Kompendium Kadrowca – najważniejsze aspekty prawa pracy w 2020 roku – termin 25-26 czerwca

 • 25-26.06.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy:  Adw. Piotr Raczak, Anita Gwarek- Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1 260 zł od osoby,

  Cena promocyjna: 1 190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 22 maja 2020

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy: 

Piotr Raczak –  Adwokat i członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie obsługi procesowej sporów cywilnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych. Reprezentował z sukcesem klientów przed większością instytucji wymiaru sprawiedliwości nie wyłączając Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Doradza w języku polskim i angielskim

Anita Gwarek – Prawnik, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę prowadząc szkolenia i uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

Program opracowali Piotr Raczak oraz Anita Gwarek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

DZIEŃ I – Piotr Raczak

I. ZASADY NAWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY

1. dane osobowe i dokumenty, których można żądać od kandydata ubiegającego się o pracę;

a) czy możemy żądać podania danych wrażliwych?
b) w jakiej formie i jak długo możemy przechowywać dane?
c) czy wymóg dołączenia fotografii do CV jest legalny i zasadny?

2. dane osobowe i dokumenty, których można żądać od pracownika;

a) czy możemy żądać podania danych wrażliwych?
b) w jakiej formie i jak długo możemy przechowywać dane?

3. rodzaje umów o pracę – w jaki sposób wybrać odpowiedni?

a) umowa o pracę na czas nieokreślony;
b) umowa o pracę na czas określony;

 • na jak długi okres można zawrzeć umowę na czas określony i czy istnieją wyjątki?
 • na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu kolejnych umów na czas określony z tym samym pracownikiem?
 • kiedy warto zawrzeć umowę o pracę na zastępstwo?

c) umowa na okres próbny;

 • jaki jest cel umowy zawartej na okres próbny?
 • na jak długo można zawrzeć umowę na okres próbny?

d) umowa na prace dorywcze i sezonowe:

 • definicja umowy na pracę dorywczą;
 • definicja umowy na prace sezonowe;
 • czy umowa na pracę dorywczą i sezonową może przekształcić się w umowę na czas nieokreślony?

4. treść umowy o pracę;

a) elementy konieczne w umowie o pracę:

 • jak szczegółowo należy określić rodzaj wykonywanej pracy?
 • czy konieczne jest wskazanie konkretnego adresu wykonywania pracy?
 • jak formułować miejsce wykonywania pracy pracownika mobilnego?
 • w jaki sposób określić wynagrodzenie pracownika?
 • różne sposoby formułowania zapisów dotyczących czasu pracy i ich konsekwencje;
 • jakie praktyczne znaczenie ma określenie w umowie terminu rozpoczęcia  pracy?

b) elementy dodatkowe w umowie o pracę:

 • czy warto zawrzeć w umowie klauzulę zakazu konkurencji?
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • jak w prosty sposób sformułować obowiązki związane z prawami autorskimi?

5. zmiana warunków umowy o pracę:

a) porozumienie zmieniające;

 • jakie cechy stosunku pracy mogą ulec zmianie w porozumieniu zmieniającym?
 • czy pracownik może wycofać się z zawartego porozumienia zmieniającego?

b) wypowiedzenie zmieniające:

 • sposoby przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego;
 • jakie cechy stosunku pracy mogą ulec zmianie w wypowiedzeniu zmieniającym?
 • skutki odmowy przyjęcia wypowiedzenia przez pracownika;
 • roszczenia przy przekształceniu wypowiedzenia zmieniającego w definitywne – czy pracownikowi przysługuje odprawa?

II. ZASADY ROZWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY

1. rozwiązanie umowy za porozumieniem stron;

a) sposoby rozwiązania umowy;
b) forma rozwiązania umowy;
c) elementy istotne dokumentu rozwiązania umowy o pracę.

2. wypowiedzenie poszczególnych rodzajów umów o pracę:

a) umowa o pracę na czas nieokreślony;
b) umowa o pracę na czas określony;
c) umowa o zastępstwo;
d) umowa na okres próbny;
e) umowa na prace dorywcze i sezonowe.

3. pracownicy szczególnie chronieni przed wypowiedzeniem;

a) wiek przedemerytalny;
b) ciąża;

c) urlop lub zwolnienie lekarskie.

4. czy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom szczególnie chronionym?

5. elementy konieczne w dokumencie wypowiedzenia:

a) przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę – wytyczne na podstawie wyroków Sądu Najwyższego;
b) okres wypowiedzenia – w jaki sposób wyliczyć jego zakończenie?

6. sposób doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę;

a) wręczenie wypowiedzenia pracownikowi w zakładzie pracy;
b) przesyłka pocztowa;
c) jak rozwiązać umowę z pracownikiem unikającym z nami kontaktu?

7. pracownik w okresie wypowiedzenia:

a) czy powinien świadczyć pracę czy zostać zwolniony z tego obowiązku i w jakiej formie?
b) czy pracownik zwolniony z obowiązku pracy musi pojawić się w zakładzie pracy na żądanie pracodawcy?
c) czy pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy?
d) zasady wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
e) czy pracownikowi przysługują inne urlopy w tym okresie?
f) charakterystyka urlopu udzielanego w związku ze zwolnieniem na poszukiwanie pracy.

8. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:

a) z winy pracownika;

 • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • czy popełnienie przez pracownika przestępstwa w karym przypadku daje podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?
 • wpływ utraty uprawnień do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku na możliwość wypowiedzenia umowy.

b) bez winy pracownika:

 • niezdolność do pracy z powodu choroby;
 • długotrwała usprawiedliwiona nieobecność pracownika w zakładzie pracy;
 • wyjątki od możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • jak interpretować powinność ponownego zatrudnienia pracownika po ustaniu przyczyn, które skutkowały wypowiedzeniem umowy?

c) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika:

 • związane z wydanym orzeczeniem lekarskim;
 • związane z naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy;
 • definicja podstawowych obowiązków pracodawcy;
 • jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia?

9. świadectwo pracy:

a) co powinien zawierać dokument?
b) kiedy należy go dostarczyć pracownikowi?
c) sprostowanie błędów w świadectwie pracy;
d) nowe obowiązki informacyjne w świadectwie pracy.

10. konsekwencje nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

a) odszkodowanie:

 • jakie odszkodowanie może uzyskać pracownik na podstawie kodeksu pracy?
 • czy istnieje możliwość uzyskania przez pracownika wyższego odszkodowania niż przewiduje kodeks pracy?

b) przywrócenie do pracy:

 • czy razie uznania roszczeń pracownika za zasadne są musi przywrócić go do pracy?
 • zgłoszenie gotowości do pracy:
 • w jakim terminie pracownik musi go dokonać?
 • w jakiej formie musi go dokonać?
 • jakie są skutki niedochowania terminu?
 • czy wraz z przywróceniem do pracy sąd orzeka obowiązek wypłaty odszkodowania?

DZIEŃ II – Anita Gwarek

Dokumentacja pracownicza w 2020 r. – zasady prowadzenia i przechowywania.

Zasady wynikające z Kodeksu pracy
1. Wybór pracodawcy co do postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej – postać papierowa lub elektroniczna.
2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat czy 50 lat zależny m. in. od daty nawiązania stosunku pracy z danym pracownikiem),
3. Przypadki dłuższego niż 10 letni okresu przechowywania dokumentacji,
4. Ponowne nawiązanie stosunku pracy – kontynuacja dotychczasowej dokumentacji,
5. Obowiązki pracodawcy o charakterze informacyjnym (o okresie przechowywania, o możliwości odbioru dokumentacji),
6. Zasady postępowania pracodawcy po upływie okresu przechowywania – niszczenie dokumentacji pracowniczej,
7. Zmiana postaci dokumentacji z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
8. Obowiązki związane ze zmianą postaci dokumentacji,
9. Wydawanie kopii całości lub części dokumentacji,
10. Odpowiedzialność wykroczeniowa,
11. Zakres stosowania nowych przepisów.

Zasady wynikające z rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej
1. Akta osobowe w 4 częściach (część A- ubieganie się o zatrudnienie, część B – nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia, część C – ustanie stosunku pracy, część D – kary porządkowe)
2. Sposób przechowywania akt osobowych (oświadczenia i dokumenty, wydzielone części, wykaz, numerowanie, odpisy, kopie itp.)
3. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, kart wypłaconego wynagrodzenia, karta ewidencji odzieży),
4. Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach,
5. Przekazywanie dokumentacji pracowniczej nowemu pracodawcy,
6. Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej,
7. Dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej (zabezpieczenie dokumentacji, odwzorowania cyfrowe, wymagania techniczne, przeniesienie dokumentacji elektronicznej do innego systemu),
8. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru dokumentacji,
9. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
10. Zakres stosowania nowych przepisów do nowych stosunków pracy nawiązanych począwszy od 1.1.2019 r., do stosunków pracy nawiązanych przed dniem 1.1.2019 r. oraz zakończonych przed tym dniem.

Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy
1. Podstawy przetwarzania danych osobowych w stosunkach pracy,
2. Obowiązkowe dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika,
3. Dane osobowe pozyskiwane za zgodą kandydata lub pracownika,
4. Pozyskiwanie danych szczególnie wrażliwych, w tym danych biometrycznych,
5. Pozyskiwanie danych o niekaralności,
6. Pozyskiwanie danych o stanie zdrowia w działalności socjalnej,
7. Monitoring w zakładzie pracy,
8. Monitoring poczty elektronicznej,
9. Nowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Inne wprowadzone zmiany w Kodeksie Pracy
1. Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie:
– świadectwa pracy (prostowanie świadectwa pracy, żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, orzeczenie zastępujące świadectwo pracy),
– mobbingu (odszkodowanie bez rozwiązania umowy) i dyskryminacji (stworzenie otwartego katalogu przesłanek),
– realizacji wyroku TK w sprawie roszczeń związanych z rozwiązaniem umowy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym,
– uprawnień rodzicielskich – ochrona najbliższych członków rodziny.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  25-26.06.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1 260 zł od osoby,

  Cena promocyjna: 1 190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 22 maja 2020

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję