KODEKS PRACY OD A DO Z W 2023/2024 – PRZEGLĄD ZMIAN, NAJNOWSZE STANOWISKA URZĘDOWE, ORZECZNICTWO, PROBLEMY PRAKTYCZNE – szkolenie online 20-21 grudnia

 • 20-21.12.2023 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena: 890 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje wszystkie najnowsze rozporządzenia, stanowiska i interpretacje urzędowe.

I. Zmiany wprowadzone I nowelizacją Kodeksu pracy:

1. Co się zmieniło w zasadach odbywania badań profilaktycznych? (stanowiska MRiPS oraz GIP)

2. Jak poprawnie stosować przepisy dotyczące pracowniczego obowiązku trzeźwości i zakazu pracy pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu?

 • Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na pracodawcę w związku z zakazem świadczenia pracy w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości oraz w stanie po zażyciu środka działającego do alkoholu oraz zakazem spożywania i zażywania takich substancji w czasie pracy?
 • Jakie postanowienia musi mieć wprowadzone w regulaminie pracy pracodawca, który samodzielnie kontroluje pracowników?
 • Jak poprawnie przeprowadzić kontrolę samodzielnie?
 • Kiedy do kontroli trzeba wezwać Policję i na jakich zasadach odbywa się kontrola przeprowadzana przez Policję?
 • Jakie obowiązki ma każdy pracodawca w związku z zaliczaniem czasu kontroli do czasu pracy oraz dokumentowaniem i przechowywaniem danych na temat kontroli?
 • W jakiej części akt osobowych i w jaki sposób trzeba przechowywać dokumenty dotyczące kontroli?
 • Jak się zmieniły kary porządkowe i czy wymagało to zmian w regulaminie pracy?

3. Jak stosować nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej?

 • Jakie obowiązki musi spełnić pracodawca, żeby praca zdalna była poprawnie wprowadzona i stosowana?
 • Jak poprawnie wprowadzić i stosować pracę zdalną na wniosek uprawnionego pracownika?
 • Co może być powodem odmowy pracy zdalnej w przypadku uprawnionego pracownika? Jakie obowiązki informacyjnie trzeba będzie wtedy spełnić i jakie będą skutki odmowy?
 • Jakie są zasady wykonywania pracy zdalnej na wniosek uprawnionego pracownika? W jakim dokumencie się je określa?
 • Jakie dokumenty muszą zostać sporządzone i odebrane od pracownika mającego świadczyć taką pracę zdalną?
 • Jak poprawnie stosować pracę zdalną okazjonalną?
 • Czy pracę zdalną okazjonalną trzeba doregulować w wewnętrznych przepisach? Jakie postanowienia warto wprowadzić?
 • Czy pracodawca musi zaakceptować wniosek o pracę zdalną okazjonalną?
 • Ile dni pracy zdalnej okazjonalnej przysługuje pracownikowi?
 • Czy wykorzystane w roku odejścia z pracy dni pracy zdalnej okazjonalnej trzeba wpisywać w świadectwie pracy pracownika?
 • Jaki będzie skutek przekroczenia limitu pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Czy pracę zdalną okazjonalną pracownik może świadczyć na własnym komputerze?
 • Czy pracodawca musi płacić ekwiwalent za używanie własnego sprzętu do pracy?
 • Czy pracującemu zdalnie – okazjonalnie płaci się ryczałt?
 • Jakie dokumenty trzeba sporządzić pracownikowi pracującemu zdalnie okazjonalnie?
 • Ważne stanowiska, jak poprawnie stosować pracę zdalną na co dzień? w tym:
 • Jakich postanowień nie powinno być w Regulaminie pracy zdalnej
 • Jak powinien być ustalany i wypłacany ryczałt za pracę zdalną?
 • Jak powinna zostać sporządzona informacja o warunkach zatrudnienia dla przechodzącego na pracę zdalną? (stanowiska MRiPS dotyczące zasad przemieszczania się),
 • Czy praca zdalna „przechodzi” na kolejną umowę o pracę?
 • Jakie są skutki odebrania pracy zdalnej (np. na mocy wiążącego wniosku)?
 • Czy pracownik musi się stawić z pracy zdalnej do stacjonarnej na wezwanie pracodawcy?
 • Za jakie nieprawidłowości w postępowaniu wobec pracowników uprawnionych do złożenia wniosku o pracę zdalną pracodawca może dostać mandat od PIP? (stanowisko GIP),
 • Jakie są stanowiska dotyczące pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Czy pracę zdalną okazjonalną warto doregulować w wewnętrznych przepisach? Jakie postanowienia warto wprowadzić?
 • Jakie dokumenty trzeba sporządzić pracownikowi pracującemu zdalnie okazjonalnie?
 • Za jakie nieprawidłowości w stosowaniu pracy zdalnej okazjonalnej będzie karał PIP? (stanowisko GIP),

II. Zmiany wprowadzane II nowelizacją Kodeksu pracy:

1. Jakie zmiany nastąpiły w uprawnieniach rodzicielskich i opiekuńczych?

 • Na jakich zasadach pracownik będzie występował o urlop opiekuńczy?
 • W jakiej postaci, z jakim wyprzedzeniem pracownik będzie składał wniosek o ten urlop i jakie informacje będzie musiał podać we wniosku?
 • Czy można będzie odmówić urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie płatny czy bezpłatny?
 • Czy urlop opiekuńczy trzeba będzie wpisywać w świadectwie pracy?
 • Ważne stanowiska, jak poprawnie stosować urlop opiekuńczy? w tym:
 • Jakich danych można, a jakich nie można wymagać we wniosku o urlop opiekuńczy?
 • Czy można odmówić akceptacji wniosku o urlop opiekuńczy?
 • Co się dzieje, gdy w trakcie urlopu opiekuńczego pracownik zachoruje? Czy pracownikowi urlop opiekuńczy wtedy przepada? Czy pracownik może wycofać wniosek o urlop opiekuńczy?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie/zasiłek chorobowy, gdy przed chorobą pracownik korzystał z urlopu opiekuńczego?
 • Za jakie nieprawidłowości związane z urlopem opiekuńczym PIP może ukarać pracodawcę mandatem?

2. Jak poprawnie udzielać zwolnienia od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej)?

 • Czy trzeba będzie udzielić takiego zwolnienia?
 • W jakich sytuacjach pracownik będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia?
 • Czy konieczny będzie wniosek pracownika? Jaka będzie postać wniosku?
 • Czy zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie płatne?
 • Jak trzeba będzie je zaewidencjonować i gdzie przechowywać wnioski pracownika?
 • Ważne stanowiska, jak poprawnie udzielać zwolnienia z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych? w tym:
 • Jak ustalić wymiar zwolnienia w godzinach, gdy pracownik zmieni wymiar etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 • Jak poprawnie zaewidencjonować zwolnienie z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych i jak za nie poprawnie zapłacić?
 • Co się dziej, gdy w trakcie zwolnienia z powodu działania siły wyższej pracownik zachoruje?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie/zasiłek chorobowy, gdy przed chorobą pracownik korzystał ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej?

3. Na jakich zasadach pracownicy korzystają z urlopu rodzicielskiego?

 • Jak wzrośnie wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach będzie wykorzystywany?
 • Na ile części można będzie podzielić urlop rodzicielski?
 • Czy będzie musiał zacząć się bezpośrednio po urlopie macierzyńskim?
 • Czy po każdej części urlopu rodzicielskiego można będzie „wymusić” urlop wypoczynkowy?
 • Ile urlopu rodzicielskiego będzie dla pracownika – ojca?
 • Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 • Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
 • W jakich przypadkach urlop rodzicielski będzie przysługiwał na podstawie przepisów przejściowych?
 • Jakie obowiązki będzie miał pracodawca w okresie przejściowym?
 • Ważne stanowiska, na jakich zasadach pracownicy mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego? w tym:
 • Jak się wnioskuje o urlop rodzicielski, a jak o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego?
 • Jak pracownicy rodzice mogą się dzielić urlopem rodzicielskim? Jak wtedy liczy się im zasiłek macierzyński?
 • Jak przepisy przejściowe ograniczają pracownika – ojca dziecka w wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego?
 • Czy po każdej części urlopu rodzicielskiego można „wymusić” urlop wypoczynkowy?

4. Na jakich zasadach nastąpi skrócenie czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego?

5. Jakie będą nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych?

 • Jak się zmieni art. 177 Kodeksu pracy i czy będzie to miała duże znaczenie w praktyce?
 • Na czym będzie polegał zakaz przygotowywanie się do zwolnienia pracownika?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie powracał do pracy po urlopach z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich?
 • Jakie postanowienia potwierdzające praktykę korzystania z urlopu wychowawczego oraz obniżenia wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego zostaną wprowadzone?

6. Co się zmieniło w zasadach udzielania wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat po zmianach?

7. Na czym polega elastyczna organizacja pracy?

 • Czym będzie elastyczna organizacja pracy?
 • W jakiej sytuacji pracownik będzie mógł korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Na jakich zasadach będzie składany wniosek o elastyczną organizację pracy?
 • Czy pracodawca będzie musiał zgodzić się na elastyczną organizację pracy?
 • Jakie obowiązki informacyjne będzie musiał wypełnić pracodawca?
 • Czy pracownik będzie mógł skrócić czas korzystania z elastycznej organizacji pracy? Czy pracodawca będzie miał podobne uprawnienie?

8. Co się zmieniło w przerwach w czasie pracy i w zasadach uczestniczenia w szkoleniach po godzinach? (stanowiska MRiPS oraz GIP)

 • Jakie kategorie pracowników będą mogły odmówić pracy w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz wyjazdu służbowego?
 • W jakich przypadkach pracodawca będzie musiał udzielić dodatkowej przerwy lub przerw?
 • Jakie będą obowiązki pracodawcy w przypadku, gdy szkolenie pracownika będzie obowiązkowe?

9. Jakie zmiany dotyczą umów o pracę i obowiązków informacyjnych wobec pracowników?

 • Co się zmieni w zasadach zawierania i rozwiązywania umów na okres próbny?
 • Na jakich zasadach wypowiadanie umów na czas określony zostanie zrównane z wypowiadaniem umów na czas nieokreślony?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę niektórych warunków zatrudnienia? Czy pracodawca będzie musiał się zgodzić?
 • Na jakich zasadach będzie obowiązywał zakaz zakazywania dodatkowego zatrudnienia?
 • Ważne stanowiska dotyczące umów o pracę, w tym:
 • Jakie jest stanowisko GIP na temat zawierania umów na czas określony po umowach na okres próbny?
 • Jak postąpić z wnioskiem pracownika o wyjaśnienie wypowiedzenia umowy na okres próbny lub niezawarcia kolejnej umowy po umowie na okres próbny lub na czas określony?
 • Jak postąpić z wnioskiem pracownika złożonym na podstawie art. 293 Kodeksu pracy? Czy ten wniosek dotyczy podwyżki?
 • Jak poprawnie wypowiedzieć umowę o pracę? Jakie powody zwolnienia są zabronione po nowelizacji?

10. Nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników:

 • Na jakich zasadach trzeba będzie informować o zmianie siedziby pracodawcy?
 • O jakie kwestie zostanie rozszerzona „Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia”?
 • Jakie informacje trzeba będzie przekazywać pracownikowi delegowanemu za granicę?
 • Czy pracownikom zatrudnionym w dniu wejścia w życie zmian trzeba będzie przekazać dodatkowe informacje?
 • W jakich przypadkach nieudzielenie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia będzie wykroczeniem?
 • Jakie informacje będzie można przekazywać zbiorczo na tablicy ogłoszeń albo w Intranecie?
 • Czy trzeba będzie zaktualizować informację o zakazie dyskryminacji i obowiązku równego traktowania?
 • Jak poprawnie sporządzić informację o warunkach zatrudnienia dla nowego pracownika? (zebrane stanowiska MRiPS oraz GIP)
 • Jak poprawnie zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia?
 • Za jakie błędy przy informowaniu pracowników o warunkach zatrudnienia inspektor PIP nałoży mandat, a za jakie wypisze wniosek w wystąpieniu?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
KODEKS PRACY OD A DO Z W 2023/2024 – PRZEGLĄD ZMIAN, NAJNOWSZE STANOWISKA URZĘDOWE, ORZECZNICTWO, PROBLEMY PRAKTYCZNE – szkolenie online 20-21 grudnia
 • Data szkolenia:

  20-21.12.2023 | szkolenie online |

 • Cena: 890 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję