Kadry, Płace, ZUS, Podatki w Pigułce w 2021 roku – omówienie dokonanych i najnowszych zmian w przepisach, problemy bieżące – szkolenie online termin 15-16 lipiec

 • 15-16.07.2021 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowcy:  M. Frączek – prawnik, D.Denkiewicz – doradca podatkowy

 • Cena : 750 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Monika Frączek – prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

 

Program opracowały Danuta Denkiewicz oraz Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I – Płace – Danuta Denkiewicz

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.  Zwolnienia z podatku obowiązujące w 2021r. i latach następnych

 • limity i okresy obowiązywania (zapomogi, świadczenia z ZFŚS dla pracowników, dopłata do wypoczynku dzieci) oraz przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – w przedsiębiorstwach „zarządzania kryzysowego”
 • świadczenia okołocovidowe dla pracowników
 • szczepienia przeciw grypie- zaniechanie poboru podatku
 • wypłata ekwiwalentu za wykorzystywanie własnych narzędzi przy wykonywaniu pracy zdalnej – skutki składkowo-podatkowe
 • ryczałt z tyt. używania służbowego samochodu wykorzystywanego do celów prywatnych pracownika – Interpretacja Ogólna  MF z 11 września 2020r.
 • okolicznościowe prezenty wręczane pracownikom, karta podarunkowa – nowe interpretacje indywidualna  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

2. „Ulga dla młodych” – rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do ulgi od 1 stycznia 2021r.

 • rozszerzony krąg osób uprawnionych do ulgi od 1 stycznia 2021r.
 • ustawowe warunki korzystania z ulgi ( źródło przychodów, wiek podatnika, limit kwotowy, ulga a inne zwolnienia z podatku)
 • jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu i w limicie
 • stosowanie ulgi przez płatnika w tym rola i znaczenie składanych przez młodych podatników oświadczeń i wniosków
 • co z kosztami uzyskania przychodów w momencie korzystania z ulgi
 • zasady stosowania 50% kup u twórców uprawnionych do ulgi
 • obliczania zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika w po ukończeniu przez podatnika 26r. życia i po przekroczeniu limitu zwolnienia
 • składki ZUS od przychodów zwolnionych- jaka jest ich rola?, w tym
 • obniżenie składki zdrowotnej  do wysokości zaliczki w warunkach kiedy przychód jest zwolniony

3. Wybrane zagadnienia: koszty pracownicze, skala podatkowa obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w 2021r.:

 • wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów i kosztów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 • praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów
 • skala podatkowa w 2021r., wysokość stawki podatku, kwoty pomniejszającej podatek (zaliczki) stosowane przez płatnika
 • obliczanie i pobór przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i innych osób

4. Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia autorskiego – w świetle Ogólnej Interpretacji MF z 15.09.2020r.

 • przesłanki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich
 • prawa autorskie pracownika twórcy – charakterystyka
 • zasady ustalania wysokości honorarium
 • dokumentacja honorariów, czasu pracy i utworów
 • ulga dla młodych a 50% kup
 • szczególne regulacje dot. nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i pionów badawczych
 • prawa autorskie zleceniobiorców/wykonawców dzieła i warunki stosowania 50% kup oraz prawidłowa kwalifikacja źródła przychodów

5. ZUS – Zmiany w rozliczeniach z ZUS, w tym nowe obowiązki i ulgi dla płatników

 • Zgłaszanie do ZUS od 1 stycznia 2021r. – umów o dzieło
 • nowy rok składki wypadkowej 2021/2022
 • zmiany w formularzach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZZA od 16 maja 2021 kody  zawodów pracowników i zleceniobiorców,
 • rozliczenie składek ZUS na liście płac w sytuacji, gdy płatnik korzysta ze zwolnienia z opłacania tych składek – Objaśnienia podatkowe MF z 21 lipca 2020r.
 • dopłaty do wynagrodzeń w ramach tzw. wsparcia na ochronę miejsc pracy a źródło przychodów w podatku dochodowym u pracowników
 • limit 30 krotności na 2021r.
 • wykazanie składki na PPK finansowanej przez płatnika w raporcie ZUS RCA – wyjaśnienia ZUS

6. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 • ograniczenie ulgi abolicyjnej od 1 stycznia 2021r.
 • Obowiązkowy numer PESEL dla cudzoziemców do PIT-11 i rocznych zeznań podatkowych
 • nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR
 • e-Urząd Skarbowy, komunikacja, logowanie i załatwianie spraw
 • rozliczenie składkowo-podatkowe po śmierci pracownika
 • rozliczenie składkowo-podatkowe po uznaniu umowy zlecenia za umowę o pracę i umowy o dzieło za umowę zlecenia
 • minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa – w 2021r.

DZIEŃ II – Prawo Pracy – Monika Frączek

1. Zasady udzielania urlopu zaległego – na jakich zasadach odbywa się to w tym roku?

 • na jakiej podstawie prawnej, do kiedy i w jakim wymiarze pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu zaległego za 2020 r. (i ewentualne wcześniejsze urlopy) zgodnie z wykładnią PIP,
 • czy na kwarantannie albo w trakcie izolacji można wykorzystać urlop wypoczynkowy? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Czy zawsze trzeba odbyć badanie kontrolne przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego? (stanowisko PIP)
 • Czy można pracownikowi udzielić urlopu wypoczynkowego na okres, w którym nie ma ważnych badań okresowych?

2. Obowiązek poprawnego naliczenia urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który w trakcie 2021 r.:

 • w przypadku, gdy pracownik będzie miał zmieniony wymiar etatu (np. w związku z porozumieniem zbiorowym zmieniającym warunki jego zatrudnienia, w związku z wypowiedzeniem lub porozumieniem zmieniającym wymiar etatu), w tym jak poprawnie wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik nabędzie prawo do urlopu w wyższym wymiarze w okresie czasowego obniżenia wymiaru etatu. ile działań matematycznych/proporcji trzeba będzie wyliczyć takiemu pracownikowi? (przykładowe wyliczenia, stanowisko Ministerstwa Pracy w tej sprawie),
 • jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik powróci w trakcie 2021 r. do pracy po okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo rozpocznie w 2021 r. korzystanie z urlopu wychowawczego (omówienie różnych charakterystycznych przypadków),
 • jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy pracownik podejmie równoległe nowe zatrudnienie w 2021 r. (stanowiska Ministerstwa Pracy w tej sprawie),
 • jak poprawnie wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy dany pracodawca jest kolejnym pracodawcą? (praktyczne przykłady)
 • jak poprawnie wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy dojdzie do ustania zatrudnienia w trakcie 2021 r. (w tym w związku z przejściem na emeryturę)?
 • jak poprawnie wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik nabędzie w 2021 r. dodatkowy urlop wypoczynkowy z tytułu niepełnosprawności,
 • jak dokumentować prawo do dodatkowych urlopów wypoczynkowych: weterana i pracownika niepełnosprawnego? od którego z nich dokument można skopiować? (stanowiska UODO),

3. Problematyka pracy zdalnej oraz kierunek zmian w tym zakresie:

 • Czy pracodawca może żądać danej o miejscu wykonywania pracy zdalnej? (stanowisko UODO)
 • Czy pracodawca może pozyskiwać dane o miejscu logowania się pracownika do systemu teleinformatycznego pracodawcy, a jeżeli przetwarza takie dane – jakimi działaniami powinien je poprzedzić? (stanowisko UODO),
 • W jakim zbiorze dokumentacji pracowniczej należy przechowywać ewidencje czynności wykonanych w trakcie pracy zdalnej (stanowisko Ministerstwa Pracy)?
 • Czy za nadgodziny w trakcie pracy zdalnej można płacić ryczałt? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy w czasie przerw w pracy pracujący zdalnie może wychodzić z domu? (wyrok Sądu Najwyższego i opinie ekspertów),
 • Czy na czas pracy zdalnej można „odwołać” wniosek pracownicy o łączenie przerw na karmienie dziecka piersią? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy jest możliwa kontrola trzeźwości w trakcie pracy zdalnej? (poglądy sędziego sądu pracy),
 • Czy na dokumenty dotyczące pracy zdalnej można założyć elektroniczną pod część, podczas gdy akta osobowe są prowadzone w postaci papierowej? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jak powinno się postępować z dokumentami pracowniczymi, które zostały podpisane kwalifikowanym elektronicznym podpisem i w takiej wersji przekazane pracownikowi pracującemu zdalnie, np. z umową o pracę, wypowiedzeniem zmieniającym, wypowiedzeniem definitywnym? Jak taki dokument poprawnie dołączyć do akt osobowych? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • jakie są ograniczenie w poleceniu pracy zdalnej (stanowiska MRPiPS oraz UODO co do możliwości świadczenia pracy zdalnej z zagranicy),
 • jakie postanowienia w zakresie pracy zdalnej warto wpisać do Regulaminu pracy zdalnej?
 • jakie dodatkowe dokumenty tworzy się i gromadzi w związku z wykonywaniem pracy zdalnej i w jakim miejscu dokumentacji pracowniczej powinny być one przechowywane?
 • jaki jest wymagany sposób postępowania w przypadku dołączania dokumentów elektronicznych do papierowej dokumentacji pracowniczej i odwrotnie? – zgodnie z przepisami i wykładnią Ministerstwa Cyfryzacji,
 • dostosowanie procedur i polityk bezpieczeństwa ochrony danych osobowych do potrzeb pracy zdalnej,
 • Obowiązek dostosowania wewnętrznych regulacji prawnych do nowych rozwiązań i wykładni z zakresu pracy zdalnej, w tym:
 • ustalenie zasad wyrażania zgody na pracę zdalną w razie kwarantanny i izolacji,
 • zalecane dokumenty, które powinny być tworzone w związku z pracą zdalną (omówienie przykładowych wzorów takich dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji czynności wykonywanych w ramach pracy zdalnej),
 • ważne stanowiska UODO i wykładnia dotycząca pracy zdalnej,

4. Obowiązki związane z epidemią Covid-19, w szczególności dotyczące badań profilaktycznych, w tym:

 • nowe uprawnienia krwiodawców w czasie epidemii Covid-19 – ile dni wolnych musi udzielić pracodawca i jakimi dokumentami potwierdzić oddanie krwi?
 • czy okres izolacji wlicza się do okresu choroby Covid-19 np. w celu ustalenia, czy trzeba przeprowadzić badania kontrolne? (stanowisko Ministerstwa Pracy w tej sprawie),
 • jakie pracodawca ma obowiązki dotyczące zapewnienie bhp pracownikom (stanowisko PIP i plan kontroli na 2021 r. oraz stanowisko RPO),
 • czy PIP będzie mógł wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracodawcy? jakie są uprawnienia PIP w trakcie takiej kontroli? (stanowisko PIP),
 • jakie dowody gromadzić, żeby w razie ewentualne przyszłego sporu wykazać, że pracownicy byli chronieni przed zakażeniem Covid-19?
 • czy można dawać bonusy za zaszczepienie się przeciwko Covid-19?
 • ile jest obecnie czasu na wykonanie wymaganych badań okresowych po zakończeniu epidemii?
 • czy można skierować pracownika na badanie okresowe mimo zawieszenia takich badań? (opinie wykładni), jakie się z tym wiążą ryzyka?
 • czy jeżeli pracownik zrobi teraz badanie okresowe to będzie je musiał powtarzać po zakończeniu epidemii? (stanowisko Ministerstwa Pracy w tej sprawie),
 • w jaki sposób poinformować pracowników, że mają się stawić po skierowanie na badania profilaktyczne? (stanowisko UODO),
 • jakie są obecnie ułatwienia w przyjmowaniu do pracy bez badań wstępnych? jakich kategorii stanowisk pracy nie obejmują ułatwienia?
 • kiedy można przyjąć orzeczenie lekarskie od innego lekarza?
 • czy badanie profilaktyczne to może być e-wizyta? (stanowiska MZ i PIP),
 • czy można w czasie epidemii Covid-19 odbywać szkolenia okresowe? (stanowiska ekspertów BHP),

5. Problematyczne kwestie związane z wypełnianiem i wydawaniem świadectw pracy:

 • na kiedy musi być wydane świadectwo pracy? jakie są skutki opóźnienia?
 • kiedy można wysłać świadectwo pocztą?
 • czy można wysłać świadectwo pracy e-mailem?
 • jak opisać pracownika w świadectwie pracy?
 • co trzeba napisać w świadectwie pracy na temat urlopu wypoczynkowego?
 • jak się wydaje świadectwo pracy w wyniku sprostowania?
 • jak się wydaje kopię świadectwa pracy?
 • jak prawidłowo napisać pouczenie w świadectwie pracy,
 • jak i kiedy wypisać informacje na żądanie pracownika/byłego pracownika?
 • jakie informacje podaje się w okresach nieskładkowych, a jakich nie?
 • czy powinna być sporządzona i w jaki sposób powinna być sformułowana informacja o zasadach przechowywania i odbioru dokumentacji pracowniczej w zależności od tego okresu zatrudnienia danego pracownika?
 • czy przepisy „covidowe” mają wpływ na treść świadectwa pracy?
 •  jakie informacje związane z Covid-19 powinny być wpisywane w świadectwie pracy?

6. Problematyka monitorowania i kontrolowania pracowników:

 • ile dokumentów trzeba tworzyć w praktyce w związku z monitoringiem wizyjnym i jak je przekazywać?
 • czy można monitorować pracownika pracującego zdalnie? Jakie są nowe stanowiska dotyczącego monitorowania pracownika pracującego zdalnie?
 • jak prawidłowo wprowadzić postanowienia dotyczące monitoringu gsp?
 • na jakich zasadach można przeprowadzać kontrole pracowników, w tym kontrolę trzeźwości – zgodnie z najnowszymi stanowiskami UODO oraz orzecznictwem sądów pracy, jakie zdanie ma PIP?
 • czy można kontrolować samopoczucie i temperaturę pracowników?

7. Zasady gromadzenia w dokumentacji pracowniczej dokumentów przez pracodawców, którzy prowadzą lub chcą prowadzić w całości lub w części elektroniczną dokumentację pracowniczą:

 • zasady dołączania do takiej dokumentacji dokumentów, które pierwotnie muszą być tworzone w formie pisemnej,
 • zasady dołączenia do takiej dokumentacji dokumentów, które są dostępne jedynie w wersji papierowej,
 • zasady postępowania z dokumentami papierowymi po włączeniu ich odwzorowań cyfrowych do elektronicznej dokumentacji pracowniczej,
 • zasady dołączenia do elektronicznej dokumentacji pracowniczej dokumentów od początku wytworzonych w postaci elektronicznej.

8. Problematyka umów na zastępstwo w tym – zakaz wpisywania imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo zgodnie ze stanowiskiem UODO oraz stanowisko MRPiPS w tej sprawie.

9. Karnie i nagradzanie pracowników – zasady gromadzenia dokumentów w części D akt osobowych oraz dopuszczalność tworzenia rankingów pracowników (stanowisko UODO)

10. Problematyka badania trzeźwości pracowników, w tym:

 • jakie dokumenty mogą być gromadzone w związku z badaniem stanu trzeźwości?
 • jakie osoby mogą mieć dostęp do takich dokumentów (stanowisko UODO)

11. Problematyczne uprawnienia rodzicielskie, w tym:

 • gdzie się przechowuje oświadczenia związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich, a gdzie wnioski o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i na jakim etapie zatrudnienia należy je pozyskiwać od pracowników?
 • na jakich zasadach udziela się wolnego z tytułu wychowywania dziecka do 14 lat?
 • czy pracownicy na urlopach wychowawczych i na obniżeniu wymiaru etatu są chronieni w trakcie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników?

12. Nadchodzące zmiany, w tym przede wszystkim:

 • dyrektywa work- life balance – zmiany, jakie może przynieść w przepisach,
 • zalecane przez RPO wprowadzenie polityki antydyskryminacyjnej, jako uzupełnienie polityki antymobbingowej, w tym: podstawa prawna i zasady tworzenia i stosowania polityki antymobbingowej zgodnie z wykładnią PIP,
 • jakich nowych procedur należy spodziewać się w związku z planowanymi przepisami dotyczącymi sygnalistów?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  15-16.07.2021 | szkolenie online |

 • Cena : 750 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję