Kodeks pracy w 2023/2024 roku- najczęstsze wątpliwości, z uwzględnieniem najnowszych rozporządzeń i stanowisk urzędowych – szkolenie praktyczne – szkolenie online 30 listopad

 • 30.11.2023| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Na jakich zasadach przeprowadza się obecnie badania profilaktyczne? (stanowiska MRiPS oraz GIP)

Praktyka stosowania pracy zdalnej oraz ważne stanowiska, jak stosować pracę zdalną na co dzień:

 • Jak prawidłowo stosować pracę zdalną?
 • Jakich postanowień nie powinno być w Regulaminie pracy zdalnej?
 • Jak powinien być ustalany i wypłacany ryczałt za pracę zdalną?
 • Jak powinna zostać sporządzona informacja o warunkach zatrudnienia dla przechodzącego na pracę zdalną? (stanowiska MRiPS dotyczące zasad przemieszczania się),
 • Czy praca zdalna „przechodzi” na kolejną umowę o pracę?
 • Jakie są skutki odebrania pracy zdalnej (np. na mocy wiążącego wniosku)?
 • Czy pracownik musi się stawić z pracy zdalnej do stacjonarnej na wezwanie pracodawcy?
 • Za jakie nieprawidłowości w postępowaniu wobec pracowników uprawnionych do złożenia wniosku o pracę zdalną pracodawca może dostać mandat od PIP? (stanowisko GIP),
 • Jakie są stanowiska dotyczące pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Czy pracę zdalną okazjonalną warto doregulować w wewnętrznych przepisach? Jakie postanowienia warto wprowadzić?
 • Jakie dokumenty trzeba sporządzić pracownikowi pracującemu zdalnie okazjonalnie?
 • Za jakie nieprawidłowości w stosowaniu pracy zdalnej okazjonalnej będzie karał PIP? (stanowisko GIP),

Na jakich zasadach pracownik może korzystać z elastycznej organizacji pracy – praktyka nowych przepisów ?

 • Jakie rozwiązania organizacyjne stanowią elastyczną organizację pracy?
 • W jakim terminie i w jakiej postaci pracownik składa wniosek o elastyczną organizację pracy? Jakie dane musi podać we wniosku?
 • Jak pracodawca ma postąpić z wnioskiem o elastyczną organizację pracy? Czy może odmówić uwzględnienia wniosku?
 • W jakim zbiorze dokumentacji pracowniczej pracodawca ma przechowywać wnioski o elastyczną organizację pracy?
 • Na jakich zasadach pracownik może wnioskować o wcześniejsze zakończenie elastycznej organizacji pracy? Czy pracodawca musi zaakceptować wniosek o wcześniejsze zakończenie elastycznej organizacji pracy?
 • Czym się różni praca zdalna na podstawie art. 6719 § 6 i 7 Kodeksu pracy od pracy zdalnej w ramach elastycznej organizacji pracy?
 • Czym się różni obniżenie wymiaru etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego od obniżenia wymiaru etatu w ramach elastycznej organizacji pracy?

Nowe uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze – jak ich poprawnie udzielać pracownikowi? pytania pojawiające się po wprowadzeniu nowych przepisów.

 • Jakie są zasady korzystania ze zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych?
 • W jakiej sytuacji pracownik może skorzystać z tego zwolnienia?
 • W jakim wymiarze przysługuje to uprawnienie?
 • W jakiej postaci powinien być złożony wniosek i czy można wymagać jego uzasadnienia?
 • Gdzie przechowywać wnioski o zwolnienie z powodu działania siły wyższej i jak zaewidencjonować to zwolnienie?
 • Ważne stanowiska, jak poprawnie udzielać zwolnienia z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych? w tym:
 • Jak ustalić wymiar zwolnienia w godzinach, gdy pracownik zmieni wymiar etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 • Jak poprawnie zaewidencjonować zwolnienie z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych i jak za nie poprawnie zapłacić?
 • Co się dziej, gdy w trakcie zwolnienia z powodu działania siły wyższej pracownik zachoruje?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie/zasiłek chorobowy, gdy przed chorobą pracownik korzystał ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej?
 • Na jakich zasadach pracownik może korzystać z urlopu opiekuńczego?
 • W jakim wymiarze przysługuje urlop opiekuńczy i w jakich sytuacjach pracownik może skorzystać z tego urlopu?
 • Z jakim wyprzedzeniem i w jakiej postaci składa się wniosek o urlop opiekuńczy?
 • Jakie dane pracownik musi podać we wniosku o taki urlop?
 • Czy urlop opiekuńczy wpływa na termin nabycia prawa do dodatku stażowego albo nagrody jubileuszowej? Czy ma wpływ na prawo do 13-tki?
 • Ważne stanowiska, jak poprawnie stosować urlop opiekuńczy? w tym:
 • Jakich danych można, a jakich nie można wymagać we wniosku o urlop opiekuńczy?
 • Czy można odmówić akceptacji wniosku o urlop opiekuńczy?
 • Co się stanie jeżeli w trakcie urlopu opiekuńczego pracownik zachoruje? Czy pracownikowi urlop opiekuńczy wtedy przepada? Czy pracownik może wycofać wniosek o urlop opiekuńczy?(stanowisko ZUS)
 • Jak obliczyć wynagrodzenie/zasiłek chorobowy, gdy przed chorobą pracownik korzystał z urlopu opiekuńczego?
 • Za jakie nieprawidłowości związane z urlopem opiekuńczym PIP może ukarać pracodawcę mandatem?
 • Na jakich zasadach korzysta się teraz z urlopu rodzicielskiego? (stanowiska MRiPS oraz ZUS-u)
 • Jak się wnioskuje o urlop rodzicielski i jakie oświadczenia oraz dokumenty trzeba złożyć?
 • Jak musi postąpić pracownica, żeby uzyskać zasiłek macierzyński w wysokości 81,5% wymiaru zasiłku? (omówienie przykładowego wniosku)
 • Na jakich zasadach pracownicy – rodzice mogą się dzielić urlopem rodzicielskim?
 • Na jakich zasadach pracownik może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?
 • Jaka ochrona przysługuje w okresie urlopu rodzicielskiego?
 • Jak się obecnie korzysta z urlopu ojcowskiego?
 • Jakie są nowe zasady dopuszczania do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich?
 • Na jakich zasadach pracownik może korzystać z obniżenia wymiaru etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego?

Zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, a także zmiany warunków zatrudnienia – najczęstsze wątpliwości 

 • Jak obecnie poprawnie zawrzeć umowę na okres próbny?
 • Jakie nowe postanowienia trzeba wpisać w umowach na okres próbny?
 • Czy warto przedłużyć czas trwania umowy na okres próbny? Jakie ryzyko się z tym wiąże?
 • Na jakich zasadach można zawrzeć umowę na okres próbny, gdy pracownik powraca do pracy u tego samego pracodawcy?
 • Jakie postanowienia należy obecnie wpisywać w treści każdej umowy o pracę?
 • Ile miejsc pracy można mieć wpisanych w umowie o pracę?
 • Gdzie wpisać informację o siedzibie pracodawcy i kiedy ją aktualizować?
 • Jakie są skutki prawne wprowadzenia pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę?
 • Jakich postanowień nie należy wprowadzać w umowie o pracę?
 • Czy umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy może być wpisana w treści umowy o pracę?
 • Jakie są nowe obowiązki informacyjne wobec przyjmowanego do pracy pracownika?
 • Jakie nowe dokumenty trzeba przekazać pracownikowi, który rozpoczyna pracę na stanowisku objętym samodzielną kontrolą trzeźwości i obecności środków działających podobnie do alkoholu oraz na stanowisku objętym monitoringiem?
 • Jakie informacje ma zawierać przekazywany dokument i gdzie należy przechowywać potwierdzenie jego przekazania?
 • Jak poprawnie sporządzić informację o warunkach zatrudnienia dla nowego pracownika? (zgodnie ze stanowiskami MRiPS oraz GIP)
 • Na jakich zasadach musi być uzupełniona informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej innej niż okazjonalna?
 • Jak poprawnie przekazać pracownikowi informacje o warunkach zatrudnienia? Czy trzeba ponownie przekazywać informację, gdy będzie zawierana kolejna umowa?
 • Jak poprawnie potwierdzić przekazanie informacji w postaci elektronicznej i gdzie przechowywać dowód potwierdzenia?
 • W jakich przypadkach aktualizować informację o warunkach zatrudnienia? (zgodnie ze stanowiskiem MRiPS)
 • Jakie są skutki braku aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia?
 • Jakie obowiązki informacyjne są związane z delegowaniem za granicę?
 • Na jakich zasadach pracownik może zmienić pierwotne warunki zatrudnienia?
 • Jak postąpić gdy pracownik złoży wniosek o zmianę niektórych warunków zatrudnienia na podstawie art. 293 Kodeksu pracy?
 • Jakich zmian może dotyczyć taki wniosek? (zgodnie ze stanowiskiem MRiPS),
 • Gdzie przechowywać wniosek pracownika?
 • Jak poprawnie wskazywać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony?
 • Jakich roszczeń może dochodzić wadliwe zwolniony pracownik, który był zatrudniony na czas określony?
 • W jakich przypadkach pracodawca musi wyjaśniać przyczynę wypowiedzenia umowy na okres próbny i nieprzedłużenia umowy na okres próbny albo na czas określony?
 • Gdzie przechowywać wnioski pracownika i odpowiedzi pracodawcy?
 • Co nie może stanowić przyczyny zwolnienia pracownika albo niezawarcia z nim kolejnej umowy o pracę w nowym stanie prawnym?
 • Co to oznacza, że pracodawca nie może prowadzić przygotować do zwolnienia pracownika? W jakich przypadkach obowiązuje ten zakaz?
 • Na jakich zasadach są chronieni przed zwolnieniem pracownicy – rodzice i opiekunowie?
 • Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy zgodnie z nowymi przepisami?
 • Gdzie wpisać urlop opiekuńczy, pracę zdalną – okazjonalną, zwolnienie z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych?
 • Jakich informacji o uprawnieniach rodzicielskich już się nie wpisuje w świadectwie pracy?
 • Jak rozwiązać inne praktyczne problemy z wypisywaniem i wysyłaniem świadectwa pracy?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Kodeks pracy w 2023/2024 roku- najczęstsze wątpliwości, z uwzględnieniem najnowszych rozporządzeń i stanowisk urzędowych – szkolenie praktyczne – szkolenie online 30 listopad
 • Data szkolenia:

  30.11.2023| szkolenie online |

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję