą zdalną?
 • Jak będzie się składać dokumenty w trakcie pracy zdalnej?
 • Czy pracownik lub pracodawca będą mogli zrezygnować z pracy zdalnej i na jakich zasadach?

Nowe metody kontroli stanu trzeźwości i obecności substancji zabronionych w organizmie pracownika, w tym:

 • Czy będzie możliwa kontrola prewencyjna? Jakie grupy pracowników będzie można objąć kontrolą?
 • Jakie będą dopuszczalne metody badania stanu trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu?
 • Jakie postanowienia w tej sprawie będzie musiał wprowadzić pracodawca do wewnętrznych przepisów (regulaminu pracy/układu zbiorowego pracy/obwieszczenia)?
 • Jakie będą obowiązki informacyjne wobec pracowników i na jakim etapie będą musiały być spełniane?
 • W jakich przypadkach badanie stanu trzeźwości oraz obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie przeprowadzać policja albo straż miejska?
 • Na jakich zasadach będą przetwarzane dane z kontroli lub badania?
 • Na jakich zasadach możliwe będzie kontrolowanie osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych?

Rozwiązania prawne dotyczące procedur sygnalistów, które trzeba będzie wprowadzić w najbliższym czasie, w szczególności:

 • Jakie procedury będzie musiał wprowadzić pracodawca?
 • Kogo będzie musiał wyznaczyć w celu realizacji nałożonych na niego obowiązków?
 • Jakie będzie miał obowiązki informacyjne?
 • Kto będzie miał status sygnalisty?
 • Jaka ochrona będzie przysługiwała sygnaliście?

Inne przedstawiane projekty zmian w przepisach prawa pracy, w tym:

 • zapowiadane nowe uprawnienia rodzicielskie,
 • zapowiadane urlopy wypoczynkowe dla zleceniobiorców,
 • planowane zaliczanie działalności gospodarczej do uprawnień pracowniczych.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Kompendium obowiązujących przepisów prawa pracy oraz nadchodzące zmiany w Kodeksie pracy w 2022 roku – szkolenie online 3 grudzień
 • Data szkolenia:

  03.12.2021 | szkolenie online |

 • Cena : 400 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję