Kadry, Płace, ZUS, Podatki w Pigułce w 2021 roku – omówienie dokonanych i najnowszych zmian w przepisach – szkolenie online termin 23-24 luty

 • 23-24.02.2021 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowcy:  D.Denkiewicz – doradca podatkowy, M. Frączek – prawnik 

 • Cena : 690 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowały Danuta Denkiewicz oraz Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I – Płace – Danuta Denkiewicz

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYH

Zmiany w podatku PIT – wynikające z ustaw ANTYCOVIDOWYCH, ostatniej nowelizacji ustawy PIT,  w tym Objaśnienia Podatkowe MF z 21 lipca 2020r. ww. zakresie

 1. nowe regulacje w zakresie zwolnień podatkowych
 2. zmiana limitów i okresów obowiązywania niektórych zwolnień podatkowych (zapomogi, świadczenia z ZFŚS dla pracowników, dopłata do wypoczynku dzieci)
 3. nowe zwolnienia podatkowe; świadczenia postojowe oraz przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – w przedsiębiorstwach „zarzadzania kryzysowego”
 4. odliczenie darowizn przekazanych na walkę COVID-19
 5. odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy w tym pobranych przez płatnika od wynagrodzeń a PIT-4Ri PIT-8AR za 2020r.
 6. świadczenia okołocovidowe dla pracowników –brak przychodu
 7. szczepienia przeciw grypie- zaniechanie poboru podatku – zasady i okres obowiązywania
 8. certyfikat rezydencji w czasie pandemii – odstępstwa od zasad

Wybrane zagadnienia: koszty pracownicze, skala podatkowa obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w 2020/2021r.:

 1. wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów i kosztów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 2. praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów
 3. skala podatkowa w 2020r/2021r., wysokość stawki podatku, kwoty pomniejszającej podatek (zaliczki) stosowane przez płatnika
 4. obliczanie i pobór przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i innych osób

„Ulga dla młodych” – rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do ulgi od 1 stycznia 2021r., zasady stosowania ulgi  z uwzględnieniem Objaśnień Podatkowych Ministerstwa Finansów z dnia 14.04.2020r.

 1. rozszerzony krąg osób uprawnionych do ulgi od 1 stycznia 2021r.
 2. ustawowe warunki korzystania z ulgi ( źródło przychodów, wiek podatnika, limit kwotowy, ulga a inne zwolnienia z podatku)
 3. jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu i w limicie
 4. stosowanie ulgi przez płatnika w tym rola i znaczenie składanych przez młodych podatników oświadczeń i wniosków
 5. co z kosztami uzyskania przychodów w momencie korzystania z ulgi
 6. zasady stosowania 50% kup u twórców uprawnionych do ulgi
 7. obliczania zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika wpo ukończeniu przez podatnika 26r. życia i po przekroczeniu limitu zwolnienia
 8. składki ZUS od przychodów zwolnionych- jaka jest ich rola?, w tym obniżenie składki zdrowotnej  do wysokości zaliczki w warunkach kiedy przychód jest zwolniony

Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia autorskiego – w świetle Ogólnej Interpretacji MF z 15.09.2020r.

 1. prawa autorskie pracownika twórcy – zasady ustalania wysokości honorarium i jego dokumentowanie, warunki stosowanie 50% kup, ulga dla młodych a 50% kup, opodatkowanie honorarium, dokumentowanie  wytworzenia utworów,
 2. szczególne regulacje dot. pracy twórczej wynikające z odrębnych ustaw, dot. nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i pionów badawczych
 3. prawa autorskie zleceniobiorców/wykonawców dzieła i warunki stosowania 50% kup

ZUS – PPK- POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

Zmiany w rozliczeniach z ZUS, w tym nowe obowiązki i ulgi dla płatników

 1. zgłaszanie do ZUS od 1 stycznia 2021r. – umów o dzieło
 2. nowe zwolnienie z opłacania składek ZUS dla niektórych płatników za okres od 1 lipca do 30 września 2020- obowiązujące od 15.10.2020r.
 3. rozliczenie składek ZUS na liście płac w sytuacji, gdy płatnik korzysta ze zwolnienia z opłacania tych składek – Objaśnienia podatkowe MF z 21 lipca 2020r.
 4. dopłaty do wynagrodzeń w ramach tzw. wsparcia na ochronę miejsc pracy a źródło przychodów w podatku dochodowym u pracowników
 5. zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej przez ZUS i organy podatkowe
 6. limit 30 krotności na 2021r.

SKŁADKI na PPK – w rozliczeniu płacowym

 1. podstawa naliczania składek na PPK oraz terminy ich rozliczania
 2. wykazanie składki na PPK finansowanej przez płatnika w raporcie ZUS RCA – wyjaśnienia ZUS
 3. opodatkowanie po stronie uczestnika składki finansowej przez firmę
 4. wypłaty z PPK – zwolnione z podatku i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem kapitałowym

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 1. Ograniczenie ulgi abolicyjnej od 1 stycznia 2021r.
 2. Interpretacja ogólna MF z 11 września 2020r.  kosztów paliwa do służbowego samochodu wykorzystywanego przez pracownika
 3. Wypłata ekwiwalentu za wykorzystywanie własnych narzędzi przy wykonywaniu pracy zdalnej– skutki składkowo-podatkowe
 4. Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa –w 2021r.
 5. Nowe druki –PIT-11 za 2020r. – co wnoszą? PIT- 11 – korekty 

DZIEŃ II – Prawo Pracy – Monika Frączek

 1. Jakie są skutki prawne zwolnienia pracownika bez zachowania formy pisemnej?
 2. Czy wypowiedzenie i porozumienie zmieniające muszą być wręczone w formie pisemnej?
 3. Czy można zaakceptować wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy na godziny?
 4. Jak się zaznacza urlop wypoczynkowy w ewidencji czasu pracy?
 5. Czy pracownik musi czy może wykorzystać 14 kolejnych dni wypoczynku?
 6. Jak się ustala wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, gdy pracował u dwóch pracodawców kolejno, a jak gdy pracował w ramach równoległego zatrudnienia?
 7. Jak się udziela urlopów okolicznościowych zgodnie z wykładnią PIP?
 8. Czy tzw. czynności przygotowawcze (m.in. przebranie się w odzież ochronną, przyjęcie i zdanie zmiany, umycie się) są wliczane do czasu pracy? (przegląd najnowszego orzecznictwa),
 9. Czy można podać publicznie (np. w Intranecie albo na tablicy ogłoszeń), którym pracownikom kończą się badania okresowe? (stanowisko UODO),
 10. Przegląd najważniejszych stanowisk dotyczących dokumentacji pracowniczej, w tym:
 • jakie błędy najczęściej występują w kwestionariuszach osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie? (w tym m.in. brak opcjonalności podawania danych o wykształceniu i stażu pracy, podanie danych na potrzeby ZUS),
 • na jakim etapie procesu rekrutacyjnego można pozyskać daną o miejscu zamieszkania kandydata do pracy?
 • czy w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie musi być zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a jeśli tak, to których? (stanowiska UODO w tej kwestii)
 • jakich dokumentów można żądać od kandydatów do pracy i gdzie należy je przechowywać?
 • w jakiej postaci przechowywać skierowania i orzeczenia o zdolności do pracy, w tym w przypadku przyjęcia do pracy osoby z ważnymi badaniami profilaktycznymi od poprzedniego pracodawcy? czy to mają być oryginały czy kopie? (stanowisko MRPiPS),
 • w jakich przypadkach nie wolno pobierać od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • czy od pracownika można pozyskać dane dotyczące obowiązku obrony RP?
 • w jakim dokumencie powinny być gromadzone dane potrzebne do ubezpieczenia? Czy deklaracje ZUS przechowuje się w dokumentacji pracowniczej? Jakie są wyjątki? (stanowisko MRPiPS),
 • czy można posługiwać się prywatnymi danymi kontaktowymi posiadanymi w aktach osobowych (np. w CV), a jeżeli tak, to po spełnieniu jakich warunków? (stanowisko UODO w tej kwestii)
 • czy można wymagać, żeby pracownik nosił identyfikator ze zdjęciem?
 • czy można umieszczać zdjęcia pracownika na stronie Internetowej pracodawcy oraz w Intranecie pracodawcy?
 • na jakich zasadach pracodawca może posługiwać się adresem korespondencyjnym pracownika? (stanowisko UODO),
 • ile w praktyce kwestionariuszy osobowych od pracownika powinien posiadać pracodawca? (stanowisko MRPiPS w sprawie kwestionariuszy),
 • na jakich zasadach przetwarza się dane osobowe osoby zawiadamianej w razie wypadku? (stanowisko MRPiPS oraz UODO) jaka jest powszechna praktyka?
 • jakiej informacji nie powinno pozyskiwać się w kwestionariuszu podatkowym?
 • w jakich sytuacjach od pracownika żąda się danych o wykształceniu i stażu pracy?
 • jacy pracownicy mają kopie dyplomów ukończenia szkół i uczelni oraz kopie świadectw pracy od poprzednich pracodawców przechowywane w części A, a jacy pracownicy w części B akt osobowych?

11. Obowiązki związane z epidemią Covid-19 w tym obowiązki związane z badaniami profilaktycznymi zgodnie z wykładnią PIP, w tym:

 • jakie są obowiązki informacyjne pracodawcy względem sanepidu?
 • jakie pracodawca ma obowiązki dotyczące zapewnienie bhp pracownikom i co w tym zakresie będzie sprawdzał PIP? (stanowisko PIP)
 • czy PIP będzie mógł wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracodawcy? jakie są uprawnienia PIP w trakcie takiej kontroli? (stanowisko PIP)
 • jakie dowody gromadzić, żeby w razie ewentualne przyszłego sporu wykazać, że pracownicy byli chronieni przed zakażeniem Covid-19?
 • jakie obowiązki trzeba będzie wykonać po odwołaniu epidemii Covid-19; które badania profilaktyczne trzeba będzie wykonać w ciągu 30 dni, a które w ciągu 60 dni?
 • w jaki sposób poinformować pracowników, że mają się stawić po skierowanie na badania profilaktyczne? (stanowisko UODO),
 • na jakich zasadach odbywają się badania profilaktyczne w trakcie epidemii? kiedy można przyjąć orzeczenie lekarskie od innego lekarza? (stanowiska MZ i PIP)
 • na jakich zasadach odbywają się badania profilaktyczne z inicjatywy pracownika? czy mogą się obyć badania profilaktyczne z inicjatywy pracodawcy?
 • czy można w czasie epidemii Covid-19 kierować na badania okresowe (jakie się z tym wiążą ryzyka) i czy można odbywać w czasie epidemii szkolenia okresowe?(stanowiska PIP i ekspertów BHP),

12. Podwyższenie kwoty wolnej w okresie skutków Covid-19 – zagadnienia problematyczne w tym:

 • jakich potrąceń dokonuje się z uwzględnieniem przejściowych zasad podwyższania kwoty wolnej, a jakich nie? (stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości),
 • jakie dokumenty i dane gromadzi się na potrzeby ustalenia kwoty wolnej od potrąceń (stanowisko UODO)?
 • jakie są obowiązki względem komornika w związku z podwyższeniem kwoty wolnej? (stanowiska Krajowej Rady Komorniczej i Ministerstwa Sprawiedliwości)
 • gdzie się przechowuje dokumenty zebrane w związku z potraceniami komorniczymi i w której części dokumentacji pracowniczej? (stanowisko MRPiPS),

13. Praktyczne problemy stosowania pracy zdalnej i planowane zmiany w przepisach, w tym:

 • jakie są ograniczenie w poleceniu pracy zdalnej (stanowiska MRPiPS oraz UODO co do możliwości świadczenia pracy zdalnej z zagranicy),
 • jakie postanowienia w zakresie pracy zdalnej warto wpisać do Regulaminu pracy zdalnej?
 • jakie dodatkowe dokumenty tworzy się i gromadzi w związku z wykonywaniem pracy zdalnej i w jakim miejscu dokumentacji pracowniczej powinny być one przechowywane?
 • jaki jest wymagany sposób postępowania w przypadku dołączania dokumentów elektronicznych do papierowej dokumentacji pracowniczej i odwrotnie? – zgodnie z przepisami i wykładnią Ministerstwa Cyfryzacji,
 • ustalenie zasad wyrażania zgody na pracę zdalną w razie kwarantanny i izolacji,
 • dostosowanie procedur i polityk bezpieczeństwa ochrony danych osobowych do potrzeb pracy zdalnej,

14. Dokumenty, które trzeba gromadzić w dokumentacji pracowniczej, jakie poza tą dokumentacją oraz dokumenty, które pobiera się tylko do wglądu, zgodnie z wykładnią UODO, w tym:

 • jakie dokumenty gromadzi się w związku z pobieraniem przez pracownika dodatku solidarnościowego?
 • czy przechowuje się książeczki wojskowe?
 • czy przechowuje się dokumenty od cudzoziemców?
 • czy się gromadzi w dokumentacji pracowniczej dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika w danym dniu albo stanowiące podstawę zwolnienia od pracy?

15. Zasady gromadzenia w dokumentacji pracowniczej dokumentów przez pracodawców, którzy od 2021 r. prowadzą w całości lub w części elektroniczną dokumentację pracowniczą:

 • zasady dołączania do takiej dokumentacji dokumentów, które pierwotnie muszą być tworzone w formie pisemnej,
 • zasady dołączenia do takiej dokumentacji dokumentów, które są dostępne jedynie w wersji papierowej,
 • zasady postępowania z dokumentami papierowymi po włączeniu ich odwzorowań cyfrowych do elektronicznej dokumentacji pracowniczej,
 • zasady dołączenia do elektronicznej dokumentacji pracowniczej dokumentów od początku wytworzonych w postaci elektronicznej,

16. Problematyka umów na zastępstwo w tym – zakaz wpisywania imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo zgodnie ze stanowiskiem UODO oraz stanowisko MRPiPS w tej sprawie,

17. Karnie i nagradzanie pracowników – zasady gromadzenia dokumentów w części D akt osobowych oraz dopuszczalność tworzenia rankingów pracowników (stanowisko UODO),

18. Problematyka badania trzeźwości pracowników, w tym:

 • jakie dokumenty mogą być gromadzone w związku z badaniem stanu trzeźwości?
 • jakie osoby mogą mieć dostęp do takich dokumentów (stanowisko UODO),

19. Problematyczne uprawnienia rodzicielskie, w tym:

 • gdzie się przechowuje oświadczenia związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich, a gdzie wnioski o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i na jakim etapie zatrudnienia należy je pozyskiwać od pracowników?
 • na jakich zasadach udziela się wolnego z tytułu wychowywania dziecka do 14 lat?
 • czy pracownicy na urlopach wychowawczych i na obniżeniu wymiaru etatu są chronieni w trakcie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników?

20. Praktyczne orzecznictwo dotyczące rozwiazywania stosunków pracy, w tym:

 • jakie są terminy poprawnego ustalania terminu na zwolnienie dyscyplinarne?
 • jak poprawnie ustalić kryteria do zwolnienia pracowników z przyczyn ich niedotyczących?
 • jakie zdarzenia mogą być powodem zwolnienia?
 • czy można zwolnić dyscyplinarnie za opóźnianie się z usprawiedliwianiem nieobecności w pracy?

21. Problematyka zatrudnienia pracownika na część etatu, w tym:

 • jakie są skutki wadliwego wręczenia wypowiedzenia zmieniającego wymiar etatu?
 • w jakich sytuacjach nie można pracownika zwolnić, ale można mu wręczyć wypowiedzenie np. obniżające wymiar etatu?
 • czy pracownikowi, który nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego należy się odprawa?
 • jak postąpić, gdy zmiana wymiaru etatu nastąpiła w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego?
 • czy pracownikowi zatrudnionemu na część etatu trzeba tworzyć harmonogram czasu pracy (w jakich przypadkach jest to konieczne, a w jakich zbędne)?
 • w jakiej sytuacji pracownik zatrudniony na część etatu pracuje w godzinach nadliczbowych, a w jakiej sytuacji w godzinach ponadwymiarowych?
 • jakie są zasady rekompensaty pracy nadliczbowej, a jakie są zasady rekompensaty pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu?

22. Jakich zmian przepisów należy się spodziewać? (planowane zmiany i nowe regulacje w zakresie: pracy zdalnej, zasad korzystania z urlopu rodzicielskiego, dotyczące sygnalistów, korzystania z kas zapomogowo – pożyczkowych, badania stanu trzeźwości, mobbingu).

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  23-24.02.2021 | szkolenie online |

 • Cena : 690 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję