KODEKS PRACY W PIGUŁCE DLA WYMAGAJĄCYCH – aktualne przepisy, najnowsze orzecznictwo SN oraz stanowiska PIP – online 15 wrzesień

 • 15.09.2021| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena : 400 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalizująca się w Prawie Pracy, Czasie Pracy oraz Wynagrodzeniach od strony prawnej. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy – ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów o czasie pracy kierowców, konsultant zmian w zakresie przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.  Autorka książki,,Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego” oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Konsultant Portalu zajmującego się w doradztwem w zakresie prawa pracy.

Program opracowała Monika Wacikowska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

CZĘŚĆ I: Dokumentacja pracownicza w 2021 r.

Okres przechowywania dokumentacji kadrowej

 • Przez jaki czas pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą zgodnie z przepisami?
 • Kogo obowiązuje 10-letni, a kogo 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Przez ile czasu przechowywać dokumentację pracowników zatrudnionych przez 1 stycznia 2019 r.
 • Jak skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Gdzie, w jaki sposób i w jakim terminie pracodawca ma obowiązek informować pracowników o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Czy o okresie przechowywania dokumentacji trzeba informować również pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r?
 • Jak powinna wyglądać pisemna informacja dla pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji – czy może być stworzona jedna dla wszystkich czy musi być indywidualna?
 • Jak liczyć 10-letni okres przechowywania dokumentacji?
 • Przez jaki czas należy przechowywać harmonogramy i ewidencje czasu pracy, zgodnie obowiązującymi przepisami?

Sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 • Papierowa i elektroniczna forma dokumentacji pracowniczej.
 • W jakich okolicznościach pracodawca może prowadzić dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej?
 • Co oznacza dokument w formie elektronicznej?
 • Czy formą elektroniczną jest tylko skan czy również dokument wytworzony w systemie elektronicznym?
 • Czy mail to forma elektroniczna?
 • Jakie procedury należy przejść, aby tworzyć dokumentację w formie elektronicznej?
 • Czy można tworzyć część dokumentacji w formie elektronicznej a część w formie papierowej?
 • Dlaczego zdecydowana większość pracodawców nie zdecyduje się na formę elektroniczna dokumentacji pracowniczej?
 • Z jakimi niedogodnościami wiąże się prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej?
 • Czy decydując o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracodawca musi zmienić również formę dokumentacji dotychczas wytworzonej oraz dotyczącej byłych pracowników – ważne aspekty i pułapki.
 • W jaki sposób i w jakim czasie należy powiadomić pracowników oraz byłych pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji kadrowej?
 • Dlaczego większość pracodawców elektroniczną formę dokumentacji traktuje jedynie jako pomocniczą?
 • Obowiązek informowania pracowników o możliwości odbioru dokumentacji w dotychczasowej formie – kiedy powstaje i kogo obowiązuje?

Teczki osobowe pracowników – papierowe i elektroniczne

 • Części A, B, C i D dokumentacji pracowniczej – co oznaczają i jak prawidłowo powinny być tworzone?
 • Jakie są zasady dzielenia poszczególnych części teczek osobowych?
 • Jakie są zasady numerowania dokumentów w teczkach osobowych i co oznacza, zgodnie z nowymi przepisami, chronologia?
 • Kiedy w teczce osobowej pracodawca musi robić „podczęści,” a kiedy może to robić?
 • W jaki sposób należy tworzyć spisy aktów teczek osobowych?
 • Jakie dokumenty należy zawierać w poszczególnych częściach teczek zgodnie z nowymi przepisami – jakie są różnice pomiędzy dotychczasowymi a nowymi przepisami?
 • Kiedy w teczce należy zamieszczać oryginały a kiedy kopie poszczególnych dokumentów?
 • Jakie dokumenty powinny być gromadzone w teczce osobowej w poszczególnych częściach?
 • Obowiązek udostępniania pracownikowi kopii jego dokumentacji – co oznacza, z jakim ryzykiem się wiąże i czy można go ograniczyć?
 • Czy w przypadku ponownego zatrudnienia trzeba korzystać z dotychczasowej teczki osobowej czy można tworzyć nową?

Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy

 • Jakie oświadczenia oraz dokumenty należy gromadzić w zakresie danych osobowych pracownika?
 • Skierowanie i orzeczenie lekarskie – jakie zasady obowiązują przy gromadzeniu tych dokumentów?
 • Czy skierowanie na badanie wstępne oraz samo badanie powinno być wykonane przed podpisaniem umowy o pracę czy mogą być wykonane w pierwszym dniu umowy?

Dokumenty w związku z nawiązaniem i kontynuowaniem stosunku pracy

 • Czym jest informacja o warunkach zatrudnienia, jak powinna być tworzona i dlaczego jest ważna?
 • W jaki sposób dokumentować zatrudnienie pracownika?
 • Jak i kiedy tworzyć zakres obowiązków oraz z jakimi konsekwencjami prawnymi się on wiąże?
 • Jak powinna wyglądać prawidłowa informacja o warunkach zatrudnienia?
 • Czym jest informacja o stosowaniu monitoringu w pracy, jak powinna wyglądać i w jaki sposób pracodawca ma obowiązek przekazywać ją pracownikowi?
 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia można połączyć z informacją o monitoringu w pracy?
 • Jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę, a jakich warto unikać?
 • Jak informować pracowników o procedurach antymobbingowych?
 • Jak może i powinno wyglądać potwierdzenie zapoznania się pracownika z treścią regulaminów, zasadami BHP i informacji objętych tajemnicą?
 • Jak poinformować pracownika o ryzyku zawodowym?
 • Certyfikaty szkoleniowe – czy należy przechowywać kopie czy oryginały?
 • Jakie dokumenty należy gromadzić w związku z korzystaniem przez pracownika z uprawnień rodzicielskich i jakich w tym zakresie nie popełniać błędów?
 • Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy – jak i jakie dokumentacje należy gromadzić w tym zakresie?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o wolne na opiekę na dzieckiem?
 • Czy dni wolne na opiekę nad dzieckiem mogą być dzielone pomiędzy rodziców dziecka, czy może z nich tylko korzystać jeden z rodziców?
 • Kiedy odbierać zgodę pracownika wychowującego dziecko do lat 4 na pracę w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych i delegacje – czy wystarczy przy zatrudnieniu czy może być raz do roku, czy może w związku z każdą taką okolicznością?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracownik wychowujący dziecko w wieku do lat 4 może cofnąć zgodę na nadgodziny, pracę w porze nocnej i delegacje?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy jako alternatywa do urlopu wychowawczego?
 • Jakie dokumenty w zakresie telepracy należy przechowywać w teczce osobowej?
 • Jak i gdzie gromadzić informacje nagrodach?
 • Jak, zgodnie z nowymi przepisami, tworzyć i przechowywać dokumenty dotyczące kar oraz kiedy i na jakich zasadach należy je usuwać z teczek osobowych?

Dokumenty związane z zakończeniem umowy o pracę

 • Jak prawidłowo tworzyć dokumenty kończące umowę o pracę – wypowiedzenie umowy, porozumienie stron i oświadczenie o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę – na co zwrócić szczególną uwagę i czego unikać?
 • Kiedy i w jaki sposób należy stworzyć dokument dotyczący niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • Potwierdzenie dokonanych potrąceń – jak udokumentować i gdzie przechowywać?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie po zakończonym stosunku pracy i jaki w związku z tym dokument należy przechowywać?

Dodatkowa dokumentacja poza teczką osobową

 • Nowy obowiązek przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy – jaki jest zakres i co oznacza?
 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca ma przechowywać w nowej dokumentacji pracowniczej?
 • Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy według nowego wzoru?
 • Jakie nowe dokumenty w zakresie czasu pracy pracodawca musi tworzyć zgodnie z przepisami?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o wyjście prywatne?
 • Dlaczego i jak należy tworzyć druk polecenia nadgodzin i druk wniosku o odbiór czasu wolnego?
 • Na czym polega nowy obowiązek dokumentowania udzielenia dnia wolnego za pracę w sobotę?
 • Jakie dokumenty, w związku ze stosowaniem systemów czasu pracy, trzeba przechowywać w nowej dokumentacji?
 • Jakie oświadczenia, wnioski i zgody w zakresie czasu pracy trzeba stworzyć i przechowywać w dokumentacji pracowniczej?
 • Czy w ramach przechowywania dokumentacji pracowniczej należy przechowywać harmonogramy czasu pracy?
 • Przez jaki czas należy przechowywać nowe dokumenty związane z czasem pracy?
 • Przez jaki czas należy przechowywać harmonogramy czasu pracy?
 • Czy wnioski z zakresu czasu pracy – wniosek o odbiór czasu wolnego za nadgodziny, wniosek o wyjście prywatne i inne – mogą być składane w formie mailowej?

Świadectwo pracy w 2021 r.

 • Jakie są terminy wydawania świadectw pracy przy umowach na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony – różne rozwiązania?
 • W jakich przypadkach i na jakich warunkach pracodawca nie ma obowiązku wydawania świadectwa pracy? O czym wtedy należy pamiętać?
 • Jaki jest wzór świadectwa pracy i czy jest obowiązujący?
 • Czy wzór świadectwa jest wymagany czy alternatywny do zastosowania?
 • Jak w świadectwie pracy należy zamieszczać informację o skorzystaniu z uprawnień rodzicielskich – zaskakujące rozwiązania.
 • Jak w nowym świadectwie pracy należy zamieścić informację o wykorzystanym i niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym?
 • Czym są należności niezaspokojone, które należy opisać w świadectwie pracy i jak to prawidłowo należy zrobić?
 • Czym są dodatkowe informacje, które można zamieścić w świadectwie pracy?
 • Czy w nowym świadectwie pracy jest miejsce na nieusprawiedliwione nieobecności w pracy?
 • Czy, zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może rozszerzyć listę informacji zawieranych w świadectwie pracy?
 • Jakie są terminy na żądanie sprostowania świadectwa pracy oraz na samo sprostowanie?
 • Jakie są obowiązujące sposoby składania żądania sprostowania świadectwa pracy?
 • Jakie są obowiązujące sposoby oraz terminy informowania o sprostowaniu świadectwa pracy albo o odrzuceniu wniosku o takie sprostowanie – zaskakujące wnioski?
 • Czy pracodawca może sprostować świadectwo tylko na wniosek pracownika czy może to zrobić bez takiego wniosku, jeśli sam zauważy błąd – jakie są terminy w tym zakresie?
 • Kiedy i w jakim terminie pracownik ma obowiązek zwrotu świadectwa pracy?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek usunięcia świadectwa z akt osobowych pracownika i w jakim terminie oraz po zastosowaniu jakich procedur musi to zrobić?
 • Kiedy pracodawca, który zmienia regulamin wynagradzania musi dać pracownikom wypowiedzenia zmieniające i czy takie wypowiedzenia można zastąpić porozumieniami?

CZĘŚĆ II: Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy w 2021 r.

Nawiązanie umowy o pracę w 2021 r. w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego – wybrane zagadnienia budzące wątpliwości

 • Jakie rodzaje umów o pracę można wykorzystać w zatrudnieniu?
 • Ile i jakiej długości umowy na okres próbny mogą być zawierane z jednym pracownikiem po zmianie przepisów?
 • Ile umów terminowych można podpisać z jednym pracownikiem?
 • Jakie jest ograniczenie co do długości trwania jednej lub kilku umów na czas określony?
 • Czy w ograniczeniu długości lub ilości umów na czas określony mają znaczenie przerwy pomiędzy tymi umowami?
 • W jakich okolicznościach pracodawca nie jest ograniczony ilością ani długością umowy na czas określony?
 • Jakie mogą być okoliczności uzasadniające podpisanie długiej umowy na czas określony?
 • Z jakimi dodatkowymi obowiązkami wiąże się podpisanie długiej umowy na czas określony?
 • Jakie są konsekwencje zawarcia umowy na czas dłuższy niż dopuszczony nowymi przepisami lub w większej liczbie niż dopuszczalna?
 • Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas określony zgodnie z regulacjami?
 • Czy pracodawca, w związku z nowymi przepisami, ma obowiązek uzasadnić wypowiedzenie umowy na czas określony?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy podpisywaniu umów na zastępstwo?
 • Ile można podpisać umów na zastępstwo?
 • Do kiedy trwa umowa na zastępstwo i jak się rozwiązuje?
 • Czy trzeba zawrzeć w umowie na zastępstwo termin końcowy jej trwania?
 • Jak długo może trwać umowa na zastępstwo, zgodnie z nowymi przepisami?
 • Jak prawidłowo należy określić termin trwania umowy na zastępstwo?
 • Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo po zmianie przepisów?
 • Jak sformułować umowę na zastępstwo, aby nie było problemów z jej rozwiązaniem?
 • Jakie są nowe regulacje dotyczące zawierania umów sezonowych?
 • Ile umów sezonowych można zawrzeć z jednym pracownikiem i jak długo mogą one trwać?
 • Jakich obowiązków dokumentacyjnych dokonać, żeby nie popełnić wykroczenia w zakresie zawierania umów terminowych?

Zmiana umowy o pracę w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

 • Czym różni się porozumienie zmieniające od wypowiedzenia zmieniającego?
 • Czy jest jakaś różnica pomiędzy porozumieniem zmieniającym a aneksem do umowy?
 • Czy aneksem można zmienić warunki na mniej korzystne dla pracownika?
 • Czy wypowiedzeniem zmieniającym można zmienić warunki na korzyść pracownika?
 • Kiedy zmiana regulaminu musi wiązać się z koniecznością wręczenia wypowiedzenia zmieniającego?
 • Co zrobić, żeby przy zmianie regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania nowe warunki obowiązywały wszystkich pracowników od tego samego dnia?
 • Jakie są konsekwencje przyjęcia lub nieprzyjęcia przez pracownika wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego?
 • Ile czasu pracownik ma na akceptację lub brak akceptacji wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego – różne rozwiązania?
 • Kiedy i w jakich przypadkach pracownikowi przysługuje odprawa na skutek nie przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy?
 • Jakim pracownikom nie można wręczyć wypowiedzenia zmieniającego?
 • Kiedy wręczone pracownikowi porozumienie zmieniające nie rodzi skutków prawnych, mimo dokonanej już akceptacji pracownika?
 • Kiedy i na jakich zasadach można polecić pracownikowi inne zadania niż zapisane w umowie o pracę – czy potrzebna jest zgoda pracownika?
 • Jaki charakter prawny ma zakres obowiązków i czy można polecać pracownikowi zadania wykraczające poza ten zakres?
 • Czy dodanie w zakresie obowiązków punktu „oraz inne zadania zlecone przez pracodawcę” faktycznie pozwala na polecanie takich zadań pracownikowi?

Rozwiązanie umowy o pracę – różne tryby i skomplikowane przypadki – w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

 • Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron?
 • Kiedy kończy się umowa rozwiązana na mocy porozumienia?
 • Kiedy kończy się umowa na zastępstwo – jak ją rozwiązać po zmianie przepisów?
 • W jakich sposób ostatnia zmiana przepisów wpłynęła i utrudniła rozwiązywanie umów na zastępstwo?
 • W jakich okolicznościach można rozwiązać umowę na mocy wypowiedzenia?
 • Przyczyny, które mogą stać się okolicznością uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, a które w  niektórych przypadkach lub w ogóle są niedopuszczalne – wiek, nabycie uprawnień emerytalnych, nieprzyjemne zachowania pracownika wobec innych pracowników, złe stosunki pracownika z przełożonymi lub podwładnymi, brak umiejętności pracy w zespole, konfliktowość pracownika, częste zwolnienia lekarskie, zmiany organizacyjne, likwidacja lub restrukturyzacja stanowiska,  jako przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę.
 • Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Okoliczności, w których pracodawca lub pracownik nie mają prawa wypowiedzieć umowy o pracę.
 • W jakich przypadkach pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi, który jest nieobecny w pracy?
 • Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy lub warunków umowy – trudne przypadki.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika – trudne zagadnienia.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika – trudne przypadki.
 • Długotrwała choroba pracownika (przekraczająca okres zasiłkowy) – obowiązek czy prawo pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę?
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy podczas okresu rozliczeniowego – nowe uprawnienie pracodawcy.
 • Czym należy pamiętać zwalniając pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia?
 • Jak formalnie przeprowadzić zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy podczas okresu wypowiedzenia?

CZĘŚĆ III: Urlopy wypoczynkowe – studium najtrudniejszych przypadków

Urlopy wypoczynkowe – studium najtrudniejszych przypadków i najczęstszych wykroczeń – w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

 • Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik w czasie zatrudnienia donosi dokumenty potwierdzające prawo do urlopu w wyższym wymiarze?
 • Jak i kiedy można dzielić urlop na części?
 • Kiedy nie trzeba zapewniać pracownikowi ciągiem 14 dni urlopu wypoczynkowego, a kiedy trzeba to robić?
 • Na czym polega obowiązek udzielenia pracownikowi co najmniej jednego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego – obowiązek pracownika czy pracodawcy?
 • Czy w sytuacji, gdy pracodawca tworzy plan urlopowy, pracownicy muszą składać wnioski urlopowe?
 • Czym jest urlop na żądanie i jakie problemy się z nim wiążą?
 • Czy pracownik może sam wziąć urlop na żądanie, czy też musi czekać na zgodę pracodawcy?
 • Kiedy skorzystanie z urlopu na żądanie może być przyczyną dyscyplinarki?
 • Kiedy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie?
 • Na jakich zasadach pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego zaległego?
 • Czy pracodawca może sam wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?
 • Jak powinien postąpić pracodawca, w sytuacji, gdy pracodawca w sytuacji, gdy pracownicy nie chcą wykorzystać urlopów zaległych?
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który nie ma ważnych badań lekarskich?
 • Czy pracownik powracający po długiej chorobie do pracy może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, jeśli nie posiada ważnych badań lekarskich?

CZEŚĆ IV: Odpowiedzialność za naruszenia przepisów prawa pracy

 • W jakim zakresie na pracownikach kadr, pracownikach płac oraz na kierownikach działów spoczywa odpowiedzialność za naruszenie przepisów z zakresu prawa pracy?
 • Jakie są obowiązki pracowników kadr, płac i kierowników w razie zaistnienia sytuacji niezgodnej z przepisami prawa pracy?
 • Kiedy pracownik kadr, płac lub kierownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenia w zakresie prawa pracy – zaskakujące skutki obowiązujących przepisów?
 • W jaki sposób pracownik kadr, płac lub kierownik może uchronić się przed odpowiedzialnością za naruszenia przepisów z zakresu prawa pracy?

CZĘŚĆ V: Szkolenia BHP i Badania lekarskie – studium najciekawszych przypadków

 • Kiedy pracownik nie musi być kierowany na badania wstępne – okoliczności i ograniczenia?
 • Kiedy badania lekarskie mogą być wykonane poza godzinami pracy i czy stanowią czas pracy pracownika?
 • Czy pracownik po wykonaniu badań lekarskich powinien powrócić do pracy?
 • Czy pracownik bez ważnych badań może być dopuszczony do pracy?
 • Czy pracownik powracający po długiej chorobie do pracy może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, jeśli nie posiada ważnych badań lekarskich?
 • Czy pracownik bez szkolenia BHP może być dopuszczalny do pracy?
 • Czy szkolenie BHP powinno być zorganizowane w pierwszym dniu pracy, czy może być zorganizowane przed podpisaniem umowy o pracę?
 • Czy osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia powinny być kierowane na badania wstępne i szkolenie BHP?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  15.09.2021| szkolenie online |

 • Cena : 400 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję