KODEKS PRACY 2020/2021r. – zmiany w przepisach, aktualne problemy – szkolenie online termin 20 listopada

 • 20.11.2020 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca:  Mec. Piotr Wojciechowski – Adwokat  

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Mec. Piotr Wojciechowski – Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.

W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W okresie merytorycznego kierowania pracami Departamentu Prawnego odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. W okresie pracy w Departamencie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wykłady, których słuchaczami byli inspektorzy pracy prowadzone były w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy. Autor monografii: „Czas pracy – komentarz dla praktyków” wydany przez ODDK w 2011 r., oraz Komentarza do Kodeksu pracy dla Menedżerów HR w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy, wydany przez ODDK Gdańsk w 2014 r.

Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Program opracował Mec. Piotr Wojciechowski . Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Prawo pracy w dobie COVID 19.

1. Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy.

2. Badania lekarskie w dobie COVID 19.

3. Urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie i inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Kwarantanna – zasady postępowania.

5. Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania.

6. Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy z „tarczy antywirusowej” – zasady stosowania.

7. Zasady odsuwania pracownika od wykonywanej pracy.

8. Udzielanie urlopu w praktyce.

9. Tajniki pracy zdalnej: zasady, zlecenia, wzory.

 • Praca zdalna – najważniejsze aspekty
 • Czas pracy i praca zdalna a powierzenie innej pracy
 • Lista obecności podczas pracy zdalnej
 • W jaki sposób najlepiej określić potwierdzanie oraz zakończenie wykonywania pracy w trybie pracy zdalnej. Wewnętrzna procedura opisująca tryb i zasady.
 • Regulamin pracy zdalnej – obowiązek?
 • Czy w przypadku pracy zdalnej, pracodawca musi zapewnić narzędzia do pracy zdalnej: komputer, telefon, dostęp do internetu? Co jeśli pracownik zgłasza nam zwiększone koszty wynikające z pracy w domu lub konieczność dokupienia pakietów internetu? Czy pracodawca musi jakoś to rekompensować?
 • Co w przypadku, gdy pracownik pracujący zdalnie dozna w domu, w godzinach pracy, wypadku przy pracy?
 • Gdzie przechowywać dokumentację dotyczącą pracy zdalnej ?

10. BHP – o czym trzeba pamiętać.

Zatrudnianie i zwalnianie w dobie COVID 19.

1. Rodzaje umów o pracę i zasady ich rozwiązywania.

a) umowa o pracę na okres próbny,

b) umowa o pracę na czas określony,

c) umowa o pracę „na zastępstwo”,

d) umowa o pracę na czas nieokreślony.

2. Zasady składania oświadczeń woli w prawie pracy – klasycznie – pisemnie i on line.

a) przebieg rozmowy – pismo świadkowie,

b) przesyłki elektroniczne – mail, faks, skan.

c) wirtualne pokoje.

3. Upływ czasu jako przyczyna rozwiązania umów o pracę – jak komunikować, omówienie występujących problemów.

4. Porozumienie stron – praca na dokumencie.

Zasady sporządzania dokumentu – rola działów HR, analiza najczęściej występujących zapisów umownych, jakich błędów unikać.

4. Wypowiedzenie umowy o pracę.

a) zasady przygotowania organizacji do wypowiedzenia umowy o pracę – zbieranie dokumentów, maili, analiza przyczyn wypowiedzenia – rola działów HR.

b) prawidłowe formułowanie przyczyny wypowiedzenia po stronie pracodawcy i pracownika – praca na dokumencie, sformułowania, porządek przyczyn, liczba przyczyn, waga przyczyn.

c) bieg okresu wypowiedzenia – jak liczyć od kiedy do kiedy, czy można przerwać, czy można wydłużyć lub skrócić.

5. Rozwiązanie umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia z przyczyn dotyczących i niedotyczących pracownika. 

a) analiza przyczyn,

b) sposób formułowania przyczyn rozwiązania umowy o pracę.

c) termin na wręczenie oświadczenia woli.

d) zasady rozwiązywania umów z powodu długiego okresu niewykonywania pracy.

6. Procedura zwolnień grupowych „krok po kroku”.

a) zasady przygotowania organizacji – rola działów HR.

b) właściwe ustawienie procedury: informowanie urzędów, konsultacje z partnerami społecznymi, wręczenie pierwszego wypowiedzenia.

c) analiza przebiegu procesu – „ucieczki” na zwolnienia, pracownicy chronieni.

d) odprawa pieniężna – zasady ustalania wysokości.

7. Analiza najczęściej popełnianych błędów.

a) przyczyna,

b) bieg terminów.

Wybrane prawa i obowiązki pracownika – jako narzędzia zarządzania pracownikami.

1. Zasady podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych:

a) możliwość polecenia pracownikowi udziału w szkoleniach,

b) zasady wliczania czasu szkoleń do czasu pracy,

c) zasady sporządzania umów z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

2. Zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników.

3. Prawne możliwości inwigilacji i dyscyplinowania pracowników (weryfikacja skrzynki mailowej, stosowane procedury w zakresie wejść i wyjść pracowników na teren pracodawcy).

4. Zasady nakładania na pracowników kar porządkowych.

5. Zasady odwoływania pracowników od nałożonych kar.

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.

1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego:

2. Zasady udzielania urlopów zaległych.

3. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.

4. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.

5. Urlop na żądanie – kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  20.11.2020 | szkolenie online |

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję